Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013


Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Štátna správa, Rozpočtové právo, Doprava, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Pracovno-právne vzťahy, Školstvo a vzdelávanie, Vojenské právo, Trestné právo procesné, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 345/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013

Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 180/2013, dátum vydania: 29.06.2013

38

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrhom zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú z ámery a ciele vytýčené Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti verejná správa. Zároveň sa návrhom zákona sledujú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektí vna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164 z 27. apríla 2012. Úloha vypracovať návrh zákona, ktorým sa zrušia špecializované miestne orgány štátnej sprá vy a ustanoví sa nová štruktúra miestnej štátnej správy, vyplýva aj z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2013.

Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli s účinnosťou k 1. januáru 2013 zrušen é špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja. Citovaný zákon predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej ú rovni a utvoril predpoklady ustanovenia novej organizačnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy založenej na princípe jedného komplexného štátneho úradu v príslušnom území s pôsobnosť ou na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Cieľom druhej etapy integrácie je vytvoriť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľ adnou štruktúrou rôznych úradov v území. V súlade so zámerom a vecnými riešeniami prijatými počas prvej etapy integrácie navrhuje sa zrušiť obvodné úrady životného prostredia, obvodné ú rady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým n ázvom okresný úrad, ktorý sa odvíja od názvu územia, na ktorom vykonáva štátnu správu.

V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa ustanovujú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa navrhuje, obdobne ako je tomu doteraz, ponechať po jednom okresnom úrade s územnou pôsobnosťou pre všetky okresy týchto miest. Vytvorenie š truktúry integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v počte 72 odstráni doterajšiu disproporciu viacerých obvodných úradov, ktorých územné obvody sú vymedzené niekoľkými okresmi, prípadne in ým spôsobom (obcami). Pri vytváraní nového inštitucionálneho modelu miestnej štátnej správy sa vychádza najmä z princípov efektivity, racionálnosti, hospodárnosti, frekventovanosti výkonu agendy a z jestvujúcich personálnych kapacít. Územné obvody okresných úradov podľa jednotlivých úsekov štátnej správy sa ustanovujú prehľadným spôsobom v texte návrhu zákona a v nadväzujúcich prí lohách.

Návrh zá kona pozostáva zo súboru článkov. Obsahom článku I je návrh novej právnej úpravy organizácie miestnej štátnej správy na princípe integrácie pôsobností doteraz špecializovanej štátnej správy a ich výkonu v jednom správnom úrade, ktorou sa v plnom rozsahu nahradí platný zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov, ktorý sa stáva neaktuálny a nevyhovujúci novým podmienkam. Ustanovuje sa predovšetkým postavenie, pôsobnosť, sídla a územné obvody okresných úradov a upravujú sa personálne, majetkov é a iné vzťahy vzhľadom na zrušenie niektorých miestnych orgánov štátnej správy. Okresný úrad s integrovanou pôsobnosťou bude z hľadiska právnej formy preddavkovou organizáciou Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky, pričom rozhodovacia právomoc o právnych pomeroch právnych subjektov v oblasti verejnej správy sa zveruje jeho príslušným organizačným útvarom. Odvetvový princíp riadenia a kontroly št átnej správy uskutočňovanej okresným úradom príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy v súlade s kompetenčným zákonom a zákonmi upravujúcimi organizáciu výkonu štátnej spr ávy na jednotlivých úsekoch zostáva nedotknutý.

V bezprostrednej nadväznosti na právnu úpravu v článku I sa v ďalších článkoch priamo novelizujú viaceré zákony upravujúce postavenie a pôsobnosť orgánov špecializovanej miestnej štátnej spr ávy na jednotlivých úsekoch štátnej správy, na ktoré sa vzťahuje integrácia. Z racionálneho dôvodu ide však len o niektoré zákony, v ktorých nepostačuje vykonať iba zmenu právnej terminoló gie prostredníctvom prípustnej nepriamej novely, ale je nevyhnutné vykonať aj iné úpravy súvisiace s navrhovaným znením článku I.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodný mi dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Schválenie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, čo je bližšie vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.

Dolož ka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov

Termí n začatia a ukončenia predbežného pripomienkového konania: –

A.2. Vplyvy:

PozitívneŽiadneNegatívne1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx 4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Predloženým n ávrhom zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú zámery a ciele vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 a ž 2016 a z programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schváleného uznesením vlády č. 164/2012. Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavoval prvú etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej úrovni.

Cieľom druhej etapy integrácie je pokračovať vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy. Uvedený návrh zákona zrušuje vybrané špecializované miestne orgány š tátnej správy, ktoré uskutočňujú pôsobnosť na úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, lesného hospodárstva, pozemkových úprav a katastra nehnuteľností. Pôsobnosť zrušovaných úradov prechádza na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

Predloženým n ávrhom zákona sa zrušuje spolu 248 miestnych orgánov štátnej správy, z toho 40 s právnym postavením rozpočtovej organizácie, čo predstavuje pozitívny vplyv na štátny rozpočet, a to najmä znížen ím prevádzkových výdavkov.

A.4. Alternatí vne riešenia: bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov: bezpredmetné

Príloha č. 13.a

Vplyvy na rozpoč et verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1/a

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Príjmy verejnej správy celkom0000v tom:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR-575 613-2 670 653-2 670 653-2 670 653Ministerstvo životného prostredia SR-16 250-65 000-65 000-65 000Úrad geodézie, kartografie a katastra SR-63 750-255 000-255 000-255 000Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR00 00Ministerstvo vnútra SR655 6132 990 6532 990 6532 990 653z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom0-2 241 886-2 241 886-2 241 886v tom:MPRV SR Obvodné pozemkové úrady-1 698 726-6 717 391-6 717 391-6 717 391MPRV SR Obvodné lesné úrady-796 072-3 152 226-3 152 226-3 152 226Ministerstvo životného prostredia SR -2 989 755-11 959 017 -11 959 017 -11 959 017 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR-6 170 086-23 143 582-22 823 582 -22 823 582Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR-1 449 966-5 799 864-5 799 871-5 799 871Ministerstvo vnútra SR13 104 60550 772 08050 452 08750 452 087- vplyv na ŠR(miestna štátna správa)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889Okresné úrady (Pozemkové úrady)0-320 238-320 238-320 238 Okresné úrady (Lesné úrady)0-142 011-142 011-142 011Okresné úrady (Životné prostredie)0-570 244-570 244-570 244Okresné úrady (Správa katastra)0-914 625-914 625-914 625 Okresné úrady (Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie)0-294 771-294 771-294 771 - vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0000- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte0000v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť0000

Príloha č. 13.a

V tabuľ ke 1/a je vyčíslená úspora na úrovni miestnej štátnej správy. Delimitácia dotknutých úradov zahàňa presun príjmov a výdavkov jednotlivých kapitol do kapitoly Ministerstva vnútra SR v pomere 1:1 k dá tumu účinnosti zákona. Vplyvom zefektívnenia usporiadania a výkonu miestnej štátnej správy, najmä integráciou do kapitoly Ministerstva vnútra SR, sa predpokladajú úspory počnúc rokom 2014.

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + vý davky)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho vplyv na ŠR (miestna ŠS)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0-2 241 889-2 241 889-2 241 889

Návrh na rieš enie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis ná vrhu:

Návrhom zá kona prechádza pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia, obvodných pozemkových úradov, obvodných lesných úradov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a sprá v katastra ustanovená osobitnými predpismi na okresné úrady.

Pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov, obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov, obvodných lesných úradov v sídlach krajov, obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemn é komunikácie v sídlach krajov a správ katastra v sídlach krajov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresné úrady v sídlach krajov.

Príloha č. 13.a

Návrh rieši delimitáciu vyššie uvedených obvodných úradov a jej finančný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude implementovaný prostredníctvom všetkých dotknutých subjektov, pričom koordina čná činnosť bude zabezpečená zo strany Ministerstva vnútra SR.

2.3.1.1. Udržate ľnosť úspor:

V tabuľká ch 3/a a 3/b je vyčíslená úspora na úrovni ústrednej štátnej správy najmä vplyvom efektívnejšieho využívania zdrojov a podporných činností pre miestnu štátnu správu zo strany ústredný ch orgánov. Uvedené úspory už boli premietnuté v štátnom rozpočte na roky 2013 až 2015, avšak prijatie predkladaného zákona je podmienkou pre ich dosiahnutie a udržanie aj v ďalších rokoch. V tabuľke 3/b je uvedený sumár úspor za celú štátnu správu v členení na ústrednú a miestnu štátnu správu.

Tabuľka č. 3/a

Úspora výdavkov verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016- vplyv na ŠR(ústredná štátna správa)-2 628 726-9 316 280-9 316 280-9 316 280MPaRV-815 037-2 994 704-2 994 704-2 994 704MŽP-231 629-592 886-592 886-592 886ÚGKaK-376 537-1 091 263 -1 091 263 -1 091 263 MDVaRR-1 205 523-4 637 426-4 637 426-4 637 426

Tabuľka č. 3/b

Úspora výdavkov verejnej správy celkomVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + vý davky)-2 628 726-11 558 169-11 558 169-11 558 169 z toho vplyv na ŠR (miestna ŠS)0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho vplyv na ŠR (ústredná ŠS)-2 628 726-9 316 280-9 316 280-9 316 280 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora-2 628 726-11 558 169-11 558 169-11 558 169

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

K dátumu úč innosti zákona bude delimitovaná alikvotná časť rozpočtových prostriedkov z jednotlivých kapitol a počet funkčných miest za obvodné úrady životného prostredia, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správy katastra do kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Príloha č. 13.a

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíš te, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2013201420152016Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Centralizácia org ánov miestnej štátnej správy je základným predpokladom efektívnejšieho využívania zdrojov, najmä tovarov a služieb, hlavne na úrovni podporných procesov (správa nehnuteľností, materiálno-technické zabezpečenie, využívanie jednotnej IT infraštruktúry, úspory z rozsahu).

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa predpokladá úspora podporných činností pre delimitované subjekty na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a ich zabezpečenie rezortom vnútra s minimá lnym resp. nulových nárastom výdavkov využitím jeho existujúcich štruktúr (úspory z rozsahu). Ïalej úspora vplyvom efektívnejšieho využívania zdrojov, najmä tovarov a služieb ústrednými orgá nmi štátnej správy. Úspory vplyvom zefektívnenia miestnej štátnej správy, najmä ich integráciou do Ministerstva vnútra SR, sú predpokladané počnúc rokom 2014.

Úspora mzdov ých prostriedkov vznikne efektívnejším využívaním ľudských zdrojov, najmä neobsadením niektorých voľných tabuľkových miest delimitovaných subjektov, bez vplyvu na celkovú zamestnanosť. V súč asnosti je v dotknutých orgánoch miestnej štátnej správy približne 100 neobsadených voľných pracovných miest. Konkrétne počty budú špecifikované v delimitačných protokoloch.

Výpoč et na rok 2013

Organizácia Poč et Finančné prostriedkyzamestnancov610620630640Bežné vý davky úsporaúsporaúsporaúsporanárokspolu Ústredná štátna správa0 2 628 726 2 628 726SPOLU0002 628 726 2 628 726

Výpoč et na roky 2014, 2015 a 2016

Organizácia Počet Finančné prostriedkyzamestnancov610620630640Bežné výdavky úsporaúsporaúsporaúsporanárokspolu Okresné úrady (Pozemkové úrady)098 31434 361187 563 320 238Okresné úrady (Lesné úrady)047 52116 60977 881 142 011Okresné úrady (Životné prostredie)0175 33661 280333 628 570 244Okresné úrady (Úrady geodézie, kartografie a katastra)0370 315129 425414 885 914 625Okresné úrady (Úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunik ácie SR)0 81 58928 515184 667 294 771Ústredná štátna správa9 316 2809 316 280SPOLU0773 075270 19010 514 904 11 558 169

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1-575 613-2 670 653-2 670 653 -2 670 653Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1

-16 250 -65 000 -65 000 -65 000 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1-63 750 -255 000 -255 000 -255 000 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 4/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1655 6132 990 6532 990 653 2 990 653 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom0000 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-2 494 798 -9 869 617 -9 869 617 -9 869 617 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MPaRV SR

MV SR

-1 458 348

1 458 348

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MPaRV SR

MV SR

-509 693

509 693

- 2 038 772

2 038 772

- 2 038 772

2 038 772

- 2 038 772

2 038 772 Tovary a služby (630)2

V tom: MPaRV SR

MV SR

-519 081

519 081

-1 966 750

1 966 750

-1 966 750

1 966 750

-1 966 750

1 966 750 Bežné transfery (640)2

V tom: MPaRV SR

MV SR

-7 676

7 676

-30 702

30 702

-30 702

30 702

-30 702

30 702 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-2 989 755-11 959 017 -11 959 017 -11 959 017 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MŽP SR

MV SR

-1 753 355

1 753 355

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MŽP SR

MV SR

-630 309

630 309

-2 451 191

2 451 191

-2 451 191

2 451 191

-2 451 191

2 451 191 Tovary a služby (630)2

V tom: MŽP SR

MV SR

-588 932

588 932

-2 471 943

2 471 943

-2 471 943

2 471 943

-2 471 943

2 471 943 Bežné transfery (640)2

V tom: MŽP SR

MV SR

-17 159

17 159

-22 462

22 462

-22 462

22 462

-22 462

22 462 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-6 170 086 -23 143 582 -22 823 582 -22 823 582 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-3 737 495

3 737 495

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-1 306 255

1 306 255

-5 176 998

5 176 998

-5 176 998

5 176 998

-5 176 998

5 176 998 Tovary a služby (630)2

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-1 101 357

1 101 357

-3 074 000

3 074 000

-2 754 000

2 754 000

-2 754 000

2 754 000 Bežné transfery (640)2

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-24 979

24 979

-80 000

80 000

-80 000

80 000

-80 000

80 000 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)-1 449 966-5 799 864-5 799 871-5 799 871 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-815 841

815 841

-3 263 368

3 263 368

-3 263 367

3 263 367

-3 263 367

3 263 367 Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-285 199

285 199

-1 140 793

1 140 793

-1 140 801

1 140 801

-1 140 801

1 140 801 Tovary a služby (630)2

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-342 063

342 063

-1 368 251

1 368 251

-1 368 251 1 368 251

-1 368 251 1 368 251 Bežné transfery (640)2

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-6 863

6 863

-27 452

27 452

-27 452

27 452

-27 452

27 452 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom z toho výdavky na ŠR Bežné výdavky (600) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 5/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Bežné výdavky (600)13 104 60550 772 08050 452 08750 452 087 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)7 765 03930 922 76630 922 76530 922 765 Poistné a príspevok do poisťovní (620)2 731 45610 807 75410 807 76210 807 762 Tovary a služby (630)22 551 4338 880 9448 560 9448 560 944 Bežné transfery (640)256 677160 616160 616160 616 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 z toho výdavky na ŠR0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 Bežné výdavky (600) 0-2 241 889-2 241 889-2 241 889 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610)0-773 075-773 075-773 075 Kapitálové výdavky (700) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/a

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A rozvoja vidieka SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MPaRV SR

MV SR

-700

700

-700

700

-700

700

-700

700 z toho vplyv na ŠR Priemerný mzdový výdavok (v eurách)694,45694,45694,45694,45 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-1 968 041 -7 872 165-7 872 165-7 872 165 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*

V tom: MPaRV SR

MV SR

-1 458 348

1 458 348

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393

-5 833 393

5 833 393 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620) -509 693 -2 038 772-2 038 772-2 038 772 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/b

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MŽP SR

MV SR

-807

807

-807

807

-807

807

-807

807 z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)723,3724,2724,2724,2 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-2 383 664-9 464 612-9 464 612-9 464 612 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MŽP SR

MV SR

-1 753 355

1 753 355

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421

-7 013 421

7 013 421 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620)-630 309-2 451 191-2 451 191-2 451 191 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/c

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-2 153

2 153

-2 153

2 153

-2 153

2 153

-2 153

2 153 z toho vplyv na ŠR Priemerný mzdový výdavok (v eurách)579573573573 z toho vplyv na ŠR Osobné výdavky celkom (v eurách)-5 043 750-19 989 582-19 989 582-19 989 582 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: ÚGKaK SR

MV SR

-3 737 495

3 737 495

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584

-14 812 584

14 812 584 z toho vplyv na ŠR Poistné a príspevok do poisťovní (620) -1 306 255-5 176 998 -5 176 998 -5 176 998 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/d

ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-363

363

-363

363

-363

363

-363

363 z toho vplyv na ŠRPriemerný mzdový výdavok (v eurách)747,1749,2749,2749,2 z toho vplyv na ŠROsobné výdavky celkom (v eurách) -1 101 040 -4 404 161-4 404 168-4 404 168Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MDVaRR SR

MV SR

-815 841

815 841

-3 263 368

3 263 368

-3 263 367

3 263 367

-3 263 367

3 263 367 z toho vplyv na ŠRPoistné a príspevok do poisťovní (620) -285 199-1 140 793 -1 140 801 -1 140 801 z toho vplyv na ŠR Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 6/e

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Počet zamestnancov celkom4 0234 0234 0234 023 z toho vplyv na ŠR0000 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)641641641641 z toho vplyv na ŠR-14-14-14 Osobné výdavky celkom (v eurách)10 496 49540 687 25740 687 26440 687 264 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 7 765 03930 922 76630 922 76530 922 765 z toho vplyv na ŠR-773 075-773 075-773 075 Poistné a príspevok do poisťovní (620)2 731 45610 807 75410 807 76210 807 762 z toho vplyv na ŠR-270 190-270 190-270 190 Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových vý davkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel osobných výdavkov vo výške v priemere 34,95% mzdových výdavkov.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky' 80

61

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

prá vneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladate ľ právneho predpisu:

Vlá da Slovenskej republiky

2. Názov n ávrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Vzhľadom na skuto čnosť, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona vzhľadom na jeho obsah.

K § 2

Ustanovuje sa postavenie okresného úradu ako samostatného miestneho orgánu štátnej správy, ktorý z hľadiska právnej formy bude len preddavkovou organizáciou financovanou z rozpočtu ministerstva vnútra. Tý mto sa zohľadňuje racionalizácia a efektivita vo verejnej správe tak, aby integrovaný okresný úrad zabezpečoval výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch vo svojom územnom obvode a nebol zaťažovan ý inými najmä obslužnými činnosťami.

Prednostu okresného úradu bude vymenúvať a odvolávať vláda na návrh ministra vnútra, keďže ide o správny úrad s pôsobnosťou na viacerých úsekoch štátnej správy. Vymenovanie vedúceho odboru okresného úradu sa z dôvodu zabezpečenia odbornosti zveruje prednostovi na základe návrhu ministra alebo vedúceho toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý riadi a kontroluje príslušný úsek štátnej správy.

Štátnu správu v mene okresného úradu bude vykonávať príslušný odbor alebo iný organizačný ú tvar okresného úradu podľa jeho vnútorného členenia. Ide o riešenie a vyjadrenie samostatnej rozhodovacej právomoci príslušného organizačného útvaru okresného úradu na predmetnom úseku štátnej spr ávy, ktoré sa osvedčilo v minulosti a zohľadňujúce skutočnosť, že tento úrad vykonáva štátnu správu na viacerých úsekoch štátnej správy odvetvovo riadených príslušnými ú strednými orgánmi štátnej správy. Aj z tohto dôvodu sa ustanovuje spolupráca týchto rezortov s ministerstvom vnútra pri určovaní organizačnej štruktúry okresných úradov.

Vzhľadom na skutočnosť, že okresný úrad nemá postavenie právnickej osoby, z racionálnych dôvodov je potrebné upraviť, aby v rozsahu ustanovenej pôsobnosti mal postavenie účastníka súdneho a exekučného konania a zároveň aby mohol vlastnými úkonmi v týchto konaniach nadobúdať procesné práva a povinnosti.

K § 3

Každý miestny orgán štátnej správy musí mať vymedzené sídlo a územný obvod, v ktorom vykonáva svoju pôsobnosť a právomoc. Navrhuje sa, aby okresné úrady mali ustanovené sídla v 72 mestách s územn ými obvodmi podľa prílohy č. 1, v ktorých budú vykonávať štátnu správu na taxatívne vymedzených úsekoch. Toto riešenie zabezpečí väčšiu kompatibilitu výkonu miestnej štátnej správy v územných obvodoch jednotlivých okresov v súlade so zákonom o územnom a správnom usporiadaní štátu, a to najmä vo frekventovaných agendách katastra nehnuteľností a starostlivosti o životné prostredie.

Na ďalších taxatívne vymedzených úsekoch štátnej správy postačuje zabezpečiť výkon štátnej sprá vy 49 okresnými úradmi z uvedených 72 okresných úradov, a to v sídlach a územných obvodoch podľa prílohy č. 2. Táto racionálna lokalizácia okresných úradov vychádza v podstate z doteraj šej právnej úpravy organizácie štátnej správy na príslušných úsekoch.

Z praktického dôvodu sa ustanovuje všeobecne platné pravidlo o územnom obvode okresného úradu, ktorý má sídlo v meste, ktoré je sídlom kraja, ak výlučne len tomuto orgánu zveruje pôsobnosť tento alebo osobitný zákon. V tomto prípade je územným obvodom na výkon pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja celé územie kraja v súlade s vymedzeným územným obvodom kraja podľa zákona o ú zemnom a správnom usporiadaní štátu. Výnimkou je Okresný úrad Košice – okolie, ktorý má síce sídlo v krajskom meste Košice, ale vykonáva štátnu správu len v územnom obvode okresu Košice – okolie.

Umožňuje sa okresnému úradu po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra zriadiť expozitúru okresného ú radu s prihliadnutím na miestne pomery, a to v meste, ktoré je sídlom okresného úradu alebo mimo tohto sídla, ako aj určiť jej územný obvod.

K § 4

Odkazuje sa na z ákony, ktoré v rámci úpravy organizácie verejnej správy ustanovujú vecnú pôsobnosť okresných úradov. Ide napríklad o zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom ob čianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon Ná rodnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastní ckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorší ch predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zá kon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č . 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Ustanovuje sa pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja, ktorú vykonáva na jednotlivých úsekoch štátnej správy tak, aby sa nemusela vymedziť v každom z týchto osobitných zákonov. Koncipuje sa pôsobnos ť okresného úradu v sídle kraja ako riadiaceho, kontrolného, koordinačného a preskúmavacieho orgánu vo vzťahu k všetkým okresným úradom so sídlom v územnom obvode kraja. V správnom konaní sa uplat ňuje v súlade s § 58 ods. 1 správneho poriadku základný princíp, že odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu, bude okresný úrad v sídle kraja, ak osobitn ý zákon neustanovuje iný preskúmavací orgán, napríklad ústredný orgán štátnej správy alebo súd. Zároveň sa v súlade s uvedeným ustanovením správneho poriadku umožňuje ustanoviť v osobitnom zákone, že odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja ako prvostupňového orgánu, bude opäť okresný úrad v sídle kraja. V platnom právnom poriadku ide len o výnimočné prípady odôvodnené obsahom správnej agendy v niektorých veciach na úseku štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kde vý kon odvolacieho konania nemožno zabezpečiť inak. S ohľadom na maximálnu nezávislosť a objektivitu konania a rozhodovania v druhom stupni sa v internom predpise ministerstva vnútra (§ 2 ods. 6 návrhu zákona) zriadi v o rganizačnej štruktúre okresného úradu v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

Okresný úrad ako miestny orgán štátnej správy môže v rozsahu ustanovenej pôsobnosti vo vlastnom mene vstupovať r ôznymi formami správnej činnosti do vzťahov v rámci vnútroštátnej i medzinárodnej spolupráce s obdobnými orgánmi.

Integrovaný okresný úrad bude vykonávať štátnu správu na viacerých úsekoch, ktoré v súlade s kompetenč ným zákonom i osobitnými zákonmi upravujúcimi výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch, zostávajú v odvetvovej riadiacej a kontrolnej právomoci príslušných ministerstiev a ostatných ústredn ých orgánov štátnej správy.

K § 5

Z čl. 123 ú stavy vyplýva, že miestne orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom, pričom spô sob ich vyhlásenia ustanoví zákon.

V návrhu zákona sa v nadväznosti na uvedenú ústavnú úpravu a zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zá konov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov konkrétne ustanovuje, že všeobecne záväzné právne predpisy nielen okresných úradov, ale aj iných miestnych orgánov štátnej správy, majú jednotn ý názov vyhláška. Vyhlášku možno vydať len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone upravujúcom výkon štátnej správy na príslušnom úseku.

Podmienkou nadobudnutia platnosti a účinnosti vyhlášky je vyhlásenie jej úplného znenia vo Vestníku vlá dy Slovenskej republiky. Toto praktické riešenie umožňuje citovaný zákon, keďže nie je dôvodné zaťažovať Zbierku zákonov právnymi predpismi nižšej právnej sily. To nevylučuje následné uverejnenie vyhlášky v rezortnom publikačnom prostriedku bez vplyvu na jej platnosť a účinnosť.

K § 6

Ústredné org ány štátnej správy riadia úseky štátnej správy vo svojej odvetvovej pôsobnosti aj rôznymi internými predpismi. Podmienkou nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto skupiny interných predpisov vzhľadom na ich v ýznam je vyhlásenie oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky; taxatívnym spôsobom sa ustanovujú náležitosti tohto oznámenia.

K § 7

Podľa § 73 spr ávneho poriadku výkon rozhodnutia uskutočňuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V nadväznosti na uvedené ustanovenie sa navrhuje zveriť vý kon rozhodnutia okresného úradu ministerstvu vnútra, ktoré má aj na túto činnosť zriadené príslušné organizačné útvary. Okresné úrady totiž nie sú na výkon predmetnej rozsiahlej agendy personá lne vybavené.

Ïalej sa umožňuje ministerstvu vnútra na zmluvnom princípe zabezpečiť vymáhanie pohľadávky štátu prostredn íctvom právnickej osoby v úplnej majetkovej pôsobnosti štátu, ako aj postúpiť túto pohľadávku takejto právnickej osobe. Zároveň sa vylučujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ke ďže predmetná zmluva sa bude uzatvárať podľa tohto zákona.

K § 8

Miestne orgány štátnej správy dotknuté integráciou boli zriadené zákonom, a preto je nevyhnutné zrušiť ich tiež zákonom.

Základom vymedzenia územných obvodov obvodných úradov majú byť výlučne okresy ako správne celky zriadené pod ľa zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V okrese Nové Zámky sú však zriadené až dva obvodné úrady, a to Obvodný úrad Nové Zámky a Obvodný ú rad Štúrovo, ktorých územné obvody netvorí ucelený okres, ale len jeho časti vymedzené obcami. Toto riešenie nie je žiaduce ani opodstatnené, a preto sa odstraňuje. Na zabezpečenie niektorých úloh štá tnej správy možno Obvodný úrad Štúrovo modifikovať na pracovisko Okresného úradu Nové Zámky.

K § 9

Z hľadiska prá vnej istoty sa vyjadruje kontinuita postavenia obvodných úradov s okresnými úradmi. Navrhuje sa totiž len zmena názvu týchto miestnych orgánov štátnej správy, ktorá logicky zohľadňuje názov sprá vneho celku (okresu), ktorý je podľa zákona o územnom a správnom usporiadaní štátu prioritne ustanovený na výkon pôsobnosti štátnych orgánov na miestnej úrovni.

Upravuje sa prechod práv a povinností zo štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych a majetkovoprávnych vzťahov zo zru šovaných miestnych orgánov štátnej správy na ministerstvo vnútra a ďalej zo správnych (administratívnoprávnych) vzťahov okrem výkonu rozhodnutí na okresné úrady.

Všeobecnými ustanoveniami sa menia názvy miestnych orgánov štátnej správy v tých právnych predpisoch, v ktorý ch nie je potrebné vykonať priame novely.

K § 10

Zrušujú sa z ákonné úpravy, ktoré nadobudnutím účinnosti tohto zákona stratia opodstatnenie.

K čl. II a III

Ide o terminologick ú úpravu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť katastrálneho úradu a správy katastra, ktoré sa zrušujú, resp. boli zrušen é a obvodného úradu v sídle kraja, ktorým je podľa navrhovanej právnej úpravy okresný úrad v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej štruktúry miestnej štá tnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. IV

K bodom 1, 3 a 4

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresného úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodu 2

V nadvä znosti na zrušenie zákona č. 534/2003 Z. z. sa do platného znenia zákona dopĺňa pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na tomto úseku štátnej správy.

K bodom 5 a 6

V sú lade so zmenami podľa bodov 2 a 3 návrhu sa primerane upravujú vnútorné odkazy.

K bodu 7

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. V

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodného pozemkového úradu a presun jeho pôsobnosti na okresný úrad podľa čl. I.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. VI

K bodu 1

Vzhľadom na skuto čnosť, že pôsobnosť obvodného pozemkového úradu, obvodného lesného úradu a správy katastra sa presúva do pôsobnosti okresného úradu ako integrovaného miestneho orgánu štátnej správy, na č ele ktorého je prednosta, primerane sa upravuje zloženie komisie a označenie subjektu, ktorý menuje a odvoláva jej predsedu.

K bodom 2 až 8

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných pozemkových úradov a ustanovenie postavenia, pôsobnosti a sídiel okresných úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 9 a 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. VII

K bodu 1

Úč elom navrhovanej zmeny je priblížiť zahraničným osobám výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania, uľahčiť im prístup k začatiu podnikania živnostenským spôsobom na území Slovenskej republiky a odstrániť doterajšiu rozdielnu príslušnosť živnostenských úradov v postavení jednotných kontaktných miest pre zahraničné fyzické a právnické osoby.

K bodu 2

Navrhovaným riešením sa má zamedzi ť zániku živnostenského oprávnenia fyzických osôb zo špekulačných dôvodov na základe oznámenia o ukončení podnikania v čase po začatí správneho konania o uložení sankčného postihu.

K bodu 3

Zá merom je skvalitniť, zefektívniť, posilniť nezávislosť a účinnosť kontrolnej činnosti na úseku živnostenského podnikania obmedzením miestnych vplyvov a pomerov na výkon kontroly a jej výsledky.

K bodu 4

Predmetné ustanovenie sa spresňuje vzhľadom na bod 2, kde sa živnostenskému úradu v sídle kraja zveruje výkon kontroly a sankčná právomoc, ako aj s ohľadom na § 66d písm. e) platného živnostenského zákona, ktor ý ustanovuje pôsobnosť ministerstva vnútra ako prvostupňového orgánu štátnej správy.

K bodu 5

Ustanovenie sa vyp úšťa ako nepresné a nadbytočné, pretože túto pôsobnosť vykonáva podľa § 66b ods. 4 písm. a) platného živnostenského zákona každý živnostenský úrad.

K bodu 6

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K čl. XIII

K bodom 1 a 2

Označenie doteraj šieho vedúceho funkcionára obvodného pozemkového úradu sa nahrádza označením vedúceho funkcionára okresného úradu, keďže obvodný pozemkový úrad sa podľa čl. I zrušuje a jeho pôsobnosť sa presúva na okresný úrad.

K bodu 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. IX

K bodom 1 až 5 a 24

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie správ katastra a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresného úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 6 až 16 a 18 až 23

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 17

Vzhľadom na skuto čnosť, že pôsobnosť správy katastra sa presúva do pôsobnosti okresného úradu, ustanovenie vypúšťaného písmena c) stráca svoje opodstatnenie.

K bodu 25

V nadvä znosti na vypustenie ustanovenia § 16 z textu zákona sa vzhľadom na špecifickosť agendy a potrebu osobitnej úpravy v oblasti organizácie práce a registratúry na úseku katastra nehnuteľností v splnomocň ovacom ustanovení dopĺňa pôsobnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

K bodom 26 a 27

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. X

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodného pozemkového úradu v čl. I.

K bodu 2

Vzhľadom na skuto čnosť, že okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy bude uskutočňovať štátnu správu v pôsobnosti zrušených (katastrálnych úradov) a zrušovaných miestnych orgánov š tátnej správy (pozemkových úradov), primerane sa upravuje zloženie komisie.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra v čl. I.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej š truktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XI

K bodom 1 až 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K bodom 4, 6 a 7

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 5

Navrhovaným rie šením sa v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy zabezpečí, aby správcom príslušného informačného systému bol úrad a prevádzkovateľom úrad alebo ním zriadená pr ávnická osoba.

K bodom 8 až 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XII

K bodom 1, 4, 6 a 8

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodom 2, 3, 5, 7 a 9

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K čl. XIII

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy. Súčasne sa v predmetnom ustanovení v súlade s čl. I nahrádza názov zrušovaného úradu názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť.

K bodom 2 až 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XIV

K bodu 1

Z dôvodu odchylnej úpravy podľa čl. I § 7 ods. 1 sa ustanovenie o určení subjektu vymáhajúceho pokuty vypúšťa.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa v súlade s čl. I mení názov obvodného úradu na názov okresný úrad.

K čl. XV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodu 2

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I. Vzhľadom na skutočnosť, že platné ustanovenie zákona o zasielaní príslušného rozhodnutia nezodpovedá aplikačnej praxi (podľa platného znenia by sa rozhodnutie malo doručovať iba správam katastra v sídlach krajov) a doručuje sa všetkým spr ávam katastra, názov príslušného orgánu sa primerane mení, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K čl. XVI

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XVII

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XVIII

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XIX

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie katastrálnych úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a zrušenie správ katastra a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I. Vzhľadom na skutočnosť, že platné ustanovenie zákona o zasielaní výzvy nezodpovedá aplikačnej praxi (podľa platného znenia by výzvu zasielali iba správy katastra v sídlach krajov) a výzvy zasielajú všetky správy katastra, názov prísluš ného orgánu sa primerane mení, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K bodom 2 až 4

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že dosiahnutie správneho gramatického tvaru textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvu doterajšieho orgánu.

K čl. XX

K bodom 1 až 6

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravujú názvy všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnymi orgánmi štátnej správy tak, aby ich názov bol jednotný v celej sfére miestnej š tátnej správy. Súčasne sa v predmetných ustanoveniach v súlade so zákonom č. 345/2012 Z. z. a čl. I nahrádzajú názvy zrušených úradov názvami úradov, na ktoré bola presunutá ich pôsobnosť.

K bodu 7

Predmetné ustanovenie sa vypúšťa v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I, podľa ktorej sa ustanovuje riadiaca a kontrolná činnosť okresného úradu v sídle kraja vo vzťahu k výkonu štátnej správy uskuto čňovanému okresným úradom.

K bodom 8 a 9

Ustanovenia o vym áhaní sankcií sa vypúšťajú vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok a in ý správny delikt bude uskutočňovať ministerstvo vnútra.

K bodu 10

Všeobecný m ustanovením sa v nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I nahrádza označenie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných miestnymi orgánmi štátnej správy tak, aby ich názov bol jednotný v celej sfére miestnej štátnej správy.

K bodom 11 a 12

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXI

K bodom 1 až 8

Ide o úpravy nadv äzujúce na zrušenie krajských úradov životného prostredia podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a obvodných úradov životného prostredia a ustanovenie postavenia, pôsobnosti a sídiel okresných úradov, na ktor é sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I.

K bodom 9 a 10

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXII

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanom okresným úradom a pri rozhodovaní o opravný ch prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

K bodom 3 a 5

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXIV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodom 2 a 3

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje územná pôsobnosť okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja a pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravný ch prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 4 a 5

Ustanovenia o vym áhaní sankcií sa vypúšťajú vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok a in ý správny delikt bude uskutočňovať ministerstvo vnútra.

K bodom 6 a 7

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXV

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a povinnosť zriadiť na tento účel v okresnom úrade v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a presun ich pôsobnosti na okresné úrady podľa čl. I.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXVI

K bodom 1 a 2

Ide o úpravy nadv äzujúce na zrušenie obvodných lesných úradov a ustanovenie postavenia a pôsobnosti okresných úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť podľa čl. I. Vzhľadom na vypustenie dotknutých ustanovení a z toho vyplývajúce nové znenie paragrafu sa primerane upravuje nadpis nad paragrafom.

K bodom 3 až 7

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje odvetvová riadiaca a kontrolná činnosť príslušných ústredných orgánov štátnej správy, územná pôsobnosť okresného úradu a okresného úradu v sí dle kraja, pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaných obvodných lesných úradov a povinnosť zriadiť na tento účel v okresnom úrade v sídle kraja osobitný organizačný útvar.

K bodom 8 a 9

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXVII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 3 a 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušovaných miestnych orgánov štátnej správy názvami úradov, na ktoré sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXVIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Označenie doteraj šieho vedúceho funkcionára obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja sa nahrádza, keďže obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa podľa čl. I zruš uje a jeho pôsobnosť sa presúva na okresný úrad. Potvrdenie o získaní základnej kvalifikácie bude popri predsedovi skúšobnej komisie podpisovať vedúci organizačného útvaru pre cestnú dopravu okresné ho úradu v sídle kraja, keďže zodpovedným za výkon štátnej správy je v okresnom úrade príslušný organizačný útvar konajúci a rozhodujúci na príslušnom úseku štátnej správy.

K bodu 3

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje povinnosť zriadiť v okresnom úrade v sídle kraja na účel výkonu vymedzených pôsobností osobitný organizačný útvar.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXIX

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXX

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXI

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných úradov životného prostredia.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXII

K bodom 1 a 2

Ide o úpravu nadv äzujúcu na čl. I, podľa ktorého sa mení názov obvodný úrad na názov okresný úrad.

K bodu 3

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXIII

K bodom 1, 3 a 4

Úprava dotknutý ch ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Vzhľadom na skuto čnosť, že okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy bude uskutočňovať štátnu správu na úseku lesného hospodárstva, aj na úseku starostlivosti o životné prostredie, predmetn é ustanovenie sa stáva nadbytočným, z toho dôvodu sa vypúšťa.

K bodu 5

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje územná pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja a jeho pôsobnosť pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza p ôsobnosť zrušovaných obvodných lesných úradov.

K bodu 6

Ustanovenie o vym áhaní sankcie sa vypúšťa vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I, podľa ktorej výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie za priestupok bude uskutoč ňovať ministerstvo vnútra.

K bodom 7 a 8

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXIV

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXV

K bodu 1

Ide o úpravu nadv äzujúcu na zrušenie krajských stavebných úradov podľa zákona č. 345/2012 Z. z.

K bodom 2 a 3

Podľa platn ého právneho stavu obvodné úrady a obvodné úrady v sídlach krajov vypracúvajú povodňové plány záchranných prác obvodov a krajov. Obvodné úrady životného prostredia a obvodné úrady ž ivotného prostredia v sídlach krajov z povodňových plánov zabezpečovacích prác správcov vodných tokov a z povodňových plánov záchranných prác obvodov a krajov vypracúvajú povodňové plá ny obvodov a povodňové plány krajov. V súlade s § 10 ods. 1 tohto zákona sa vyhotoví na úrovni okresu a tiež na úrovni kraja jeden komplexný povodňový plán ako dokument organizačného a technické ho charakteru, ktorý bude obsahovať navzájom zosúladené časti týkajúce sa prípravy a vykonávania zásahov povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác na príslušnom území.

K bodu 4

Mimoriadnu situ áciu vyhlasuje podľa platného právneho stavu obvodný úrad na návrh územne príslušného orgánu ochrany pred povodňami (obvodného úradu životného prostredia) počas III. stupňa povodň ovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou. Pôsobnosť vyhlasovať stupne povodňovej aktivity a pôsobnosť vyhlasovať mimoriadnu situáciu v súlade s čl. I prechádza na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy, z toho dôvodu nie je potrebné predkladať návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

K bodom 5, 48 a 50 až 55

Legislatí vno-technické úpravy, keďže orgánom ochrany pred povodňami bude okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy v súlade s čl. I.

K bodu 6

Navrhovanou ú pravou sa spresňuje okruh prijímateľov mimoriadneho hydrologického spravodajstva počas povodňovej situácie.

K bodu 7

Ide o ú pravu nadväzujúcu na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Pôsobnosť zabezpečovať hlásnu povodňovú službu bude vykonáva ť okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy.

K bodom 8 až 12

Zmeny dotknutý ch ustanovení § 19 vyplývajú z potreby úpravy systému predkladania správ o priebehu a následkoch povodní a vyhodnocovania výdavkov a povodňových škôd. Ide o úpravy nadväzujúce na zrušenie obvodn ých úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I, ktoré budú orgánmi ochrany pred povodňami.

K bodom 13 až 20 a 38

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Navrhovanými úpravami sa spájajú povinnosti, ktoré doteraz v oblasti protipovodňovej ochrany plnili obvodný úrad životného prostredia v sí dle kraja ako orgán ochrany pred povodňami a obvodný úrad v sídle kraja. Pôsobnosť v oblasti manažmentu povodňových rizík bude uskutočňovať okresný úrad v sídle kraja ako integrovaný miestny org án štátnej správy.

K bodom 21 až 28 a 44

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady v súlade s čl. I. Navrhovanými úpravami sa spájajú povinnosti, ktoré doteraz v oblasti protipovodňovej ochrany plnili obvodný úrad životného prostredia ako orgá n ochrany pred povodňami a obvodný úrad. Pôsobnosť v oblasti manažmentu povodňových rizík bude uskutočňovať okresný úrad ako integrovaný miestny orgán štátnej správy.

K bodom 29, 31 až 33, 42 a 43

Legislatí vno-technické úpravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy podľa čl. I.

K bodom 30 a 36

Podľa platnej pr ávnej úpravy obec zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany prostredníctvom krízového štábu alebo povodňovej komisie obce. Navrhovaná úprava zjednocuje prístup k ochrane pred povodňami v obciach. Každá obec zriaďuje povodňovú komisiu obce ako orgán, ktorý koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.

K bodom 34 a 35

Ustanovuje sa, ž e tajomníkom krajskej povodňovej komisie a obvodnej povodňovej komisie bude v novom integrovanom miestnom orgáne štátnej správy zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu. Cieľ om návrhu je zachovať náležitú odbornú úroveň činnosti povodňových komisií v krajoch a okresoch. Súčasne sa navrhovanými úpravami zosúlaďuje znenie ustanovenia vzhľadom na pôsobnosť okresn ého úradu, ktorý bude uskutočňovať výkon štátnej správy aj na úsekoch presunutých zo zrušovaných obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodných lesných úradov.

K bodu 37

Správy o vykon ávaní povodňových záchranných prác a o výdavkoch na povodňové záchranné práce v okresoch a krajoch už nebude potrebné spracovávať samostatne ministerstvom vnútra, keďže tieto bud ú súčasťou správ o priebehu a následkoch povodní spracovaných okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídlach krajov podľa ustanovenia § 19 tohto zákona.

K bodom 39 až 41 a 45 až 47

Ide o ú pravy nadväzujúce na zrušenie obvodných úradov životného prostredia a presun ich pôsobnosti na okresné úrady ako integrované miestne orgány štátnej správy v súlade s čl. I. Partnermi krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru budú okresné úrady v sídlach krajov a okresných riadite ľstiev Hasičského a záchranného zboru okresné úrady ako orgány ochrany pred povodňami na príslušných územiach.

K bodu 49

Partnerom mestský ch, obecných a závodných hasičských jednotiek v oblasti zásahov povodňových záchranných prác budú po zmenách organizácie miestnej štátnej správy podľa čl. I okresné úrady ako orgá ny ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity, ako aj počas mimoriadnej situácie.

K bodom 56 až 59

Všeobecný m ustanovením sa nahrádzajú názvy zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanovením novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVI

K bodu 1

V nadväznosti na úpravu obsiahnutú v čl. I sa primerane upravuje názov všeobecne záväzného právneho predpisu vydávaného miestnym orgánom štátnej správy tak, aby jeho názov bol jednotný v celej sfére miestnej št átnej správy. Súčasne sa v predmetnom ustanovení v nadväznosti na zákon č. 345/2012 Z. z. a v súlade s čl. I nahrádza názov zrušeného úradu názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pô sobnosť.

K bodom 2 a 3

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVII

K bodu 1

Ide o úpravy nadv äzujúce na čl. I, kde sa ustanovuje pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných úradov, na ktoré prechádza pôsobnosť zrušovaný ch obvodných lesných úradov.

K bodu 2

Ustanovenie o ukladaní a vymáhaní sankcií sa vypúšťa. Vzhľadom na novo navrhovanú právnu úpravu v čl. I výkon rozhodnutia okresného úradu a s tým súvisiace vymáhanie uloženej sankcie bude uskutočňova ť ministerstvo vnútra. Z ustanovenia § 23 písm. f) tohto zákona je zrejmé, že orgán, ktorý prejednáva priestupky a iné správne delikty, zároveň ukladá za ne pokuty, z toho dôvodu nie je nevyhnuté tú to skutočnosť zdôrazňovať v osobitnom ustanovení.

K bodom 3 a 4

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušeného a zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý bola presunutá jeho pôsobnosť. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti a ustanoven ím novej štruktúry miestnej štátnej správy podľa zákona č. 345/2012 Z. z. a podľa čl. I.

K čl. XXXVIII

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XXXIX

K bodu 1

Úprava dotknuté ho ustanovenia je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov.

K bodu 2

Všeobecný m ustanovením sa nahrádza názov zrušovaného miestneho orgánu štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva jeho pôsobnosť.

K čl. XL

Navrhuje sa, aby z ákon nadobudol jednotnú účinnosť 1. októbra 2013 so zreteľom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.

K prílohe č. 1

V nadväznosti na § 3 ods. 1 návrhu zákona sa ustanovujú sídla a územné obvody 72 okresných úradov, ktoré budú vykonávať štátnu správu na vymedzených úsekoch.

K prílohe č. 2

V nadväznosti na § 3 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovujú sídla a územné obvody 49 okresných úradov, ktoré budú vykonávať štátnu správu na vymedzených úsekoch.

V Bratislave 24. aprí la 2013

Robert Fico, v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Robert Kaliňák, v.r.

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 345/2012, dátum vydania: 16.11.2012

32

D ô v o d o v á s p r á v a

A. Všeobecná časť

Návrhom zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa realizujú zámery a ciele vytýčené Programovým vyhl ásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti verejná správa. Zároveň sa návrhom zákona sleduj ú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164 z 27. apríla 2012.

V súlade s uvedenými dokumentmi vlády je nevyhnutné prijať legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktorej podstatou bude integrácia pôsobností orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedn ého štátneho úradu na miestnej úrovni so všeobecnou vecnou kompetenciou.

Dôležitými princípmi pri vytváraní novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sú najmä zjednodušenie kontaktu občana so štátnou sprá vou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola. Týmto účelom zodpovedá zároveň centralizácia podporných činností prierezového a obslužné ho charakteru, čo sa týka personálnych činností, správy majetku štátu, ochrany objektov, verejného obstará vania, ako aj financovania.

Prvá etapa opatrení nevyhnutných na uskutočnenie vyššie uvedených cieľov predpokladá zrušenie prevažnej väčšiny krajských štruktúr miestnych orgánov štátnej správy, čo je premietnuté v návrhu zákona.

Z legislatívneho hľadiska konštrukcia návrhu zákona zodpovedá cie ľom sledovaným zrušením krajských štruktúr miestnych orgánov štátnej správy a presunom ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov. Zároveň zodpovedá utvoreniu predpokladov na ďalšiu integráciu pôsobností špecializovanej miestnej štátnej správy do štruktúry obvodných úradov tzv. všeobecnej štátnej správy, ku ktorej by malo dôjsť v rá mci realizácie druhej etapy opatrení.

Návrh zákona pozostáva zo súboru článkov.

V článku I. sa navrhuje zrušiť viaceré krajské štruktúry orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy a ustanovujú sa prechody ich pôsobností. V troch prípadoch, kde na nižšej úrovni org ánov štátnej správy v súčasnosti neexistuje príslušný špecializovaný miestny orgán štátnej správy, ide o prechod pôsobností na obvodné úrady v sídlach krajov. V ostatných prí padoch, pri zachovaní špecializovanej štátnej správy na miestnej úrovni, ide o prechod pôsobností z krajských štruktúr na obvodné úrady v sídlach krajov príslušnej jestvujúcej š pecializovanej miestnej štátnej správy. Predkladaným znením článku I. sa rieši prechod práv a povinností zrušovaných subjektov v oblasti personá lnej, majetkovej, ako aj v rámci rozhodovania v správnom konaní na účel zachovania kontinuity rozhodovacieho procesu. Tento článok obsahuje zároveň ustanovenia, ktoré menia názvy zrušovaných krajských úradov vo všetkých právnych predpisoch formou nepriamej novelizácie.

V článku IV sa upravujú ustanovenia zákona č. 515/2003 Z. z. tak, aby obvodné úrady tzv. všeobecnej štátnej správy, ku ktorým plní zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstvo vnútra, vytvárali právny priestor na výkon štátnej správy na všetkých úsekoch, ktoré im zveria osobitné zákony. V súlade so spomenutým Programom ESO, podľa ktorého sa majú vo verejnej správe utvárať podmienky na racionalizáciu a hospodárnosť výkonu miestnej štátnej správy, sa týmto úradom obmedzuje ich právna subjektivita a personálna pôsobnosť, ktorá bude sústreden á na ministerstve vnútra. Týmto spôsobom sa sleduje cieľ obmedziť počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a personálnu pôsobnosť. Také to opatrenia majú antikorupčný charakter a sprehľadňujú riadenie a kontrolu verejných prostriedkov.

V ďalších článkoch sa priamo novelizujú viaceré zákony upravujúce činnosť orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy na jednotlivých úsekoch z dôvodu, že v príslušný ch ustanoveniach týchto zákonov musí dôjsť k zmene najmä na účel dosiahnutia súladu textu zákona so zmenou názvov funkcionárov riadiacich zrušované úrady, ako aj slovných spojení nekorešpondujú cich so zmenou názvov úradov. Ide o vynútené novely, ktoré nemožno preklenúť ani všeobecnou úpravou, tzv. nepriamou novelou ustanovenou v článku I.

Zároveň sa v osobitných právnych predpisoch upravujúcich rozhodovanie v správnom konaní na jednotlivých úsekoch štátnej správy zabezpečuje zachovanie dvojinštančnosti konania. Vo veciach, v ktorých zrušované úrady na krajskej úrovni rozhodovali v prvom stupni, bude odvolací m orgánom obdobne ako doteraz, príslušný ústredný orgán štátnej správy. Na účel zachovania dvojinštančnosti a nezávislosti rozhodovania na obvodných úradoch špecializovanej miestnej štátnej spr ávy v sídlach krajov sa ustanovuje, že presúvané pôsobnosti bude na týchto orgánoch zabezpečovať osobitný organizačný útvar. Táto úprava zachováva všetky doteraz existujúce princípy a nepredstavuje zvýšenú záťaž v rozhodovacej činnosti ústredných orgánov štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria presúvané úseky štátnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zá konov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, av šak nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, čo je vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Pozitívny vplyv na štátny rozpočet je odôvodnený skutočnosťou, že v prvej etape reformy sa na základe predloženého návrhu zrušuje 90 rozpočtových organizácií (50 obvodných úradov, 8 krajských riaditeľstiev Policajného zboru, 8 krajských riadite ľstiev Hasičského a záchranného zboru, 8 krajských školských úradov, 8 krajských stavebných úradov a 8 územných vojenských správ). Ich zrušením sa zároveň zrušia služobné úrady, sprá vcovia majetku štátu, verejní obstarávatelia, účtovné jednotky, čím sa odstráni duplicita vykonávania podporných činností, ktoré majú prierezový charakter a ďalších obslužných činnost í.

Doložka VYBRANÝCH VPLYVOV

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín začatia a ukončenia predbežného pripomienkové ho konania: -

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného za ťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,x– sociálnu exklúziu,x– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky:

Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie pr ávneho základu na vybudovanie novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy integráciou pôsobností špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu, ako to vyplýva z Programov ého vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 až 2016 a z programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) v dvoch etapách.

Ïalšie ciele sú zamerané na zníženie výdavkov na štátnu správu vytvorením predpokladov pre centralizáciu podporných činností prierezové ho alebo obslužného charakteru (napr. personalistika, mzdy, správa majetku štátu, ochrana objektov, verejné obstarávanie, rozpočet) a zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou prostredníctvom jedné ho obslužného miesta.

V súlade s čl. 12 ods. 3 legislatívnych pravidiel vlády nebolo realizované predbežné pripomienkové konanie v súvislosti s doložkou vybraných vplyvov. Predložený návrh pozitívne ovplyvní štátny rozpočet znížením výdavkov z dôvodu zrušenia 90 právnických osôb (50 obvodných úradov, 8 krajských riaditeľstiev Policajného zboru, 8 krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, 8 krajských školských ú radov, 8 krajských stavebných úradov a 8 územných vojenských správ), ktoré sú zároveň štátnymi rozpočtovými organizáciami, služobnými úradmi a zamestnávateľmi, správcami majetku štá tu, verejnými obstarávateľmi, účtovnými jednotkami a povinnými osobami správcov informačných systémov. Z dôvodu zrušenia citovaných štátnych rozpočtových organizácií, resp. obmedzenia prá vnej subjektivity ďalších rozpočtových organizácií, obmedzenia ich postavenia ako služobných úradov a zamestnávateľov, môže dôjsť k zníženiu zamestnanosti v štátnej správe napríklad z d ôvodu nadbytočnosti niektorých vedúcich funkcií a funkcií v oblasti podporných činností prierezového alebo obslužného charakteru.

A.4. Alternatívne riešenia: bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov: bezpredmetné

45

Príloha č. 13.a

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

K návrhu zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo zásadné pripomienky, ale nepredložilo vyčíslenie vplyvu na rozpočet verejnej sprá vy za krajské školské úrady. Z uvedeného dôvodu nebolo možné do doložky vplyvov zohľadniť údaje za krajské školské úrady.

Zrušením krajských úradov životného prostredia, krajských pozemkových úradov, krajských lesných úradov, krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a vytvorením obvodných ú radov špecializovanej štátnej správy v sídle kraja ako rozpočtových organizácií štátu, nedochádza v roku 2013 k žiadnym úsporám výdavkov štátneho rozpočtu, ani k zníženiu počtu funkčných miest.

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v n ávrhu

Finančný dosah ako aj vplyv na počet funkčných miest návrhu zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa porovnávajú so schválenými limitmi štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa jednotlivých rozpočtových kapitol.

Tabu ľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpo čet verejnej správy (v eurách)2012201320142015Príjmy verejnej správy celkom0000v tom: Ministerstvo obrany SR0- 222- 222- 222 Ministerstvo vnútra SR0222222222z toho: - vplyv na ŠR0000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom0- 3 226 137- 3 615 450 - 3 615 450v tom:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

0

0

0

0

- 17 200

- 536 090

- 2 126 032

- 546 815

- 42 000

- 647 980

- 2 378 655

- 546 815

- 42 000

- 647 980

- 2 378 655

- 546 815z toho: - vplyv na ŠR0-3 226 137-3 615 450- 3 615 450- vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť 0- 199- 199- 199- z toho vplyv na ŠR 0000Financovanie zabezpečené v rozpočte0000v tom:

Príloha č. 13.a

2.2. Financovanie návrhu

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012201320142015Celkový vplyv na rozpoč et verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)0- 3 226 137- 3 615 450- 3 615 450 z toho vplyv na ŠR0- 3 226 137- 3 615 450- 3 615 450 financovanie zabezpečené v rozpočte0

0

0

0 ostatné zdroje financovania 000 0Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0- 3 226 137-3 615 450-3 615 450Tabuľka č. 2

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených v ýdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Návrh rieši problematiku zrušenia štátnej správy na úrovni kraja. Implementuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

.......... .............................................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveď te aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Príloha č. 13.a

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemy2012201320142015Indikátor ABC Indikátor KLM Indikátor XYZ 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli pou žité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na v ýpočty.

Výpočet na rok 2013

Organizácia Počet

zamestnancov

úsporaFinančné prostriedky610620630640Bežné výdavky úsporaúsporaúsporanárokspolu Krajské stavebné úrady44447 559156 42244 000111 890536 090Krajské školské úrady000000Územné vojenské správy32405 198141 61700546 815MV SR (Obvodné úrady)1151 010 489353 1661 015 000252 6232 126 032Katastrálne úrady 80042 00024 80017 200SPOLU1991 863 245651 2041 101 000389 3133 226 137

Výpočet na roky 2014 a 2015

Organizácia Počet Finančné prostriedky zamestnancov610620630640Bežné výdavky úsporaúsporaúsporaúsporanárokspolu Krajské stavebné úrady44447 559156 42244 000 647 980Krajské školské úrady0000 0Územné vojenské správy32405 198141 6170 546 815MV SR (Obvodné úrady)1151 010 489353 1661 015 000 2 378 655Katastrálne úrady 80042 000 42 000SPOLU1991 863 245651 2041 101 000 3 615 450

Príloha č. 13.a

Zrušením krajských stavebných úradov, krajských š kolských úradov a územných vojenských správ, ako aj zrušením obvodných úradov ako rozpočtových organizácií štátu sa zníži počet zamestnancov vykonávajúcich personálne, ekonomické , majetkovoprávne a obslužné činnosti o 191. Znížením počtu organizácií v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sa zníži počet funkčných miest o 8.

Pri výpočte úspory mzdových prostriedkov za týchto zamestnancov sa vychádzalo z priemernej mzdy roku 2012 dotknutých úradov. Pri vyčíslení úspory výdavkov kategórie 630 sa vychádzalo zo sumy 1 000 € na zamestnanca, alebo sa zohľadnil údaj predložený príslušným ministerstvom. Súčasne sa predpokladá zníž enie prevádzkových výdavkov z dôvodu umiestnenia integrovaného obvodného úradu do jednej budovy, čím sa znížia výdavky súvisiace so správou majetku. Pri kvantifikácii finančných prostriedkov na odstupn é sa vychádzalo z trojmesačnej priemernej mzdy zamestnanca úradu.

Pr íloha č. 13.a

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Tabuľka č. 4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Daňové príjmy (100)1 0 00 0 Nedaňové príjmy (200)1 0 0 0 0 Granty a transfery (300)1 0 00 0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 0 0 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 00 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 1 – prí jmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Tabuľka č. 4

Prí jmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Daňové príjmy (100)1 0 00 0 Nedaňové príjmy (200)1 0 0 0 0 Granty a transfery (300)1 0 00 0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 0 0 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 00 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO OBRANY Slovenskej republiky

Tabuľka č. 4

Prí jmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Daňové príjmy (100)1 00 0 0 Nedaňové príjmy (200)1

V tom: MO Slovenskej republiky

212 Príjmy z vlastníctva

223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb

292 Ostatné príjmy

0

0

0

0

0

0

-222

-50

-10

-162

0

-222

-50

-10

-162

0

-222

-50

-10

-162

Granty a transfery (300)1 00 0 0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 00 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 00 0 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom0 - 222 - 222- 222 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Tabuľka č. 4

Prí jmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Daňové príjmy (100)1 0 00 0 Nedaňové príjmy (200)1

212 Príjmy z vlastníctva

223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb

292 Ostatné príjmy

0

0

0

0 222

50

10

162

222

50

10

162 222

50

10

162 Granty a transfery (300)1 0 00 0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 0 0 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 00 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 222 222 222 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA Slovenskej republiky

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpo čet verejnej správypoznámka2012201320142015Bežné výdavky (600)0- 17 200- 42 000 - 42 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0 00 0 Poistné a príspevok do poisťovní (620)0 00 0 Tovary a služby (630)20 - 42 000- 42 000- 42 000 Bežné transfery (640)2 0 24 8000 0 odstupné Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)20 00 0 Kapitálové výdavky (700)0 00 0 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20 00 0 Kapitálové transfery (720)20 00 0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0 00 0 Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0- 17 200 - 42 000 - 42 000 z toho výdavky na ŠR0 - 17 200- 42 000- 42 000 Bežné výdavky (600) 0 - 17 200- 42 000- 42 000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 0 00 0 Kapitálové výdavky (700) 0 0 0 0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 0 0 0 0 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Slovenskej republiky

Tabuľka č . 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpo čet verejnej správypoznámka2012201320142015Bežné výdavky (600)0- 536 090- 647 980 - 647 980 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0- 447 559- 447 559- 447 559 Poistné a príspevok do poisťovní (620)0- 156 422- 156 422- 156 422 Tovary a služby (630)20 - 44 000- 44 000- 44 000 Bežné transfery (640)2 0111 89000 odstupné Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)20000 Kapitálové výdavky (700)0000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20000 Kapitálové transfery (720)20000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0 000 Dopad na výdavky verejnej správy celkom0- 536 090- 647 980- 647 980 z toho výdavky na ŠR0 Bežné výdavky (600) 0- 536 090- 647 980- 647 980 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0- 447 559- 447 559- 447 559 Kapitálové výdavky (700)0000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasí vami (800)0000 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypozná mka20122013 20142015Bežné výdavky (600)0-546 815-546 815-546 815 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V tom: MO SR

MV SR

0

0

0

-405 198

-813504

408 306

-405 198

-813 504

408 306

405 198

-813 504

408 306

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

V tom: MO SR

MV SR

0

0

0-141 617

-284 319

142 702-141 617

-284 319

142 702-141 617

-284 319

142 702 Tovary a služby (630)2

V tom: MO SR

MV SR

0

0

0

0

-163 589

163 589

0

-165 114 165 114 0

-181 484

181 484 Bežné transfery (640)2

V tom: MO SR

MV SR0

0

0 0

-21 353

21 3530

-18 753

18 7530

-18 789

18 789 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pô žičkami a NFV (650)20000 Kapitálové výdavky (700)0000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20000 Kapitálové transfery (720)20000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0000 Dopad na výdavky verejnej správy celkom0-546 815-546 815-546 815 z toho výdavky na ŠR0-546 815-546 815-546 815 Bežné výdavky (600) 0-546 815-546 815-546 815 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0-405 198-405 198-405 198 Kapitálové výdavky (700)0 0 0 0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0 0 0 0 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 13.a

V kat. 610 nedelimitujeme – náhrady za BoPO a prí platky za vedenie motorového vozidla.

MINISTERSTVO VN ÚTRA SR

Výdavky (v eur ách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Bežné výdavky (600)0- 2 126 032- 2 378 655- 2 378 655 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)0- 1 010 489- 1 010 489- 1 010 489 Poistné a príspevok do poisťovní (620)0- 353 166- 353 166- 353 166 Tovary a služby (630)20- 1 015 000- 1 015 000- 1 015 000 Bežné transfery (640)20252 62300 odstupné Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)20000 Kapitálové výdavky (700)0000 Obstarávanie kapitálových aktív (710)20000 Kapitálové transfery (720)20000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0000 Dopad na výdavky verejnej správy celkom0 - 2 126 032 - 2 378 655 - 2 378 655 z toho výdavky na ŠR0- 2 126 032- 2 378 655- 2 378 655 Bežné výdavky (600) 0- 2 126 032- 2 378 655- 2 378 655 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610)0- 1 010 489- 1 010 489- 1 010 489 Kapitálové výdavky (700)0000 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)0000 Tabuľka č. 5

2 – výdavky rozpísať až do polož iek platnej ekonomickej klasifikácie

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Počet zamestnancov celkom*0-8 -8 -8 z toho vplyv na ŠR0-8 -8 -8 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*01 5501 5501 550 z toho vplyv na ŠR0 0 0 0 Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 0 0 0 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 0 0 0 0 z toho vplyv na ŠR 0 0 0 0 Poistné a príspevok do poisťovní (620)* 0 0 0 0 z toho vplyv na ŠR 0 0 0 0 Pr íloha č. 13.a

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR Tabuľka č. 6

Poznámky:

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu š tátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služ by predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'.

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colní ci ...)

Predložený návrh zákona v kapitole ÚGKK SR predpokladá dopad na štátny rozpočet v dôsledku zníž enia počtu funkčných miest o 8 prednostov katastrálnych úradov. Úspora v mzdových prostriedkov reálne nenastane, nakoľko sa len čiastočne zvýši priemerná mzda zamestnanca o cca 5 €. Uvedené odôvodň ujú tým, že v danom rezorte je nízka priemerná mzda oproti iným rezortom. Rezort ÚGKK SR má na rok 2012 rozpočtovanú priemernú mesačnú mzdu vo vý ške 640,40 €, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 vychádza priemerná mesačná mzda vo výške 608,59 € a v prípade jej zvýšenia o 5 € bude činiť 613,59 €, čo bude mať pozití vny vplyv na zníženie požadovanej čiastky pre navýšenie limitov výdavkov v kategórii 610 a 620 pre rozpočty na roky 2013-2015.

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Slovenskej republiky

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Počet zamestnancov celkom*

0- 44- 44- 44 z toho vplyv na ŠR0- 44- 44 - 44 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*0847,65847,65847,65 z toho vplyv na ŠR0000 Osobné výdavky celkom (v eurách)0- 603 981- 603 981- 603 981 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 0- 447 559- 447 559- 447 559 z toho vplyv na ŠR0- 447 559- 447 559- 447 559 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*0- 156 422- 156 422- 156 422 z toho vplyv na ŠR0- 156 422- 156 422- 156 422

Poznámky:Poznámky:

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu št átnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej sprá vy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'.

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať pod ľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Predložený návrh zákona v kapitole MDVRR Slovenskej republiky predpokladá dopad na štátny rozpočet v dôsledku zníženia o 44 zamestnancov na úseku prierezových a obslužných činností a s tým súvisiace výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 447 559 €, na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 156 422 €.

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Počet zamestnancov celkom*

V tom: MO SR

MV SR 0

0

0 - 32

-80

48-32

-80

48-32

-80

48 z toho vplyv na ŠR0 -32 -32 -32 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*0 1 055 1 055 1 055 z toho vplyv na ŠR0 1 055 1 055 1 055 Osobné výdavky celkom (v eurách)0 - 546 815 - 546 815 - 546 815 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 0 - 405 198 - 405 198 - 405 198 z toho vplyv na ŠR0- 405 198- 405 198- 405 198 Poistné a príspevok do poisťovní (620)* 0 -141 617 -141 617 -141 617 z toho vplyv na ŠR0 -141 617 -141 617 -141 617

Poznámky:Poznámky:

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu š tátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služ by predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'.

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Predložený návrh zákona v kapitole MO SR predpokladá dopad na štátny rozpočet v dôsledku zníženia 4 funkčných miest z každej územnej vojenskej správy, čo predstavuje celkom 32 zamestnancov a s tým súvisiace výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 405 198 €, na poistné a príspevok do poisťovní vo výš ke 141 617 €.

Príloha č. 13.a

MINISTERSTVO VNÚTRA SR Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Počet zamestnancov celkom*0- 115- 115- 115 z toho vplyv na ŠR0- 115- 115- 115 Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*0732,24732,24732,24 z toho vplyv na ŠR0 Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 - 1 363 655 - 1 363 655 - 1 363 655 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 0- 1 010 489- 1 010 489- 1 010 489 z toho vplyv na ŠR0- 1 010 489- 1 010 489- 1 010 489 Poistné a príspevok do poisťovní (620)*0- 353 166- 353 166- 353 166 z toho vplyv na ŠR0- 353 166- 353 166- 353 166

Poznámky:Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu š tátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služ by predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy 'výdavky'.

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Predložený návrh zákona v kapitole MV SR predpokladá dopad na štátny rozpočet v dôsledku zníženia o 115 zamestnancov na úseku prierezových a obslužných č inností a s tým súvisiace výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 010 489 €, na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 353 166 €.

Príloha č. 13.c

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociá lnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociá lne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Z hľadiska skupín domácností nemá vplyv.Kvantifikujte: Z hľadiska príjmov na priemerného obyvateľa a ovplyvnené skupiny domácnosti nemá vplyv.

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.Z hľ adiska skupín obyvateľstva nemá vplyv.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Z hľadiska vplyvu na rovnosť príležitosti nemá vplyv.

Z hľadiska vplyvu na rodovú rovnosť nemá vplyv.4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Predkladan ý materiál predpokladá zníženie počtu funkčných miest o 199. Zníženie sa dotkne v prevažnej miere zamestnancov vykonávajúcich prierezové a obslužné činnosti na jednotlivých úradoch miestnej št átnej správy.

61

49

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskej únie,

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Eur ópskej únie.

Vzhľadom na skutočnosť, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. dolož ky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Navrhuje sa zrušiť krajské štruktúry orgánov š pecializovanej štátnej správy v navrhovanom rozsahu.

K § 2

Ustanovuje sa všeobecný princíp prechodu pôsobností zrušovaných krajských úradov na obvodné úrady v sídlach krajov. V tomto ustanovení ide o tie ú rady na krajskej úrovni, kde vo vertikálnej štruktúre týchto orgánov v súčasnosti neexistujú príslušné orgány špecializovanej miestnej štátnej správy na nižšej úrovni. Ide o krajský š kolský úrad a krajský stavebný úrad, kde prvostupňový výkon štátnej správy uskutočňuje orgán územnej samosprávy, prípadne krajský úrad sám. Ïalej ide o územné vojenské sprá vy, ktoré uskutočňujú prvostupňový výkon štátnej správy a na nižšej úrovni neexistuje nijaký orgán špecializovanej miestnej štátnej správy.

Týmito ustanoveniami sa zároveň vymedzuje spôsob prechodu, čiže odovzdania a prevzatia práv a povinností zrušovaných úradov v oblasti personálnej, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, sprá vy pohľadávok a záväzkov, ako aj v oblasti rozhodovania v správnom konaní. V záujme zabezpečenia kontinuity rozhodovania v správnom konaní sa explicitne ustanovuje, že toto konanie dokončí obvodný úrad v s ídle kraja podľa miestnej príslušnosti zrušovaného orgánu štátnej správy.

V prípade územných vojenských správ niektoré pô sobnosti prechádzajú podľa príslušných článkov tohto zákona aj na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré aj dokončí konanie v týchto veciach.

Cieľom týchto ustanovení je okrem vyššie uvedeného dosiahnuť aj zmenu názvov zrušovaných krajských štruktúr vo všetkých právnych predpisoch s ohľadom na subjekt, na ktorý prechádza ich pô sobnosť. V prípade vymedzených orgánov je týmto subjektom obvodný úrad v sídle kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva vnútra.

K § 3 až 7

Ustanoveniami uvedených paragrafov sa zabezpečuje prechod pôsobností tých úradov na krajskej úrovni, kde vo vertikálnej štruktúre týchto orgánov existuje na niž šej úrovni špecializovaný orgán miestnej štátnej správy. V prípade vymedzených úradov na krajskej úrovni ich pôsobnosť prechádza na príslušný obvodný úrad v sídle kraja v rámci existuj úcich štruktúr špecializovanej miestnej štátnej správy a v prípade katastrálnych úradov na správy katastra v sídlach krajov.

Týmito ustanoveniami sa zároveň vymedzuje spôsob prechodu, čiže odovzdania a prevzatia práv a povinností zrušovan ých úradov v oblasti personálnej, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, správy pohľadávok a záväzkov, ako aj v oblasti rozhodovania v správnom konaní. V záujme zabezpeč enia kontinuity rozhodovania v správnom konaní sa explicitne ustanovuje, že toto konanie dokončí miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja, resp. miestne príslušná správa katastra v sídle kraja.

V týchto ustanoveniach je okrem vyššie uvedeného obsiahnutá aj zmena názvov všetkých zrušovaných úradov na krajskej úrovni. Táto zmena názvu je vyjadrená konkrétne vo vzťahu k príslušnému úradu s krajskou pôsobnosťou vzhľadom na subjekt, na ktorý prechádza jeho pôsobnosť.

V prípade pozemkových úradov, úradov životné ho prostredia a úradov pre pozemné komunikácie a cestnú dopravu sa v záujme jednoznačnosti ustanovuje, že jednotlivé prechody pôsobností, prechody práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a majetkový ch vzťahov sa netýkajú úradov s názvom Košice – okolie, ktoré tiež sídlia v sídle kraja.

K čl. II a IIII

Ide o terminologickú úpravu ustanovení Zákonníka práce a Trestného poriadku, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákony preto jej názov nahrádzajú názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti podľa čl. I tohto návrhu zákona.

K čl. IV

K bodu 1

Úvodným ustanovením zákona sa definuje jeho obsah.

K bodu 2

V súlade s dosiahnutím cieľov racionálnosti, hospodárnosti a transparentnosti sa novým spôsobom ustanovuje postavenie obvodného úradu v oblasti finančných a majetkov ých vzťahov. Obvodné úrady nebudú mať postavenie rozpočtových organizácií, ale len preddavkových organizácií, pričom budú financované z rozpočtu ministerstva vnútra. Týmto opatrením sa má dosiahnuť racionalizácia a efektivita vo verejnej správe tak, ako je to uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, teda aby obvodné úrady prioritne zabezpečovali výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch a neboli zaťažované najmä obslužnými činnosťami.

Rovnako ako doteraz bude prednostu obvodného úradu vymenúvať vláda na návrh ministra vnútra.

Pôsobnosť rozhodovať v správnom konaní sa explicitne zveruje príslušnému organizačnému útvaru obvodného úradu. Ide o opatrenie zohľadňujúce skutočnosť, že tento úrad vykonáva štátnu správu na viacerých úsekoch štátnej spr ávy riadených príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Aj z tohto dôvodu sa ustanovuje spolupráca týchto rezortov s ministerstvom vnútra pri určovaní organizačnej štruktúry obvodných úradov v sídlach krajov. V nadväznosti na toto riešenie sa navrhuje, aby vedúceho príslušného organizačného útvaru, ktorý bude konať a rozhodovať na jednotlivých úsekoch štátnej správy, vymenú val do funkcie prednosta obvodného úradu na základe návrhu príslušného ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy.

Vzhľadom na skutočnosť, že obvodný úrad nebude právnickou osobou, výslovne sa mu v návrhu zákona v rozsahu jeho pôsobnosti priznáva spôsobilosť byť účastníkom súdneho a exekučného konania a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti.

K bodu 3

Vzhľadom na zmenu formulácie úvodného ustanovenia zákona, ako aj charakter novo navrhovanej právnej úpravy zákona č. 515/2003 Z. z., sa pôsobnosť obvodného úradu na jednotlivých špecializovaných ú sekoch štátnej správy neustanovuje explicitne v tomto zákone, ale odkazuje na osobitné právne predpisy.

K bodom 4 a 5

S ohľadom na znenie vyššie uvedeného ustanovenia sa zo zákona vypúšťajú ustanovenia, ktorých obsahom je konkrétny výpočet pôsobností obvodného úradu na úsekoch štátnej správy.

Vzhľadom na toto riešenie je potrebné vypustiť vnútorný odkaz.

K bodu 6

S ohľadom na legislatívnu skratku 'ministerstvo' sa mení tento výraz na všeobecne formulovaný pojem 'ústredný orgán štátnej správy', aby sa predišlo prípadným interpretačným problé mom.

K bodu 7

V intertemporálnych ustanoveniach sa vyjadruje kontinuita v oblasti personálnych a majetkových vzťahov.

K čl. V

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, ž e úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Predmetnými úpravami sa sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Zároveň sa zabezpečuje dvojinštančnosť konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, ž e ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy. Aby bola dvojinštanč nosť konania zabezpečená aj v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, výslovne sa ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné ú tvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K čl. VI

K bodom 1 a 4 až 6

Ide o úpravu nadväzujúcu na zrušenie krajskej úrovne pozemkových úradov v čl. I.

K bodu 2

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o taký ch opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 3

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej ú rovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov.

K bodu 7

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostup ňovej agendy v správnom konaní, kde obvodný úrad v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežný obvodný úrad v prvom stupni, si obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dô sledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ obvodné ho pozemkového úradu v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.

K bodu 8

V nadväznosti na úpravu územnej pôsobnosti obvodných pozemkových úradov v sídlach krajov v bode 3. sa upravuje príloha. Ïalej sa zjednodušuje názov obvodného pozemkového úradu, ktorý lepš ie zodpovedá rozšírenej pôsobnosti obvodného pozemkového úradu v sídle kraja.

K bodu 9

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. VII

Vzhľadom na to, že organizácia Policajného zboru je podľa § 4 ods. 2 predmetného zákona zverená ministrovi vnútra, sa explicitne ustanovuje, že minister vnútra je oprávnený určiť útvary Policajného zboru, ktoré budú mať spôsobilosť vystupovať samostatne v súdnom a exekučnom konaní a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti, a to napriek tomu, že nebudú mať postavenie právnickej osoby.

K čl. VIII

Ide o terminologickú úpravu ustanovení zákona, podľa ktor ých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákon preto jej názov nahrádza názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pôsobnosti podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. IX

K bodom 1, 2 a 4

Ide o úpravu nadväzujúcu na zrušenie katastrálnych ú radov v čl. I.

K bodu 3

Vzhľadom na zrušenie katastrálnych úradov sa navrhuje zmena kreácie riaditeľov správ katastra zo zrušených prednostov katastrálnych úradov na predsedu úradu geodézie, kartografie a katastra.

K bodu 5

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v správach katastra v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostupňovej agendy v správnom konaní vo veciach, kde správa katastra v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežná správa katastra, si správa katastra v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ správy katastra v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 správneho poriadku.

K bodu 6

Prechodné ustanovenie reaguje na zmenu kreácie riaditeľov správ katastra, ktorá je predmetom úpravy v bode 3.

K bodu 7

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. X

Obdobne ako v Zákonníku práce sa aj na účely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru umožňuje, aby potvrdenie o vyplatení platu a vykonaných zrážkach mohlo byť policajtovi poskytnuté na základe dohody elektronickou formou. Týmto sa sleduje zníženie administratívnej náročnosti v personálnej a mzdovej agende rozsiahleho počtu príslušn íkov Policajného zboru pri zúčtovaní ich mzdových nárokov, čo zároveň vedie k úsporám vo výdavkoch.

K čl. XI

K bodu 1

V súlade so zámerom sústrediť nakladanie s majetkom štátu a štátnozamestnanecké vzťahy v jednom subjekte sa obmedzuje právna spôsobilos ť krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. Výslovne sa ustanovuje, že krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranné ho zboru bude preddavkovou organizáciou.

K bodu 2

Vzhľadom na skutočnosť, že krajské riaditeľstvo Hasi čského a záchranného zboru nebude právnickou osobou, výslovne sa mu v návrhu zákona v rozsahu jeho pôsobnosti priznáva spôsobilosť samostatne konať v administratívnych veciach a byť účastníkom s údneho a exekučného konania a samostatne v tomto konaní nadobúdať procesné práva a povinnosti.

Navrhuje sa vo väzbe na § 2 ods. 4 zákona, podľa ktorého je Hasičský a záchranný zbor podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, aby vnútornú organizáciu Hasičského a záchranného zboru určoval minister vnútra na n ávrh prezidenta Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 3

Ide o úpravu nadväzujúcu na zmeny vykonané v návrhu zákona v súvislosti s centralizáciou správy majetku štátu slúžiaceho na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby vedúcim služobn ého úradu vo vzťahu k príslušníkom Hasičského a záchranného zboru bol minister vnútra, ktorému je tento zbor podriadený. Minister vnútra môže určiť aj inú osobu, ktorá bude plniť funkciu ved úceho služobného úradu v rozsahu, ktorý ustanoví.

K bodom 5 až 17

Ide o nadväzujúce zmeny na ú pravu vykonanú v § 13.

K bodu 18

Ide o prechodné ustanovenia upravujúce vzťahy súvisiace s prechodom práv a povinností z pracovnoprá vnych vzťahov, vzťahov vyplývajúcich zo štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a správy majetku štátu.

K bodu 19

Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá napráva chybné číslovanie bodu 5. prílohy a napráva chybnú úpravu bodu 6. prílohy predchádzajúcou novelou. Funkcia zástupcu riaditeľa Horskej záchrannej služ by je zavedená v § 49 ods. 6 písm. c) zákona a do prílohy sa z dôvodu chybného vypustenia opätovne zavádza.

K čl. XII

K bodom 1 a 2

Ide o terminologickú úpravu ustanovení dotknutého zá kona, podľa ktorých bola zakotvená príslušnosť územnej vojenskej správy, ktorá sa zrušuje. Zákon preto jej názov nahrádza názvom obvodného úradu v sídle kraja. Táto zmena je vyvolaná zmenou pô sobnosti podľa čl. I tohto návrhu.

K bodom 3 a 6

V súčasnosti je pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja na úseku obrany ustanovená v § 10 ods. 4 zákona. Vzhľadom na to sa aj pôsobnosť zrušovaných územných vojenských správ, ktorá prechádza na tento orgán, presúva z § 16 do tohto ustanovenia. Okrem uvedeného sa upravuje pôsobnosť v § 10 ods. 4 písm. k) (pôvodný § 16 písm. k)), pretože nie je vhodné, aby túto pôsobnosť v pô vodnom rozsahu vykonávali obvodné úrady v sídlach krajov.

K bodu 4

Ide o vypustenie ustanovenia, ktoré sa stalo duplicitným.

K bodu 5

Vypúšťa sa v nadväznosti na čl. I ustanovenie, ktoré zriaďuje územné vojenské správy.

K bodom 7, 8 a 10 až 12

Ide o nadväzujúce legislatívnotechnické úpravy.

K bodu 9

Ide o úpravu, ktorá súvisí s novo naformulovaným § 10 ods. 4 písm. k), predtým § 16 písm. k).

K bodu 13

Vzhľadom na doterajšie legislatívne riešenie rušenia územných a vyšších vojenských správ sa navrhuje blanketné ustanovenie, ktoré odkazuje na ich zrušenie.

K bodu 14

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XIII

Ide o terminologickú úpravu s ohľadom na zrušenie územných vojenských správ a nadväzujúce doplnenie pôsobnosti ministerstva obrany.

K čl. XIV

K bodu 1

Ustanovuje sa, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 2

Vložením nových slov sa rozširuje okruh predstaviteľov, ktorí sú na čele osobitných odborných organizácií, čím sa zosúlaďuje právny stav s faktickým.

K bodom 3, 4 a 8

Ide o ustanovenia nadväzujúce na zrušenie krajskej úrovne úradov životného prostredia.

K bodu 5

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej ú rovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov.

K bodu 6

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K bodu 7

Vzhľadom na zrušenie krajských úradov životného prostredia sa navrhuje zmena kreácie prednostov obvodných úradov životného prostredia zo zrušených prednostov krajských úradov životného prostredia na vládu.

K bodu 9

Prechodné ustanovenie reaguje na zmenu kreácie prednostov obvodných úradov životného prostredia, ktorá je predmetom úpravy v bode 7.

K bodu 10

V nadväznosti na úpravu územnej pôsobnosti obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov v bode 5. sa upravuje príloha.

K bodu 11

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XV

K bodu 1

Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zmenou názvu ministerstva a potrebou zavedenia legislatí vnej skratky.

K bodu 2

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štá tnej správy.

K bodu 3 až 7

Ide o ustanovenia nadväzujúce na zrušenie krajskej úrovne úradov dopravy.

K bodu 8

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej ú rovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných úradov dopravy v sídlach krajov.

K bodom 9 a 10

Ustanovuje sa pôsobnosť obvodného úradu dopravy v sídle kraja. Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné útvary oddelené organizačne od tých ú tvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K bodu 11

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XVI

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

Zároveň sa vypúšťa ustanovenie o zriadení krajských školských úradov a ustanovenia súvisiace s ich organizáciou a financovaním. Toto je odôvodnené presunom pôsobností krajského školského ú radu na obvodný úrad v sídle kraja podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. XVII

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajských orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

Zároveň sa vypúšťa ustanovenie upravujú ce postavenie krajských stavebných úradov z dôvodu presunu ich pôsobností na obvodný úrad v sídle kraja podľa čl. I tohto návrhu.

K čl. XVIII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, ž e úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého org ánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XIX

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, ž e úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Ïalej sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgá nu a presunom jeho pôsobnosti. Zároveň sa zabezpečuje dvojinštančnosť konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, ž e ministerstvo rozhoduje len o takých opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy. Aby bola dvojinštanč nosť konania zabezpečená aj v obvodných úradoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, výslovne sa ustanovuje, že presúvanú pôsobnosť budú zabezpečovať osobitné organizačné ú tvary oddelené organizačne od tých útvarov, ktoré konajú v prvom stupni.

K čl. XX

S ohľadom na zrušenie krajských štruktúr príslušných orgánov miestnej štátnej správy a presunom ich pôsobností podľa čl. I tohto návrhu je nevyhnutn é upraviť, ktorý subjekt je oprávnený rozhodovať v správnom konaní. Obdobne, ako je to u iných orgánov v sídlach krajov, sa rieši zabezpečenie dvojinštančnosti konania. V ustanovení týkajúcom sa štátneho odborného dozoru nad autoškolami sa pridaním pôsobnosti obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v tomto ohľade zosúla ďuje právny stav s faktickým. Zároveň sa všeobecným ustanovením v tomto zákone nahrádzajú názvy orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, ktorý bude túto pôsobnosť vykonávať.

K čl. XXI

K bodom 1 a 2

Vzhľadom na zrušenie krajskej úrovne sa upravuje kreácia prednostov obvodných lesných úradov z ministra na vládu.

K bodom 3 a 6

V súlade s prenesením pôsobnosti z krajskej ú rovne na obvodnú úroveň v sídle kraja sa ustanovuje územná pôsobnosť obvodných lesných úradov v sídlach krajov a v nadväznosti na to sa upravuje príloha. Okrem toho sa v prílohe z dôvodu racionalizá cie výkonu štátnej správy zrušuje Obvodný lesný úrad Kysucké Nové mesto a okres Kysucké Nové mesto sa zaraďuje do územného obvodu Obvodného lesného úradu Žilina.

K bodu 4

Jednoznačne sa ustanovuje, že ministerstvo rozhoduje len o taký ch opravných prostriedkoch, ktoré smerujú proti rozhodnutiam, ktoré doteraz vykonávali na prvom stupni zrušované krajské orgány miestnej štátnej správy.

K bodu 5

Zabezpečuje sa dvojinštančnosť konania v obvodných ú radoch miestnej štátnej správy v sídlach krajov, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb tak, že sa jednoznačne ustanovuje, že na účely výkonu prvostupňovej agendy v správnom konaní, kde obvodný úrad v sídle kraja koná a rozhoduje ako bežný obvodný úrad v prvom stupni, si obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. Dôsledkom takejto úpravy je to, aby v prvom stupni nemohol rozhodovať riaditeľ obvodného lesného úradu v sídle kraja, ktorý by následne mohol byť aj odvolacím orgánom, čo by nebolo v súlade s § 9 až 13 sprá vneho poriadku.

K bodu 7

Všeobecným ustanovením sa nahrádzajú názvy krajský ch orgánov miestnej štátnej správy názvom úradu, na ktorý sa presúva ich pôsobnosť.

K čl. XXII

Označenie doterajšieho vedúceho funkcionára územnej vojenskej správy je potrebné nahradiť pôsobnosťou ministerstva obrany. Toto riešenie je odôvodnené osobitným obsahom tejto činnosti a skutočnosťou, že táto činnosť zostáva naďalej v pô sobnosti ministerstva obrany podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Ide o agendu povoľovania nosiť vojenskú rovnošatu bývalým profesionálnym vojakom, ako aj zabezpečenia pohrebu policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobné ho pomeru.

K čl. XXIII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktú ry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Zmena príslušnosti orgánu si vynucuje aj gramatickú úpravu niektorých ustanovení a úpravu príslušných pozná mok pod čiarou.

K čl. XXIV

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktú ry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

Označenie doterajšieho vedúceho funkcionára územnej vojenskej správy je potrebné nahradiť označením vedúceho funkcionára obvodného úradu, keďže pôsobnosť územnej vojenskej správy sa presú va na obvodný úrad v sídle kraja.

Vzhľadom na špecifický charakter sa priznávanie hodnosti vymedzeným osobám zveruje ministerstvu obrany.

K čl. XXV

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktú ry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XXVI

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Ïalej sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého orgánu a presunom jeho pôsobnosti. Okrem toho sa dopĺňa vzťah tohto z ákona k všeobecnej úprave správneho konania, ktoré doposiaľ absentovalo. Obdobne, ako je to u iných orgánov v sí dlach krajov, sa rieši zabezpečenie dvojinštančnosti konania.

K čl. XXVII

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, že úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušá lnym nahradením názvov doterajších orgánov, ktorá by bola gramaticky nevhodná.

K čl. XXVIII

V nadväznosti na ustanovenie v Èl. IV, v zmysle ktorého ved úceho príslušného organizačného útvaru obvodného úradu bude do funkcie vymenúvať prednosta obvodného úradu na návrh príslušného ministra alebo vedúceho ústredného orgánu štátnej sprá vy, sa v zákone o štátnej službe rozširuje okruh osôb, ktoré plnia úlohy štátnej správy vo verejnej funkcii. Navrhované riešenie je nevyhnutné vzhľadom na nový model integrovaného úradu miestnej št átnej správy, v ktorom je potrebné zachovať náležitú ingerenciu príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy do personálnych vzťahov. Pritom sa zohľadňuje, že navrhovanie vedú ceho organizačného útvaru obvodného úradu priamo ministrom zabezpečí primeranú odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť dotknutej osoby. Tým sa zvýrazňuje aj priama zodpovednosť za výkon štátnej spr ávy ministrovi, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný výkon štátnej správy.

Keďže v pô sobnosti Policajného zboru bude od účinnosti zákona služobným úradom len ministerstvo vnútra, je potrebné zo zákona vypustiť ustanovenie, na základe ktorého služobným úradom mohol byť aj útvar Policajn ého zboru určený ministrom vnútra. V súvislosti s tým sa mení aj vnútorný odkaz v inom ustanovení.

Ustanovenie o vedúcom služobného úradu sa upravuje so snahou centralizovať personálnu agendu týkajúcu sa štátnozamestnaneckých vzťahov na menší počet služobných úradov, pretože sa zrušuj ú štátne orgány, ktoré boli doteraz samostatnými služobnými úradmi. Keďže v nových služobných úradoch pribudne množstvo personálnej agendy, navrhuje sa, aby vedúci služobného úradu mohol č asť tejto agendy preniesť na vedúcich zamestnancov v služobnom úrade formou služobného predpisu.

K čl. XXIX

Úprava dotknutých ustanovení je nevyhnutná z dôvodu, ž e úpravu textu nemožno dosiahnuť len paušálnym nahradením názvov doterajších orgánov. Zároveň sa predmetnými úpravami sledujú zmeny v súvislosti so zrušením krajskej štruktúry dotknutého org ánu a presunom jeho pôsobnosti.

K čl. XXX

Ustanovenie o účinnosti jednoznačne určuje, že k zrušeniu vymedzených úradov a k presunu pôsobností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z personá lnych a majetkových vzťahov, dôjde k 1. januáru 2013.

V Bratislave 24. augusta 2012

Robert Fico

predseda vlády

Robert Kaliňák

podpredseda vlády a minister vnútra

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore