Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2009 do 31.03.2009

Platnosť od: 23.11.2000
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST52JUD79875DS31EUPP23ČL17

Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2009 do 31.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 385/2000 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 517/2008 a 520/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje postavenie sudcov, ich práva a povinnosti, vznik a zánik funkcie sudcu, disciplinárnu ...

Postavenie sudcu a prísediaceho

§ 2
(1)

Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde ...

(2)

Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy ...

(3)

Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej ...

(4)

Za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1) je sudca viazaný aj právnym názorom, ktorý vyslovil ...

§ 3
(1)

Sudca rozhoduje v senáte alebo ako jediný sudca, ak tak ustanovuje zákon. Zákon ustanovuje, kedy ...

(2)

Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.

§ 4
(1)

Zákon poskytuje sudcom a prísediacim ochranu pred neoprávnenými zásahmi do ich činnosti.

(2)

Štát zabezpečuje nezávislosť sudcov aj ich hmotným zabezpečením.

DRUHÁ ČASŤ

SUDCOVIA

PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE SUDCU

Prvý diel
Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie sudcu

§ 5
Predpoklady na vymenovanie sudcu
(1)

Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý

a)

v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,

b)

získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy ...

c)

má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4)

d)

je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať, ...

e)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)

zložil odbornú justičnú skúšku,

g)

úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak,

h)

súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd; súhlas musí mať ...

(2)

Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu ...

(3)

Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská ...

(4)

Predpoklady na vymenovanie sudcu uvedené v odseku 1 písm. c) až e) a podmienku štátneho občianstva ...

(5)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená ...

Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu
§ 6

Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") na návrh súdnej rady; vymenúva ...

§ 7

Súdna rada podá prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu, len ak ide o osobu, ktorá spĺňa predpoklady ...

§ 10
(1)

Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta ...

(2)

Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik funkcie.

(3)

Dňom zloženia sľubu sa sudca ujíma funkcie.

Druhý diel
Pridelenie, dočasné pridelenie a preloženie sudcu

§ 11
Pridelenie sudcu
(1)

Sudcu, s jeho predchádzajúcim súhlasom, prideľuje na výkon funkcie na určený okresný súd súdna ...

a)

na návrh ministra, ak sa miesto sudcu obsadzuje justičným čakateľom,

b)

v ostatných prípadoch na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznámi minister.

(2)

Pridelenie sudcu je účinné dňom jeho vymenovania.

§ 12
Dočasné pridelenie sudcu
(1)

Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon ...

(2)

Na Špeciálny súd možno dočasne prideliť len sudcu, ktorý je podľa osvedčenia Národného bezpečnostného ...

(3)

O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý má byť sudca ...

(4)

Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 12a
Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu
(1)

Na výkon funkcie predsedu súdu na súde nižšieho stupňa alebo súde toho istého stupňa súdna ...

(2)

Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu sa skončí zánikom funkcie predsedu súdu. ...

§ 13
Stáž sudcu
(1)

Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž

a)

v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,

b)

v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,

d)

na Úrade vlády Slovenskej republiky,

e)

na ústrednom orgáne štátnej správy súdov,

f)

v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov, alebo

g)

ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

(2)

Sudca počas stáže podľa odseku 1 písm. a) až f) nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu ...

(3)

O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. e) a f) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, ...

(4)

Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.

§ 13a
Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie
(1)

Sudcu možno s jeho súhlasom poveriť plnením úloh v orgáne Európskej únie alebo orgáne vytvorenom ...

(2)

O poverení sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie rozhoduje minister spravodlivosti.

§ 14
Preloženie sudcu na iný súd
(1)

Súdna rada môže preložiť sudcu na iný súd len s jeho súhlasom, na jeho žiadosť alebo na základe ...

(2)

Na krajský súd možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek aspoň 35 rokov. Na Špeciálny súd ...

(3)

Na súd vyššieho stupňa sa sudca preloží na základe výsledkov výberového konania a v súlade ...

(4)

Na súd nižšieho stupňa súdna rada sudcu preloží na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu. ...

Tretí diel
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie a odvolanie z nej

§ 15
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie
(1)

Do funkcie predsedu senátu vymenuje sudcu predseda príslušného súdu zo sudcov tohto súdu na základe ...

(2)

Ak je zriadené samostatné grémium pre jeden okresný súd, predsedu grémia vymenúva predseda tohto ...

(3)

Predsedu kolégia vymenúva predseda súdu po prerokovaní so sudcami príslušného kolégia.

(4)

Sudca okresného súdu je predsedom senátu okresného súdu odo dňa pridelenia alebo preloženia na ...

(5)

Predseda kolégia, predseda grémia a predseda senátu nie sú predstaviteľmi správy súdov.

§ 16
Odvolanie a uvoľnenie z vyššej sudcovskej funkcie a jej zánik
(1)

Predsedu senátu možno z funkcie odvolať na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho ...

(2)

Na návrh najmenej polovice členov grémia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní ...

(3)

Na návrh najmenej polovice členov kolégia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní ...

(4)

Sudca bude na svoju žiadosť uvoľnený z funkcie predsedu senátu okrem predsedu senátu okresného ...

(5)

Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o uvoľnení alebo odvolaní z funkcie, do ktorej bol ...

(6)

Funkcia predsedu senátu zaniká preložením predsedu senátu na súd vyššieho stupňa.

Štvrtý diel
Zánik funkcie sudcu

§ 17
Dôvody zániku funkcie sudcu

Funkcia sudcu zaniká

a)

odvolaním z funkcie (§ 18),

b)

vzdaním sa funkcie (§ 19),

c)

pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony (§ 20 ...

d)

stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2),

e)

zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2),

f)

neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1),

g)

nezložením sľubu alebo zložením sľubu s výhradou (§ 10 ods. 2),

h)

vypovedaním sľubu (§ 151 ods. 4),

i)

smrťou.

§ 18
Odvolanie z funkcie sudcu
(1)

Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá

a)

na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,

b)

ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení ...

c)

na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie ...

d)

ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"). ...

(2)

Prezident na návrh súdnej rady môže sudcu odvolať, ak

a)

mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské ...

b)

dosiahol vek 65 rokov.

(3)

Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1 alebo 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi ...

(4)

Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o odvolaní, funkcia sudcu zaniká.

§ 19
Vzdanie sa funkcie sudcu

Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade ...

§ 20
Iné dôvody zániku funkcie
(1)

Funkcia sudcu zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol sudca pozbavený spôsobilosti ...

(2)

Funkcia sudcu zaniká aj dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo zmenou trvalého ...

§ 21
Nároky súvisiace so skončením výkonu funkcie sudcu
(1)

Ak bol sudca odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2 písm. a) alebo sa z týchto dôvodov vzdal ...

(2)

Pri skončení výkonu funkcie sudcu po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný ...

(3)

Odchodné sa vypláca najneskôr v deň splatnosti posledného platu sudcu. Odchodné sa kráti o sumu, ...

(4)

Ak sudca zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, pozostalý manžel má nárok na vyplatenie 50 % ...

(5)

Odchodné sudcovi nepatrí, ak bol odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 1 alebo ak bolo disciplinárne ...

Piaty diel
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu

§ 22
(1)

Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne ...

(2)

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje,

a)

ak ide o sudcu najvyššieho súdu, súdna rada na návrh ministra alebo predsedu najvyššieho súdu, ...

b)

v ostatných prípadoch minister.

(3)

Ak minister alebo predseda najvyššieho súdu podá súdnej rade návrh na dočasné pozastavenie výkonu ...

(4)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu môže trvať u sudcu, ktorý je trestne stíhaný, najviac ...

(5)

Súdna rada môže rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu zrušiť, a to na návrh ...

(6)

Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. b) môže zrušiť ...

(7)

Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie, má odo dňa pozastavenia nárok na plat vo ...

(8)

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného ...

(9)

Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zanikne podľa odseku 8, doplatí sa sudcovi rozdiel, ...

Šiesty diel
Nezlučiteľnosť a prerušenie výkonu funkcie sudcu

§ 23
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu
(1)

Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým ...

(2)

V prípade pochybností súdna rada rozhodne o povinnosti skončiť túto funkciu alebo činnosť okrem ...

(3)

Sudca môže vykonávať funkciu v stavovskej organizácii sudcov a v odborovej organizácii.

§ 24
Prerušenie výkonu funkcie sudcu
(1)

Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal prezidentom, členom vlády, poslancom ...

(2)

Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj dňom, keď sa sudca zaregistruje ako kandidát vo voľbách na ...

(3)

Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodných ...

(4)

Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za ...

(5)

Minister po vyjadrení sudcovskej rady môže vyhovieť žiadosti sudcu o prerušenie výkonu funkcie ...

(6)

Miesto sudcu, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 4, sa môže po určení ministra ...

(7)

Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 až 3 alebo odseku 5, sa môže ...

(8)

Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so súhlasom predsedu súdu ...

Siedmy diel
Vzťah sudcu a štátu

§ 25
Právne vzťahy sudcu
(1)

Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého ...

(2)

Výkon funkcie sudcu sa začína dňom zloženia sľubu a skončí sa v deň zániku funkcie sudcu alebo ...

(3)

Osobný úrad sudcu vedie písomnosti týkajúce sa sudcu a výkonu jeho funkcie v osobnom spise sudcu. ...

(4)

Osobný úrad sudcu je súd, na ktorý bol sudca pridelený, preložený alebo dočasne pridelený podľa ...

(5)

Sudcovi vystaví jeho osobný úrad preukaz sudcu dňom nástupu do výkonu funkcie. Sudca, ktorému ...

§ 26
Sudcovské rady

Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv a oprávnených ...

Ôsmy diel
Hodnotenie sudcu a výberové konanie

§ 27
Hodnotenie sudcu
(1)

Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje

a)

vždy v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak ide o postup na súd vyššieho stupňa, ...

b)

na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania (§ 120 ods. ...

c)

ak sudca požiada o hodnotenie.

(2)

Sudcu hodnotí predseda súdu, na ktorý bol sudca pridelený alebo preložený, najmä na základe

a)

prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období, ...

b)

stanoviska odvolacích senátov, prípadne dovolacích senátov,

c)

vlastných poznatkov o činnosti hodnoteného sudcu,

d)

stanoviska predsedu kolégia a predsedu senátu,

e)

zistenia zo správy o výsledku revízie vykonanej na súde, na ktorý bol sudca pridelený alebo preložený. ...

(3)

Predsedu súdu hodnotí predseda príslušného súdu vyššieho stupňa.

(4)

Prieskum podľa odseku 2 písm. a) vykoná komisia určená príslušnou sudcovskou radou.

(5)

Sudca má právo vyjadriť sa k hodnoteniu a žiadať o jeho doplnenie alebo spresnenie v lehote 15 ...

(6)

Ak ide o hodnotenie v súvislosti s výberovým konaním na súd vyššieho stupňa, väčšinu v komisii ...

(7)

Výkon funkcie predsedu súdu, podpredsedu súdu, predsedu kolégia, predsedu grémia, sudcu disciplinárneho ...

Výberové konanie
§ 28
(1)

Voľné miesto sudcu7) na okresnom súde sa obsadzuje bez výberového konania justičným čakateľom ...

(2)

Ak voľné miesto sudcu nemožno obsadiť postupom podľa odseku 1, vyhlási predseda krajského súdu, ...

a)

kto má odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku uznanú podľa § 5 ods. 3 za odbornú justičnú ...

b)

kto súčasne žiada o uznanie skúšky uvedenej v § 5 ods. 3, alebo

c)

ktorému bola odborná justičná skúška odpustená (§ 5 ods. 3).

(3)

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotný stav, psychická ...

(4)

Výberové konanie na obsadenie voľného miesta predsedu senátu súdu vyššieho stupňa sa vyhlasuje ...

(5)

Výberové konanie na postup na súd vyššieho stupňa sa vyhlasuje pre všetkých sudcov.

(6)

Výberové konanie podľa odsekov 4 a 5 sa vyhlasuje najmenej 15 dní vopred.

§ 29
(1)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva ...

(2)

Výberové konanie na postup sudcu na súd vyššieho stupňa vyhlasuje predseda súdu, na ktorom je ...

Deviaty diel
Rozsah imunity a podmienky trestného stíhania sudcov a prísediacich

§ 29a
(1)

Za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho stíhať, a to ani po zániku ich funkcií.

(2)

Prísediaceho možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s výkonom ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI SUDCU A ZÁKLADNÉ PRÁVA SUDCU

§ 30
Základné povinnosti sudcu
(1)

V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, ...

(2)

V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä

a)

presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,

b)

odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie ...

c)

nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán, politických hnutí, ...

d)

vystupovať nezaujato a k stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, ...

e)

dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná,

f)

dodržiavať zásady sudcovskej etiky.

(3)

Sudca nesmie od strán alebo od účastníkov konania alebo od ich právnych zástupcov okrem prípadov ...

(4)

Sudca je povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo bez ...

(5)

Sudca je povinný plniť svoje povinnosti riadne a včas aj v prípade povolenia práce v domácom prostredí. ...

(6)

Sudca je povinný využívať určené pojednávacie dni a tak zabezpečovať riadne a včasné vybavovanie ...

(7)

Sudca je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a využívať ponúknuté možnosti na vzdelávanie ...

(8)

Sudca nemá právo štrajkovať a nesmie konať tak, aby akýmkoľvek spôsobom znemožňoval činnosť ...

(9)

Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu ...

(10)

Sudca je povinný zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie sudcu, o veciach, o ktorých ...

(11)

Sudca je povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi. ...

(12)

Sudca je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného ...

§ 31
Písomné vyhlásenie sudcu
(1)

Sudca je povinný podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujal funkcie sudcu, a počas jej výkonu vždy ...

a)

či spĺňa podmienky podľa § 23,

b)

aké funkčné alebo iné požitky mu plynú z činností a funkcií podľa § 23.

(2)

Súčasťou údajov o funkciách a činnostiach podľa odseku 1 sú aj tieto ďalšie údaje:

a)

ak ide o funkcie a činnosti označené v Ústave Slovenskej republiky alebo v tomto zákone za nezlučiteľné ...

b)

názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, pre ktorú sudca ...

c)

vyčíslenie príjmov dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z funkcií a činností, v ktorých ...

(3)

Sudca je povinný oznámiť

a)

každú zmenu v skutočnostiach, ktoré podľa odsekov 1 a 2 uviedol vo svojom vyhlásení,

b)

každú funkciu alebo činnosť, ktorú začal alebo bude vykonávať po ustanovení do funkcie sudcu. ...

(4)

Oznámenie podľa odseku 3 treba podať do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť vznikla.

§ 32
Majetkové priznanie
(1)

Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu písomne deklarovať svoje majetkové ...

a)

podľa stavu ku dňu, keď sa ujal výkonu funkcie sudcu, a to do 30 dní od tohto dňa,

b)

podľa stavu ku dňu, keď sa opätovne ujal výkonu funkcie sudcu po skončení prerušenia výkonu ...

c)

podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka výkonu funkcie sudcu, a to do 31. marca nasledujúceho ...

(2)

Majetkovými pomermi na účely majetkového priznania sú:

a)

vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,

b)

vlastníctvo hnuteľnej veci, majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty alebo existencia záväzku, ...

(3)

Majetkové priznanie podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje sudcu, jeho manžela a neplnoletých detí, ...

(4)

Za manžela na účely majetkového priznania sa považuje aj druh alebo družka sudcu, ak spolu žijú ...

(5)

Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch ...

(6)

Majetkové priznanie podľa odsekov 1 až 5 sa podáva predsedovi súdnej rady, ktorý zabezpečí jeho ...

(7)

Uchovávanie majetkových priznaní zabezpečuje predseda súdnej rady.

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá deklaračná povinnosť predsedu najvyššieho súdu ...

(9)

Písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1, oznámenie podľa § 31 ods. 3 a majetkové priznanie zverejňuje ...

§ 33
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
(1)

Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie podľa § 31 alebo majetkové priznanie podľa § 32, vyzve ...

(2)

Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby ...

(3)

Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania podľa § 32 ods. 6 zistia u sudcu majetkové ...

(4)

Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 až 3, súdna rada môže podať návrh ...

§ 34
Základné práva sudcu
(1)

Každý sudca má za rovnakých podmienok rovnaké práva a povinnosti. Sudca nemôže byť zvýhodňovaný ...

(2)

Každý sudca má právo voliť a byť volený za člena sudcovskej rady príslušnej pre obvod súdu, ...

(3)

Sudca má právo na prideľovanie vecí podľa rozvrhu práce14b) tak, aby ich mohol prejednať a rozhodnúť ...

(4)

Sudca, ktorý vedie súdne pojednávanie, rozhoduje o tom, či je možné v priebehu pojednávania uskutočňovať ...

(5)

Sudca má právo zakladať záujmové stavovské organizácie sudcov a združovať sa v nich; ich cieľom ...

(6)

Sudca má v odôvodnených prípadoch právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, svojich rodinných ...

(7)

Bez súhlasu sudcu nemožno zverejňovať jeho tvár a bydlisko; to sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov ...

(8)

Práva uvedené v odsekoch 6 a 7 prislúchajú sudcovi Špeciálneho súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ...

TRETIA HLAVA
PREHLBOVANIE A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE SUDCU

§ 35
Vzdelávanie sudcu
(1)

Sudca má právo na zabezpečenie podmienok systematického a bezplatného vzdelávania po celý čas ...

(2)

Vzdelávanie sudcov zabezpečuje Justičná akadémia.

(3)

Sudcovia, ktorí sa podieľajú na organizácii vzdelávania a na lektorskej činnosti pre sudcov a ...

§ 36
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)

Prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie systematické odborné vzdelávanie sudcov s cieľom priebežne ...

(2)

Na prehlbovanie kvalifikácie patrí sudcovi študijné voľno v potrebnom rozsahu; za ten čas patrí ...

§ 37
Zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Zvyšovaním kvalifikácie sa rozumie nadobudnutie vedomostí a zručností potrebných na výkon funkcie ...

(2)

Zvyšovaním kvalifikácie sa ďalej rozumie ďalšie vysokoškolské štúdium v odbore potrebnom na ...

(3)

Na žiadosť sudcu môže predseda súdu so súhlasom príslušnej sudcovskej rady a v prípade zvyšovania ...

a)

určenie oblasti a spôsobu zvýšenia kvalifikácie,

b)

podmienky zvyšovania kvalifikácie,

c)

funkčné miesto alebo dôvod, pre ktorý sa zvýšenie kvalifikácie požaduje,

d)

čas platnosti vydaného súhlasu.

(4)

Sudcovi patrí študijné voľno na základe potvrdenia vzdelávacieho zariadenia o oblasti a dĺžke ...

a)

v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

b)

dva dni na prípravu a na vykonanie každej skúšky,

c)

desať dní na prípravu a na vykonanie záverečnej skúšky,

d)

desať dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej alebo inej záverečnej práce.

(5)

Počas študijného voľna podľa odseku 4 patrí sudcovi funkčný plat.

§ 38
Náklady kvalifikácie
(1)

Náklady súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie a so zvyšovaním kvalifikácie sudcu uhrádza správa ...

(2)

Sudca je povinný nahradiť úplne alebo čiastočne náklady zvyšovania kvalifikácie, ak nedodržal ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON FUNKCIE SUDCU

Prvý diel
Týždenný pracovný čas a denná pracovná doba

§ 39
(1)

Týždenný pracovný čas sudcu je najviac 40 hodín.

(2)

V rámci rozvrhu práce si sudca určuje svoju dennú pracovnú dobu po dohode s predsedom súdu v závislosti ...

§ 40
Pohotovosť a výkon funkcie nadčas
(1)

Sudca je povinný v záujme zabezpečenia plnenia úloh súdu podľa osobitných predpisov1) vykonávať ...

(2)

Nariadená pohotovosť sa vykonáva v čase určenom rozvrhom práce. Nariadená pohotovosť sa začína ...

(3)

Sudcovi nemožno určiť pohotovosť bez jeho súhlasu častejšie ako raz za štyri týždne. Pohotovosť ...

§ 41
Miesto výkonu funkcie
(1)

Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach ...

(2)

V prípade nedostatočného výkonu funkcie sudcu alebo pre porušenie sudcovských povinností zruší ...

(3)

K rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 si predseda súdu vyžiada vyjadrenie sudcovskej rady a vezme do ...

Druhý diel
Pracovná cesta v súvislosti s výkonom funkcie sudcu a náhrada výdavkov

§ 42
(1)

Pracovnou cestou v súvislosti s výkonom funkcie sudcu (ďalej len „cesta“) sa rozumie čas od ...

(2)

Zahraničnou cestou sa rozumie čas od nástupu na cestu zo Slovenskej republiky do zahraničia, čas ...

(3)

Sudcu vysiela na cestu, ak nie je ustanovené inak, predseda súdu na čas nevyhnutnej potreby. Predseda ...

(4)

Ak ide o cestu, ktorú vyžadujú procesné úkony vo veci, ktorá je sudcovi pridelená na rozhodnutie, ...

(5)

Na cestu mimo sídla súdu, ktorá bude trvať viac ako tri pracovné dni, môže predseda súdu vyslať ...

(6)

Sudca má právo použiť vnútroštátne dopravné prostriedky prvej triedy. Ak sudca požiada o vykonanie ...

(7)

Osobitné podmienky pre sudcov na výkon funkcie podľa § 53 až 55 nie sú týmto dotknuté.

§ 43
Náhrada výdavkov súvisiacich s cestou
(1)

Sudcovi patrí náhrada výdavkov súvisiacich s cestou uskutočnenou podľa § 42 alebo ak to ďalej ...

(2)

Ak sudca vykoná cestu, ktorá súvisí s výkonom funkcie v rámci sídla súdu, považuje sa za cestu ...

§ 44
Náhrada výdavkov pri preložení, dočasnom pridelení a stáži

Sudca dočasne pridelený podľa § 12 a sudca vykonávajúci stáž podľa § 13 má nárok na náhradu ...

Tretí diel
Dovolenka na zotavenie

§ 45
(1)

Základná výmera dovolenky sudcu je šesť týždňov v kalendárnom roku.

(2)

Sudca má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak vykonával funkciu sudcu celý kalendárny rok. ...

(3)

Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku na zotavenie počas čerpania rodičovskej dovolenky. Sudcovi ...

§ 46
(1)

Sudca časť svojej dovolenky čerpá v období súdnych prázdnin, a to v rozsahu najmenej dvoch týždňov, ...

(2)

Čerpanie dovolenky určuje predseda súdu po prerokovaní so sudcom tak, aby mal sudca možnosť vyčerpať ...

(3)

Sudcovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ak mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že musel ...

(4)

Sudcovi nesmie byť určené čerpanie dovolenky na čas, keď sa pripravuje na prejednanie a rozhodnutie ...

§ 47
(1)

Ak si sudca nemohol vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu naliehavého záujmu zabezpečiť ...

(2)

Sudca má nárok na náhradu za nevyčerpanú dovolenku, ak ju nemohol vyčerpať ani do konca budúceho ...

(3)

Sudca je povinný vrátiť funkčný plat alebo jeho pomernú časť za dovolenku, na ktorú stratil ...

§ 48

Sudcovi patrí počas dovolenky funkčný plat. Za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť ...

§ 49

Základná výmera dovolenky sa predlžuje o týždeň sudcovi, ktorý aspoň dva týždne základnej ...

Štvrtý diel
Zdravotná starostlivosť

§ 50
(1)

Sudca, ktorý v kalendárnom roku dosiahne vek 45 rokov a vykonáva funkciu sudcu najmenej 10 rokov, ...

(2)

Preventívna rehabilitácia sudcovi nepatrí, ak mu bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná ...

(3)

Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ...

(4)

Sudca má nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s poskytovaním preventívnej rehabilitácie ...

(5)

Podmienky preventívnej rehabilitácie zabezpečuje správa súdov.

§ 51

Osobný úrad sudcu zabezpečí, ak o to sudca požiada, vybavenie záležitostí súvisiacich s uzavretím ...

Piaty diel
Ďalšie podmienky na výkon funkcie sudcu

§ 52
(1)

Sudca má právo na poskytovanie odbornej literatúry a na zabezpečenie riadnych pracovných podmienok ...

(2)

Sudcovi patrí mesačná paušálna náhrada nákladov spojených s výkonom funkcie17) vo výške 1/12 ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ PODMIENKY SUDKÝŇ NA VÝKON FUNKCIE

§ 53
(1)

Sudkyni starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok alebo tehotnej sudkyni môžu byť prideľované ...

(2)

Ak podľa lekárskeho posudku výkon funkcie sudcu ohrozuje tehotenstvo sudkyne a predseda súdu nemá ...

§ 54
(1)

Tehotná sudkyňa a sudkyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie vykonávať pohotovosť. ...

(2)

Tehotná sudkyňa a sudkyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako jeden rok, nesmie byť vyslaná ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak vykonanie cesty vyžaduje včasné a zákonné rozhodnutie veci, ktorá ...

(4)

Ak požiada sudkyňa starajúca sa o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotná sudkyňa o kratší ...

(5)

Ak sudkyňa starajúca sa o dieťa mladšie ako osem rokov alebo tehotná sudkyňa požiada o povolenie ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa za podmienok v nich uvedených primerane vzťahujú aj na osamelých ...

(7)

Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo rozvedené ženy, slobodní, ovdovení alebo rozvedení ...

§ 55
(1)

Sudkyni, ktorá dojčí svoje dieťa, patria okrem prestávky pri dennom výkone funkcie sudcu osobitné ...

(2)

Sudkyni, ktorá vykonáva funkciu sudcu po celý určený týždenný pracovný čas, patria na každé ...

(3)

Ak vykonáva sudkyňa funkciu sudcu v kratšom týždennom pracovnom čase, patrí jej jedna polhodinová ...

§ 56
(1)

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí sudkyni rodičovská dovolenka ...

(2)

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne sudkyni alebo sudcovi, ktorý o to písomne požiada, ...

(3)

Počas rodičovskej dovolenky patrí sudkyni alebo sudcovi materské18) a príplatok k peňažnej ...

(4)

Na rodičovskú dovolenku nastupuje sudkyňa spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným ...

(5)

Rodičovská dovolenka patrí aj sudcovi, ktorý prevzal do svojej starostlivosti nahradzujúcej rodičovskú ...

(6)

Rodičovská dovolenka sudkyne v súvislosti s pôrodom musí byť najmenej 14 týždňov a nesmie sa ...

§ 57
(1)

Ak bolo dieťa zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a sudkyňa ...

(2)

Sudkyni rodičovská dovolenka nepatrí, ak dieťa, o ktoré sa starala, bolo

a)

zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia ...

b)

umiestnené do zariadenia s celoročným, týždenným alebo denným pobytom; to neplatí, ak do zariadenia ...

(3)

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí sudkyni rodičovská dovolenka počas 14 týždňov.

(4)

Ak dieťa zomrie v čase, keď je sudkyňa na rodičovskej dovolenke alebo na ďalšej rodičovskej ...

ŠIESTA HLAVA
PREKÁŽKY VÝKONU FUNKCIE SUDCU

§ 58
Platené voľno
(1)

Sudcovi patrí platené voľno, ak nie je ustanovené inak, z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a)

vyšetrenie alebo ošetrenie sudcu v zdravotníckom zariadení; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne ...

b)

narodenie dieťaťa manželke sudcu; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz ...

c)

sprevádzanie rodinného príslušníka sudcu na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení ...

d)

sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa sudcom do zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej ...

e)

účasť darcu pri odbere krvi a pri aferéze a účasť darcu pri odbere tkanív; pracovné voľno ...

f)

úmrtie rodinného príslušníka; pracovné voľno sa poskytne na

1.

tri dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa,

2.

jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca sudcu, rodiča a súrodenca jeho manžela a na ...

3.

nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča sudcu alebo jeho ...

g)

vlastná svadba a svadba dieťaťa sudcu; pracovné voľno sa poskytne na dva dni na vlastnú svadbu, ...

h)

presťahovanie sudcu v súvislosti so zmenou miesta výkonu funkcie; pracovné voľno sa poskytne v ...

i)

znemožnenie dopravy sudcu do miesta výkonu funkcie; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný ...

j)

na iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy; pracovné voľno ...

k)

účasť na pohrebe spolupracovníka; pracovné voľno sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas.

(2)

Na účely tohto zákona rodinným príslušníkom je manžel, vlastné deti, deti zverené sudcovi ...

(3)

Sudcovi patrí platené pracovné voľno z dôvodu výkonu občianskych povinností, najmä

a)

pri poskytovaní prvej pomoci,

b)

pri povinných lekárskych prehliadkach,

c)

pri opatreniam proti prenosným chorobám,

d)

pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,

e)

pri izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,

f)

pri poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach, záchrannej akcii horskej ...

(4)

Sudcom, ktorí sú členmi a predstaviteľmi stavovskej organizácie sudcov, patrí v súvislosti s ...

(5)

Počas voľna podľa odsekov 1, 3 a 4 patrí sudcovi funkčný plat.

§ 59
Neplatené voľno

Sudcovi na základe jeho písomnej žiadosti možno poskytnúť neplatené voľno z vážnych osobných ...

§ 60
Ospravedlnená neprítomnosť sudcu v mieste výkonu funkcie

Počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre úraz, počas rodičovskej ...

§ 61
Upovedomenie o pracovnom voľne a dĺžke jeho trvania
(1)

Ak je sudcovi vopred známy dôvod pracovného voľna, je povinný včas o ňom a o predpokladanom trvaní ...

(2)

Dôvod pracovného voľna a jeho trvanie je sudca povinný predsedovi súdu preukázať.

§ 62
Výkon funkcie sudcu

Ako výkon funkcie sudcu sa okrem výkonu činností vyplývajúcich z osobitných predpisov1) zabezpečujúcich ...

a)

čerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

zdokonaľovacej služby, výkonu civilnej služby namiesto vojenského cvičenia,

d)

prehlbovania kvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie,

e)

prestávky na dojčenie,

f)

náhradného voľna za výkon funkcie nadčas a za výkon funkcie vo sviatok,

g)

ak sudca nevykonáva funkciu, pretože je sviatok,

h)

neprítomnosti sudcu v mieste výkonu funkcie z dôvodu

1.

dočasnej neschopnosti na výkon funkcie pre chorobu alebo pre úraz,

2.

karantény,

3.

rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa a v súvislosti so starostlivosťou o dlhodobo ...

4.

ošetrovanie chorého člena rodiny,

5.

starostlivosti o dieťa mladšie ako pätnásť rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov ...

i)

dočasného pridelenia podľa § 12,

j)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie (§ 22), ak je sudcovi doplatený plat podľa § 22 ods. 9,

k)

stáže sudcu podľa § 13,

l)

poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie podľa § 13a,

m)

prerušenia výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1.

SIEDMA HLAVA
PLATOVÉ POMERY SUDCOV

§ 65
Plat sudcu
(1)

Sudcovi patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)

základný plat sudcu,

b)

príplatok

1.

funkčný,

2.

počas dočasného pridelenia,

3.

za vedenie justičného čakateľa

4.

za pohotovosť,

5.

osobitný,

c)

plat za výkon funkcie sudcu nadčas,

d)

ďalší plat,

e)

vyrovnanie platu,

f)

odmena.

(2)

Sudcovi patria náhrady nákladov a iné hmotné výhody, ak tak ustanovuje zákon.

(3)

Ak je sudca poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, patrí mu od prvého dňa poverenia ...

(4)

Za uspokojenie platových nárokov sudcu zodpovedá štát.

Základný plat sudcu, platové skupiny a platové stupne
§ 66
(1)

Základným platom sudcu najvyššieho súdu a sudcu Špeciálneho súdu je plat rovnajúci sa 1,3 ...

(2)

Sudcovia okresných súdov, vojenských obvodových súdov, krajských súdov a vyššieho vojenského ...

(3)

Sudcovia okresných súdov a vojenských obvodových súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I a sudcovia ...

(4)

Do platových stupňov sa sudcovia uvedení v odseku 2 zaraďujú podľa dĺžky praxe rozhodujúcej ...

§ 67
(1)

Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu19) sa rozumie plat v I. platovej skupine a v 3. ...

(2)

Základný plat sudcov zaradených do jednotlivých platových stupňov a jednotlivých platových skupín ...

I II 1. do ukončenia 3. roku praxe 90 % 95 % 2. od začiatku 4. roku praxe 95 % 100 % 3. od ...

§ 68
Funkčný príplatok za riadiacu činnosť
(1)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť patrí

a)

predsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 116,18 eura mesačne, s počtom nad desať ...

b)

podpredsedovi okresného súdu s počtom do desať sudcov v sume 66,39 eura mesačne, s počtom nad ...

c)

predsedovi krajského súdu a predsedovi Špeciálneho súdu v sume 205,81 eura mesačne,

d)

podpredsedovi krajského súdu a podpredsedovi Špeciálneho súdu v sume 119,50 eura mesačne.

(2)

Počas zastupovania predsedu súdu patrí podpredsedovi príslušného súdu funkčný príplatok za ...

(3)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak je dočasne ...

(4)

Funkčný príplatok podľa odseku 2 patrí podpredsedovi zastupujúcemu predsedu súdu alebo sudcovi ...

(5)

Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu, ak nevykonáva svoju funkciu po ...

(6)

Funkčné príplatky predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu ustanovuje osobitný predpis.19)

§ 69
Funkčný príplatok za funkciu
(1)

Funkčný príplatok za vyššiu sudcovskú funkciu patrí

a)

predsedovi senátu krajského súdu a predsedovi senátu Špeciálneho súdu v sume 66,39 eura mesačne, ...

b)

sudcovi krajského súdu a sudcovi Špeciálneho súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume 33,20 ...

c)

predsedovi kolégia najvyššieho súdu v sume 165,97 eura mesačne,

d)

predsedovi senátu najvyššieho súdu v sume 132,78 eura mesačne,

e)

predsedovi kolégia krajského súdu v sume 99,59 eura mesačne a predsedovi grémia vo výške 66,39 ...

(2)

Funkčný príplatok za výkon funkcie patrí sudcovi Špeciálneho súdu a sudcovi najvyššieho súdu, ...

(3)

Funkčný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi grémia a predsedovi kolégia, ak je dočasne pridelený ...

§ 70
Súbeh funkčných príplatkov

V prípade súbehu funkčných príplatkov podľa § 68 a § 69 ods. 1 patrí sudcovi funkčný príplatok, ...

§ 71
Funkčný plat
(1)

Základný plat sudcov najvyššieho súdu a ostatných sudcov a funkčný príplatok podľa tohto zákona ...

(2)

Funkčný plat, jeho výšku a zloženie, oznámi správa súdu sudcovi písomne.

§ 72
Plat a príplatok počas dočasného pridelenia
(1)

Sudcovi počas dočasného pridelenia patrí funkčný plat podľa pôvodného zaradenia. To neplatí ...

(2)

Ak je sudca dočasne pridelený na súd vyššieho stupňa, patrí mu príplatok počas dočasného ...

§ 73
Príplatok za vedenie justičného čakateľa

Sudcovi, ktorý vykonáva činnosť školiteľa justičného čakateľa podľa § 149a ods. 5, patrí ...

§ 74
Príplatok za pohotovosť
(1)

Za každú hodinu pohotovosti sudcu nariadenú podľa § 40 v súlade s rozvrhom práce patrí sudcovi ...

a)

50 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú na súde, a ...

b)

15 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkčného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú v mieste trvalého ...

(2)

Príplatok za pohotovosť nepatrí sudcovi za čas, v ktorom došlo počas trvania pohotovosti k výkonu ...

§ 75
Osobitný príplatok

Sudcovi, ktorý bol poverený výkonom činnosti podľa § 27 ods. 4, možno priznať osobitný príplatok, ...

§ 76
Plat za výkon funkcie sudcu nadčas

Ak sa sudcovi za výkon funkcie nadčas podľa § 40 neposkytne náhradné voľno, patrí mu za každú ...

§ 77
Ďalší plat
(1)

Sudcovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho ...

a)

vykonával funkciu sudcu aspoň 75 pracovných dní,

b)

osobitný vzťah sudcu k štátu trvá; to neplatí, ak sudca zomrel po splnení podmienky podľa písmena ...

c)

nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac máj a ...

(3)

Výkonom funkcie sudcu na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj čas

a)

čerpania dovolenky,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie, ...

d)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...

e)

prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

§ 78
Vyrovnanie platu

Ak bol sudca na svoju žiadosť uvoľnený alebo odvolaný z vyššej sudcovskej funkcie, v ktorej mu ...

§ 79
Odmena
(1)

Sudcovi možno priznať odmenu

a)

pri dosiahnutí veku 50 rokov,

b)

za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri včasnom, riadnom a plynulom prejednávaní a vybavovaní pridelených ...

c)

za splnenie osobitne významnej úlohy nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z § 30,

d)

za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy ...

e)

za splnenie mimoriadnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy pri výkone stáže podľa § 13.

(2)

Kritériá na priznávanie odmien podľa odseku 1 písm. b) a c) prijme sudcovská rada vždy na začiatku ...

(3)

O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c) rozhodne predseda súdu na návrh sudcovskej ...

(4)

O priznaní odmeny podľa odseku 3 predsedovi okresného súdu rozhodne predseda príslušného krajského ...

(5)

O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. d) rozhodne minister. O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. ...

§ 81
Náhrady nákladov a hmotné výhody
(1)

Predseda najvyššieho súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane ...

(2)

Podpredseda najvyššieho súdu má právo na bezplatné používanie služobného motorového vozidla ...

(3)

Sudcovi sa počas nariadenej pohotovosti pridelí mobilný telefón.

§ 82
Započítateľná prax
(1)

Do času praxe rozhodujúcej na zaradenie do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná ...

a)

prípravnej služby justičného čakateľa,

b)

výkonu funkcie sudcu podľa § 62,

c)

inej právnickej praxe preukázanej sudcom po získaní vysokoškolského právnického vzdelania vo ...

(2)

Do času započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa započítava aj čas

a)

výkonu povinnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu ...

b)

starostlivosti o dieťa zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky ustanovenej ...

c)

počas ktorého sudca nemohol vykonávať svoju funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,21) ...

d)

prerušenia výkonu funkcie pre niektorý z dôvodov podľa § 24 ods. 1 až 3,

e)

dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...

(3)

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister so súhlasom súdnej rady rozhodnúť o započítaní ...

§ 83
Priznanie základného platu a príplatku
(1)

Sudcovi okresného súdu patrí základný plat odo dňa zloženia sľubu. Sudcovi krajského súdu ...

(2)

Základný plat sudcu zaradeného do vyššieho platového stupňa patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca ...

(3)

Funkčný príplatok a príplatky podľa § 72 a 73 patria sudcovi odo dňa, v ktorom nastala rozhodujúca ...

§ 84
Zníženie funkčného platu

Znížiť funkčný plat sudcu možno len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu. ...

§ 85
Úprava základného platu
(1)

Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej ...

(2)

Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.

§ 86
Krátenie funkčného platu
(1)

Ak sa sudcovi poskytne neplatené voľno, kráti sa mu funkčný plat primerane počtu dní, počas ...

(2)

Sudcovi s kratším pracovným časom patrí funkčný plat zodpovedajúci tomuto pracovnému času.

Splatnosť a vyplácanie platu
§ 87
(1)

Platové náležitosti sudcu podľa tohto zákona (ďalej len „plat“), ak nie je ustanovené inak, ...

(2)

Ak je plat splatný v čase čerpania dovolenky sudcu, musí mu byť vyplatený na základe písomnej ...

(3)

Osobný úrad sudcu vyplatí sudcovi jeho splatný plat v prípade skončenia výkonu funkcie sudcu ...

§ 88
(1)

Plat sa vypláca v eurách.

(2)

Plat sa vypláca počas pracovnej doby stanovenej v rozvrhu práce na príslušnom súde, ak osobitný ...

(3)

Plat sudcovi poverenému plnením úloh v orgáne Európskej únie vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch ...

§ 89

Ak to ustanovuje osobitný predpis, sudca je povinný určiť účet, na ktorý sa mu má poukazovať ...

§ 90
(1)

Osobný úrad sudcu je povinný vydať sudcovi doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách ...

(2)

V platových veciach rozhoduje predseda súdu, na ktorom sudca vykonáva funkciu.

§ 91
Zrážky z platu
(1)

Zrážky z platu možno vykonať iba na základe písomného súhlasu sudcu o zrážkach z platu. Inak ...

a)

poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové zabezpečenie a poistné na zdravotné poistenie, ...

b)

preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti,

c)

preddavok na plat, ktorý je sudca povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky na priznanie ...

d)

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa osobitného predpisu,22)

e)

plat za dovolenku, na ktorú sudca stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol,

f)

nevyúčtované preddavky cestovných náhrad podľa osobitného predpisu,

g)

sumy pripadajúce štátu na základe disciplinárneho opatrenia, peňažného trestu alebo náhrady ...

(2)

Poradie zrážok z platu ustanovuje osobitný predpis.

§ 92
(1)

Ochranu osobných údajov sudcu zabezpečuje osobný úrad sudcu.14a)

(2)

Ochranu osobných údajov uvedených v majetkových priznaniach sudcov zabezpečuje súdna rada.14a)

ÔSMA HLAVA
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SUDCU

§ 93
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1)

Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu ...

(2)

Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť ...

§ 94
Príplatok k peňažnej pomoci v materstve

Ak sudcovi vznikne nárok na peňažnú pomoc v materstve, patrí mu príplatok k peňažnej pomoci ...

§ 95
Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých
(1)

Sudca má za každý rok výkonu funkcie sudcu právo na príplatok za výkon funkcie sudcu, ak má ...

a)

súčasne požiadal ministra o prerušenie výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 a ministerstvo ...

b)

súčasne požiadal ministerstvo o priznanie príplatku za výkon funkcie sudcu, ak mu zanikla funkcia ...

1.

odvolania z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2,

2.

vzdania sa funkcie sudcu podľa § 19.

(2)

Príplatok k dôchodku pozostalých patrí

a)

manželke k vdovskému dôchodku po zomretom manželovi, ktorý bol sudcom, vo výške 60 % z príplatku ...

b)

manželovi k vdoveckému dôchodku po zomretej manželke, ktorá bola sudkyňou, vo výške 60 % z príplatku ...

c)

nezaopatrenému dieťaťu k sirotskému dôchodku po zomretom rodičovi alebo po zomretom osvojiteľovi, ...

(3)

Na účely príplatkov k dôchodku pozostalých podľa odseku 2 sa nevyžaduje splnenie podmienky uvedenej ...

(4)

Výška mesačného príplatku za výkon funkcie sudcu je za každý celý rok výkonu funkcie sudcu ...

(5)

Príplatok za výkon funkcie sudcu patrí sudcovi najviac za 35 rokov výkonu funkcie.

(6)

Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých sa zvýšia, ak sa zvýši ...

(7)

O príplatku za výkon funkcie sudcu a o príplatku k dôchodku pozostalých rozhodne ministerstvo do ...

Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému a o príplatku za výkon funkcie sudcu
§ 96

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a nemocenského ...

§ 97

O príplatku podľa § 93 a 94 (ďalej len „príplatok“) rozhoduje osobný úrad sudcu.

§ 98
(1)

Nárok na príplatok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2)

Konanie o priznanie príplatku sa začína na základe písomnej žiadosti sudcu, prípadne pozostalého ...

(3)

Ak sa dodatočne zistí, že sa príplatok priznal alebo že sa vypláca v nižšej sume, aká sudcovi ...

(4)

Ak zanikol nárok na príplatok alebo ak sa zistí, že príplatok sa priznal neprávom, príplatok ...

(5)

Ak sa zistí, že príplatok sa priznal vo vyššej sume, aká sudcovi patrí, príplatok sa zníži. ...

(6)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príplatku, jeho výplata sa zastaví ...

(7)

Nárok na príplatok uplynutím času nezaniká.

(8)

Nárok na výplatu príplatku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý ...

§ 99
(1)

Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu ...

(2)

Príplatok za výkon funkcie sudcu vypláca ministerstvo vopred v pravidelných mesačných lehotách ...

(3)

Výška príplatkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zaokrúhľuje na najbližších 50 eurocentov smerom ...

(4)

Príplatok uvedený v odseku 2 sa vypláca do cudziny pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom ...

(5)

Poberateľom príplatku k dôchodku pozostalých po sudcovi je pozostalý alebo jeho zákonný zástupca. ...

§ 100
(1)

Právo na príplatok zaniká dňom smrti sudcu alebo pozostalého po sudcovi, ak má právo na príplatok. ...

(2)

Ak sudca zomrel po uplatnení nároku na príplatok, do ďalšieho konania o príplatok vstupujú a ...

(3)

Ak sa príplatok priznal pred smrťou sudcu, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa ...

(4)

Nároky prechádzajúce na osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva ...

§ 101
(1)

Proti rozhodnutiu osobného úradu sudcu o príplatku podľa § 93 a 94 možno podať do 15 dní od ...

(2)

Proti rozhodnutiu ministerstva o nároku na príplatok podľa § 95 ods. 5 možno podať rozklad, o ...

(3)

Sudca a osoby uvedené v § 100 ods. 2 môžu podať na súd návrh na preskúmanie rozhodnutia vo veciach ...

§ 102
(1)

Na účely zdravotného poistenia,24) nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia25) sa sudca ...

(2)

Sudca neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Za sudcu osobný úrad sudcu neplatí príspevok ...

DEVIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 103
Predchádzanie škodám

Správa súdov je povinná bez zbytočného odkladu zabezpečiť odstránenie okolností ohrozujúcich ...

§ 104
Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom

Za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom súdu zodpovedá štát.

§ 105
Požadovanie náhrady škody a určovanie jej výšky
(1)

Správa súdu je povinná vymáhať od sudcu náhradu škody, za ktorú zodpovedá.

(2)

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie presiahnuť u jednotlivého sudcu sumu rovnajúcu ...

(3)

O povinnosti nahradiť škodu a o výške požadovanej náhrady škody rozhoduje predseda súdu. Ak ...

Zodpovednosť štátu
§ 106
(1)

Za škodu, ktorá vznikla sudcovi pri výkone funkcie alebo v súvislosti s ňou, zodpovedá štát. ...

(2)

Za štát koná príslušná správa súdu.

§ 107
Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak sudca utrpel škodu
a)

počas súdneho pojednávania alebo iného verejného úkonu,

b)

pri výsluchu účastníka konania mimo súdneho pojednávania v priestoroch súdu alebo na inom mieste, ...

c)

pri rozhodovaní o väzbe,

d)

pri odvracaní nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie alebo škody hroziacej na majetku, ...

e)

pre výkon funkcie sudcu.

§ 108
Zodpovednosť za škodu na odložených veciach

Za veci, ktoré sa pri výkone funkcie obvykle nenosia, napríklad väčšie sumy peňazí, klenoty ...

§ 109
Náhrada škody pri úrazoch a chorobách z povolania

Sudca má právo na náhradu škody, ak pri výkone funkcie sudcu alebo v priamej súvislosti s ňou ...

§ 110
Náhrada za stratu na plate
(1)

Náhrada za stratu na plate počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie je rozdiel medzi posledným ...

(2)

Náhrada škody podľa odseku 1 patrí aj pri ďalšej neschopnosti na výkon funkcie z dôvodu toho ...

