Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.01.2022 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 396/2020 s účinnosťou od 01.01.2022

Legislatívny proces k zákonu 396/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1a) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,2)“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

3.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 26 odosiela alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,

l)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 26a prijíma na podnikateľské účely alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,“.

Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená m) až s).

4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

„10) Napríklad STN 56 0186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu (56 0186).

11) Príloha č. 57 bod 7 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.“.

6.
V § 9 ods. 2 písm. c) a ods. 12 písm. d), § 15 ods. 1 písm. b), § 15a ods. 2 písm. c), § 19 ods. 2 písm. b) a c), § 20 ods. 2 písm. b), § 29 ods. 3 písm. b) sa slová „mernej jednotke“ nahrádzajú slovami „meracej jednotke19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 432/2019 Z. z.“.

7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Príloha č. 24 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.

25) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 157/2018 Z. z.v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Vyhláška č. 161/2019 Z. z.“.

8.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 9 odsek 8 znie:

„(8)
Každý odberný poukaz colný úrad vydá v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí užívateľskému podniku a druhé dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa odseku 15 alebo § 23 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa colný úrad nevydáva.“.

10.
V § 9 ods. 13 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „colný úrad užívateľskému podniku neodníme odberný poukaz, ak prevádzkovateľ daňového skladu chce zostať aj užívateľským podnikom,“.
11.
V § 9 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Platnosť odberných poukazov vydaných užívateľskému podniku zaniká dňom vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad užívateľský podnik nevyradí z evidencie užívateľských podnikov a odberný poukaz neodníme podľa odseku 13 písm. d), ak prevádzkovateľ daňového skladu chce zostať aj užívateľským podnikom.“.
12.
V § 9 ods. 16 prvá veta znie:

„Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane alebo ak má užívateľský podnik zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže alkoholický nápoj oslobodený od dane dodať osobe, ktorá má na takýto alkoholický nápoj odberný poukaz, alebo daňovému skladu; na prepravu alkoholického nápoja sa vzťahuje § 17 primerane a § 70 ods. 1 písm. d) až f) sa nepoužije.“.

13.
V § 9 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak užívateľský podnik podľa prvej vety nevykonáva svoju činnosť, colný úrad môže upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v tomto užívateľskom podniku, pričom je povinný priestory, v ktorých sa lieh používa na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) alebo sa lieh regeneruje, zabezpečiť uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom sa lieh používa na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) alebo sa lieh regeneruje, a to za prítomnosti prevádzkovateľa užívateľského podniku, pričom odstránenie uzáver colného úradu a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti zamestnanca colného úradu a prevádzkovateľa užívateľského podniku. Ak nie je možné zabezpečiť uzáverou colného úradu priestory užívateľského podniku, colný úrad zabezpečí technické zariadenia a technologické zariadenia v užívateľskom podniku uzáverami colného úradu tak, aby sa zabránilo použitiu liehu na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) alebo regenerácii liehu.“.

22.
V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup alkoholického nápoja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave alkoholického nápoja.“.

23.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

24.
V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
25.
V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
26.
V § 15 ods. 7 sa prvá veta a druhá veta nahrádzajú vetami, ktoré znejú: „Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b), d) a e) a odseku 4 písm. h) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 2 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. c) alebo odseku 5 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácií a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.
27.
V § 15 ods. 8 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 16a ods. 2 určenej colným úradom alebo navýšená v lehote podľa § 16a ods. 3,“.

28.
V § 15 ods. 9 písm. b) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.
29.
V § 15a ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
30.
V § 15a ods. 14 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2, odseku 3 písm. b) až f) a odseku 4 písm. g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku, okrem údajov podľa odseku 3 písm. c) a d), ktorých zmenu je povinný oznámiť najneskôr 5 pracovných dní vopred.“.
31.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 16 do výšky dane pripadajúcej na množstvo alkoholických nápojov skladovaných v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od zábezpeky na daň úplne.

(2)
V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň osobe uvedenej v odseku 1.

(3)
Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaných alkoholických nápojov v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaných alkoholických nápojov v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.

32.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „ukončenie“.
33.
V § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 2 a 7, § 24 ods. 2 a § 53 ods. 6 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom,38)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom.38)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.

34.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14)
Ak je žiadateľom o zníženie zloženej zábezpeky na daň užívateľský podnik, ktorý je súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, podniku na výrobu minerálneho oleja podľa osobitného predpisu18a) a bolo mu povolené úplné upustenie od zábezpeky podľa osobitného predpisu,18a) colný úrad povolí na základe žiadosti tohto užívateľského podniku zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ak výška dane pripadajúca na množstvo prepravovaného liehu oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 je najmenej 1 660 000 eur; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 1 660 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 1 660 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 3 735 000 eur. Ak užívateľský podnik, ktorý je súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, podniku na výrobu minerálneho oleja podľa osobitného predpisu,18a) nespĺňa niektorú z podmienok uvedenú v § 9 ods. 4 písm. a), c) až f), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.

(15)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému36) uložiť príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja po začatí prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia oznámiť dopravenie alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému36) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému36) alkoholický nápoj nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto alkoholickým nápojom nenakladať.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

36.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.
37.
V § 18 ods. 7 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo prijatia v mieste priameho dodania“.
38.
V § 18 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania“.
40.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému36) uložiť príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja po začatí prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia oznámiť dopravenie alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému36) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému36) alkoholický nápoj nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto alkoholickým nápojom nenakladať.“.

41.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

42.
V § 19 odsek 6 znie:

„(6)
Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najmenej však vo výške 1 000 eur.“.

43.
V § 19 odsek 10 znie:

„(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať alkoholický nápoj a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva alkoholického nápoja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva alkoholického nápoja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,

b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.“.

44.
V § 19 ods. 14 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a), odseku 3 písm. e) a odseku 4 písm. g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) až d) je povinný oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred vykonaním zmeny. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.“.
45.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
46.
V § 20 odsek 3 znie:

„(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,

b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),

c)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

48.
V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,“.

49.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

50.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
51.
V § 21 odsek 4 znie:

„(4)
Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 elektronický systém36) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 32 ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.37) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.“.

52.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
53.
V § 23 odsek 4 znie:

„(4)
Užívateľský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je povinný mať pri prepustení alkoholického nápoja do voľného obehu4) platný odberný poukaz a zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na prepravované množstvo alkoholického nápoja. Alkoholický nápoj po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený do skladu užívateľského podniku.“.

54.
V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
55.
V § 25 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

56.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
57.
V § 25 odsek 3 znie:

„(3)
Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) nedostupný podľa § 21, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu41) informácie spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu41) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.“.64.
V § 29 odsek 7 znie:

„(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného alkoholického nápoja. Prílohami k žiadosti sú
a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,

b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,

c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa),

d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6,

e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

65.
V § 29 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 15 ods. 4 písm. h) a odseku 7 písm. a) až d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo vydá nové povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

70.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:

„s)
register schválených odosielateľov,

t)
register schválených príjemcov,

u)
evidenciu prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.“.

71.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q)
identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,

r)
identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,

s)
identifikačné údaje prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru.“.

72.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
na výrobu a prípravu výživových doplnkov,48) ktoré sú uvádzané do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,15 litra a nižším.“.

74.
V § 41 ods. 1 sa slová „ods. 4 písm. f)“ nahrádzajú slovom „g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Žiadateľ o zaradenie do evidencie podnikov musí spĺňať podmienku podľa § 9 ods. 4 písm. f).“.
75.
V § 41 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
prestala spĺňať podmienku podľa § 9 ods. 4 písm. f).“.

76.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem zmeny údajov podľa § 9 ods. 3 písm. a), ktorú je povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.“.

77.
V § 42 ods. 2 prvej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „liehovarníckeho závodu, ktorým je liehovar na destiláty52a) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.“.

78.
V § 45 ods. 9 sa za slovami „skladoch liehu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a u oprávnených príjemcov“.
79.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 znejú:

„53) Príloha č. 18 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.

„54) Zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
Príloha č. 19 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.“.

80.
V § 49 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

81.
V § 49 odsek 6 znie:

„(6)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2 písm. a), c) až d) a odseku 3 písm. e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii alebo vydá nové osvedčenie o registrácii. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii pre toho istého prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je tiež povinný oznámiť colnému úradu
a)
začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 5 pracovných dní vopred,

b)
prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď.“.

82.
V § 49 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane určí colný úrad.“.
83.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 2 písm. b) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).
§ 14 zákona č. 157/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky č. 433/2019 Z. z.“.

88.
V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „vydaním kontrolných známok“ nahrádzajú slovami „dovozom spotrebiteľského balenia“.
95.
V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný stav nenávratne zničených kontrolných známok sa zaokrúhľuje na celé kusy nadol,“.
96.
V § 53 ods. 21 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a g) až j)“.
97.
V § 54 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. c),“.

98.
V § 54 ods. 7 písmeno d) znie:

„d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 4 písm. b) a odseku 5 písm. d) colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.

99.
V § 54 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 písm. i)“.
101.
V § 54 ods. 14 písmeno a) znie:

„a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 10 okrem údajov o majetkovo prepojených osobách a personálne prepojených osobách so žiadateľom a odseku 11 písm. b) až d) a j) colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,“.

102.
V § 54 odsek 17 znie:

„(17)
Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu vedie v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná viesť v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.“.

103.
V § 54 ods. 19 sa vypúšťa prvá veta.
105.
V § 54 ods. 22 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
108.
§ 66 vrátane nadpisu znie:

㤠66
Malý samostatný pivovar
(1)
Malým samostatným pivovarom je pivovar, ktorý v rámci podnikania vyrába alkoholický nápoj, ktorým je pivo, a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl,

b)
nevyrába pivo na základe licencie,78)

c)
výrobné priestory a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými priestormi a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,

d)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.

(2)
Ročnou výrobou piva sa na účely tohto zákona rozumie celkové množstvo piva v hl, ktoré bolo v kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare. Ak výroba piva v malom samostatnom pivovare začne v priebehu kalendárneho roka, predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby piva od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby piva v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.

(3)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať malý samostatný pivovar, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov. Žiadosť o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b)
predpokladanú ročnú výrobu piva v hl,

c)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce vyrábať.

(4)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
technická dokumentácia a nákres zariadenia na výrobu piva,

b)
technologický opis postupu výroby piva s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín,

c)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. c).

(5)
Žiadateľ uvedený v odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nevyrába pivo na základe licencie,78)

b)
výrobné priestory a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými priestormi a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,

c)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,

d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.

(6)
Colný úrad pred zaradením do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ uvedený v odseku 3 spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad takéhoto žiadateľa zaeviduje a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

(7)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 3 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl, oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem zmeny skutočností a údajov uvedených v odseku 4 písm. a) a b), ktorých zmenu je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov alebo vydá nové osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov. Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorým je december predchádzajúceho kalendárneho roka.

(8)
Ak celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl, alebo nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 5 písm. a) až c), je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru povinný uplatniť základnú sadzbu dane na celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku.

(9)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný viesť evidenciu piva vyrobeného v malom samostatnom pivovare v hl podľa dní s uvedením
a)
množstva vyrobeného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva,

b)
množstva vydaného piva, osobitne podľa obchodného názvu piva a

c)
stavu zásob piva, osobitne podľa obchodného názvu piva.

(10)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia piva v malom samostatnom pivovare, ak odsek 12 neustanovuje inak. Platiteľom dane je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru.

(11)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa uplatní § 12 primerane.

(12)
Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 8, je prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 8, a zaplatiť daň. V dodatočnom daňovom priznaní vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel medzi daňou vypočítanou podľa základnej sadzby dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní a zaplatí daň. Z rozdielu dane sa neuplatní sankcia podľa osobitného predpisu.79)

(13)
Colný úrad vyradí prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, ak
a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,

b)
celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl,

c)
požiada o vyradenie z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.

(14)
Prevádzkovateľa malého samostatného pivovaru, ktorý bol vyradený z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov podľa odseku 13 písm. a) a b), môže colný úrad opäť zaradiť do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov najskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bol vyradený z evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov.

(15)
Na pivo vyrobené v malom samostatnom pivovare sa uplatní znížená sadzba dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.

109.
V § 70 ods. 1 písmeno l) znie:

„l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6 písm. a) a b),“.

110.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) až aj), ktoré znejú:

„af)
vyrobí pivo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez osvedčenia o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, okrem podniku na výrobu piva, ktorý vyrobil pivo v daňovom voľnom obehu,

ag)
nesplní oznamovaciu povinnosť v lehote podľa § 66 ods. 7 a neoznámi skutočnosti a údaje uvedené v § 66 odseku 3 písm. c), odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 písm. a) a b) a skutočnosť, že celkové množstvo piva vyrobené v malom samostatnom pivovare v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl,

ah)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na inom mieste než na mieste priameho dodania alebo na mieste prijatia uvedenom v elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente,

ai)
ukončí prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na inom mieste než na mieste prijatia uvedenom v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo zjednodušenom dokumente,

aj)
nesplní povinnosť podľa § 66 ods. 8.“.

111.
V § 70 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) najmenej však 331 eur, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)“.

112.
V § 70 ods. 2 písmeno w) znie:

„w)
do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),“.

113.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ac) až af), ktoré znejú:

„ac)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva piva vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez osvedčenia o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. af),

ad)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ag),

ae)
od 100 eur do 10 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ah) alebo písm. ai),

af)
do 331 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aj).“.

115.
V § 71 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) najmenej však 100 eur, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)“.

116.
V § 71 ods. 2 písm. d) sa suma „332 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a vypúšťa sa písmeno h).
117.
V § 71 ods. 2 písm. g) sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
118.
V § 72 ods. 3 sa za číslom „41“ vypúšťa čiarka a číslo „48“.
119.
V § 72 odsek 6 znie:

„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. d), § 15a ods. 16 a 17, § 17 ods. 13, § 18 ods. 11, § 19 ods. 11, ods. 16 písm. a) a d) a ods. 17, § 20 ods. 6, § 29 ods. 9, § 31 ods. 11, § 33 ods. 3, § 41 ods. 4, § 49 ods. 14 a 15, § 52 ods. 7, § 54 ods. 21 a § 66 ods. 13 nemožno podať odvolanie.“.

120.
V § 72 ods. 7 sa za slová „§ 16 ods. 12,“ vkladajú slová „§ 16a ods. 1,“.
121.
V § 72 odsek 9 znie:

„(9)
Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 3 písm. b), § 26a ods. 2 písm. c), § 29 ods. 7 písm. d), § 41 ods. 1, § 49 ods. 2 písm. d), § 52 ods. 1 písm. e), § 54 ods. 4 písm. b) a ods. 10 a § 76f ods. 6 písm. c) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

122.
Za § 76d sa vkladajú § 76e až 76g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠76e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2021 vyrábať v rámci podnikateľskej činnosti pivo v malom samostatnom pivovare, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov, pričom žiadosť o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. júla 2021. Žiadosť o zaradenie do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,

b)
predpokladanú ročnú výrobu piva v hl,

c)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry piva, ktoré chce vyrábať.

(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
technická dokumentácia a nákres zariadenia na výrobu piva,

b)
technologický opis postupu výroby piva s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín,

c)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účely preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. c).

(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nevyrába pivo na základe licencie,78)

b)
výrobné priestory a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými priestormi a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,

c)
nie je majetkovo ani personálne prepojený s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,

d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.

(4)
Colný úrad pred zaradením do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1, v prílohách podľa odseku 2 a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad žiadateľa zaeviduje a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie prevádzkovateľov malých samostatných pivovarov najneskôr do 30. septembra 2021.

(5)
Ak konanie o žiadosti o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu podľa § 9 v znení účinnom do 30. júna 2021 nebolo právoplatne ukončené do 30. júna 2021, colný úrad posúdi túto žiadosť a zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov alebo vydá odberný poukaz podľa § 9 v znení účinnom od 1. júla 2021.

(6)
Odberný poukaz vydaný podľa § 9 v znení účinnom do 30. júna 2021 je možné používať do konca lehoty platnosti odberného poukazu určenej colným úradom, pričom je užívateľský podnik povinný postupovať podľa § 9 v znení účinnom do 30. júna 2021.

(7)
Osoba, ktorá požiadala o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 19 v znení účinnom do 30. júna 2021, alebo oprávnený príjemca, ktorý má vydané povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa § 19 v znení účinnom do 30. júna 2021, sú povinní zábezpeku na daň, ktorú majú zložiť, alebo zloženú zábezpeku na daň podľa § 19 ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2021 upraviť najneskôr do 31. júla 2021.

(8)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. júnu 2021 sa ukončí podľa § 70 a 71 v znení účinnom od 1. júla 2021, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.

123.
Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

„7.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).

8.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).

9.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).

10.
Smernica Rady (EÚ) 2020/1151 z 29. júla 2020, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. EÚ L 256, 5. 8. 2020).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 70, 71, 108, 110 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021, čl. I bodu 72, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 5, 15, 18, 35, 39, 87, 114 a § 76f v bode 122, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, a čl. I bodov 14, 16, 17, 19 až 21, 47, 58 až 63, 66 až 69, 73, 84 až 86, 89 až 94, 100, 104, 106, 107 a § 76g v bode 122, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore