Články k predpisu 404/2011

Využitie poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca

Abstrakt
Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
administratívne vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny
Priradené k predpisu:
404/2011 paragrafy: 82


Vydané: 24.09.2020
Autor: JUDr., Tomáš Škrinár
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tomáš Škrinár

Zlyhanie ochrany hraníc Schengenu - výzva pre ich lepšie zabezpečenie

Abstrakt
Schengenský priestor je jednou z dôležitých výhod, ktorú môžu slobodne využívať väčšina jednotlivcov z európskych krajín. Schengen predstavuje voľný a neprerušený pohyb cez štátne hranice členských štátov Únie a pridružených krajín. Udalosti zo sveta za posledné mesiace, ktoré okrem iného vyústili do migračnej vlny prílevu utečencov do Európy objavili štrbiny Schengenu a neschopnosť juhoeurópskych krajín riešiť tento nezvratný stav. Lenže ochrana vonkajších schengenských hraníc nie je len aktuálny problém južanských štátov, ale je to celoeurópsky problém, ktorý sa týka aj Slovenska, a na ktorom sa podieľa celá Únia (nielen skupina štátov). Aké sú dôvody zlyhania ochrany hraníc v Schengene? Ako sa k tomu postavili orgány EÚ, Vyšehradská skupina či samotné Slovensko?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
schengenské vízum
Priradené k predpisu:
404/2011 paragrafy: 14


Vydané: 15.10.2016
Autor: Jakub Kozák
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Jakub Kozák

Čo by mal priniesť Dublin III?

Abstrakt
Toto vyjadrenie zaznelo na margo skutočnosti, že od septembra 2015 osem krajín Schengenskej zóny opätovne obnovilo na svojich hraniciach kontroly, a to s cieľom znížiť číslo utečencov a migrantov vstupujúcich na ich územia. Avramopoulos zdôraznil, že šlo o krok v súlade s právom EÚ, avšak neprestajne nalieha na krajiny, aby viac spolupracovali na kontrole vonkajších hraníc Európy, a zachovali tak výsledok desiatky rokov trvajúcej integrácie.1

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
schengenské vízum
Priradené k predpisu:
404/2011 paragrafy: 14


Vydané: 15.10.2016
Autor: Daša Horková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Daša Horková

VPLYV PRACOVNOPRÁVNEJ LEGISLATÍVY NA ZAMESTNANOSŤ[1]

Abstrakt
Autor príspevku sa zaoberá vplyvom pracovnoprávnej legislatívy na zamestnanosť v Slovenskej republike. Autor sa v ňom zaoberá zmenami v právnom predpise, ktorý upravuje služby zamestnanosti poskytované štátom. Analyzuje tieto zmeny porovnaním platnej právnej úpravy s navrhovanou. Definuje základné pojmy, subjekty, či vybrané inštitúty služieb zamestnanosti. Venuje sa na jednej strane zmenám v právnej úprave poskytovaných služieb, či zmenám v kompetenciách orgánov, ktoré tieto služby poskytujú. Stručne sa dotkol aj problematiky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení a trhu práce, najmä prostredníctvom zmien vo fakultatívnosti, výške a adresnosti ich poskytovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
modrá karta
Priradené k predpisu:
404/2011 paragrafy: 37


Vydané: 21.09.2013
Autor: JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Juraj Hamuľák, PhD.

PODMIENKY VSTUPU CUDZINCOV NA NAŠE ÚZEMIE A PROBLEMATIKA POBYTU CUDZINCOV NA NAŠOM ÚZEMÍ

Abstrakt
Autor sa v článku venuje problematike právneho postavenia cudzincov na našom území. Rozoberá teda otázku právneho postavenia štátnych príslušníkov iných krajín na území Slovenskej republiky, podmienky vstupu cudzincov na naše územie a postupu pri udeľovaní jednotlivých druhov pobytov, pričom poukazuje aj na odlišnú úpravu právneho postavenia občanov členských štátov Európskej únie na našom území.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
tolerovaný pobyt
Priradené k predpisu:
404/2011 paragrafy: 58


Vydané: 01.01.2012
Autor: JUDr., Štefan Šviderský
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Štefan Šviderský
MENU
Hore