(3)

Náhrada za stratu na plate po skončení dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sa pri uznaní invalidity ...

(4)

Ak je sudca neschopný na výkon funkcie napriek úľavám a skrátenému úväzku, patrí mu náhrada ...

(5)

Náhrada za stratu na plate podľa odsekov 1 a 2 patrí najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ...

§ 111
Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Ak sudca utrpel úraz v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre výkon funkcie sudcu ...

§ 112
Jednorazové mimoriadne odškodnenie

Sudcovi, ktorý v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného inou ...

§ 113
Odškodnenie pozostalých a rodinných príslušníkov
(1)

Ak sudca, ktorý z dôvodu úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného inou ...

(2)

Náhrada vecnej škody patrí dedičom zomretého sudcu.

(3)

Nákladmi spojenými s pohrebom sa rozumejú najmä náklady účtované pohrebným ústavom, cintorínske ...

(4)

Nároky upravené v § 109 až 112 patria aj manželovi, manželke alebo deťom sudcu, ak utrpeli škodu ...

§ 114
Konanie vo veciach náhrady škody
(1)

O náhrade škody podľa tohto zákona rozhoduje v prvom stupni predseda súdu, na ktorom sudca vykonáva ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu predsedu okresného súdu rozhoduje predseda príslušného krajského ...

(3)

Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4)

Proti rozhodnutiu o odvolaní (rozklade) má právo podať sudca žalobu o preskúmanie rozhodnutia ...

(5)

Ak ide o náhradu škody spôsobenej úrazom alebo chorobou z povolania, rozhoduje v prvom stupni vždy ...

TRETIA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI

§ 115
Rozsah disciplinárnej zodpovednosti sudcu

Sudca je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie a za konanie, ktoré má znaky priestupku ...

§ 116
Disciplinárne previnenie
(1)

Disciplinárnym previnením je

a)

zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností sudcu,

b)

správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní, ...

c)

nepreukázanie požadovaných výsledkov podľa zásad hodnotenia sudcov schválených podľa osobitného ...

d)

nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej podľa ...

e)

porušenie povinností pri výkone štátnej správy súdu podľa osobitného predpisu,28aa)

f)

prítomnosť na pracovisku pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, ak nejde o disciplinárne ...

(2)

Závažným disciplinárnym previnením je

a)

vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato,

b)

konanie uvedené v odseku 1 okrem konania uvedeného v písmenách c) a d), ak vzhľadom na povahu porušenej ...

c)

opakované porušenie povinností pri výkone štátnej správy súdu podľa osobitného predpisu,28aa) ...

d)

opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v lehote ustanovenej ...

e)

zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní,

f)

svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom, ak týmto rozhodnutím sudca spôsobí ...

g)

zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní.

(3)

Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je

a)

výkon funkcie sudcu počas nariadenej pohotovosti sudcu a počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, ...

b)

spáchanie závažného disciplinárneho previnenia napriek tomu, že už mu bolo za závažné disciplinárne ...

c)

nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať zdroj značných majetkových prírastkov, ...

§ 117
Disciplinárne opatrenie
(1)

Za disciplinárne previnenie disciplinárny súd uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)

napomenutie,

b)

zníženie funkčného platu až o 15 % na obdobie najviac troch mesiacov a pri opätovnom disciplinárnom ...

c)

odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu, ak ide o previnenie podľa § 116 ods. 1 ...

d)

vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ...

(2)

Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno uložiť predsedovi najvyššieho súdu ...

(3)

Za priestupok alebo za iné porušenie zákona možno uložiť za podmienok ustanovených osobitnými ...

a)

napomenutie,

b)

pokutu vo výške ustanovenej osobitnými predpismi,28b)

c)

zákaz činnosti s výnimkou výkonu funkcie sudcu na čas ustanovený osobitnými predpismi,28b)

d)

prepadnutie veci.

(4)

Disciplinárne opatrenia podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe; napomenutie nemožno ...

(5)

Za závažné disciplinárne previnenie alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu závažného ...

a)

preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa,

b)

zníženie funkčného platu o 50 % až 70 % na obdobie troch mesiacov až jedného roka,

c)

odvolanie z funkcie sudcu,

d)

odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu, ak ide o závažné disciplinárne previnenie ...

e)

vydanie a zverejnenie rozhodnutia o tom, že dotknutý sudca v príslušnom roku nepreukázal zákonom ...

(6)

Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) nemožno uložiť predsedovi najvyššieho súdu ...

(7)

Disciplinárnym opatrením za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu ...

(8)

Disciplinárny súd pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej ...

(9)

Nedostatky v práci menšieho významu alebo poklesky v správaní menšieho významu, alebo priestupok ...

(10)

Disciplinárny súd môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za priestupok alebo za iné ...

(11)

Dotknutý sudca sa môže v lehote 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o udelení napomenutia, obrátiť ...

§ 118
Zánik disciplinárnej zodpovednosti sudcu
(1)

Zodpovednosť sudcu za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty uvedenej v § ...

(2)

Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje

a)

podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ...

b)

ak sa v premlčacej lehote sudca dopustí iného disciplinárneho previnenia.

(3)

Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.

DRUHÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNY SÚD

§ 119
(1)

Disciplinárnu zodpovednosť zisťuje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárny súd.

(2)

Najvyšší súd je na účely disciplinárneho konania disciplinárnym súdom; disciplinárne konanie ...

(3)

Sudcov disciplinárneho súdu a primeraný počet náhradníkov volí súdna rada na obdobie troch rokov ...

(4)

Za sudcu disciplinárneho súdu môže byť zvolený len sudca,

a)

ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov,

b)

proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,

c)

ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,

d)

ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu (ďalej len „sudca disciplinárneho ...

(5)

Sudca disciplinárneho súdu, ktorý je sudca, nemôže byť členom disciplinárneho senátu, ktorý ...

(6)

Za sudcu disciplinárneho súdu môže byť zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá

a)

spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e),

b)

vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,

c)

nie je členom súdnej rady.

(7)

Iná osoba ako sudca, ktorá je zvolená za sudcu disciplinárneho súdu, vykonáva funkciu sudcu disciplinárneho ...

(8)

Na účely disciplinárneho konania sa sudcovia disciplinárneho súdu zvolení podľa odseku 3, ktorí ...

(9)

Disciplinárny súd rozhoduje v disciplinárnych senátoch, ktorých počet určuje súdna rada. Predsedov ...

(10)

Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený ...

(11)

Sudca disciplinárneho súdu nemôže byť zaradený do disciplinárneho senátu počas dočasného ...

(12)

Funkcia disciplinárneho sudcu zanikne

a)

zánikom funkcie sudcu,

b)

ustanovením sudcu za predsedu alebo podpredsedu súdu,

c)

zvolením sudcu za člena súdnej rady,

d)

právoplatnosťou rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia,

e)

vzdaním sa funkcie sudcu disciplinárneho súdu.

(13)

Ak disciplinárny senát vykonal úkony v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím svojho funkčného ...

TRETIA HLAVA
DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 120
Začatie disciplinárneho konania
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh.

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať

a)

minister,

b)

verejný ochranca práv,

c)

súdna rada,

d)

predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v jeho obvode,

e)

predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu,

f)

sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu s výnimkou predsedu tohto súdu.

(3)

Orgán činný v trestnom konaní, súd alebo orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov alebo ...

a)

predsedovi krajského súdu, v ktorého obvode sudca vykonáva svoju funkciu,

b)

predsedovi Špeciálneho súdu, ak ide o sudcu Špeciálneho súdu,

c)

predsedovi najvyššieho súdu, ak ide o sudcu najvyššieho súdu,

d)

súdnej rade, ak ide predsedov súdov podľa písmen a) a b).

(4)

Predsedovia súdov alebo súdna rada, ktorým bola odovzdaná alebo postúpená vec podľa odseku 3, ...

(5)

Ak návrh na začatie disciplinárneho konania podáva oprávnený orgán podľa odseku 2 písm. b) ...

(6)

Za priestupky ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, úmyselného narušenia občianskeho spolužitia ...

(7)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom súde do šiestich mesiacov ...

(8)

Návrh musí obsahovať meno a priezvisko sudcu, proti ktorému návrh smeruje, opis skutku, pre ktorý ...

(9)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno vziať späť až dovtedy, kým sa disciplinárny ...

§ 121
Rozhodovanie o námietke zaujatosti
(1)

Ak nastanú okolnosti, ktoré môžu zakladať dôvod zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu alebo ...

(2)

O zaujatosti rozhodne iný disciplinárny senát rovnakého stupňa. Ak prvostupňový disciplinárny ...

(3)

Ak je počet zaujatých sudcov disciplinárneho súdu taký, že nemožno zložiť disciplinárny senát, ...

§ 122
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania

O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu sudcu, proti ktorému ...

§ 123
Predbežné šetrenie

Ak obsah návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných ...

§ 124
Zastavenie disciplinárneho konania

Disciplinárny senát bez ústneho pojednávania konanie zastaví, ak

a)

bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene alebo vzatý späť,

b)

bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný bez podnetu poškodeného, ak je taký podnet ...

c)

bol sudca odvolaný z funkcie, ak sa vzdal funkcie alebo ak jeho funkcia zanikla podľa § 19; ak je ...

d)

je sudca disciplinárne stíhaný za priestupok, ktorého prejednaniu bráni amnestia,

e)

zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie alebo za priestupok,

f)

o skutku, pre ktorý sa disciplinárne konanie vedie, sa právoplatne rozhodlo v trestnom konaní.

§ 125
Prerušenie disciplinárneho konania
(1)

Ak sa disciplinárny senát domnieva, že skutočnosti, ktoré sa sudcovi kladú za vinu, majú znaky ...

(2)

Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, pre ktorý ...

(3)

Prerušenie disciplinárneho konania trvá do právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní. Ak nie ...

§ 126
Nariadenie ústneho pojednávania
(1)

Po vykonaní predbežného šetrenia alebo ak nie je také šetrenie potrebné, určí predseda disciplinárneho ...

(2)

Ak treba vypočuť svedkov, predvolá ich predseda disciplinárneho senátu na ústne pojednávanie.

(3)

Termín ústneho pojednávania sa určí tak, aby sudca a jeho obhajca mali od upovedomenia aspoň päť ...

(4)

O termíne ústneho pojednávania sa upovedomí aj predseda súdu, na ktorom je sudca, proti ktorému ...

(5)

Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, a orgán, ktorý návrh na začatie disciplinárneho ...

§ 127
Ústne pojednávanie
(1)

Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti sudcu, proti ktorému návrh smeruje. V jeho neprítomnosti ...

(2)

Na začiatku ústneho pojednávania prednesie navrhovateľ návrh na začatie disciplinárneho konania ...

(3)

Ak sa vedie disciplinárne konanie za priestupok, môže poškodený, ktorému bola spôsobená majetková ...

(4)

Ak sa vykonalo predbežné šetrenie, predseda disciplinárneho senátu alebo ním určený člen disciplinárneho ...

(5)

Predseda disciplinárneho senátu vypočuje sudcu, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, a ...

(6)

Sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, jeho obhajca a ten, kto návrh podal, majú právo ...

(7)

Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť ten, kto návrh podal, poškodený, prípadne jeho ...

(8)

Ústne pojednávanie pred disciplinárnym senátom je verejné.

§ 128
Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade

O ústnom pojednávaní pred disciplinárnym senátom a o porade disciplinárneho senátu sa vyhotovuje ...

§ 129
Rozhodnutie disciplinárneho súdu
(1)

Disciplinárny senát je povinný rozhodnúť o disciplinárnom previnení alebo o priestupku sudcu ...

(2)

Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sudca sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo priestupku, ...

(3)

Ak bol sudca uznaný za vinného priestupkom, disciplinárny senát uloží sudcovi povinnosť nahradiť ...

(4)

Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že sa sudca disciplinárneho previnenia alebo priestupku ...

(5)

Ak disciplinárny senát sudcu oslobodil, má sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie viedlo, ...

(6)

Disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak vyjde najavo niektorý z dôvodov zastavenia ...

(7)

Predseda disciplinárneho senátu rozhodnutie vyhlási na ústnom pojednávaní a vždy verejne. Rozhodnutie ...

§ 130
Doručenie rozhodnutia

Rozhodnutie disciplinárneho senátu sa doručí sudcovi, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie, ...

§ 131
Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa, ...

(2)

Odvolanie môže podať

a)

sudca, proti ktorému sa disciplinárne konanie vedie,

b)

predseda príslušného súdu, ktorý podal návrh na začatie disciplinárneho konania alebo ktorému ...

c)

aj orgán, ktorý návrh podal.

(3)

O odvolaní rozhoduje odvolací disciplinárny senát.

(4)

Ak odvolací disciplinárny senát odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sčasti ...

§ 132
Obnova disciplinárneho konania
(1)

V lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu môže sudca podať návrh ...

(2)

Iný mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu nie ...

§ 133
Výkon rozhodnutia
(1)

Opatrenia potrebné na výkon uloženého disciplinárneho opatrenia vykoná osobný úrad sudcu.

(2)

Výnos pokút uložených v disciplinárnom konaní je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých ...

(3)

Disciplinárne opatrenia podľa § 117 ods. 3 písm. b) až d) sa vykonávajú aj vtedy, ak sudcovi, ...

(4)

Disciplinárne opatrenia uložené za priestupok alebo jeho zvyšok nemožno vykonať, ak sa na priestupok ...

(5)

Rozhodnutie o povinnosti sudcu nahradiť škodu možno vykonať podľa osobitného predpisu.29)

Zahladenie disciplinárneho postihu
§ 134
(1)

Disciplinárny postih za disciplinárne previnenie, priestupok alebo za iné porušenie zákona zahladí ...

(2)

Disciplinárny postih za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré nebolo uložené disciplinárne ...

§ 135

Na sudcu, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 1 písm. d) a § 117 ods. ...

ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE DISCIPLINÁRNEHO SÚDU V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 138
(1)

Ak bol sudca právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, disciplinárny súd ...

(2)

Konanie sa začína na návrh orgánu uvedeného v § 120 ods. 2.

(3)

O odvolaní z funkcie sudcu rozhodne prezident.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍSEDIACI

§ 139
Predpoklady na voľbu prísediaceho
(1)

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

a)

v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b)

je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c)

je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, ...

d)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e)

súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

(2)

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v odseku 1 písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva ...

(3)

Prísediaci vojenského súdu musí byť profesionálny vojak alebo príslušník Policajného zboru ...

Voľba prísediacich

§ 140
(1)

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ...

(2)

Prísediacich vojenských súdov volí príslušné zhromaždenie príslušníkov vojenských síl a ...

(3)

Obecné zastupiteľstvo a zhromaždenie vydá zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.

§ 141
(1)

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto ...

(2)

Dňom zloženia sľubu sa prísediaci ujíma funkcie.

§ 142
Sľub
(1)

Po svojom zvolení alebo ustanovení do funkcie skladajú prísediaci sľub podľa § 10 ods. 1. Odmietnutie ...

(2)

Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol prísediaci zvolený znova.

(3)

Sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje ho svojím podpisom.

§ 143
Odvolanie z funkcie prísediaceho
(1)

Na návrh predsedu príslušného súdu odvolá prísediaceho z funkcie obecné zastupiteľstvo alebo ...

a)

závažným spôsobom porušil povinnosti prísediaceho,

b)

prestal spĺňať predpoklady ustanovené týmto zákonom na výkon funkcie prísediaceho.

(2)

Pred rozhodnutím o odvolaní si obecné zastupiteľstvo alebo zhromaždenie vyžiada vyjadrenie prísediaceho. ...

(3)

Dňom, keď bolo prísediacemu doručené rozhodnutie o odvolaní, jeho funkcia zaniká.

§ 144
Vzdanie sa funkcie prísediaceho

Prísediaci sa môže vzdať svojej funkcie. Funkcia prísediaceho zaniká uplynutím troch kalendárnych ...

§ 145
Zánik funkcie prísediaceho

Funkcia prísediaceho zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol prísediaci odsúdený ...

§ 146
Podmienky výkonu funkcie
(1)

Prísediacim, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu ...

(2)

Prísediacim, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, patrí počas výkonu ...

(3)

Náhradu mzdy podľa odseku 1 a náhradu podľa odseku 2 je povinný poskytovať štát prostredníctvom ...

(4)

Prísediacim patrí okrem náhrady podľa odsekov 1 až 3 za každý deň pojednávania paušálna náhrada ...

(5)

Náhrady za výkon funkcie prísediaceho ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(6)

Za výkon funkcie prísediaceho sa považuje aj jeho účasť na odbornom vzdelávaní prísediacich. ...

(7)

Prísediaci môže vykonávať funkciu najviac 12 pracovných dní v kalendárnom roku, ak vyšší ...

§ 147
Základné práva a povinnosti prísediacich
(1)

Prísediaci má v súvislosti s výkonom funkcie právo na poskytnutie potrebnej literatúry a právnych ...

(2)

Prísediaci sú povinní vykonávať svoje povinnosti svedomito a pri výkone funkcie aj v občianskom ...

(3)

Prísediaci sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie, o veciach, o ktorých ...

(4)

Prísediaci, ktorý bol najmenej desať dní vopred upovedomený o svojej povinnosti zúčastniť sa ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O SUDCOCH VOJENSKÝCH SÚDOV A O SUDCOCH POVOLANÝCH NA VOJENSKÉ SÚDY

§ 148
(1)

Sudca vojenského súdu okrem predpokladov podľa § 5 ods. 1 musí byť profesionálnym vojakom a mať ...

(2)

Kde sa v tomto zákone hovorí o sudcovi, predsedovi senátu alebo predsedovi okresného súdu, rozumie ...

(3)

Pridelenie, dočasné pridelenie, preloženie na iný ako vojenský súd, dočasné pozastavenie výkonu ...

(4)

Sudcu vojenského súdu nemožno prepustiť zo služobného pomeru, ak predtým nebol z funkcie sudcu ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je sudca prepustený z vojenskej služby na vlastnú žiadosť. ...

(6)

Ak je sudca prepustený z vojenskej služby na vlastnú žiadosť a nevzdá sa funkcie sudcu, minister ...

(7)

Ustanovenia § 45 až 51, § 93 a 94 a § 96 až 102 sa na sudcov vojenských súdov nevzťahujú.

(8)

Kde sa v tomto zákone v ustanoveniach o sociálnom zabezpečení sudcov hovorí o ministerstve alebo ...

(9)

Príplatok za výkon funkcie sudcu profesionálneho vojaka sa určuje, ak ďalej nie je ustanovené ...

§ 149
(1)

Sudca, ktorý je povolaný podľa osobitného predpisu32) na vojenské cvičenie ako dôstojník v zálohe, ...

(2)

Spôsob a podmienky povolania sudcov na vojenské súdy za brannej pohotovosti štátu ustanovuje osobitný ...

ŠIESTA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH

§ 149a
(1)

Justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax v štátnej službe. Účelom prípravnej praxe je odborne ...

(2)

Prípravná prax justičného čakateľa sa začína jeho prijatím do štátnej služby predsedom príslušného ...

(3)

Do prípravnej praxe justičného čakateľa možno prijať len toho, kto spĺňa predpoklady na funkciu ...

(4)

Justičný čakateľ skladá pri prijatí do štátnej služby do rúk predsedu krajského súdu alebo ...

(5)

Prípravná prax justičného čakateľa trvá tri roky. Justičnému čakateľovi, ktorý je najmenej ...

(6)

Justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax na súde. Za výkon prípravnej praxe justičného čakateľa ...

(7)

Osobným úradom justičného čakateľa, ktorý vykonáva prípravnú prax na okresnom súde alebo ...

(8)

Predseda súdu, na ktorom justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax, prideľuje justičnému čakateľovi ...

§ 149b
(1)

Justičný čakateľ je oprávnený vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník.32a)

(2)

Justičný čakateľ je povinný, a to aj po skončení prípravnej praxe, zachovávať mlčanlivosť ...

§ 149c
(1)

Po skončení prípravnej praxe, najneskôr do šiestich mesiacov od jej skončenia, je justičný čakateľ ...

(2)

Po skončení prípravnej praxe a úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonáva justičný ...

(3)

Justičný čakateľ môže po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonávať rovnaké ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 150
Spoločné ustanovenia
(1)

Na osobitný vzťah sudcu s výnimkou sudcov vojenských súdov sa primerane použijú ustanovenia osobitného ...

(2)

Na disciplinárne konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,34) ak tento zákon ...

(3)

Ak o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu nemôže rozhodnúť príslušný senát ...

§ 150a
(1)

Ak je sudca pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania (§ 11 ods. 4), zároveň na návrh ministra ...

(2)

Ak sudca pridelený alebo preložený na Špeciálny súd prestane spĺňať podmienku oprávnenosti ...

(3)

Sudcu Špeciálneho súdu uvedeného v odseku 2 preloží s jeho súhlasom súdna rada na súd, na ktorom ...

(4)

Rovnako ako v odseku 3 sa postupuje v prípade sudcu Špeciálneho súdu, ktorý zo závažných osobných ...

§ 151
Prechodné ustanovenia
(1)

Sudcovia a prísediaci ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov sa považujú za sudcov ...

(2)

Predsedovia senátov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov sa považujú za ustanovených ...

(3)

Predsedovia kolégií sa zvolia podľa tohto zákona do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ...

(4)

Zloženie sudcovského sľubu podľa doterajších predpisov sa považuje za sľub podľa tohto zákona, ...

(5)

Za čas výkonu funkcie sudcu sa na účely ustanovené v § 21 ods. 2, § 50 ods. 1, § 95 ods. 4 považuje ...

(6)

Minister môže so súhlasom súdnej rady na odstránenie tvrdosti zákona započítať do času výkonu ...

(7)

Kde sa v tomto zákone používa pojem

a)

rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely peňažnej pomoci v materstve materská dovolenka, ...

b)

ďalšia rodičovská dovolenka, rozumie sa tým na účely rodičovského príspevku ďalšia materská ...

(8)

Odborná skúška, ktorá bola predpokladom na výkon funkcie podľa doterajších predpisov a bola ...

(9)

Funkčným platom sa do 1. januára 2003 na účely § 22 ods. 5, § 24 ods. 8, § 36 ods. 2, § 37 ...

(10)

Disciplinárne konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a disciplinárne previnenia ...

(11)

Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia ...

(12)

Za právnické vzdelanie podľa § 5 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané ...

§ 151a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. apríla 2002
(1)

Do prijatia zásad súdnou radou podľa osobitného zákona35) sa zásady prijaté Radou sudcov Slovenskej ...

(2)

Sudcu zvoleného na štyri roky podľa doterajších predpisov po uplynutí jeho volebného obdobia ...

(3)

Sudca zvolený podľa doterajších predpisov za sudcu bez časového obmedzenia sa považuje za sudcu ...

(4)

Sudca zvolený podľa odseku 2 alebo 3 môže uplatniť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto ...

(5)

Sudca disciplinárneho súdu zvolený podľa doterajších predpisov zostáva vo funkcii až do uplynutia ...

§ 151b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2003
(1)

Sudca zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť ...

(2)

Ak voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného zákona možno obsadiť justičným čakateľom, ...

(3)

Sudcovia disciplinárnych súdov ustanovení do funkcie podľa doterajších predpisov zostávajú vo ...

(4)

Súdna rada požiada sudcovské rady, ministra a národnú radu o predloženie kandidátov za sudcov ...

(5)

Disciplinárne previnenia a priestupky spáchané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú ...

(6)

Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších ...

(7)

Disciplinárne konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončia v prvom stupni ...

(8)

Sudcovi nemožno uložiť za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil pred dňom nadobudnutia ...

§ 151c
(1)

Do zriadenia sudcovskej rady na Špeciálnom súde výberové konanie na Špeciálny súd na funkciu ...

(2)

Termín výberového konania podľa odseku 1 sa určí tak, aby výberová komisia pri rozhodovaní ...

(3)

O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Špeciálneho súdu rozhoduje senát najvyššieho súdu ...

(4)

Ak podľa osobitného zákona36) vykonáva Krajský súd v Banskej Bystrici právomoc Špeciálneho ...

§ 151d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2004
(1)

Sudcovi patrí v roku 2004 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)

vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,

b)

osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,

c)

nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie alebo sa nevedie ...

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje ...

a)

čerpania dovolenky,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie, ...

d)

dočasného pridelenia a poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie,

e)

prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

§ 151e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2004
(1)

Výkon funkcie sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, po 1. máji 2004 ...

(2)

Plat a náhrady výdavkov sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, vyplatené ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

§ 151f
(1)

Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2005 1 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon ...

(2)

Výška príplatku za výkon funkcie sudcu je v roku 2006 0,9 % z priemerného platu sudcu. Ak výkon ...

(3)

Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2005 určí podľa odseku 1 a § 95 ods. 2.

(4)

Výška príplatku k dôchodku pozostalých sa v roku 2006 určí podľa odseku 2 a § 95 ods. 2.

§ 151g
(1)

Právo na príplatok k dôchodku, ktoré vzniklo sudcovi do 1. januára 2005 a ktoré k tomuto dňu ...

(2)

Právo na príplatok k vdovskému, vdoveckému alebo sirotskému dôchodku, ktoré vzniklo pozostalým ...

(3)

Sudca, ktorý splnil podmienky nároku na výplatu príplatku k dôchodku za výkon funkcie sudcu do ...

(4)

Pozostalí po sudcovi alebo sudkyni, ktorým vznikol nárok na výplatu príplatkov k vdovskému dôchodku, ...

(5)

Prerušenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu odchodu sudcu na starobný dôchodok alebo z dôvodu priznania ...

§ 151h
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2005
(1)

Sudcovi patrí v roku 2005 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)

vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,

b)

osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,

c)

nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje ...

a)

čerpania dovolenky,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie, ...

d)

dočasného pridelenia,

e)

prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

§ 151i
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2006
(1)

Sudcovi patrí v roku 2006 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ...

a)

vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,

b)

osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,

c)

nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie.

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november ...

(3)

Za výkon funkcie sudcu sa na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) považuje ...

a)

čerpania dovolenky,

b)

plateného pracovného voľna,

c)

neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie, ...

d)

dočasného pridelenia,

e)

prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 151j
(1)

Ak sa proti sudcovi viedlo disciplinárne konanie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 ...

(2)

Plat podľa odseku 1 je splatný v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po účinnosti tohto ...

§ 151k
(1)

Sudcovia disciplinárnych súdov a predsedovia senátov disciplinárnych súdov zvolení podľa predpisov ...

(2)

Predsedovia kolégií zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú za ustanovených ...

(3)

Predsedovia grémií okresných súdov zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa ...

§ 151l
(1)

Stáž sudcu podľa § 13 vykonávaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa skončí ...

(2)

Povolenia na plnenie funkčných povinností v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných ...

§ 151m
(1)

Minister môže na žiadosť justičného čakateľa započítať do prípravnej praxe justičného ...

a)

najviac v rozsahu dvoch rokov činnosť vyššieho súdneho úradníka, ktorú začal vykonávať najneskôr ...

b)

výkon funkcie sudcu, ak justičný čakateľ vykonával funkciu sudcu; to neplatí, ak funkcia sudcu ...

(2)

U justičného čakateľa vojenských súdov sa započítanie podľa odseku 1 vykoná po dohode s ministrom ...

§ 152
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

§ 4 ods. 3 zákona č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení ...

3.

§ 2, § 3, § 4 ods. 1 a 2, § 5 až 14, § 16 až 20 zákona č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch ...

4.

§ 28, § 30 až 33, § 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem čl. I § 35 ods. 1, § 44, § 50 ods. 4, ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok.
 • 2)  § 25 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii ...
 • 4)  § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 4a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 4b)  Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5b)  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...
 • 7)  Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 9)  § 34 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 10)  § 45 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
 • 11)  Čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 11aa)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 143a Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.
 • 14a)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 14b)  § 50 a 51 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
 • 20)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene ...
 • 20a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 21)  § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110.312/2007 z 22. júna 2007, ...
 • 22)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. ...
 • 24)  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...
 • 25)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o ...
 • 28)  Napríklad § 82f ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. ...
 • 28a)  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...
 • 28aa)  § 42 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 28b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 28c)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 29)  § 29 až 203 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Občiansky súdny poriadok.
 • 31)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
 • 32a)  § 4 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  § 12 až 14 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 33)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Trestný poriadok.
 • 35)  Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36)  § 64 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 101 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore