Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 517/2008 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Diplomatické a konzulárne právo, Občianske súdne konanie, Trestné právo, Orgány ochrany práva, Vojenská služba, Exekučné konanie, Právo na súdnu ochranu, Pracovno-právne spory a náhrada škody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD7DS1EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 517/2008 účinný od 01.01.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 517/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Súd rozhoduje o tom, či vec predložená súdu patrí do právomoci súdu. Súd nemôže vysloviť, ...

2.

V § 11 ods. 2 sa za slová „sa podieľajú aj“ dopĺňajú slová „justiční čakatelia,“.

3.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Predseda súdu je povinný zvolať plénum, ak o to písomne požiada najmenej tretina sudcov ...

4.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu príslušného okresného súdu zriadiť ...

5.

V § 15 ods. 6 sa za slová „okresného súdu,“ vkladajú slová „justiční čakatelia,“.

6.

V § 15 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

7.

V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Kolégium krajského súdu aspoň raz ročne organizuje ...

8.

V § 21 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

9.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Predseda kolégia najvyššieho súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa ...

10.

V § 37 ods. 4 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.

11.

V § 37 ods. 5 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

12.

V § 37 ods. 7 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.

13.

V § 37 ods. 8 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.

14.

V § 38 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z iných závažných dôvodov po prerokovaní ...

15.

V § 38 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

16.

V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na krajských súdoch, okresných súdoch s počtom ...

17.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená alebo ak ide o dlhodobú neprítomnosť podpredsedu ...

18.

V § 39 sa vypúšťa odsek 3.

19.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu sa nevzťahujú § 36 až 38, ...

20.

V § 45 ods. 1 posledná veta znie: „Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej rady ...

21.

V § 45 ods. 2 sa v prvej vete slová „15 členov“ nahrádzajú slovami „deväť členov“ a ...

22.

V § 45 ods. 3 sa za slová „o voľbách“ vkladajú slová „a odvolávaní“.

23.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Plénum okresného súdu, na ktorom nie je zvolená ...

24.

V § 45 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) na požiadanie predsedu súdu zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

25.

§ 46 ods. 3 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) uplynutím funkčného obdobia, e) odvolaním podľa § 45 ods. 2.“. ...

26.

V § 46 sa vypúšťa odsek 5.

27.

V § 48 ods. 1 prvá veta znie: „Kolégium predsedov sudcovských rád sa zriaďuje na krajskom súde ...

28.

V § 48 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) navrhovať člena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu sudcu a na výberové konanie ...

29.

V § 48 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) na požiadanie predsedu krajského súdu zaujímať stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

30.

V § 50 ods. 2 písm. j) sa slová „o dedičstve,16)“ nahrádzajú slovami „o dedičstve a ich ...

31.

V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak sudca vykonáva iné činnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo osobitného zákona,16a) ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Zákon č. 385/2000 Z. z.“.

32.

V § 51 ods. 1 sa za slovom „samosudcom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

33.

V § 51 ods. 2 sa za slovom „samosudcov“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa ...

34.

§ 51 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Notársky rozvrh môže byť založený na a) obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného ...

35.

V § 52 ods. 2 posledná veta znie: „Predseda súdu môže poveriť predsedu kolégia alebo predsedu ...

36.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:

„§ 52a (1) Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „notárska komora“) predloží najneskôr ...

37.

V § 53 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorých môže poveriť vykonaním úkonov podľa ...

38.

V § 53 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sudcovia v rozsahu svojich povinností podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 30 zákona č. 385/2000 Z. z. Občiansky súdny poriadok. Trestný poriadok.“. ...

39.

V § 53 ods. 4 sa slová „sťažnostiam pre porušenie zákona“ nahrádzajú slovami „dovolaniam“. ...

40.

V § 55 ods. 5 sa za slová „z vlastného podnetu“ vkladajú slová „alebo na návrh príslušného ...

41.

V § 57 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

42.

V § 57 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

43.

V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

„1. určuje počty sudcov, justičných čakateľov a ostatných zamestnancov súdov a voľné miesta ...

44.

§ 72 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vykonáva previerky vybavovania a prešetrovania vybavovania sťažností podľa tohto zákona ...

45.

V § 72 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

46.

V § 73 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výkon úloh podľa odseku 1 môže ministerstvo v potrebnom rozsahu preniesť na krajské súdy; ...

47.

V § 74 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zabezpečuje riadenie osobného úradu,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

48.

V § 74 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
riadi organizačné útvary krajského súdu uvedené v § 73 ods. 3.“.

49.

V § 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

50.

§ 86 znie:

„§ 86 Ministerstvo a najvyšší súd predkladajú súdnej rade východiská pre tvorbu rozpočtu ...

51.

V § 92 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a f).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

52.

Nadpis nad § 99 znie:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009“.

53.

§ 99 až 101 znejú:

„§ 99 (1) Notárska komora vypracuje a predloží prvý návrh notárskeho rozvrhu na rok 2009 podľa ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

55.

Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102a Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2009 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva ...

Čl. II

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

2.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd; súhlas musí ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...

4.

V § 7 sa vypúšťajú slová „a ktorá súhlasí so svojím vymenovaním za sudcu a s pridelením ...

5.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Pridelenie sudcu (1) Sudcu, s jeho predchádzajúcim súhlasom, prideľuje na výkon funkcie ...

6.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Na Špeciálny súd možno dočasne prideliť len sudcu, ktorý je podľa osvedčenia Národného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „jeden rok v období troch rokov, a ak ide o člena trestnoprávneho ...

Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab.

8.

V § 12a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na takéto dočasné pridelenie sa nevzťahuje § ...

9.

V § 12a ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „s jeho súhlasom ho súdna rada pridelí na súd, ...

10.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Stáž sudcu (1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž a) v Kancelárii prezidenta ...

11.

V § 14 ods. 1 sa za slovo „súhlasom“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „na jeho ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

13.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Na krajský súd možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek aspoň 35 rokov. Na Špeciálny ...

14.

V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak je zriadené samostatné grémium pre jeden okresný súd, predsedu grémia vymenúva predseda ...

15.

V § 16 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na návrh najmenej polovice členov grémia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu ...

16.

V § 17 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).

17.

§ 22 znie:

„§ 22 (1) Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa ...

18.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

19.

V § 24 ods. 7 sa slovo „pridelený“ nahrádza slovom „preložený“.

20.

V § 24 ods. 8 sa slovo „pridelený“ nahrádza slovom „preložený“.

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9)
§ 34 zákona č. 757/2004 Z. z.“.

23.

V § 25 ods. 4 sa v prvej vete slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 45 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.

25.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

26.

V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) vždy v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak ide o postup na súd vyššieho stupňa, ...

27.

V § 27 ods. 2 úvodná veta znie: „Sudcu hodnotí predseda súdu, na ktorý bol sudca pridelený ...

28.

V § 27 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „prípadne dovolacích senátov,“. ...

29.

V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zistenia zo správy o výsledku revízie vykonanej na súde, na ktorý bol sudca pridelený alebo ...

30.

V § 27 odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Predsedu súdu hodnotí predseda príslušného súdu vyššieho stupňa. (4) Prieskum podľa ...

(7)

Výkon funkcie predsedu súdu, podpredsedu súdu, predsedu kolégia, predsedu grémia, sudcu disciplinárneho ...

31.

V § 28 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Voľné miesto sudcu7) na okresnom súde sa obsadzuje bez výberového konania justičným čakateľom ...

32.

§ 29 znie:

„§ 29 (1) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...

34.

V § 30 odsek 7 znie:

„(7) Sudca je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a využívať ponúknuté možnosti ...

35.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...

36.

V § 31 ods. 1 sa slová „k 31. marcu kalendárneho roka osobnému úradu" nahrádzajú slovami „do ...

37.

V § 31 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vyhlásenie podáva,".

38.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“.

39.

§ 32 a 33 vrátane nadpisov znejú:

„§ 32 Majetkové priznanie (1) Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu písomne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.

40.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

41.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b)
§ 50 a 51 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.

42.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“. ...

44.

§ 44 vrátane nadpisu znie:

„§ 44 Náhrada výdavkov pri preložení, dočasnom pridelení a stáži Sudca dočasne pridelený ...

45.

V § 45 odsek 3 znie:

„(3) Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku na zotavenie počas čerpania rodičovskej dovolenky. Sudcovi ...

46.

V § 46 ods. 3 sa za slovo „dovolenky" vkladajú slová „alebo prerušiť jej čerpanie".

47.

V § 50 ods. 3 sa slová „v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom ...

48.

V § 50 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri preventívnej ...

49.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. ...

50.

V § 56 ods. 3 sa slová „peňažná pomoc v materstve" nahrádzajú slovami „materské18)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

51.

V § 62 písm. i) sa vypúšťajú slová „ods. 2 a 3".

52.

V § 62 písm. j) sa slová „podľa § 22 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 9".

53.

§ 62 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

„k) stáže sudcu podľa § 13, l) poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie podľa ...

54.

§ 63 a 64 sa vrátane nadpisu nad § vypúšťajú.

55.

V § 65 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3.
za vedenie justičného čakateľa,“.

56.

V § 68 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „je dočasne pridelený ...

57.

V § 68 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

58.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Funkčný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi grémia a predsedovi kolégia, ak je dočasne ...

59.

V § 72 sa vypúšťa odsek 3.

60.

§ 73 vrátane nadpisu znie:

„§ 73 Príplatok za vedenie justičného čakateľa Sudcovi, ktorý vykonáva činnosť školiteľa ...

61.

V § 75 sa slová „podľa § 27 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 4“.

62.

V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

63.

V § 77 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo sa nevedie proti nemu disciplinárne konanie". ...

64.

V § 77 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...

65.

§ 79 vrátane nadpisu znie:

„§ 79 Odmena (1) Sudcovi možno priznať odmenu a) pri dosiahnutí veku 50 rokov, b) za mimoriadne ...

66.

§ 80 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

67.

V § 82 ods. 2 úvodná veta znie: „Do času započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa započítava ...

68.

V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu ...

69.

§ 83 vrátane nadpisu znie:

„§ 83 Priznanie základného platu a príplatku (1) Sudcovi okresného súdu patrí základný plat ...

70.

V § 87 odsek 3 znie:

„(3) Osobný úrad sudcu vyplatí sudcovi jeho splatný plat v prípade skončenia výkonu funkcie ...

71.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110.312/2007 z 22. júna ...

72.

V § 90 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

73.

§ 92 znie:

„§ 92 (1) Ochranu osobných údajov sudcu zabezpečuje osobný úrad sudcu.14a) (2) Ochranu osobných ...

74.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

75.

V § 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súdna rada môže na návrh predsedu súdu zastaviť ...

76.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

77.

V § 102 ods. 1 sa slová „dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „dôchodkového ...

78.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

79.

V § 102 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

80.

V § 102 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ustanovený do funkcie bez časového obmedzenia" ...

81.

V § 104 sa vypúšťa posledná veta.

82.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

83.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Napríklad § 82f ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 ...

84.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa)
§ 42 zákona č. 757/2004 Z. z.“.

85.

V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) prítomnosť na pracovisku pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, ak nejde ...

86.

V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová „ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku" nahrádzajú slovami ...

87.

V § 116 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v priestoroch súdu".

88.

V § 118 odsek 1 znie:

„(1) Zodpovednosť sudcu za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty uvedenej ...

89.

V § 119 ods. 3 sa za slová „Sudcov disciplinárneho súdu" dopĺňajú slová „a primeraný počet ...

90.

V § 119 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo trestné stíhanie,".

91.

V § 119 ods. 5 posledná veta znie: „Sudca disciplinárneho súdu sa môže tejto funkcie vzdať.". ...

92.

V § 119 odseky 10 a 11 znejú:

„(10) Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu ...

93.

V § 119 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vzdaním sa funkcie sudcu disciplinárneho súdu.“.

94.

V § 120 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

95.

V § 120 ods. 2 písm. f) sa slová „proti predsedovi súdu alebo sudcovi príslušného súdu" nahrádzajú ...

96.

V § 120 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Orgán činný v trestnom konaní, súd alebo orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.

97.

V § 120 odsek 7 znie:

„(7) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom súde do šiestich ...

98.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 29 až 203 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

99.

V § 134 ods. 1 sa slová „sa zahladzuje“ nahrádzajú slovami „zahladí súdna rada na návrh ...

100.

V § 134 ods. 2 sa slová „sa zahladzuje“ nahrádzajú slovami „zahladí súdna rada na návrh ...

101.

§ 137 sa vypúšťa.

102.

Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH § 149a (1) Justičný čakateľ ...

103.

Za § 151i sa vkladajú § 151j až 151m, ktoré vrátane nadpisu nad § znejú:

„,,Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 § 151j (1) Ak sa proti sudcovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37)
§ 101 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...

1.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Výška nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa odseku 2 sa určuje s prihliadnutím najmä na a) osobu ...

2.

V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) od verejnoprávnej inštitúcie, záujmovej samosprávy alebo štátneho orgánu, ktorý vydal ...

3.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Ak štát uhradí náhradu škody, ktorá bola spôsobená sudcom, a previnenie sudcu bolo zistené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) § 116 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...

4.

V § 22 ods. 3 sa slová „Fyzické osoby a právnické osoby" nahrádzajú slovami „Fyzické osoby, ...

5.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Spory vzniknuté z právnych vzťahov upravených týmto zákonom rozhodujú súdy, ak osobitný ...

6.

V § 26 ods. 3 sa slová ,,podľa odseku 2" nahrádzajú slovami ,,podľa odseku 2 písm. a) až c)". ...

7.

V § 26 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ďalej je povinný oznámiť Ministerstvu financií ...

8.

V § 26 ods. 4 sa slovo „v lehote" nahrádza slovom „v lehotách".

9.

Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Zodpovednosť za škodu ...

Čl. IV

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9) f) v exekučnom ...

2.

§ 13 až 20 sa vypúšťajú.

3.

§ 22 sa vypúšťa.

4.

V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

5.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 (1) Vyšší súdny úradník, ...

Čl. V

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod znie:

„4. pomáhanie obvinenému v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly výkonu trestov nespojených ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 330 až 362 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 3 ods. 2 prvá veta znie: ,,Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje ...

4.

V § 3 ods. 4 sa slová „Policajný orgán, vyšetrovateľ a prokurátor3)" nahrádzajú slovami „Orgány ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
§ 10 ods. 1 Trestného poriadku.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 454 až 460 Trestného poriadku.“.

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má ...

7.

V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová „Právnické osoby a fyzické osoby“ nahrádzajú slovami „Tieto ...

8.

V § 7 ods. 1 sa slová „policajnému orgánu, vyšetrovateľovi, prokurátorovi" nahrádzajú slovami ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 340 a 341 Trestného zákona.“.

Čl. VI

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Súd s agendou starostlivosti o maloletých (1) Na konanie vo veciach vrátenia maloletého ...

2.

Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009 V konaniach vo veciach podľa ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore