Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 02.01.2016 do 30.06.2017


Platnosť od: 15.12.2015
Účinnosť od: 02.01.2016
Účinnosť do: 30.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Daňové právo, Ústavné právo, Pracovno-právne vzťahy, Vojenské právo, Dane z príjmu, Sociálne poistenie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 02.01.2016 do 30.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 378/2015 s účinnosťou od 02.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje dobrovoľnú vojenskú prípravu a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, výkonom ...

§ 2
Všeobecné ustanovenia
(1)

Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave bezpečnosti1) ...

(2)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je štátny občan Slovenskej republiky, ktorému vznikla branná povinnosť,2) ...

(3)

Na účely tohto zákona

a)
kontaktná osoba je blízka osoba4) alebo iná osoba, ktorú vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy určí na ...
b)
výcvikové zariadenie je vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky6) (ďalej len „ozbrojené ...
c)
Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „personálny úrad“) je vojenský útvar ...
d)
doba trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy je súvislý časový úsek v trvaní 12 týždňov, v ktorom je ...
e)
veliteľ je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy vojenské ...
§ 3
Zákaz diskriminácie
(1)

Personálny úrad a veliteľ sú povinní zaobchádzať so štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza ...

(2)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a vojaka dobrovoľnej vojenskej ...

(3)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z dobrovoľnej vojenskej prípravy musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(4)

Občan, ktorý sa pri prijímaní do dobrovoľnej vojenskej prípravy domnieva, že jeho práva alebo právom ...

(5)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy ...

(6)

Veliteľ nesmie vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať ...

(7)

Personálny úrad zabezpečí oboznámenie občana s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 ...

§ 4
Veliteľ
(1)

Veliteľ je veliteľ družstva (mladší inštruktor, inštruktor), veliteľ čaty (starší inštruktor), veliteľ ...

(2)

Rozsah pôsobnosti iných veliteľov ustanovený osobitným predpisom9) nie je týmto zákonom dotknutý.

(3)

Veliteľ je povinný

a)
riadiť, organizovať a kontrolovať výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
viesť písomnosti súvisiace s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
c)
zabezpečovať, aby vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne ...
d)
vytvárať vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy podmienky na jej riadny výkon, najmä zabezpečovať osobné ...
e)
viesť vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy k dodržiavaniu základných povinností a vojenskej disciplíny, ...
f)
navrhovať opatrenia, ak zistil dôvod na skončenie dobrovoľnej vojenskej prípravy vojaka dobrovoľnej ...
(4)

Veliteľ výcvikového zariadenia je povinný aj

a)
zabezpečiť vedenie písomností súvisiacich s výkonom a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy v osobnom ...
b)
prijímať opatrenia, ak zistil dôvod na skončenie dobrovoľnej vojenskej prípravy vojaka dobrovoľnej vojenskej ...
c)
viesť evidenciu úrazov, zabezpečiť vyšetrenie úrazu, viesť evidenciu dočasnej neschopnosti na výkon ...
d)
zabezpečiť dodržiavanie predpisov o ochrane osobnej slobody a neponižovanie ľudskej dôstojnosti pri ...
(5)

Na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho bezpečnosť ...

(6)

Veliteľ výcvikového zariadenia plní úlohy služobného úradu pri určovaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

§ 5
Obmedzenie niektorých ústavných práv
(1)

Petičné právo vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy vo veciach súvisiacich s výkonom dobrovoľnej vojenskej ...

(2)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy nesmie propagovať činnosť politických strán alebo politických hnutí ...

§ 6
(1)

Personálny úrad a výcvikové zariadenie na účely spracúvania osobných údajov o občanoch, vojakoch dobrovoľnej ...

(2)

Informácie vedené v informačnom systéme podľa odseku 1 sa sprístupňujú Vojenskému spravodajstvu na plnenie ...

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY PRIJATIA A PRIEBEH DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY

§ 7
Podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy
(1)

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy možno prijať občana, ak

a)
požiadal o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
mu vznikla branná povinnosť2) alebo brannú povinnosť dobrovoľne prevzal,3)
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo ...
1.
členským štátom Európskej únie alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská ...
e)
je bezúhonný,
f)
je spoľahlivý,
g)
ovláda štátny jazyk,
h)
dosiahol najmenej stredné odborné vzdelanie,
i)
ku dňu prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej ...
j)
je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
k)
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,14)
l)
úspešne absolvoval prijímacie konanie.
(2)

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy nemožno prijať občana, ktorý

a)
vykonáva štátnu službu v služobnom pomere,15)
b)
je zaradený do záloh ozbrojených síl, okrem občana, ktorý bol na základe posúdenia jeho spôsobilosti ...
(3)

Podmienky podľa odseku 1 písm. b) až f), j) a k) musí vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy spĺňať po ...

(4)

O prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy možno požiadať personálny úrad písomne alebo podaním žiadosti ...

(5)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(6)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak

a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 5 sa skončilo právoplatným schválením ...
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 5 bolo právoplatne podmienečne zastavené, ...
c)
je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len ...
d)
je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa ...
(7)

Personálny úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej ...

a)
jeho údaje
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
titul, vedeckú hodnosť,
3.
rodné číslo,
4.
dátum, miesto, okres a štát narodenia,
5.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
6.
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
7.
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
8.
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
9.
závislosť od požívania alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, alebo od patologického hráčstva, ...
b)
závery posúdenia zdravotnej spôsobilosti a posúdenia psychickej spôsobilosti,
§ 8
Prijímacie konanie
(1)

Personálny úrad prijíma občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy na základe výsledkov prijímacieho konania. ...

(2)

Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(3)

Prijímacie konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej ...

a)
názov funkcie,
b)
podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
c)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5,
d)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(4)

Lehota na podanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy nesmie byť kratšia ako 14 dní ...

(5)

V prijímacom konaní občan predloží

a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 7 ods. 7 písm. a) a výpis zo ...
b)
životopis,
c)
výpis z registra trestov podľa odseku 7,
d)
občiansky preukaz,
e)
doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich ...
f)
rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti,3) ak mu branná povinnosť nevznikla,2)
g)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za spoľahlivého podľa § 7 ods. 1 písm. f),
2.
ovláda štátny jazyk,
3.
má štátne občianstvo podľa § 7 ods. 1 písm. d),
4.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
5.
bol oboznámený s podmienkami výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(6)

Prijímacie konanie uskutočňujú prijímacie komisie zriadené personálnym úradom. Prijímacia komisia má ...

(7)

Bezúhonnosť podľa § 7 ods. 5 v prijímacom konaní preukazuje občan výpisom z registra trestov nie starším ...

(8)

Zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci prijímacieho konania na základe výpisu zo zdravotnej ...

(9)

Psychická spôsobilosť občana sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením.

(10)

Prijímacie konanie sa skončí oznámením personálneho úradu občanovi o jeho prijatí alebo neprijatí do ...

(11)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaka dobrovoľnej ...
b)
spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti občana na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Priebeh dobrovoľnej vojenskej prípravy

§ 9
(1)

Pri prijatí občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy občan a veliteľ výcvikového zariadenia uzatvoria ...

a)
písomnú dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave,
b)
písomnú zmluvu o výpožičke vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok.18)
(2)

Dohoda podľa odseku 1 písm. a) obsahuje

a)
označenie výcvikového zariadenia,
b)
vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko veliteľa výcvikového zariadenia,
c)
titul, meno a priezvisko občana,
d)
dátum a miesto narodenia občana,
e)
adresu trvalého pobytu, a ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu,
f)
deň nástupu občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
g)
dobu trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,
h)
miesto výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
i)
podmienky odstúpenia od dohody,
j)
dátum a miesto uzatvorenia dohody.
(3)

Dobrovoľná vojenská príprava začína dňom nástupu občana na jej výkon.

(4)

Po prijatí občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy výcvikové zariadenie spracúva na účely plnenia úloh ...

a)
údaje podľa § 7 ods. 7,
b)
osobné údaje o jeho rodinnom stave,
c)
údaje o zdravotnom poistení,
d)
zobrazenie podoby tváre,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby, a ak má prechodný pobyt, ...
(5)

Veliteľ výcvikového zariadenia vymenuje občana v deň nástupu na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(6)

Veliteľ výcvikového zariadenia spracuje na účely plnenia brannej povinnosti zoznam vojakov dobrovoľnej ...

§ 10
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvuje počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy základný ...

(2)

Základným vojenským výcvikom získava vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vedomosti, návyky ...

(3)

Odborným výcvikom získava vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy špecifické vedomosti, návyky a zručnosti ...

§ 11
(1)

Dobrovoľná vojenská príprava sa vykonáva v jednotlivých výcvikových týždňoch podľa denného poriadku, ...

(2)

Výcvikový deň sa člení na

a)
čas výcviku,
b)
čas plnenia úloh denného režimu,
c)
čas odpočinku a
d)
prestávky na jedenie a oddych.
(3)

Čas výcviku je časový úsek, v ktorom vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy plní úlohy podľa § 10 ods. ...

(4)

Čas plnenia úloh denného režimu je časový úsek, v ktorom sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy pripravuje ...

(5)

Čas odpočinku je časový úsek, ktorý sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy poskytuje na odpočinok. ...

(6)

Prestávky na jedenie sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy poskytujú v priebehu výcvikového dňa ...

a)
dvoch hodín,
b)
šiestich hodín, ak ide o výcvikový deň, ktorým je sobota,
c)
desiatich hodín, ak ide o výcvikový deň, ktorým je nedeľa.
§ 12
Skončenie dobrovoľnej vojenskej prípravy
(1)

Dobrovoľná vojenská príprava sa skončí uplynutím doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(2)

V deň skončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa odseku 1 zloží vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(3)

Ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy nezloží vojenskú prísahu alebo ju zloží s výhradou, nemá to ...

(4)

Dobrovoľná vojenská príprava sa skončí aj dňom doručenia písomného odstúpenia vojaka dobrovoľnej vojenskej ...

(5)

Dobrovoľná vojenská príprava sa skončí aj dňom doručenia písomného odstúpenia veliteľa výcvikového zariadenia ...

a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. b) až f), j) a k),
b)
uviedol neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení podľa § 8 ods. 5 písm. g),
c)
porušil základnú povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. l) alebo ods. 2,
d)
mal neospravedlnenú neprítomnosť počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy viac ako jeden výcvikový ...
e)
závažným spôsobom porušil vojenskú disciplínu,
f)
je dočasne neschopný výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pre chorobu alebo úraz dlhšie ako sedem po ...
(6)

Za závažný spôsob porušenia vojenskej disciplíny podľa odseku 5 písm. e) sa považuje

a)
opakovaný neskorý príchod z voľna udeleného podľa § 15 a 16,
b)
nedodržanie disciplinárneho opatrenia uloženého podľa § 22 ods. 1 písm. b),
c)
opakované uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 22 ods. 1.
(7)

Tehotná vojačka dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinná bezodkladne informovať veliteľa o svojom stave. ...

(8)

Dobrovoľná vojenská príprava sa skončí smrťou vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo dňom nadobudnutia ...

(9)

Veliteľ výcvikového zariadenia vydá vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy potvrdenie o skončení dobrovoľnej ...

(10)

Ak počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy dôjde k vyhláseniu núdzového stavu, výnimočného ...

TRETIA ČASŤ

PODMIENKY VÝKONU DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY

§ 13
Základné práva vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy má právo na

a)
vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadny výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
ochranu ľudskej dôstojnosti v styku s personálnym úradom, veliteľom a v styku s ostatnými príslušníkmi ...
c)
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy,
d)
peňažné náležitosti podľa tohto zákona,
e)
naturálne náležitosti podľa tohto zákona,
f)
podávanie sťažností vo veciach výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy veliteľovi,
g)
primeranú duchovnú starostlivosť a účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s plnením ...
§ 14
Základné povinnosti vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinný

a)
vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu osobne, nestranne a riadne,
b)
dodržiavať vojenskú disciplínu,
c)
dodržiavať denný poriadok,
d)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
e)
oznámiť bezodkladne veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon dobrovoľnej ...
f)
zakročiť, ak pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný ...
g)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ozbrojených síl alebo ohroziť dôveru občanov k ozbrojeným ...
h)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať ...
i)
vrátiť zapožičaný vojenský materiál pri skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave zodpovedajúcom ...
j)
oznámiť bezodkladne veliteľovi zmenu skutočností uvedených v § 7 ods. 1 písm. c), e) a k),
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním dobrovoľnej ...
l)
podrobiť sa v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy vyšetreniu na zistenie prítomnosti ...
m)
podrobiť sa lekárskej prehliadke na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej ...
n)
podrobiť sa osobnej prehliadke pri vstupe alebo opustení výcvikového zariadenia z dôvodu ochrany majetku ...
o)
nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky vojenskej rovnošaty, byť ...
p)
poskytovať údaje podľa § 9 ods. 4 veliteľovi výcvikového zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu ...
(2)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy nesmie

a)
užiť omamné alebo psychotropné látky,
b)
vstúpiť do výcvikového zariadenia pod vplyvom alkoholu,
c)
vniesť alkoholické nápoje, omamné alebo psychotropné látky do výcvikového zariadenia,
d)
požiť alkoholické nápoje vo výcvikom zariadení,
e)
použiť symboly spojené s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy na osobný prospech,
f)
zúčastniť sa vo vojenskej rovnošate na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými ...
§ 15
Prekážky pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy
(1)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy udelí veliteľ výcvikového zariadenia voľno pri výkone dobrovoľnej ...

(2)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy môže na jeho žiadosť veliteľ výcvikového zariadenia z naliehavých ...

(3)

Dôvod na udelenie voľna podľa odsekov 1 a 2 je vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy povinný preukázať. ...

§ 16
Voľno na opustenie výcvikového zariadenia

Ak to charakter plnenia úloh umožňuje môže veliteľ výcvikového zariadenia vojakovi dobrovoľnej vojenskej ...

a)
v čase prestávky na oddych podľa § 11 ods. 6 a
b)
vo výcvikových dňoch, ktoré pripadajú na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ktorý je dňom pracovného pokoja. ...
§ 17
Osobný spis
(1)

Písomnosti súvisiace so vznikom, výkonom a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy vojaka dobrovoľnej ...

(2)

Osobný spis občanov prijatých do dobrovoľnej vojenskej prípravy zakladá personálny úrad a vedie ho do ...

(3)

Výcvikové zariadenie vedie osobný spis vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy počas doby trvania dobrovoľnej ...

(4)

Osobný spis podľa odseku 1 obsahuje

a)
žiadosť o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
písomnosti podľa § 8 ods. 5 písm. a) až c) a e) až g),
c)
osobnú kartu vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy,
d)
dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave,
e)
zmluvu o výpožičke vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok,
f)
písomnosti a rozhodnutia, ktoré súvisia s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
(5)

Osobná karta podľa odseku 4 písm. c) obsahuje údaje podľa § 7 ods. 7 písm. a) body 1 až 6 a 8 a § 7 ...

(6)

Výcvikové zariadenie poskytne vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy na jeho žiadosť kópie písomností, ...

(7)

Výcvikové zariadenie môže poskytovať informácie z osobného spisu o vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(8)

Po skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy výcvikové zariadenie odošle

a)
osobnú kartu vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta jeho trvalého ...
b)
osobný spis do vojenského archívu.
§ 18
Úschova zvrškov

Veliteľ je povinný vytvoriť vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy podmienky na úschovu vojenských ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VOJENSKÁ DISCIPLÍNA

§ 19
Vojenská disciplína
(1)

Vojenská disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, právne záväzné ...

(2)

Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz a pokyn vydané vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy nesmú byť ...

(3)

Ak sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn ...

(4)

Ak veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho vojakovi dobrovoľnej ...

(5)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu ...

§ 20
Disciplinárna právomoc
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy podlieha disciplinárnej ...

(2)

O uložení disciplinárneho opatrenia alebo o udelení disciplinárnej odmeny rozhoduje veliteľ disciplinárnym ...

§ 21
Disciplinárne previnenie
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie základných povinností vojaka dobrovoľnej ...

Disciplinárne opatrenie

§ 22
(1)

Za disciplinárne previnenie sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy uloží disciplinárne opatrenie, ...

a)
písomné pokarhanie,
b)
zákaz opustenia výcvikového zariadenia v čase podľa § 16 v trvaní najviac sedem dní.
(2)

Disciplinárne opatrenie sa uloží, ak sa preukáže, že vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy disciplinárne ...

(3)

Za disciplinárne previnenie možno vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy uložiť len jedno z disciplinárnych ...

(4)

Ak je vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za viac disciplinárnych previnení uložených viac disciplinárnych ...

§ 23
(1)

Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť objektívne zistený skutkový stav. Vojakovi dobrovoľnej ...

(2)

Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu disciplinárneho previnenia, ...

(3)

Veliteľ dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo rovnakých alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené ...

(4)

Uložením disciplinárneho opatrenia nie je vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy zbavený povinnosti nahradiť ...

§ 24
Rozkazné konanie
(1)

Ak je nepochybné, že sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy disciplinárneho previnenia dopustil, môže ...

(2)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy môže proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní ...

(3)

Ak sa v disciplinárnom konaní nezistia nové podstatné skutočnosti, nemožno vojakovi dobrovoľnej vojenskej ...

(4)

Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní, proti ktorému nebol včas podaný odpor, je právoplatný. ...

Disciplinárne konanie

§ 25
(1)

Disciplinárne konanie je súhrn procesných úkonov vykonávaných veliteľom s cieľom zistiť, či sú splnené ...

(2)

V disciplinárnom konaní rozhoduje veliteľ, ktorý je oprávnený vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(3)

Disciplinárne konanie začína veliteľ z vlastného alebo z iného podnetu a je začaté dňom, keď o začatí ...

(4)

O uložení disciplinárneho opatrenia rozhodne veliteľ v lehote 14 dní odo dňa, keď dôvod na uloženie ...

(5)

Ak konanie vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktoré má znaky skutkovej podstaty disciplinárneho ...

(6)

Iným orgánom podľa odseku 5 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený ...

§ 26
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa môže proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho ...

(2)

Veliteľ predloží odvolanie do troch dní odo dňa jeho doručenia odvolaciemu orgánu spolu s napadnutým ...

(3)

Odvolacím orgánom je veliteľ výcvikového zariadenia.

(4)

Disciplinárny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.

(5)

Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 22 ods. 1 písm. b) je vykonateľný dňom ...

§ 27
(1)

Odvolací orgán pri rozhodovaní o odvolaní prihliada na splnenie podmienok na ukladanie disciplinárnych ...

(2)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy môže odvolanie vziať späť, ak odvolací orgán o odvolaní ešte nerozhodol. ...

(3)

Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní do troch dní odo dňa jeho doručenia.

(4)

Ak sú na to dôvody, odvolací orgán disciplinárny rozkaz zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a ...

(5)

Proti rozhodnutiu o odvolaní nemožno podať ďalší opravný prostriedok ani žalobu o preskúmanie disciplinárneho ...

(6)

Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý sa odvolal a ...

§ 28
(1)

Ak je predmetom disciplinárneho konania porušenie základnej povinnosti vojaka dobrovoľnej vojenskej ...

(2)

Veliteľ v disciplinárnom konaní nepokračuje a konanie zastaví, ak zistí, že

a)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa disciplinárneho previnenia nedopustil,
b)
skutok, pre ktorý sa disciplinárne konanie začalo, sa nestal alebo nie je disciplinárnym previnením,
c)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy disciplinárne previnenie spáchal, ale na nápravu a obnovenie vojenskej ...
d)
do vydania disciplinárneho rozkazu sa dobrovoľná vojenská príprava skončí podľa § 12,
e)
uplynula lehota podľa § 25 ods. 4,
f)
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy vzal späť odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu.
(3)

Zastavenie disciplinárneho konania podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až d) veliteľ vyznačí v osobnom ...

§ 29
Disciplinárna odmena
(1)

Za príkladné plnenie povinností vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo za záslužný čin možno vojakovi ...

a)
písomná pochvala,
b)
pochvalný list,
c)
zapísanie do vojenskej kroniky,
d)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkom zahladenia,
e)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia.
(2)

Disciplinárna odmena musí byť úmerná príkladnému plneniu povinností vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(3)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) ...

§ 30
Rozsah disciplinárnej právomoci
(1)

Disciplinárne opatrenie podľa § 22 ods. 1 písm. a) môže udeliť veliteľ družstva, veliteľ čaty a veliteľ ...

(2)

Disciplinárne opatrenie podľa § 22 ods. 1 písm. b) môže udeliť veliteľ

a)
družstva v trvaní najviac dva dni,
b)
čaty v trvaní najviac štyroch dní a
c)
roty v trvaní najviac sedem dní.
(3)

Disciplinárnu odmenu podľa § 29 ods. 1 písm. a) môže udeliť veliteľ družstva, veliteľ čaty a veliteľ ...

(4)

Disciplinárnu odmenu podľa § 29 ods. 1 písm. b) môže udeliť veliteľ roty a veliteľ výcvikového zariadenia. ...

(5)

Disciplinárnu odmenu podľa § 29 ods. 1 písm. c) môže udeliť veliteľ výcvikového zariadenia.

(6)

Disciplinárnu odmenu podľa § 29 ods. 1 písm. d) a e) môže udeliť veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení ...

§ 31
Disciplinárny rozkaz
(1)

Disciplinárny rozkaz obsahuje

a)
označenie výcvikového zariadenia,
b)
vojenskú hodnosť, meno, priezvisko, funkciu a podpis veliteľa, ktorý disciplinárny rozkaz vydal,
c)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa disciplinárny rozkaz vydal, ...
d)
vojenskú hodnosť, titul, meno, priezvisko a dátum narodenia vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorého ...
e)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre disciplinárny rozkaz, akými úvahami ...
f)
poučenie o tom, či je disciplinárny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať (podať ...
g)
dátum vydania disciplinárneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom.
(2)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v disciplinárnom rozkaze veliteľ, ktorý disciplinárny ...

PIATA ČASŤ

PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI

§ 32
(1)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí finančný príspevok ...

(2)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy patrí finančný príspevok podľa odseku 1 aj počas čerpania voľna ...

(3)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy nepatrí finančný príspevok podľa odseku 1 za každý deň neospravedlnenej ...

(4)

Finančný príspevok je splatný pozadu za mesačné obdobie a výcvikové zariadenie ho vypláca najneskôr ...

(5)

Pri skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy vyplatí výcvikové zariadenie vojakovi dobrovoľnej vojenskej ...

(6)

Finančný príspevok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov hore.

§ 33
Jednorazové odškodnenie pozostalých
(1)

Ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s výkonom dobrovoľnej ...

(2)

Jednorazové odškodnenie pozostalých sa poskytuje manželovi a dieťaťu zomretého vojaka dobrovoľnej vojenskej ...

(3)

Ak niet pozostalého manžela ani dieťaťa, poskytuje sa za podmienok a vo výške uvedenej v odseku 1 jednorazové ...

ŠIESTA ČASŤ

NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI

§ 34
Základné ustanovenie

Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú naturálne stravovanie, výstrojové náležitosti, prepravné ...

§ 35
Naturálne stravovanie
(1)

Naturálne stravovanie je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného poskytované ...

(2)

Naturálne stravovanie podľa odseku 1 sa vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy neposkytne počas

a)
čerpania voľna podľa § 15 a § 16 písm. b),
b)
neospravedlnenej neprítomnosti počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(3)

Naturálne stravovanie sa zabezpečuje poskytovaním stravy v rozsahu dennej sadzby stravného k stravným ...

§ 36
Výstrojové náležitosti
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy má nárok na bezplatné poskytovanie výstrojových náležitostí nevyhnutných ...

a)
vypožičanie vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok a
b)
poskytovanie služieb a prostriedkov, ktorými sa zabezpečuje nosenie a čistenie vojenskej rovnošaty, ...
(2)

Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť vojaka dobrovoľnej ...

(3)

Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy štátny znak Slovenskej ...

§ 37
Prepravné náležitosti
(1)

Prepravnými náležitosťami sa rozumie náhrada cestovných výdavkov vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy ...

(2)

Náhrada cestovných výdavkov patrí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy v sume zodpovedajúcej cene ...

(3)

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy nepatrí náhrada cestovných výdavkov za cestu z miesta výkonu ...

(4)

Náhradu cestovných výdavkov vyplatí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy výcvikové zariadenie pri ...

§ 38
Ubytovanie

Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy sa poskytuje ubytovanie vo výcvikovom zariadení bezplatne.

§ 39

Na poskytovanie naturálneho stravovania, na poskytovanie, nosenie a používanie výstrojových náležitostí ...

SIEDMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

Konanie o náhrade škody

§ 40
(1)

Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná veliteľ výcvikového zariadenia.

(2)

Veliteľ výcvikového zariadenia je povinný vymáhať od vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy náhradu škody, ...

(3)

Požadovanú náhradu škody určí veliteľ výcvikového zariadenia. Pri určovaní náhrady škody sa prihliada ...

§ 41
(1)

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinností ...

(2)

Ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov ...

(3)

Súčasťou dohody o náhrade škody je aj spôsob náhrady škody počas doby trvania dobrovoľnej vojenskej ...

(4)

Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná dohoda o náhrade škody nie je potrebná, ...

§ 42
Upustenie od uplatnenia náhrady škody a od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)

Od uplatnenia náhrady škody možno upustiť celkom alebo čiastočne, najmä ak ku škode došlo pri výcviku ...

(2)

Veliteľ výcvikového zariadenia môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak vojak ...

(3)

Postup podľa odsekov 1 a 2 sa nepoužije, ak vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy spôsobil škodu úmyselne, ...

§ 43
Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorú vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy spôsobil tretím osobám pri výkone ...

(2)

Štát zodpovedá aj za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc vojakovi dobrovoľnej vojenskej ...

(3)

Ak došlo pri výkone dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo v priamej súvislosti s jej výkonom k ujme na ...

(4)

Náhrady podľa odsekov 1 až 3 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.

§ 44

Na náhradu škody sa primerane použijú § 178 až 180, § 181 ods. 1 a 2, § 182 až 184, § 185 ods. 1 a 2, ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 45
Doručovanie
(1)

Písomnosti súvisiace so vznikom, s výkonom a so skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy sa doručujú

a)
vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy do vlastných rúk v mieste výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, ...
b)
veliteľovi v mieste výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(2)

Ak nemožno doručiť písomnosti podľa odseku 1, písomnosť možno doručiť poštovým podnikom ako doporučenú ...

(3)

Písomnosti doručované poštovým podnikom veliteľ výcvikového zariadenia zasiela na poslednú adresu vojaka ...

(4)

Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju adresát prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil ...

(5)

Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu.29) ...

(6)

Lehota na doručenie písomností, ktoré sa doručujú podľa odseku 2, je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty ...

§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 64 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

2.

Za § 138a sa vkladá § 138b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy Zamestnávateľ môže zamestnancovi ...

3.

§ 139 vrátane nadpisu znie:

„§ 139 Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia ...

4.

V § 157 ods. 3 sa slová „služby alebo alternatívnej služby“ nahrádzajú slovami „služby, alternatívnej ...

Čl. III

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

1.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „výkon odbornej prípravy“ nahrádzajú slovami „pravidelné cvičenie alebo ...

2.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „zálohe“ vkladá čiarka a slová „vykonávajúci odbornú prípravu“ sa nahrádzajú ...

3.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Súhlas na vyslanie profesionálneho vojaka a vojaka mimoriadnej služby na plnenie úloh podľa odseku ...

4.

V § 12 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním určený veliteľ“.

Čl. IV

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

2.

V § 4 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

3.

V § 4 ods. 1 písm. d) šiestom bode a ods. 2 písm. c) sa na konci pripája slovo „a“.

4.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného ...

5.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného ...

6.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,35c) ak nie je dôchodkovo poistený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

„35c) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

7.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako d) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
§ 11 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a 4 zákona č. 378/2015 Z. z.“.

8.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § ...

9.

V § 22 ods. 2 sa slová „a g)“ nahrádzajú slovami „až h)“.

10.

V § 26 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,35c) ...

11.

V § 128 ods. 5 sa slová „až e) a g)“ nahrádzajú slovami „až e), g) a h)“.

12.

V § 138 ods. 14 sa slová „písm. e) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. e), g) a h)“.

13.

Za § 168b sa vkladá § 168c, ktorý znie:

„§ 168c Prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa poukazujú ...

14.

V § 285 ods. 2 sa za slovo „ministerstva“ vkladá čiarka a slová „ak v § 168c nie je ustanovené inak,“. ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 9 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby,47) motivačný príspevok, naturálne náležitosti, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47 až 47b znejú:

„47) § 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:

„ab) finančný príspevok,59jb) jednorazové odškodnenie pozostalých59jc) a naturálne náležitosti59jd) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59jb až 59jd znejú:

„59jb) § 32 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

„16) § 32 až 38 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

2.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,13ba) alebo d) byť zaradený do ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13ba a 13bb znejú:

„13ba) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 13bb) § ...

3.

V § 36 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,13ba) vykonávanie pravidelného cvičenia ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

4.

V § 36 ods. 5 písm. d), e) a h) sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až f)“.

Čl. VIII

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia alebo veku, ktoré vyplýva z ustanovení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon ...

Čl. IX

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Osobe, na ktorú sa nevzťahuje právo na výber poskytovateľa podľa § 11 ods. 7 písm. a) a ktorej ...

2.

V § 24 ods. 4 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „vojakovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 26b a 26c znejú:

„26b) § 14 ods. 4 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 378/2015 Z. z. 26c) § 8 ods. 5 písm. a) ...

Čl. X

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/ 2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w)
fyzickú osobu vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.47ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47ab znie:

„47ab) § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 29b ods. 9 sa slová „ podľa § 11 ods. 7 písm. b), s)“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 7 písm. ...

Čl. XI

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 61 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas výkonu dobrovoľnej ...

Čl. XII

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 ...

1.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Vyhlásenie s osvedčeným podpisom2a) podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 58 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).Zákon č. ...

2.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Vyhlásenie môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej služby ...

3.

V § 4 ods. 9 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vojak dobrovoľnej ...

Čl. XIII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) sa za slová „vojaka3) a branná povinnosť mu trvá“ vkladajú slová „alebo občan, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

§ 2 ods. 1 písm. e) druhý bod znie:

„2. vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, ktorému bol ...

3.

V § 2 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon mimoriadnej ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „zamestnávateľom“ vkladajú slová „vojaka mimoriadnej služby“.

5.

V § 2 ods. 1 písm. g) treťom bode sa vypúšťajú slová „veliteľstvo síl výcviku a podpory,“ a slová „veliteľstvo ...

6.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovŕši ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.“.

7.

V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva 1. službu podľa osobitného ...

8.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako e) až g).

9.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Občanovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) Napríklad § 192 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...

10.

Nadpis § 11 znie: „Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, Sociálnej poisťovne a občanov“. ...

11.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Občan, ktorý podstúpil zmenu pohlavia, je v súvislosti so vznikom a zánikom brannej povinnosti ...

12.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v období krízovej situácie1)“.

13.

V § 13 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Zálohy ozbrojených síl tvoria a) občania, ktorí skončili služobný pomer profesionálneho vojaka ...

14.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Zálohy ozbrojených síl sa členia na a) aktívne zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu20) na ...

15.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Zaradenie do aktívnych záloh (1) Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak a) spĺňa ...

16.

Za § 14 sa vkladajú § 14a až 14i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 14a Zákaz diskriminácie (1) Vojenský útvar a veliteľ vojenského útvaru sú povinní zaobchádzať s vojakom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 26 až 26c znejú:

„22a) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...

17.

V § 15c ods. 2 sa slová „odbornú prípravu“ nahrádzajú slovami „pravidelné cvičenie“.

18.

V § 15c ods. 5 sa za slová „štvrtom bode“ vkladajú slová „a piatom bode“.

19.

V § 15d ods. 3 písm. b) a ods. 5 sa slovo „štvrtom“ nahrádza slovom „piatom“.

20.

V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

21.

V § 18 sa slová „vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

22.

V § 18 ods. 8 sa v prvej vete za slová „mimoriadnej služby“ vkladá čiarka a slová „alebo odbornej prípravy“ ...

23.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Výkon vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu (1) Občan môže vykonať vojenskú službu ...

24.

V § 20 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) neoznámi začiatok výkonu vojenskej služby a skončenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

25.

V § 20a odsek 2 znie:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť za správny delikt podľa odseku 1 za porušenie povinnosti ...

26.

V § 20a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Okresný úrad v sídle kraja uloží za správny delikt podľa odseku 1 za porušenie povinnosti podľa ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

27.

V § 21 ods. 3 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) až m), ktoré znejú:

„k) záznamy o vykonaní dobrovoľnej vojenskej prípravy, l) záznamy o zaradení, o dobe trvania zaradenia ...

Doterajšie písmená k) až r) sa označujú ako písmená n) až u).

28.

V § 21 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Na plnenie úloh súvisiacich so zaradením do aktívnych záloh okresný úrad v sídle kraja poskytne ...

Doterajšie odseky 4 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 20.

29.

V § 21 ods. 6 sa písmená l) a n) nahrádzajú písmenami o) a q).

30.

V § 21 odsek 8 znie:

„(8) Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné uvoľňovať vojakov v aktívnych zálohách ...

31.

V § 21 ods. 9 sa slová „Podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej ...

32.

V § 21 ods. 11 prvá veta znie: „Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), ...

33.

V § 21 ods. 14 sa slová „odseky 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odseky 12 a 13“.

34.

Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22b Prechodné ustanovenia účinné od 2. januára 2016 (1) Odborná príprava vykonaná pred 2. januárom ...

35.

Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý znie:

㤠22c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

36.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k zákonu č. 570/2005 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

37.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

Čl. XIV

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vojenský útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy pri výkone ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

„1a) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1b) § ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 2 ods. 1 písm. c) a e) a § 15 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XV

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

„28b) § 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o ...

Čl. XVI

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 6 sa za slovo „práce“ vkladá čiarka a vkladajú slová „pravidelného cvičenia alebo plnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

2.

V § 12 ods. 3 písm. b) piatom bode sa vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 12 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa toto slovo: „alebo“.

4.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu.39a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť výkonu činností podľa odseku 3 písm. b) štvrtého ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

Čl. XVII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 27 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. XVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 2. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 378/2015 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 2)  § 5 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 3)  § 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  § 8 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 2 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 570/2005 ...
 • 7)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 9)  § 7 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších ...
 • 13)  § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších ...
 • 14)  § 206 Trestného poriadku v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 16)  § 22 ods. 5 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z.
 • 17)  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
 • 18)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 3 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 20)  § 13 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  §195 až 200 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 22)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 24)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 345/2012 ...
 • 25)  Napríklad zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. ...
 • 26)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 27)  § 208 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 28)  § 34 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 29)  Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore