Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.11.2009 do 09.04.2010


Platnosť od: 20.10.2009
Účinnosť od: 01.11.2009
Účinnosť do: 09.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20 JUD735 DS24 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.11.2009 do 09.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 400/2009 s účinnosťou od 01.11.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ...

(2)

Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na princípe

a)

profesionality,

b)

politickej neutrality,

c)

nestrannosti,

d)

efektivity,

e)

stability štátnozamestnaneckého pomeru,

f)

etiky.

(3)

Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.

(4)

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justičných čakateľov1) a súdnych úradníkov,2) ak ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy právnych čakateľov prokuratúry, ak to ustanovuje osobitný ...

(3)

Na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie funkcie

a)

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),

b)

prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“),

c)

člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“),

d)

predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho ...

e)

sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

f)

sudcu vrátane sudcu vykonávajúceho stáž podľa osobitného predpisu,5)

g)

prokurátora,

h)

verejného ochrancu práv,

i)

riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

§ 3
(1)

Občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý ...

(2)

Ak sa z hľadiska oprávnených záujmov Slovenskej republiky vyžaduje, aby štátnu službu na štátnozamestnaneckom ...

(3)

Štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej ...

§ 4
Zákaz diskriminácie
(1)

Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnymi zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého ...

(2)

Právo na prijatie do štátnej služby sa zaručuje rovnako všetkým občanom vrátane podmienok a ...

(3)

V štátnozamestnaneckých vzťahoch je zakázaná diskriminácia štátnych zamestnancov a občanov, ...

(4)

Služobný úrad a štátny zamestnanec nesmú vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého ...

(5)

Služobný úrad nesmie štátneho zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté ...

DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 5
Štátna služba
(1)

Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom ...

a)

riadenie,

b)

rozhodovanie,

c)

kontrolu, dozor alebo inšpekciu,

d)

vnútorný audit alebo vládny audit,

e)

odbornú prípravu rozhodnutí,9)

f)

právne zastupovanie,

g)

odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných ...

h)

odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo

i)

odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.

(2)

Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná ...

a)

výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh

1.

štátneho orgánu,10)

2.

služobného úradu pre štátny orgán,11)

b)

ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva12) alebo

c)

ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.

(3)

Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy činností štátnozamestnaneckých miest.

§ 6
Štátny zamestnanec
(1)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere ...

(2)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy ...

(3)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu ...

a)

zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,13)

b)

vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu14)

1.

prezidentom,

2.

vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

3.

predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,

4.

predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

(4)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený ...

(5)

Štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 okrem inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej ...

(6)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie ...

(7)

Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu ...

(8)

Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 ...

(9)

Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, ...

(10)

Na štátneho zamestnanca podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § ...

§ 7
Odbor štátnej služby
(1)

Odbor štátnej služby na účely tohto zákona je odborný úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva ...

(2)

Odbory štátnej služby v služobných úradoch ustanoví nariadenie vlády. Odbory štátnej služby ...

§ 8
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou ...

Služobný úrad
§ 9
(1)

Služobný úrad na účely tohto zákona je

a)

ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

c)

iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

d)

útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra Slovenskej republiky,

e)

organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená ministerstvom obrany Slovenskej ...

f)

Slovenská informačná služba,

g)

útvar Železničnej polície,

h)

organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže.17)

(2)

Služobný úrad na účely tohto zákona je aj

a)

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),

b)

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),

c)

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),

d)

Kancelária verejného ochrancu práv,

e)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“),

f)

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),

g)

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“),

h)

Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,

i)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), krajská prokuratúra, ...

(3)

Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom súde je krajský súd.

(4)

Služobný úrad štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre je krajská prokuratúra.

(5)

Služobný úrad na účely tohto zákona nie je Národný bezpečnostný úrad.

(6)

Služobný úrad koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného ...

§ 10
(1)

Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...

a)

v § 9 ods. 1 tento služobný úrad,

b)

v § 9 ods. 2 písm. a) až g) tento služobný úrad,

c)

v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

d)

v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.

(2)

Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. a) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti ...

§ 11
Vedúci štátny zamestnanec
(1)

Vedúci štátny zamestnanec (ďalej len „vedúci zamestnanec“) na účely tohto zákona je nadriadený ...

a)

určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby ...

b)

organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadeného štátneho ...

(2)

Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpečuje ...

(3)

Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje ...

(4)

Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým ...

(5)

Funkciu vedúceho zamestnanca k veľvyslancovi plní vedúci služobného úradu v služobnom úrade, ...

Vedúci služobného úradu
§ 12
(1)

Vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu“) na účely tohto zákona je služobne ...

(2)

Vedúci úradu je oprávnený konať v príslušnom služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých ...

(3)

Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej ...

(4)

Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k veľvyslancovi plní vedúci ...

§ 13
(1)

Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh ...

(2)

Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva ...

(3)

Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je jeho štatutárny orgán ...

(4)

Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. d) až h) je vymenovaný alebo ustanovený ...

(5)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej ...

(6)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je najvyšší súd, je predseda najvyššieho súdu. Vedúci ...

(7)

Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej ...

(8)

Vedúci úradu písomne poverí spomedzi vedúcich zamestnancov v služobnom úrade svojho zástupcu, ...

§ 14
Osobný úrad
(1)

Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho ...

(2)

Osobný úrad štátneho zamestnanca je osobný úrad služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec ...

a)

vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, ...

b)

vedúceho úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je osobný úrad služobného ...

§ 15
Služobné predpisy
(1)

Služobné predpisy sú vnútorné normatívne akty, ktoré v súlade s týmto zákonom a všeobecne ...

(2)

Služobný predpis služobného úradu nesmie byť v rozpore so služobným predpisom služobného úradu, ...

(3)

So služobnými predpismi musí byť štátny zamestnanec riadne oboznámený.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER

PRVÁ HLAVA
DRUHY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 16
Stála štátna služba
(1)

Stála štátna služba je štátna služba na neurčitý čas. Súčasťou stálej štátnej služby ...

(2)

Vedúci zamestnanec a štátny zamestnanec, ktorý bol prijatý do štátnej služby podľa § 24, vykonáva ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol prijatý do stálej štátnej služby a ktorý vykonával štátnu ...

Dočasná štátna služba
§ 17
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu. Dočasná štátna služba sa vykonáva ...

(2)

Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, štatutárny orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného ...

(3)

Do dočasnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu,

a)

bez výberového konania alebo bez výberu na zastupovanie štátneho zamestnanca,

1.

ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,

2.

ktorý je na materskej dovolenke, na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku, ...

3.

ktorý vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,24)

4.

ktorý čerpá služobné voľno,

5.

ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,

6.

ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,

7.

ktorý je dočasne preložený,

8.

u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. k) a l),

b)

bez výberového konania alebo bez výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto ...

c)

na základe výberového konania alebo na základe výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto ...

(4)

Do dočasnej štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca možno prijať ...

a)

na zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a),

b)

na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej ...

§ 18
Dočasná štátna služba
a)

štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii trvá po dobu vykonávania tejto funkcie,

b)

štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitného ...

c)

štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7 trvá po dobu vyslania podľa osobitného predpisu,16)

d)

odborníka ústavného činiteľa trvá počas výkonu funkcie toho, pre koho plní úlohy,

e)

štátneho zamestnanca, ktorý zastupuje štátneho zamestnanca podľa § 17 ods. 3 písm. a) alebo ...

f)

štátneho zamestnanca prijatého podľa § 17 ods. 3 písm. b) trvá najviac šesť mesiacov,

g)

odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, trvá po dobu dohodnutú ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTÁTNEJ SLUŽBY A OBSADZOVANIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH MIEST

§ 19
Podmienky prijatia do štátnej služby
(1)

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto ...

a)

dosiahol vek 18 rokov,

b)

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c)

je bezúhonný,

d)

spĺňa kvalifikačné predpoklady,

e)

ovláda štátny jazyk,

f)

úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje ...

(2)

Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto možno prijať občana, ktorý sa ...

a)

je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby, ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný ...

b)

ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad, ...

c)

spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom25) alebo určené služobným úradom ...

(3)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

a)

kto ako obvinený uzavrel zmier26) v konaní o úmyselnom trestnom čine, ak od nadobudnutia právoplatnosti ...

b)

proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené, ak neuplynula ...

c)

kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a ...

d)

kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ...

(4)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov29) nie starším ako tri mesiace, ak sa obsadzuje ...

a)

vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci úradu,

b)

vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, ktorý nie je vedúcim úradu.

(5)

Služobný úrad požiada o odpis registra trestov týkajúci sa len úspešného uchádzača zúčastneného ...

(6)

Odsekmi 3 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia o bezúhonnosti podľa osobitných predpisov.30)

(7)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je

a)

vzdelanie,31)

b)

osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.32)

(8)

Vzdelanie na účely tohto zákona je

a)

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné ...

b)

vyššie odborné vzdelanie,

c)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

d)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

e)

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

(9)

Kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise.

(10)

Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote ...

(11)

Predpoklady podľa odseku 1 písm. b) až d), ako aj predpoklad občianstva podľa § 3 a požiadavku ...

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest
§ 20
(1)

Štátnozamestnanecké miesto možno obsadiť prijatím občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ...

(2)

Na štátnozamestnanecké miesto možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu,

a)

na základe výberového konania, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca ...

b)

na základe výberu,

c)

bez výberového konania alebo bez výberu.

§ 21
(1)

Voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje služobný úrad preložením štátneho zamestnanca ...

(2)

Štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe možno obsadiť aj bez výberového konania ...

§ 22
Výberové konanie
(1)

Štátnozamestnanecké miesto uvedené v § 20 ods. 2 písm. a) obsadzuje služobný úrad z uchádzačov ...

a)

výberovým konaním zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu ...

b)

výberovým konaním zo štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade (ďalej len „vnútorné ...

(2)

Vonkajšie výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne ...

a)

názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu alebo jeho organizačnej jednotky (ďalej ...

b)

druh štátnej služby,

c)

obsadzovanú funkciu,

d)

odbor štátnej služby,

e)

označenie organizačného útvaru,

f)

stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,

g)

predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e),

h)

požiadavky podľa § 19 ods. 2,

i)

údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými ...

j)

zoznam požadovaných dokladov,

k)

termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do vonkajšieho výberového konania.

(3)

Žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými ...

(4)

Služobný úrad vyhlásené vonkajšie výberové konanie zruší, ak do jeho skončenia došlo k zrušeniu ...

(5)

Vonkajším výberovým konaním sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti ...

(6)

Poradie uchádzačov získané na základe výsledkov vonkajšieho výberového konania je záväzné ...

(7)

Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným uchádzačom výsledok vonkajšieho výberového konania ...

(8)

Vnútorné výberové konanie vyhlasuje služobný úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie ...

(9)

Podrobnosti o výberovom konaní, najmä o prihlásení sa do výberového konania, vykonaní výberového ...

(10)

Ustanovenia odsekov 2 a 9 sa nevzťahujú na služobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom ...

a)

služobný úrad uvedený v § 9 ods. 1 písm. f), na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v ...

b)

generálna prokuratúra, na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade uvedenom ...

§ 23
Výber
(1)

Voľné štátnozamestnanecké miesto okrem štátnozamestnaneckého miesta uvedeného v § 20 ods. ...

a)

z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,

b)

zo štátnych zamestnancov.

(2)

Výber vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej ...

(3)

Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač ...

(4)

Výberom sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú ...

(5)

Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným uchádzačom výsledok výberu do desiatich dní od ...

(6)

Podrobnosti o výbere, najmä o prihlásení sa do výberu, vykonaní výberu, vyhodnotení výsledkov ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 a 6 sa nevzťahujú na služobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). ...

§ 24
Fyzickú osobu, ktorá vykonávala štátnu službu podľa osobitného predpisu,4) možno prijať do ...
a)

vykonávala činnosť v stálej štátnej službe podľa osobitného predpisu na tomto mieste,

b)

spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) a požiadavky podľa § 19 ods. 2.

TRETIA HLAVA
VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 25
(1)

Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá

a)

služobnou zmluvou,

b)

zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona ...

c)

vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu,

d)

poverením výkonom funkcie veľvyslanca.

(2)

Ak je štátny zamestnanec v stálej štátnej službe zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa ...

§ 26
(1)

Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve. ...

(2)

Štátnozamestnanecký pomer založený zvolením alebo vymenovaním vzniká dňom uvedeným v oznámení ...

(3)

Štátnozamestnanecký pomer založený poverením výkonom funkcie veľvyslanca vzniká dňom uvedeným ...

(4)

Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý je do funkcie zvolený, vymenovaný alebo poverený ...

§ 27
Služobná zmluva
(1)

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára vedúci úradu. S odborníkom ústavného činiteľa ...

(2)

Služobná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú:

a)

názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu,

b)

meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu,

c)

funkcia štátneho zamestnanca podľa § 29,

d)

funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,

e)

deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,

f)

druh štátnej služby,

g)

odbor štátnej služby, ak sa určuje,

h)

stručná charakteristika najnáročnejších činností vykonávaných štátnym zamestnancom,

i)

označenie pravidelného miesta vykonávania štátnej služby vrátane jeho adresy,

j)

čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočasnú štátnu službu,

k)

dĺžka kratšieho týždenného služobného času, ak bol dohodnutý.

(3)

Služobný úrad v služobnej zmluve uvedie aj údaj o služobnom čase, o dĺžke dovolenky, o dĺžke ...

(4)

Opis činností štátnozamestnaneckého miesta sa uvedie v prílohe služobnej zmluvy, ktorá je jej ...

(5)

Prílohou služobnej zmluvy je tiež písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu.

§ 28
Skúšobná doba
(1)

Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac troch ...

a)

do stálej štátnej služby podľa § 24,

b)

do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na dočasnú štátnu službu podľa § ...

(3)

Dohoda o skúšobnej dobe podľa odseku 2 musí byť písomná. Ak služobný úrad so štátnym zamestnancom ...

(4)

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane štátneho zamestnanca a o čas ...

§ 29
Funkcia štátneho zamestnanca
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej ...

Funkcia Platová trieda referent 1. samostatný referent 2. odborný referent 3. hlavný referent 4. ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až e) patrí funkcia ...

(3)

Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried ...

§ 30
Zaradenie blízkych osôb
(1)

Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami,34) nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti ...

(2)

Občan, ktorý sa uchádza o štátnu službu, je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti ...

(3)

Štátny zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZMENA ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 31
(1)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou je

a)

zmena funkcie,

b)

zmena odboru štátnej služby,

c)

zmena opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,

d)

zmena služobného úradu,

e)

zmena sídla služobného úradu,

f)

zmena pravidelného miesta vykonávania štátnej služby,

g)

zmena dĺžky týždenného služobného času dohodou,

h)

zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby.

(2)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. a) až g) môže dôjsť dohodou medzi ...

(3)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 môže dôjsť jednostranne služobným úradom, ...

§ 32
(1)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť

a)

dočasným preložením,

b)

trvalým preložením,

c)

vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca,

d)

preložením vedúceho zamestnanca na iné miesto vedúceho zamestnanca,

e)

vymenovaním na zastupovanie vedúceho zamestnanca,

f)

skončením zastupovania vedúceho zamestnanca,

g)

odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca,

h)

dočasným vyslaním na vykonávanie štátnej služby do cudziny (ďalej len „dočasné vyslanie“), ...

i)

zaradením mimo činnej štátnej služby,

j)

opätovným zaradením štátneho zamestnanca do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej ...

k)

na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie podľa § 25 ods. 1 písm. b) a c) alebo na základe ...

l)

na základe poverenia podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo odvolania z tejto funkcie.

(2)

K zmene štátnozamestnaneckého pomeru vedúceho zamestnanca môže dôjsť aj na základe zákona.

Dočasné preloženie a trvalé preloženie
§ 33
(1)

Štátneho zamestnanca možno preložiť na vykonávanie štátnej služby

a)

v tom istom služobnom úrade do iného odboru štátnej služby,

b)

v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore štátnej služby, ak sa zmenia najnáročnejšie ...

c)

v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore štátnej služby na iné ako pravidelné miesto ...

d)

do iného služobného úradu do toho istého odboru štátnej služby alebo

e)

do iného služobného úradu do iného odboru štátnej služby.

(2)

Štátneho zamestnanca možno preložiť z jedného odboru štátnej služby do iného odboru štátnej ...

(3)

Štátneho zamestnanca možno podľa odseku 1 preložiť dočasne alebo trvale.

(4)

Na preloženie štátneho zamestnanca je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade, v ktorom štátny ...

(5)

Preloženie podľa odseku 1 písm. d) a e) je možné len po dohode vedúcich úradov príslušných ...

(6)

Na dočasné preloženie štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe na štátnozamestnanecké ...

(7)

Preloženie štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7 je možné len po dohode príslušných služobných ...

(8)

Osobný úrad odovzdá osobný spis štátneho zamestnanca, ktorý bol preložený podľa odseku 1 písm. ...

§ 34
(1)

Štátneho zamestnanca možno bez jeho súhlasu dočasne preložiť na vykonávanie štátnej služby ...

(2)

Štátneho zamestnanca možno opätovne bez jeho súhlasu dočasne preložiť až po uplynutí 12 mesiacov ...

(3)

Štátnu zamestnankyňu, ktorá je tehotná alebo ktorá je dojčiaca, štátnu zamestnankyňu alebo ...

(4)

Počas dočasného preloženia bez súhlasu štátneho zamestnanca patrí štátnemu zamestnancovi funkčný ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne preložený mimo obce pravidelného miesta vykonávania ...

(6)

Po uplynutí dočasného preloženia sa štátny zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké ...

§ 35
(1)

Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby len s jeho predchádzajúcim ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je trvale preložený mimo obce pravidelného miesta vykonávania štátnej ...

§ 36
Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca a vymenovanie na zastupovanie vedúceho zamestnanca
(1)

Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca na základe ...

(2)

Štátneho zamestnanca možno na základe výberového konania dočasne preložiť na čas dlhší ako ...

(3)

Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom vymenovať ...

a)

počas neprítomnosti vedúceho zamestnanca presahujúcej dva týždne,

b)

ak sa dočasne uvoľní miesto vedúceho zamestnanca.

(4)

Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne ...

(5)

Doba zastupovania podľa odseku 3 a doba dočasného preloženia podľa odseku 4 nesmie presiahnuť ...

§ 37
Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca
(1)

Vedúci úradu odvolá štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca, ak uplynula doba, na ...

(2)

Vedúci úradu odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste uvedenom v § ...

(3)

Vedúci úradu môže odvolať vedúceho zamestnanca z funkcie, ak vedúci zamestnanec

a)

nevykazuje dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov požadované výsledky pri vykonávaní ...

b)

nemôže dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov plniť povinnosti vedúceho zamestnanca ...

c)

bol dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny na čas dlhší ako šesť mesiacov, ...

d)

požiadal o odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca.

(4)

Vedúci úradu môže so súhlasom štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ...

(5)

Vedúci úradu na návrh štatutárneho orgánu alebo na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii ...

(6)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie vedúceho ...

§ 38
Skončenie vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe zákona
(1)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom

a)

zrušenia organizačného útvaru, ktorý riadi vedúci zamestnanec v služobnom úrade,

b)

zrušenia služobného úradu.

(2)

Písomné potvrdenie o skončení vykonávania funkcie podľa odseku 1, ktoré vydá vedúci úradu, ...

§ 39
(1)

Štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca ...

(2)

Po odvolaní z funkcie, vzdaní sa funkcie alebo uplynutím doby vykonávania funkcie podľa § 32 ods. ...

§ 40
Dočasné vyslanie
(1)

Štátneho zamestnanca možno s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne vyslať na vykonávanie ...

(2)

Skončiť dočasné vyslanie alebo skrátiť dobu dočasného vyslania môže vedúci úradu v služobnom ...

(3)

Dočasne vyslať na vykonávanie štátnej služby do cudziny štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi patria počas dočasného vyslania náhrady podľa osobitného predpisu.35)

(5)

Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké ...

Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby
§ 41
(1)

Ak štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, ktorá je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode ...

(2)

Štátnej zamestnankyni patrí počas zaradenia mimo činnej štátnej služby funkčný plat, ktorý ...

§ 42
(1)

Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo ...

(2)

Vedúci úradu zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby bezodkladne po tom, ako ...

(3)

Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 trvá

a)

v dočasnej štátnej službe najdlhšie počas jej trvania, najviac však dva roky,

b)

do nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin vydaný v trestnom ...

(4)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi suma 40 % z funkčného ...

(5)

Suma podľa odseku 4 nesmie byť nižšia ako suma životného minima podľa osobitného predpisu.38) ...

§ 43
(1)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý je s jeho súhlasom ...

(2)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý s jeho súhlasom ...

§ 44
Opätovné zaradenie štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby
(1)

Služobný úrad bezodkladne zaradí štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby, ak

a)

zanikne dôvod zaradenia mimo činnej štátnej služby alebo

b)

uplynie doba podľa § 42 ods. 3.

(2)

Služobný úrad štátneho zamestnanca zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodov uvedených ...

(4)

Suma podľa odseku 3 patrí štátnemu zamestnancovi aj vtedy, ak nedôjde k jeho opätovnému zaradeniu ...

§ 45
Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu štátneho zamestnanca na cestu na vykonávanie ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty v cudzine vrátane času ...

(3)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je aj čas vyslania štátneho zamestnanca do ...

(4)

Služobný úrad vyšle štátneho zamestnanca na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu ...

(5)

Pravidelné miesto vykonávania štátnej služby na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi vyslanému na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu patria ...

PIATA HLAVA
SKONČENIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 46
(1)

Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť

a)

dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,

b)

výpoveďou,

c)

okamžitým skončením,

d)

skončením v skúšobnej dobe.

(2)

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na základe zákona.

(3)

Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím ...

§ 47
Výpovedné dôvody služobného úradu

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď, ak

a)

štátny zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť ...

b)

sa zrušuje alebo zrušilo štátnozamestnanecké miesto, služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca ...

c)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 1 alebo ...

d)

štátny zamestnanec, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. ...

e)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. ...

f)

štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 2, nemožno ...

g)

štátny zamestnanec neuspokojivo plní služobné úlohy a služobný úrad ho v posledných šiestich ...

h)

štátny zamestnanec opakovane porušil služobnú disciplínu menej závažným spôsobom a bol v posledných ...

i)

je u štátneho zamestnanca dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

§ 48
Výpovedná doba
(1)

Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná ...

(2)

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení ...

(3)

Počas plynutia výpovednej doby možno štátneho zamestnanca, ktorému služobný úrad dal výpoveď ...

§ 49
Zákaz výpovede
(1)

Služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je na účely ...

a)

doba, keď je štátny zamestnanec zaradený mimo činnej štátnej služby; to neplatí v prípade ...

b)

doba čerpania služobného voľna podľa § 69 ods. 1 písm. a), b) a d).

(2)

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú štátnemu zamestnancovi z dôvodu

a)

pre ktorý môže služobný úrad okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ak nejde o štátnu ...

b)

uvedeného v § 47 písm. g), ak nejde o tehotnú štátnu zamestnankyňu alebo ak nejde o štátnu ...

§ 50

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže dať služobný úrad ...

§ 51
Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
(1)

Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ak ...

(2)

Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer podľa odseku 1 iba v lehote ...

(3)

Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer s tehotnou štátnou zamestnankyňou, ...

§ 52
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona
(1)

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom

a)

nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia ...

b)

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný ...

c)

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za nedbanlivostný ...

d)

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ukladajúceho štátnemu zamestnancovi, ktorý nie je občanom ...

e)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol štátny zamestnanec pozbavený spôsobilosti ...

f)

keď štátny zamestnanec neúspešne vykonal alebo z vlastnej viny nevykonal skúšku na získanie ...

g)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie ...

h)

straty občianstva (§ 3),

i)

uplynutia dočasnej štátnej služby.

(2)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a štátneho zamestnanca, ktorý ...

(3)

Písomné potvrdenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona, ktoré vydá ...

§ 53
Odstupné
(1)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 4 alebo ...

(4)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorý je v dočasnej ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe, ktorý ...

§ 54
Odchodné
(1)

Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný ...

(2)

Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné podľa osobitného predpisu40) v nižšej sume, ...

Nároky z neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky v osobitných prípadoch
§ 55

Ak štátny zamestnanec vykonával štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,4) ...

§ 56

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona ...

§ 57
Služobný posudok
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi, ak o to písomne požiada, služobný posudok do 15 ...

(2)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi služobný posudok písomne. Podkladom pre vydanie služobného ...

§ 58
Potvrdenie o štátnej službe
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru písomné ...

(2)

Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä údaj o

a)

dobe trvania štátnozamestnaneckého pomeru,

b)

dĺžke započítanej služobnej praxe,

c)

činnostiach, ktoré štátny zamestnanec vykonával podľa opisu činností štátnozamestnaneckého ...

d)

záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom,

e)

poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho zamestnanca a o tom, v prospech koho sú zrážky ...

f)

funkcii a funkčnom plate štátneho zamestnanca, ak o to štátny zamestnanec písomne požiada,

g)

skutočnostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku na dovolenku,

h)

poskytnutí odchodného podľa § 54.

ŠIESTA HLAVA
PRÁVA, POVINNOSTI A OBMEDZENIA ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

§ 59
Práva štátneho zamestnanca
(1)

Štátny zamestnanec má právo

a)

na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,

b)

na plat podľa tohto zákona,

c)

na prehlbovanie kvalifikácie,

d)

odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

e)

odmietnuť služobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad rozsah opisu činností jeho štátnozamestnaneckého ...

f)

odmietnuť vykonanie služobnej úlohy, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ...

g)

nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,

h)

podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností ...

(2)

Štátny zamestnanec má okrem práv podľa odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných ...

Povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
§ 60
(1)

Štátny zamestnanec je povinný

a)

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne ...

b)

vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej ...

c)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej ...

d)

zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, ...

e)

plniť služobné úlohy osobne, riadne a včas,

f)

zastupovať vedúceho zamestnanca v rozsahu určenom služobným úradom,

g)

zastupovať nadriadeného vedúceho zamestnanca na základe jeho poverenia podľa § 62 ods. 1 písm. ...

h)

vykonávať služobné úlohy, ktoré sú v súlade s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého ...

i)

riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne ...

j)

dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo kratší týždenný služobný čas,

k)

prehlbovať si kvalifikáciu,

l)

poskytnúť služobnému úradu osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností ...

m)

ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, ...

n)

plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2)

Štátny zamestnanec je ďalej povinný oznámiť

a)

služobnému úradu sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že bol právoplatne ...

b)

bezodkladne priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi vzťah podľa § 30, ktorý vznikol počas ...

c)

služobnému úradu dôvody pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby uvedené ...

d)

služobnému úradu výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol štátny zamestnanec zaradený ...

e)

služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

f)

vedúcemu zamestnancovi stratu bezúhonnosti a predložiť mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti, ...

g)

vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu činnému v trestnom konaní stratu, poškodenie, zničenie a ...

(3)

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne ...

§ 61
(1)

Štátny zamestnanec nesmie

a)

vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby,

b)

prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním ...

c)

požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod ...

d)

sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný kontakt

1.

so štátom,

2.

s obcou,

3.

s vyšším územným celkom,

4.

so štátnym podnikom, štátnym fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou ...

5.

s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením ...

6.

s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného ...

7.

s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ...

e)

nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej ...

f)

používať symboly spojené s vykonávaním štátnej služby na osobný prospech,

g)

zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby,

h)

vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby,

i)

vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ...

(2)

Štátny zamestnanec ďalej nesmie

a)

podnikať,

b)

vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého ...

c)

byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.

(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych ...

(4)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa tiež nevzťahuje na

a)

účasť štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom ...

b)

účasť štátneho zamestnanca na projekte financovanom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ...

c)

činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.47)

(5)

Ak je predmetom činností uvedených v odseku 3 plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie ...

(6)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu ...

(7)

Štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej ...

(8)

Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skončiť ...

§ 62
(1)

Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 60 ďalej povinný

a)

organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami, ...

b)

ukladať podriadeným štátnym zamestnancom služobné úlohy a dávať im na tento účel pokyny v ...

c)

utvárať podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami,

d)

viesť štátnych zamestnancov k dodržiavaniu služobnej disciplíny,

e)

plniť voči podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy služobného úradu v rozsahu určenom týmto ...

f)

písomne poveriť podriadeného štátneho zamestnanca na zastupovanie v určenom rozsahu v čase svojej ...

g)

slušne sa správať voči podriadeným štátnym zamestnancom,

h)

plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2)

Vedúci zamestnanec nie je oprávnený ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi služobné úlohy, ...

§ 63
Majetkové priznanie
(1)

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie ...

(2)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)

nehnuteľnom majetku,

b)

hnuteľných veciach,

c)

majetkových právach a iných majetkových hodnotách.

(3)

Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej ...

(5)

Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie

a)

do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého ...

b)

do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho ...

(6)

Majetkové priznanie sa podáva vedúcemu úradu. Vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva do ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarovať ...

§ 64
Vyhodnotenie majetkového priznania
(1)

Vedúci úradu preskúma úplnosť majetkového priznania a v prípade potreby písomne vyzve štátneho ...

(2)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný ...

(4)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania zistia u štátneho zamestnanca majetkové prírastky, ...

§ 65
Sťažnosť štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby
(1)

Štátny zamestnanec môže podať vo veciach vykonávania štátnej služby sťažnosť, ak sa domnieva, ...

(2)

Štátny zamestnanec podáva sťažnosť písomne a doručí ju služobnému úradu.

(3)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu. Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu úradu, ...

(4)

Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým ...

(5)

Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností ...

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ ČAS, DOVOLENKA, SLUŽOBNÉ VOĽNO A ĎALŠIE PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 66
(1)

Služobný čas štátneho zamestnanca je časový úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť nerovnomerné rozvrhnutie služobného ...

§ 67
(1)

Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku funkčný plat.

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý si nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti ...

§ 68
(1)

Za vykonávanie štátnej služby sa považuje aj čas

a)

čerpania dovolenky,

b)

prehlbovania kvalifikácie,

c)

zvyšovania kvalifikácie,

d)

prestávky na dojčenie,

e)

náhradného voľna za štátnu službu nadčas, za štátnu službu vo sviatok a za neaktívnu časť ...

f)

keď štátny zamestnanec nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak ...

g)

neprítomnosti štátneho zamestnanca v štátnej službe z dôvodu

1.

dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz,

2.

karantény,

3.

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 Zákonníka práce).

(2)

Na účely dovolenky sa neposudzuje za vykonávanie štátnej služby čas

a)

rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),

b)

zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 41, ...

c)

čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat,

d)

dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem času ...

§ 69
Služobné voľno štátneho zamestnanca
(1)

Služobný úrad poskytne služobné voľno štátnemu zamestnancovi

a)

na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby,

b)

na výkon funkcie v odborovom orgáne,

c)

ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho v cudzine štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa ...

d)

počas účasti na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom služobným ...

(2)

Funkcia nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služby je funkcia poslanca Európskeho parlamentu, ...

(3)

Služobné voľno podľa odseku 1 písm. a) sa poskytne na čas plnenia povinností vyplývajúcich ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý podľa odseku 1 písm. c) nasleduje manžela do cudziny, sa poskytne ...

(6)

Služobný úrad môže štátneho zamestnanca dlhodobo uvoľniť a poskytnúť mu služobné voľno ...

(7)

Štátny zamestnanec preukazuje dôvody na poskytnutie služobného voľna potvrdením príslušnej ...

(8)

Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 6 štátnemu zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

(9)

Po uplynutí služobného voľna služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca na to isté štátnozamestnanecké ...

Ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby

§ 70
(1)

Služobný úrad vytvára štátnym zamestnancom podmienky na riadne, bezpečné51) a hospodárne vykonávanie ...

a)

všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy a informácie potrebné na vykonávanie ...

b)

zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej ...

c)

vhodné podmienky na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby.

(2)

Služobný úrad prispieva na stravovanie najmenej v sume 65 % ceny jedla, najviac však na každé ...

(3)

Povinnosť služobného úradu zabezpečovať stravovanie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ...

§ 71
(1)

Ak vykonáva štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode ...

(2)

Ak úprava služobných podmienok ani preloženie podľa odseku 1 nie sú možné, služobný úrad ...

§ 72
Služobné podmienky niektorých štátnych zamestnancov
(1)

Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako na štátneho zamestnanca po návrate z rodičovskej dovolenky. ...

§ 73
Osobný spis štátneho zamestnanca
(1)

Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú ...

(2)

Osobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o štátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom alebo ...

(4)

Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca ...

§ 74
Služobný preukaz štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný ...

§ 75
Služobný poriadok

Služobný úrad vydá služobný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZDELÁVANIE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

§ 76
(1)

Služobný úrad organizuje, zabezpečuje a umožňuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie ...

(2)

Služobný úrad vytvára podmienky na vzdelávanie štátnych zamestnancov prehlbovaním kvalifikácie ...

(3)

Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom ...

(4)

Zvyšovanie kvalifikácie je získanie

a)

vyššieho stupňa vzdelania v súlade so špecifickými požiadavkami a potrebami služobného úradu, ...

b)

osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnaneckom ...

(5)

Služobný úrad, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, koordinuje ...

Prehlbovanie kvalifikácie

§ 77
(1)

Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutočňuje

a)

adaptačným vzdelávaním,

b)

priebežným vzdelávaním,

c)

špecifickým vzdelávaním.

(2)

Adaptačné vzdelávanie sprostredkúva štátnemu zamestnancovi v adaptačnom období informácie a ...

a)

všeobecnej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie vedomostí o Ústave Slovenskej republiky, ...

b)

špecifickej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie informácií o úlohách a postavení príslušného ...

(3)

Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na

a)

profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny ...

b)

jazykové vzdelávanie, ktorým je na účely tohto zákona zvyšovanie úrovne ovládania štátneho ...

c)

získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca.

(4)

Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na

a)

vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prioritné na plnenie svojich úloh,

b)

vzdelávanie v oblasti informačných technológií,

c)

vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.

(5)

Prehlbovanie kvalifikácie podľa odseku 1 sa môže uskutočňovať formou prezenčného vzdelávania, ...

§ 78
(1)

Služobný úrad zabezpečí štátnemu zamestnancovi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej ...

(2)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu o prehlbovaní kvalifikácie, ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na adaptačné vzdelávanie.

§ 79
(1)

Podrobnosti o rozsahu, obsahu a formách adaptačného vzdelávania upraví služobný predpis.

(2)

Podrobnosti o formách prehlbovania kvalifikácie podľa § 77 ods. 5 a podrobnosti o poskytovaní a ...

§ 80
Zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť umožniť zvyšovanie kvalifikácie ...

(2)

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje

a)

druh kvalifikácie a formu štúdia,55)

b)

študijný odbor, druh študijného programu,56) študijný plán a označenie školy,

c)

dobu, po ktorú je štátny zamestnanec povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení ...

d)

druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktorú štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať ...

(3)

Doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 2 písm. c) nesmie byť dlhšia ako päť ...

(4)

Do doby zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 2 písm. c) sa nezapočítava čas

a)

mimoriadnej služby a alternatívnej služby,24)

b)

rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),

c)

zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42,

d)

čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat.

(5)

Služobný úrad na zvyšovanie kvalifikácie poskytne štátnemu zamestnancovi služobné voľno na ...

a)

potrebnom na účasť na vyučovaní,

b)

2 služobných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa študijného programu alebo študijného ...

c)

20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej štátnej skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského ...

d)

10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ...

e)

10 služobných dní na vypracovanie dizertačnej práce a 15 služobných dní na prípravu obhajoby ...

(6)

Štátny zamestnanec je povinný preukázať výsledky skúšok, na ktoré mu služobný úrad poskytol ...

(7)

Za čas služobného voľna podľa odseku 5 patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Štátnemu ...

(8)

Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štúdium, môže služobný úrad od štátneho zamestnanca ...

(9)

Služobný úrad v prípade zvyšovania kvalifikácie podľa § 76 ods. 4 písm. b) postupuje primerane ...

PIATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

PRVÁ HLAVA
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI

§ 81
Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí

a)

funkčný plat,

b)

plat za štátnu službu nadčas,

c)

plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,

d)

príplatok za štátnu službu v noci,

e)

príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,

f)

príplatok za štátnu službu vo sviatok,

g)

odmena.

§ 82
Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa § 81 patrí
a)

náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti mimo miesta vykonávania štátnej služby,

b)

náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie.

§ 83
Funkčný plat
(1)

Funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesačne súčet tarifného platu a

a)

príplatku za riadenie,

b)

príplatku za zastupovanie,

c)

osobného príplatku,

d)

príplatku za zmennosť,

e)

príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,

f)

platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby,

g)

príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo, ...

h)

rozdielového príplatku podľa § 132 ods. 2,

i)

osobitného príplatku podľa § 132 ods. 3,

j)

doplatku podľa § 34 ods. 4,

k)

vyrovnania podľa § 133.

(2)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj mimoriadny plat, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi ...

(3)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený štátnemu zamestnancovi podľa ...

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady,58) ktorý ...

§ 84
Tarifný plat
(1)

Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí

a)

platová tarifa

1.

v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113,

3.

podľa osobitného predpisu u štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených v § 9 ods. ...

b)

zvýšenie platovej tarify za služobnú prax podľa odseku 2.

(2)

Platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1 %, najviac ...

(3)

Zvýšenie platovej tarify podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje ...

§ 85
Služobná prax
(1)

Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého ...

a)

zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42; to neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili ...

b)

čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať ...

(2)

Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava aj

a)

čas vykonávania štátnej služby vrátane času, ktorý sa posudzuje za vykonávanie štátnej služby, ...

b)

odborná prax podľa § 132 ods. 1.

(3)

Ten istý čas možno započítať do dĺžky služobnej praxe len raz.

(4)

Na účely započítavania služobnej praxe čas trvania predchádzajúceho štátnozamestnaneckého ...

§ 86
Osobný plat

Štátnemu zamestnancovi okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii možno určiť osobný plat ...

§ 87
Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej ...

(2)

Príplatok za riadenie patrí odo dňa vymenovania do funkcie vedúceho zamestnanca v pomernej výške ...

§ 88
Príplatok za zastupovanie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu jeho riadiacej činnosti ...

(2)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 1 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje v plnom rozsahu riadiacej činnosti dlhšie ako dva týždne ...

(4)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 3 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet ...

(5)

Príplatok za zastupovanie patrí štátnemu zamestnancovi od prvého dňa zastupovania vedúceho zamestnanca ...

§ 89
Osobný príplatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie služobných úloh možno priznať osobný príplatok ...

(2)

Osobný príplatok podľa odseku 1 možno zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality ...

§ 90
Príplatok za zmennosť
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého týždenný služobný čas je rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne ...

(2)

Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennosť určí služobný predpis.

§ 91
Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 92
Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej ...

(2)

Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané ...

a)

chemické faktory,

b)

karcinogénne a mutagénne faktory,

c)

biologické faktory,

d)

prach,

e)

fyzikálne faktory.

(3)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a)

tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy ...

b)

štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa ...

(4)

Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, ...

(5)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní ...

(6)

Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(7)

Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis.

§ 93
Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí príplatok ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý má pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo ...

(3)

Podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o ...

§ 94
Plat za štátnu službu nadčas
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu nadčas náhradné voľno. Služobný úrad poskytne ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu nadčas neposkytne náhradné voľno, ...

(3)

Ak štátny zamestnanec štátnu službu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, ...

(4)

Funkčný plat vedúceho úradu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii je určený s prihliadnutím ...

§ 95
Plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť v mieste vykonávania ...

§ 96
Príplatok za štátnu službu v noci

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej ...

§ 97
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 ...

§ 98
Príplatok za štátnu službu vo sviatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu vo sviatok61) náhradné voľno. Služobný úrad ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu vo sviatok neposkytne náhradné voľno, ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý ...

§ 99
Odmena
(1)

Štátnemu zamestnancovi možno poskytnúť odmenu

a)

za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností ...

b)

za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej ...

c)

za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupovanie, ...

d)

pri dosiahnutí 50 rokov veku, najviac v sume jeho posledne priznaného funkčného platu,

e)

pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 47 písm. a) až d) za kvalitné plnenie služobných ...

f)

pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný ...

(2)

Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy písomne odôvodní priamo nadriadený vedúci zamestnanec. ...

§ 100
Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
(1)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)

15 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti, ...

b)

25 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)

5 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti, ...

b)

10 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti ...

§ 101
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie
(1)

Štátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu vyrozumenia, ktorý je povinný v stave bezpečnosti62) ...

(2)

Podmienky poskytovania náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie ...

§ 102
Plat pri dočasnom vyslaní a poskytovanie návratného preddavku pri dočasnom vyslaní
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, sa poskytuje zahraničný funkčný ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 a ktorému patrí funkčný plat ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, patrí za čas čerpania dovolenky ...

(4)

Funkčný plat štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, na účely § 94, § ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40, patrí zahraničný funkčný plat ...

(6)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, u ktorého sa predpokladá dočasné ...

(7)

Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi návratný preddavok na úhradu výdavkov súvisiacich ...

(8)

Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa § ...

§ 103
Platový koeficient
(1)

Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí ako súčin

a)

pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny ...

b)

pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušného štátu dočasného vyslania podľa štatistiky ...

c)

koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom ...

(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ...

(3)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných ...

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(5)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo zahraničných ...

DRUHÁ HLAVA
ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 104
Hmotné výhody a paušálne náhrady
(1)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, má právo na ...

a)

používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie ...

b)

poskytnutie a používanie služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase ...

(2)

Limit na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu určí služobný predpis.

(3)

Hmotné výhody podľa odseku 1 patria aj vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ...

(4)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii je povinný odovzdať služobný mobilný telefón poskytnutý ...

(5)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ...

(6)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až ...

(7)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán ...

(8)

Paušálna náhrada podľa odsekov 5 až 7 sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor. ...

§ 105
Jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových ...

a)

v sume 6 násobku až 12 násobku jeho posledne priznaného funkčného platu, ak sa uvedené udalosti ...

b)

v sume 3,6 násobku až 7,2 násobku jeho posledne priznaného zahraničného funkčného platu, ak ...

(2)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. a) zomrie, poskytne sa pozostalému ...

(3)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. b) zomrie, poskytne sa pozostalému ...

(4)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 až 3 sa poskytne v eurách.

(5)

Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odškodnenia určí služobný predpis.

§ 106
Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach

Služobný úrad môže poskytnúť štátnemu zamestnancovi ocenenie za zásluhy pri záchranných ...

TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PLATOVÝCH NÁLEŽITOSTIACH A ĎALŠÍCH NÁLEŽITOSTIACH

§ 107

Služobný úrad zabezpečí ochranu údajov štátneho zamestnanca o jeho platových náležitostiach ...

§ 108
(1)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii určí plat ten, kto ho zvolil, vymenoval alebo poveril, ...

(2)

Vedúcemu úradu, ktorý nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, určí plat ten, kto ho ...

(3)

Odborníkovi ústavného činiteľa určí plat ten, pre koho plní úlohy.

§ 109
(1)

Platová náležitosť podľa § 83 ods. 1 a § 84 ods. 1 a funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4 ...

a)

za poskytnuté služobného voľno, za ktoré nepatrí funkčný plat; to neplatí, ak si štátny zamestnanec ...

b)

ak štátny zamestnanec neodpracuje ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade,

c)

ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený ...

(2)

Suma platovej náležitosti a funkčného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent ...

§ 110
(1)

Štátnemu zamestnancovi, u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. ...

(2)

Zmena sumy platovej náležitosti podľa § 83 ods. 1 písm. a) až g) a j) štátnemu zamestnancovi ...

§ 111

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšenie platovej tarify podľa § 84 ods. 1 písm. b)

a)

odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa ustanovia zvýšené platové tarify ...

b)

od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol ďalší rok služobnej praxe započítanej ...

§ 112
(1)

Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného ...

(2)

Suma zistená podľa § 94 až 98 a § 100 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 113
(1)

Nariadenie vlády v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa68) dohodnutú na príslušný ...

(2)

Zvýšenie platových taríf a termín účinnosti ich zvýšenia podľa kolektívnej zmluvy vyššieho ...

(3)

Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuzatvorí, zvýšenie platových taríf a termín ich ...

§ 114
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ...

(3)

Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

ŠIESTA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 115
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú ...

(2)

Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho ...

(3)

Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná ...

(4)

Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže služobný ...

§ 116
(1)

Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá. ...

(2)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže služobný úrad požadovať od štátneho zamestnanca ...

(3)

Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec, určí vedúci úradu. Sumu náhrady škody, ...

§ 117

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému ...

SIEDMA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 118
(1)

Služobný úrad je povinný

a)

vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

1.

služobných predpisov,

2.

opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,

3.

opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,

b)

umožniť účasť jedného člena odborovej organizácie ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných ...

(2)

Odborový orgán, ktorý pôsobí v služobnom úrade, má právo vykonávať kontrolu služobných ...

a)

vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,

b)

vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,

c)

podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,

d)

vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,

e)

vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov ...

(3)

Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ...

a)

kontrolovať, ako služobný úrad plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu ...

b)

pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie služobného úradu pre štátnych zamestnancov a kontrolovať ...

c)

kontrolovať, či služobný úrad riadne zisťuje príčiny a okolnosti vzniku pracovných úrazov, ...

d)

upozorniť služobný úrad na štátnu službu nadčas a štátnu službu v noci, ktorá by mohla ohroziť ...

e)

zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(4)

Na účely kontroly podľa odsekov 2 a 3 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu ...

§ 119
(1)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej ...

a)

skrátenie služobného času,

b)

predĺženie základnej výmery dovolenky,

c)

zvýšenie odstupného,

d)

zvýšenie odchodného,

e)

zvýšenie platových taríf.

(2)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť ďalšie priaznivejšie podmienky vykonávania ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť najmä

a)

zvýšenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 53 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný ...

b)

zvýšenie odchodného nad rozsah ustanovený v § 54 ods. 1 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa ...

c)

vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a príslušným odborovým orgánom,

d)

výšku odmeny poskytovanej podľa § 99 ods. 1 písm. d) až f),

e)

priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby vyplývajúce z osobitných predpisov.69)

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 120

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 15, § ...

§ 121
Právne úkony
(1)

Na právne úkony podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia § 34 až 40, § 41, § 41a, § 42a, ...

(2)

Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, alebo právny úkon, ...

§ 122
Zastúpenie

Na zastúpenie sa použijú ustanovenia § 22 až 24, § 26 až 33, § 33a a § 33b Občianskeho zákonníka. ...

§ 123
Premlčanie a počítanie času

Na premlčanie a počítanie času sa použijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, § 106, ...

§ 124
Zánik práva

K zániku práva podľa tohto zákona dochádza, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v § 51 ods. ...

§ 125
Riešenie sporov

Spory medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom o nároky zo štátnozamestnaneckých vzťahov ...

§ 126
Zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením
(1)

Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného predpisu zlúčením alebo splynutím s iným služobným ...

(2)

Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného predpisu rozdelením, práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého ...

§ 127
Prevod časti služobného úradu
(1)

Ak sa na základe osobitného predpisu prevádza časť služobného úradu do iného služobného úradu, ...

(2)

Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voči štátnym zamestnancom prevádzanej časti ...

§ 128
Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe osobitného predpisu služobný úrad zruší, osobitný predpis ustanoví, na ktorý ...

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 129
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý na základe vymenovania podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 vymenovaný za predstaveného podľa predpisov platných ...

(3)

Odborník, ktorý je na plnenie úloh štátnej služby potrebný a ktorý vykonáva štátnu službu ...

(4)

Odborník plniaci úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 na základe zvolenia, vymenovania alebo poverenia ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva štátnu službu vo funkcii štatutárneho ...

(7)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi podľa odseku 5 tretej vety a odseku 6 tretej ...

§ 130
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva prípravnú štátnu službu podľa predpisov ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva nominovanú štátnu službu podľa predpisov ...

(3)

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti určené vedúcim úradu podľa predpisov platných ...

(4)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva dočasnú ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je zaradený mimo činnej štátnej služby podľa ...

§ 131

V konaní vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru začatom pred 1. novembrom 2009 sa postupuje podľa ...

§ 132
(1)

Odborná prax priznaná k 31. decembru 2003 štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký ...

(2)

Ak odborná prax štátneho zamestnanca podľa odseku 1 presiahla 32 rokov, patrí štátnemu zamestnancovi ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva nominovanú štátnu službu podľa predpisov ...

§ 133
(1)

Služobný úrad určí štátnemu zamestnancovi ku dňu účinnosti tohto zákona nový funkčný plat ...

(2)

Osobný plat podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 je mimoriadny plat podľa tohto zákona. ...

§ 134

Štátny zamestnanec, ktorému podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 zostala zachovaná výnimka ...

§ 135
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 začal štúdium, ktorým ...

(2)

Štátny zamestnanec každoročne preukazuje štúdium potvrdením príslušného vzdelávacieho zariadenia. ...

(3)

Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa odseku 1, štátnozamestnanecký pomer sa skončí ...

§ 136

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie uzatvorená do 31. októbra 2009 sa považuje za dohodu o zvyšovaní ...

§ 137

Predpoklad bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 písm. c) u štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu ...

§ 138

Štátny zamestnanec, ktorý v súlade s predpismi platnými do 31. októbra 2009 podniká, vykonáva ...

§ 139

Fyzickej osobe, ktorá podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 poberá príplatok za štátnu ...

§ 140
(1)

Zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 v pracovnom pomere na neurčitý čas k zamestnávateľovi, ...

a)

do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona požiada o prijatie do štátnej služby,

b)

spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) a požiadavky podľa § 19 ods. 2.

(2)

Zamestnanec podľa odseku 1 sa prijme do stálej štátnej služby na základe služobnej zmluvy; vedúci ...

(3)

Nároky z pracovného pomeru štátneho zamestnanca prijatého do štátnej služby podľa odseku 1 ...

(4)

Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa neprijme do štátnej služby podľa odseku 1, sa skončí podľa ...

Záverečné ustanovenia

§ 141

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 142
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

zákon č. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry,

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby, ...

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 602/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové ...

6.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 390/2006 Z. z., ...

7.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach ...

8.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 158.170-2/2001, ktorým ...

9.

výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 644/2008 Z. z. o podrobnostiach výpočtu ...

10.

opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 622/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej ...

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby a“ nahrádzajú ...

2.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e sa vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla,“.

Doterajšie písmená l) až s) sa označujú ako písmená m) až t).

2.

V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c) až j)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až j) a l)“.

3.

Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14b Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla Zamestnancovi za starostlivosť ...

4.

V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. l) až s)“ nahrádzajú slovami „písm. m) až t)“.

Čl. V

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:

„(9) Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v kalendárnom roku. Za čas dovolenky patrí ...

2.

Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Platové pomery, hmotné výhody a paušálne náhrady riaditeľa úradu (1) Riaditeľovi ...

„30a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)“.

Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.

„2a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

3.

V § 3 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

4.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných ...

5.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „závažného pracovného úrazu“ nahrádzajú slovami „pracovného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
§ 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.“.

6.

V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti ...

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

„18e)
§ 3 Trestného poriadku.“.

7.

V § 9 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

8.

V § 10 ods. 1 sa odkaz 5 označuje ako odkaz 2a.

9.

V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

V § 18 ods. 2 sa slová „v jadrovej energetike“ nahrádzajú slovami „na pracoviskách jadrového ...

11.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť ...

12.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“ a slová ...

13.

V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „druhom a treťom bode“ nahrádzajú slovami „treťom bode ...

14.

V § 19 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“.

15.

V § 20 sa slová „od 2 000 Sk až do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 65 eur až do 650 eur“. ...

Čl. VII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie ...

2.

V § 14 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11.
štátneho zamestnanca,26a)“.

„26a) § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78 až 106, § 159 a § 159b zákona č. 312/2001 ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

4.

V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné ...

5.

V prílohe č. 1 v 5. platovej triede a 6. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo ...

6.

V prílohe č. 1 v 7. platovej triede a 8. platovej triede sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ ...

7.

V prílohe č. 1 v 9. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami ...

8.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78 až 106 a § 159 zákona č. 312/2001 Z. z.“ ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

4.

V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné ...

5.

V prílohe č. 1 v 5. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ ...

6.

V prílohe č. 1 v 6. platovej triede sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ ...

7.

V prílohe č. 1 v 7. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami ...

8.

V prílohe č. 1 v 8. platovej triede a v 9. platovej triede sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ ...

9.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b)
§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c)
§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

4.

V § 21 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a v § 21 ods. 4 sa slová ...

5.

V prílohe č. 1 v 3. platovej triede a v 4. platovej triede sa slová „úplné stredné vzdelanie“ ...

6.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:

„84a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 143 ods. 7 druhá veta znie:

„Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie schvaľuje predseda národnej rady.“.

3.

V § 143 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 84c.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84d sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z. “nahrádza citáciou ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84e sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84f sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona ...

7.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v časti „CHARAKTERISTIKY ...

8.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v celom texte sa ...

9.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona ...

5.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ v celom texte sa slová „bakalárske ...

6.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (v eurách mesačne) Platová ...

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

  1. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými ...

  2. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo ...

  Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť ...

  Zabezpečovanie časti zverenej agendy tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu ...

  3. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ...

  Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania ...

  Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov. ...

  Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb ...

  Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo ...

  4. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný referent

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný ...

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.

  Odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní.

  Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu. ...

  Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo ...

  5. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: radca

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské ...

  Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

  Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej ...

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Kontrolná, dozorná alebo inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania ...

  Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s ...

  6. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: samostatný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

  Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgánoch miestnej štátnej ...

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

  Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie ...

  Odborná činnosť pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pri tvorbe ...

  7. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: odborný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom ...

  Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku v orgánoch miestnej štátnej ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva s celospoločenským dosahom.

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej ...

  Kontrolná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva.

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej ...

  Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku na základe splnomocňovacích ustanovení v zákonoch. ...

  8. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej ...

  Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom.

  Tvorba opatrení vo výkone súdnictva s celospoločenským dosahom.

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslušnom odbore štátnej služby s dôsledkami ...

  Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy, ...

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej ...

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej ...

  Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej štátnej ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem vo vymedzenom úseku štátnej správy.

  9. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí ...

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov ...

  Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Koordinovanie a vykonávanie špecializovanej inšpekcie práce v subjektoch s vysokou náročnosťou ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho ...

  Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ...

  10. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: hlavný štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ...

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu ...

  Vybavovanie sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ...

  11. PLATOVÁ TRIEDA

  Funkcia: generálny štátny radca

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch ...

  Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ...

  Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva alebo ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskych ...

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky a pred súdmi v cudzine na ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  MAJETKOVÉ PRIZNANIE

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa

  Platová trieda Platová tarifa 1. 319,00 2. 344,50 3. 373,00 4. 406,50 5. 485,00 6. 515,00 7. 582,50 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

  Stupeň riadenia Percentuálny podiel 1. vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 400/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov ...

  2. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  3. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, ...

  4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

Poznámky

 • 1)  § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z. z.o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 5)  § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 7)  § 9 až 11 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 12)  § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 65/2001 Z. z. ...
 • 13)  Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 15)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o ...
 • 16)  § 41 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
 • 17)  § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
 • 18)  § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 19)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe ...
 • 20)  Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. v znení ...
 • 21)  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 23)  § 10 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších ...
 • 25)  Napríklad § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 26)  § 220 Trestného poriadku.
 • 27)  § 216 a 217 Trestného poriadku.
 • 28)  § 92 a 93 Trestného zákona.
 • 29)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 30)  Napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z., § 79 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 33)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 35)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie ...
 • 37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ...
 • 38)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 39)  § 13 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...
 • 40)  Napríklad § 76 ods. 6 Zákonníka práce, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 41)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 43)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 45)  § 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 46)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 47)  Napríklad § 47 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 48)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 49)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 50)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
 • 51)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 52)  Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 54)  Napríklad § 35g zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z., § 4 ods. 6 písm. ...
 • 55)  § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 56)  § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
 • 58)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 59)  § 1b zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 583/2008 Z. z.
 • 60)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 61)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 62)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 63)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 64)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene ...
 • 65)  Článok 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 66)  Nariadenie Rady č. 259/68 z 29. februára 1968 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych ...
 • 67)  § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
 • 68)  § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb.o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 551/2003 ...
 • 69)  Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore