Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.01.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD24 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 346/2018


§ 2
Nadácia

(1)
Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.
(2)
Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií1) (ďalej len „register“).
(3)
Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
(4)
Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri. Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie.
(5)
Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.
(6)
Nadačnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
b)
správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.
(7)
Nadácia môže vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s realizáciou nadačnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 3
Majetok nadácie

(1)
Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.
(2)
Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.
(3)
Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie.
(4)
Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.
zobraziť paragraf
§ 4
Založenie nadácie

(1)
Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zakladateľ").
(2)
Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Nadáciu môže založiť aj jeden zakladateľ; pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Po zápise nadácie do registra nie je možné meniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.
(3)
Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo správca nadácie.
(4)
Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda nadácia vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia zakladateľa, ktorého pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá správca nadácie do 15 dní od vzniku nadácie. Kópiu návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s vyznačením odtlačku pečiatky katastrálneho úradu musí zaslať správca nadácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 15 dní odo dňa, keď katastrálny úrad vyznačí na písomnom vyhotovení návrhu na vklad dátum jeho doručenia.
(5)
Ak katastrálny úrad rozhodne o zamietnutí vkladu, správca nadácie vyzve zakladateľov, aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí vkladu nahradili cenu nezapísanej nehnuteľnosti inou nehnuteľnosťou alebo peňažnými prostriedkami.
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.
(2)
Písomný návrh na zápis nadácie do registra podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.
(3)
K návrhu na zápis nadácie do registra musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2; pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a údaje správcu nadácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1aaa) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z registra, v ktorom je zapísaná.
(5)
Ak je správcom nadácie zahraničná fyzická osoba, prikladá sa k návrhu na zápis nadácie do registra aj doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Konanie o zápis nadácie do registra sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh, ktorý obsahuje podklady podľa § 6.
(2)
Ak návrh na zápis nadácie do registra neobsahuje podklady podľa § 6 ods. 2 až 5, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra začne až po odstránení nedostatkov.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Ministerstvo zápis nadácie do registra odmietne, ak z podkladov podľa § 6 ods. 2 až 4 vyplýva, že
a)
nejde o účelové združenie majetku,
b)
účel nadácie nie je verejnoprospešný,
c)
nadačná listina nie je v súlade so zákonom.
(2)
O odmietnutí zápisu nadácie do registra rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania.
zobraziť paragraf
§ 9

(1)
Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra.
(2)
Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1aa)
(2)
Správca nadácie je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne osvedčená. K návrhu sa musí priložiť rozhodnutie o vykonaní zmeny v nadačnej listine a dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.
(3)
Ak návrh na zápis zmeny nepodá v lehote podľa odseku 2 správca nadácie zapísaný v registri alebo ním splnomocnená osoba, je oprávnený tak urobiť správca nadácie zvolený v súlade s nadačnou listinou nadácie. Oprávnenie konať za nadáciu sa preukazuje rozhodnutím správnej rady o zvolení do funkcie.
(4)
Identifikačné číslo organizácie prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.1b)
zobraziť paragraf
§ 15

(1)
Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, nadáciu zruší a nariadi jej likvidáciu, ak
a)
sa zníži jej nadačné imanie,
b)
v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 36 ods. 5 nadácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok,1a)
c)
nadácia porušuje ustanovenie § 29 ods. 3,
d)
neboli zvolené orgány nadácie, ktorým sa skončilo funkčné obdobie pred viac ako šiestimi mesiacmi, alebo orgány nadácie neboli doplnené na požadovaný počet,
e)
nadácia po čas dlhší ako jeden rok nevykonáva nadačnú činnosť podľa § 2 ods. 6,
f)
nadácia používa majetok v rozpore s týmto zákonom alebo s nadačnou listinou.
(2)
Súd na návrh zakladateľa, ministerstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, môže zrušiť nadáciu alebo nariadiť jej likvidáciu, ak nadácia iným závažným spôsobom alebo opakovane porušila ustanovenia tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 16
Zánik nadácie

(1)
Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
a)
majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
b)
sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.
zobraziť paragraf
§ 17
Zrušenie nadácie bez likvidácie

(1)
Nadácia sa môže zlúčiť len s inou nadáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to nadačné listiny týchto nadácií nezakazujú.
(2)
Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach nadácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných nadácií. Nadačné imanie nadácie, ktorá preberá majetok a záväzky zlučovanej nadácie, musí sa zvýšiť o nadačné imanie zlučovanej nadácie.
(3)
Návrh na výmaz zlučovanej nadácie z registra predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu na výmaz zlučovanej nadácie z registra sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie správnej rady o zrušení nadácie bez likvidácie a rozhodnutie zakladateľa, ak rozhodol o zrušení nadácie.
(4)
Dňom výmazu zlučovanej nadácie z registra prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej nadácie na nadáciu, s ktorou sa zlúčila.
(5)
Pri splynutí prechádza majetok zaniknutých nadácií na nadáciu, ktorá vznikla splynutím.
(6)
Nadácia sa môže premeniť na neinvestičný fond. Pri premene zaniká doterajšia nadácia bez likvidácie, ak sú ku dňu podania návrhu na výmaz nadácie z registra splnené náležitosti na vznik neinvestičného fondu.
(7)
Pri premene nadácie prechádza nadačné imanie na inú nadáciu alebo na obec, v ktorej má zaniknutá nadácia sídlo.
(8)
Ministerstvo vykoná výmaz zrušovanej nadácie z registra a zápis zmeny nadácie, ktorá prevzala majetok a záväzky zrušovanej nadácie k tomu istému dňu.
zobraziť paragraf
§ 18
Zrušenie nadácie s likvidáciou

(1)
Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do registra. Počas likvidácie sa používa názov nadácie s dodatkom "v likvidácii".
(2)
Zápisom vstupu nadácie do likvidácie do registra prechádza pôsobnosť správcu nadácie konať v mene nadácie na likvidátora zapísaného v registri.
(3)
Likvidátora vymenúva správna rada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak nie je likvidátor vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje ho súd. Pri likvidácii nadácie na základe rozhodnutia súdu vymenuje likvidátora súd, ktorý rozhodol o likvidácii.
(4)
Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako správca nadácie.
(5)
Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie.
(6)
Ak likvidátor zistí predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
(7)
Likvidátor zostaví ku dňu vstupu nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch nadácie všetkým členom správnej rady.
(8)
Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.
(9)
Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa tohto zákona.
(10)
Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra.
(11)
Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho vymenoval.
(12)
Podľa ustanovení odsekov 1 až 11 sa postupuje aj vtedy, ak bola nadácia zrušená rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 19
Orgány nadácie

(1)
Orgánmi nadácie sú
a)
správna rada,
b)
správca nadácie,
c)
dozorná rada, ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 eur, v ostatných prípadoch, ak tak ustanoví nadačná listina,
d)
revízor, ak nie je ustanovená dozorná rada,
e)
iný orgán, ak to ustanoví nadačná listina.
(2)
Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy nadácie; nesmú majetok nadácie využívať na osobné ciele. Členovia orgánov nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne člen orgánu nadácie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1aaa) Údaje podľa piatej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 36
Pokuty

(1)
Ak nadácia neuloží výročnú správu podľa § 35 ods. 4, ministerstvo môže uložiť nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu do 1 000 eur.
(2)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a opakované neplnenie alebo porušovanie povinností.
(3)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(5)
V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(6)
Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(7)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 37
Dohľad

(1)
Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy.
(2)
Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach.
(3)
Ak nadácia nevykonala nápravu podľa § 36 ods. 5, ministerstvo podá návrh podľa § 15 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 41

(1)
Oprávnenie zahraničnej nadácie pôsobiť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky, ktorá musí byť právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, vzniká ku dňu zápisu organizačnej zložky do registra a zaniká dňom výmazu organizačnej zložky z registra.
(2)
Ministerstvo zapíše organizačnú zložku zahraničnej nadácie založenú na území Slovenskej republiky, ak verejnoprospešný účel zahraničnej nadácie je v súlade s § 2 ods. 3. Písomný návrh na zápis organizačnej zložky do registra podáva ministerstvu správca organizačnej zložky zahraničnej nadácie. Pravosť podpisu správcu organizačnej zložky na návrhu musí byť úradne osvedčená. V návrhu na zápis sa uvedie názov organizačnej zložky, ktorého súčasťou musí byť názov zahraničnej nadácie s dodatkom, že ide o jej organizačnú zložku, sídlo organizačnej zložky, ako aj meno, priezvisko, rodné číslo a miesto dlhodobého pobytu správcu organizačnej zložky, ktorý je jej štatutárnym orgánom.
(3)
K návrhu na zápis sa prikladá doklad o tom, že zahraničná nadácia je právnická osoba, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, rozhodnutie príslušného orgánu zahraničnej nadácie o vytvorení organizačnej zložky na území Slovenskej republiky vrátane určenia osoby správcu organizačnej zložky, stanovy zahraničnej nadácie a doklad o tom, že hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zodpovedá ustanoveniam tohto zákona.
(4)
Na konanie a rozhodovanie o registrácii platí obdobne § 7.
zobraziť paragraf
§ 42d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019

(1)
Ustanovenie § 36 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri ukladaní pokuty za neuloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok za rok 2018; konania o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 4 za predchádzajúce roky sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(2)
Do uvedenia registra do prevádzky10) sa údaje zapisujú do registra nadácií vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1aa)  § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore