Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 403/2004 účinný od 01.11.2009 do 31.08.2010

Platnosť od: 19.07.2004
Účinnosť od: 01.11.2009
Účinnosť do: 31.08.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Všeobecné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Trestné konanie, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 403/2004 účinný od 01.11.2009 do 31.08.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 403/2004 s účinnosťou od 01.11.2009 na základe 400/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie ...

(2)

Na konanie podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Trestného poriadku, ak nie je ďalej ustanovené ...

(3)

Tento zákon sa použije aj na konanie vo vzťahu ku každému štátu, na ktorý Európska únia medzinárodnou ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom, a Medzinárodný trestný súd,2)

b)

európskym zatýkacím rozkazom rozhodnutie vydané justičným orgánom jedného členského štátu na to, aby ...

c)

štátom pôvodu členský štát, ktorého justičný orgán vydal európsky zatýkací rozkaz,

d)

vykonávajúcim štátom členský štát, ktorého justičný orgán má rozhodnúť o vykonaní európskeho zatýkacieho ...

e)

vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o vykonaní ...

f)

rozhodnutím o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu ...

g)

ostatnými písomnosťami akékoľvek písomnosti dodatočne vyžiadané justičným orgánom štátu pôvodu alebo ...

h)

záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného systému ...

1.

totožnosť a štátne občianstvo vyžiadanej osoby,

2.

názov, adresu, telefónne a faxové číslo a adresu elektronickej pošty justičného orgánu štátu pôvodu,

3.

dôkaz o vykonateľnom rozsudku, zatýkacom rozkaze alebo inom vykonateľnom rozhodnutí justičného orgánu ...

4.

povaha a právna kvalifikácia skutku,

5.

opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok, vrátane miesta, času a miery účasti vyžiadanej osoby ...

6.

uložený trest, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená; v ostatných prípadoch sankciu, ktorú možno ...

7.

ďalšie informácie, ktoré považuje orgán štátu pôvodu za potrebné.

§ 3
Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)

Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské orgány ...

a)
Európsky dohovor o vydávaní z 13. decembra 1957, jeho dodatkový protokol z 15. októbra 1975, jeho druhý ...
b)
Dohoda z 26. mája 1989 medzi 12 členskými štátmi Európskych spoločenstiev o zjednodušení a modernizácii ...
c)
Dohovor z 10. marca 1995 o zjednodušenom vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie,
d)
Dohovor z 27. septembra 1996 týkajúci sa extradície medzi členskými štátmi Európskej únie,
e)
hlava III kapitola 4 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna ...
(2)

Slovenské orgány použijú medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, ktorá upravuje ...

(3)

Slovenské orgány použijú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a členským štátom, ...

(4)

Na účely odseku 3 vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) ...

§ 4
Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Vydávanie osôb sa na základe európskeho zatýkacieho rozkazu uskutočňuje medzi členskými štátmi podľa ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz možno vydať pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku štátu pôvodu trestným ...

(3)

Ak sa vydá európsky zatýkací rozkaz na účely výkonu už uloženého trestu odňatia slobody pre trestný ...

(4)

Za podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 možno európsky zatýkací rozkaz vydať aj na účely výkonu ochranného ...

(5)

Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať, ak bol vydaný pre skutok, ktorý je podľa právneho poriadku vykonávajúceho ...

(6)

Európsky zatýkací rozkaz vydaný na účely výkonu už uloženého trestu odňatia slobody pre trestný čin ...

(7)

Za podmienok uvedených v odsekoch 5 a 6 možno vykonať európsky zatýkací rozkaz vydaný na účely výkonu ...

(8)

Na účely rozhodnutia podľa odsekov 5, 6 a 7 orgány vykonávajúceho štátu neskúmajú trestnosť skutku podľa ...

1.

účasť na zločinnom spolčení,

2.

terorizmus,

3.

obchodovanie s ľuďmi,

4.

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

5.

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

6.

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

7.

korupcia,

8.

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane ...

9.

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

10.

falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

11.

počítačová kriminalita,

12.

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a ...

13.

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

14.

vražda, závažné ublíženie na zdraví,

15.

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

16.

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

17.

rasizmus a xenofóbia,

18.

organizovaná alebo ozbrojená lúpež,

19.

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

20.

podvodné konanie,

21.

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

22.

falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich ...

23.

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

24.

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,

25.

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

26.

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

27.

obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

28.

znásilnenie,

29.

podpaľačstvo,

30.

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

31.

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla, alebo

32.

sabotáž.

(9)

Na to, aby štát pôvodu zaradil trestný čin, pre ktorý sa žiada vydanie, do niektorej z kategórií podľa ...

§ 5
Spôsob styku, zasielanie písomností a začatie konania
(1)

Ak právny poriadok štátu pôvodu alebo vykonávajúceho štátu nevyžaduje, aby sa európsky zatýkací rozkaz ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo prijímať z členského ...

§ 6
Náklady
(1)

Náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní európskeho zatýkacieho rozkazu na území vykonávajúceho štátu, ...

(2)

Náhrada nákladov prevozu sa požaduje od štátu pôvodu vtedy, ak by tento štát neznášal sám náklady slovenskej ...

§ 7
Preklady
(1)

Európsky zatýkací rozkaz sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz adresovaný slovenským orgánom musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

(3)

Ostatné písomnosti a iné informácie súvisiace s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu sa zasielajú ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú s primeraným prihliadnutím na § 3 ods. 3 a na zásadu vzájomnosti. ...

§ 8
Prevoz
(1)

Ak je potrebné zabezpečiť prevoz osoby odovzdávanej z členského štátu na základe európskeho zatýkacieho ...

(2)

Žiadosť o súhlas s prevozom musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo osoby,
b)
označenie európskeho zatýkacieho rozkazu,
c)
povahu a právnu kvalifikáciu skutku,
d)
opis skutkových okolností vrátane miesta a času spáchania skutku.
(3)

O žiadosti iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky rozhoduje minister ...

(4)

O súhlas s prevozom sa nežiada, ak sa má osoba previezť územím členského štátu letecky bez plánovaného ...

(5)

Aj dôjde k neplánovanému pristátiu na území Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda prevážanej ...

§ 9
Odovzdanie veci
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu alebo z vlastného podnetu zaistí a odovzdá vykonávajúci justičný ...

(2)

Vec podľa odseku 1 sa odovzdá aj vtedy, ak európsky zatýkací rozkaz nemožno vykonať kvôli smrti alebo ...

(3)

Ak vec podľa odseku 1 podlieha prepadnutiu alebo zhabaniu na území vykonávajúceho členského štátu a ...

(4)

Práva vykonávajúceho členského štátu alebo tretích osôb vzťahujúcich sa k veci podľa odseku 1 nie sú ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 10
Vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Ak je vydaný príkaz na zatknutie, medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu alebo rozhodnutie, ...

(2)

Európsky zatýkací rozkaz sa vystaví na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 a musí obsahovať ...

(3)

Európsky zatýkací rozkaz zašle súd neodkladne po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE, ...

(4)

Súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz, zabezpečí ihneď po zistení miesta pobytu osoby, ktorú treba ...

§ 11
Dočasné prevzatie vyžiadanej osoby
(1)

Súd, ktorého predseda senátu a v prípravnom konaní sudca na návrh prokurátora vydal európsky zatýkací ...

(2)

Ak nejde o výsluch osoby, súd v žiadosti adresovanej vykonávajúcemu justičnému orgánu uvedie, na aké ...

(3)

Ak vykonávajúci justičný orgán povolí dočasné odovzdanie osoby, rozhodne sudca, v prípravnom konaní ...

(4)

Ďalšie podmienky dočasného prevzatia dojedná súd priamo s vykonávajúcim justičným orgánom; termín prevzatia ...

§ 12
Zásada špeciality a vydanie s výhradou
(1)

Osoba, ktorá bola vydaná do Slovenskej republiky na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného ...

(2)

Vydaná osoba môže byť stíhaná, odsúdená alebo podrobená ochrannému opatreniu alebo môže byť jej osobná ...

a)
osoba po prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného ...
b)
opustí územie Slovenskej republiky a dobrovoľne sa vráti späť alebo je na územie Slovenskej republiky ...
c)
za tento ďalší trestný čin nie je možné uložiť trest odňatia slobody alebo ochranného opatrenia obmedzujúceho ...
d)
osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie sú spojené s pozbavením osobnej ...
e)
osoba výslovne súhlasila s vydaním do Slovenskej republiky a vzdala sa práva na uplatnenie zásady špeciality ...
f)
osoba po vydaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality ...
g)
vykonávajúci štát sa vzdal uplatnenia zásady špeciality podľa rámcového rozhodnutia1) alebo sa jej vzdal ...
(3)

Vyhlásenie podľa odseku 2 písm. f) uskutoční osoba pred súdom do zápisnice v prítomnosti obhajcu po ...

(4)

Ak má byť osoba stíhaná pre trestný čin spáchaný pred vydaním, ktorý nebol predmetom pôvodného európskeho ...

(5)

Za dodatočný súhlas podľa odseku 2 písm. g) sa považuje aj žiadosť vykonávajúceho štátu o prevzatie ...

(6)

Ak vykonávajúci štát vydal osobu s výhradou, výhrade sa musí vyhovieť.

§ 13
Informovanie ministerstva spravodlivosti o prieťahoch

Súd informuje neodkladne ministerstvo spravodlivosti o prípadoch, v ktorých nebolo rozhodnuté o výkone ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 14
Odmietnutie vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu justičného orgánu štátu pôvodu sa odmietne, ak

a)
na trestný čin, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, sa vzťahuje amnestia, ktorá bola udelená ...
b)
bola vykonávajúcemu justičnému orgánu predložená informácia, že vyžiadaná osoba bola právoplatne odsúdená ...
c)
vyžiadaná osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná ...
d)
skutok, pre ktorý bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, nie je trestným činom podľa právneho poriadku ...
e)
vyžiadaná osoba je trestne stíhaná v Slovenskej republike pre ten istý skutok, pre ktorý bol vydaný ...
f)
slovenské orgány rozhodli o tom, že pre skutok, pre ktorý bol vydaný zatýkací rozkaz, sa nezačne trestné ...
g)
vykonávajúci justičný orgán zistil, že trestné stíhanie alebo výkon trestu vyžiadanej osoby sú premlčané ...
h)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky považujú ...
i)
európsky zatýkací rozkaz sa týka skutkov, ktoré boli spáchané mimo územia štátu pôvodu, a právny poriadok ...
(2)

Súd, ktorý rozhoduje o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, môže jeho vykonanie podmieniť tým, že ...

(3)

Ak štát pôvodu neposkytne dostatočné záruky podľa odseku 2, môže súd, ktorý rozhoduje o vykonaní európskeho ...

(4)

Skutočnosť, že je vyžiadaná osoba občanom Slovenskej republiky, nie je dôvodom pre odmietnutie vykonania ...

§ 15
Predbežné preskúmanie záznamu a zadržanie vyžiadanej osoby
(1)

Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zistí, že záznam nie je v súlade s právnym poriadkom, ...

(2)

Označenie záznamu podľa odseku 1 predstavuje prekážku zadržania osoby; na základe takto označeného záznamu ...

(3)

Príslušníci Policajného zboru zadržia osobu, ktorej prítomnosť bola zistená na území Slovenskej republiky ...

§ 16
Príslušnosť
(1)

Na začatie konania o európskom zatýkacom rozkaze justičného orgánu štátu pôvodu je príslušná krajská ...

(2)

Prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie neodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o zadržaní ...

§ 17
Väzba
(1)

Predseda senátu krajského súdu rozhodne do 48 hodín od dodania zadržanej osoby o návrhu prokurátora ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, v ktorého obvode bola osoba zadržaná.

(3)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním alebo ak bolo rozhodnuté, že európsky zatýkací rozkaz sa vykoná, ...

(4)

Predseda senátu krajského súdu nariadi príkazom prepustenie osoby z väzby dňom, keď dôjde k vydaniu ...

a)
najneskôr do 40 dní od zadržania osoby nebol vykonávajúcemu justičnému orgánu predložený originál európskeho ...
b)
justičný orgán štátu pôvodu zrušil európsky zatýkací rozkaz alebo ho odvolal vo vzťahu k Slovenskej ...
c)
krajský súd rozhodol, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná,
d)
orgány štátu pôvodu vyžiadanú osobu neprevezmú do 10 dní od právoplatnosti rozhodnutia prokurátora alebo ...
e)
inak zanikli dôvody väzby alebo realizácie vydania.
(5)

Prepustenie osoby z väzby nevylučuje opakované vzatie do väzby.

(6)

Proti rozhodnutiu o väzbe podľa odsekov 1 a 4 je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok.

Predbežné vyšetrovanie

§ 18
(1)

Prokurátor krajskej prokuratúry podľa § 16 ods. 1 vykoná predbežné vyšetrovanie. Účelom predbežného ...

(2)

Ak informácie poskytnuté justičným orgánom štátu pôvodu v európskom zatýkacom rozkaze nie sú dostatočné ...

(3)

Prokurátor vyžiadanú osobu vypočuje a oboznámi ju s obsahom európskeho zatýkacieho rozkazu a doručí ...

(4)

Prokurátor vykonávajúci predbežné vyšetrovanie vráti európsky zatýkací rozkaz štátu pôvodu bez rozhodnutia ...

a)
vyžiadaná osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
vyžiadanú osobu nemožno zadržať,
c)
nebolo zistené miesto pobytu na území Slovenskej republiky alebo sa na mieste pobytu dlhodobo nezdržiava ...
d)
štát pôvodu neposkytol dostatočné informácie pre rozhodnutie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu ...
e)
európsky zatýkací rozkaz bol slovenskému orgánu doručený po odovzdaní osoby na výkon trestu odňatia ...
f)
členský štát alebo tretí štát, ktorý vydal osobu do Slovenskej republiky, neudelil súhlas s ďalším vydaním. ...
§ 19
(1)

V konaní o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.

(2)

Vyžiadaná osoba má pri úkonoch súvisiacich s rozhodovaním o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu ...

(3)

Ak bola vyžiadaná osoba vzatá do väzby, na styk s obhajcom a advokátom, na korešpondenciu a návštevy ...

§ 20
Výkon európskeho zatýkacieho rozkazu so súhlasom vyžiadanej osoby
(1)

O možnosti vydania do členského štátu bez predloženia veci na rozhodnutie súdu za predpokladu súhlasu ...

(2)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu, poučí ju prokurátor aj o možnosti vzdať sa ...

(3)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu, spíše s ňou prokurátor v prítomnosti jej obhajcu ...

(4)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vydaním do členského štátu a nie je dôvod na postup podľa odseku 5, prokurátor ...

(5)

Ak prokurátor zistí, že existuje niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu ...

(6)

Uznesenie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, o dôvodoch, ktoré bránia realizácii vydania, a ...

(7)

Proti rozhodnutiu prokurátora o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu nie je prípustný opravný prostriedok. ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú, ak prokurátor v priebehu predbežného vyšetrovania zistí, že ...

§ 21
Rozhodnutie súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
(1)

Po skončení predbežného vyšetrovania rozhodne súd na návrh prokurátora o vykonaní európskeho zatýkacieho ...

(2)

Na konanie podľa odseku 1 je príslušný krajský súd, ktorý rozhodoval o väzbe; ak sa o väzbe nekonalo, ...

(3)

O tom, či sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, rozhoduje súd uznesením na neverejnom zasadnutí. Pred ...

(4)

Ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa ...

(5)

Rozhodnutie podľa odsekov 3 a 4 súd doručí prokurátorovi a vyžiadanej osobe. Zároveň ho zašle ministerstvu ...

(6)

Proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým rozhodol o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, je prípustná ...

(7)

O sťažnosti rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí. Najvyšší súd Slovenskej ...

§ 22
Lehoty
(1)

Ak vyžiadaná osoba súhlasí s vykonaním európskeho zatýkacieho rozkazu, prokurátor rozhodne o vykonaní ...

(2)

V ostatných prípadoch sa rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu do 60 dní od zadržania.

(3)

Ak lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 nie je v odôvodnených prípadoch možné dodržať, predĺžia sa o ďalších ...

(4)

Odovzdanie osoby orgánom štátu pôvodu sa musí zrealizovať najneskôr do 10 dní od právoplatnosti rozhodnutia ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije z dôvodov uvedených v § 26, alebo ak nastali okolnosti, pre ktoré ...

(6)

Právoplatné rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu sa nevykoná, ak minister spravodlivosti ...

(7)

Ak z určitého dôvodu nie je možné vykonať európsky zatýkací rozkaz, predloží prokurátor vykonávajúci ...

(8)

Lehoty podľa odsekov 1 až 6 neplynú, ak

a)
štát pôvodu nezaslal európsky zatýkací rozkaz s prekladom do slovenského jazyka, ak sa to vyžaduje,
b)
vykonávajúci justičný orgán požiadal o zaslanie dodatočných informácií alebo o doplnenie európskeho ...
c)
sa koná o odňatí výsad alebo imunít.
(9)

Lehoty podľa odseku 8 začnú plynúť, ak odpadnú dôvody, pre ktoré ich plynutie spočívalo.

§ 23
Výsluch a dočasné odovzdanie vyžiadanej osoby
(1)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu vykonávajúci justičný orgán vyžiadanú osobu vypočuje alebo ...

(2)

Ak vykonávajúci justičný orgán umožní výsluch, zároveň na žiadosť umožní prítomnosť zástupcov tohto ...

(3)

Ak je vhodnejšie dočasne odovzdať osobu, povolí súd na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu dočasné ...

§ 24
Výsady a imunity

Ak je na odňatie výsady alebo imunity príslušný orgán Slovenskej republiky, požiada krajský prokurátor ...

§ 25
Rozhodovanie v prípade viacerých európskych zatýkacích rozkazov
(1)

Ak vo vzťahu k tej istej osobe vydali európsky zatýkací rozkaz dva alebo viaceré členské štáty, nie ...

(2)

Zároveň s rozhodnutím podľa odseku 1 súd rozhodne o udelení súhlasu s ďalším odovzdaním do iného členského ...

(3)

Tieto rozhodnutia súd zašle všetkým členským štátom, o ktorých európskych zatýkacích rozkazoch rozhodoval. ...

(4)

Lehoty uvedené v § 22 začínajú plynúť doručením posledného európskeho zatýkacieho rozkazu.

§ 26
Rozhodovanie v prípade stretu európskeho zatýkacieho rozkazu členského štátu a žiadosti o vydanie tretieho ...
(1)

Ak bol vo vzťahu k tej istej osobe doručený slovenským orgánom európsky zatýkací rozkaz a žiadosť o ...

(2)

O strete európskeho zatýkacieho rozkazu členského štátu a žiadosti o vydanie tretieho štátu alebo iného ...

(3)

Vykonávajúci justičný orgán informuje ministerstvo spravodlivosti, len čo sa dozvie, že nastali takéto ...

(4)

Minister spravodlivosti pri rozhodovaní o tom, či sa vyhovie žiadosti o vydanie z tretieho štátu alebo ...

(5)

Minister spravodlivosti svoje rozhodnutie zašle vykonávajúcemu justičnému orgánu. Ak minister spravodlivosti ...

§ 27
Odklad vydania

Súd alebo prokuratúra, ktoré rozhodovali o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu, môžu rozhodnúť o ...

§ 28
Ďalšie vydanie zo Slovenskej republiky

Záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv s tretími štátmi, ak jej bola vyžiadaná ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 29

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. ...

§ 30

Ak členský štát požiadal o vydanie osoby pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, slovenské orgány ...

§ 31

Slovenský orgán vydá európsky zatýkací rozkaz aj pre skutok spáchaný pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 151c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Výberová komisia uskutoční výberové konanie na Špeciálny ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem 53. bodu v čl. III a čl. IV a V, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 403/2004 Z. z.

  EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ

  Prevziať prílohu - Vzor 01-1

  Tento európsky zatýkací rozkaz (ďalej len „zatýkací rozkaz“) vydal príslušný justičný orgán. Žiadam, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 403/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze a vydávacom konaní ...

Poznámky

 • 1)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o Európskom zatýkacom rozkaze a vydávacom konaní ...
 • 2)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002 Z. z. o prijatí Rímskeho štatútu ...
 • 3)  § 69 Trestného poriadku.
 • 4)  Spoločný postup Rady 1998/428/SVV z 29. júna 1998 o vytvorení Európskej justičnej siete (Úradný vestník ...
 • 5)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  § 67 Trestného poriadku.
 • 7)  § 28 a 29 Trestného poriadku.
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002 o vytvorení Eurojustu na posilnenie boja so závažnou ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore