Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68512
Dôvodové správy: 1766
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.11.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.11.2018 do 31.12.2018


Platnosť od: 30.01.2002
Účinnosť od: 01.11.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD24 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.11.2018 do 31.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 34/2002 s účinnosťou od 01.11.2018 na základe 52/2018 a 52/2018

Legislatívny proces k dôvodovej správe na základe 52/2018§ 6

(1)
Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií.
(2)
Písomný návrh na zápis nadácie do registra nadácií podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.
(3)
K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2; pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace.
(4)
Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z registra, v ktorom je zapísaná.
(5)
Ak je správcom nadácie zahraničná fyzická osoba, prikladá sa k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií aj doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Register nadácií je informačný systém verejnej správy, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené náležitosti týkajúce sa nadácií. Register nadácií sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
(2)
Súčasťou registra nadácií je zbierka listín, ktorú tvorí nadačná listina, zmluva o vytvorení nadačného fondu alebo rozhodnutie správnej rady o vytvorení nadačného fondu a výročná správa o činnosti a hospodárení nadácie (ďalej len „výročná správa").
(3)
Náležitosti zapísané v registri nadácií sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu nadácie do registra nadácií. Proti tomu, kto koná v dobrej viere v pravdivosť skutočností zapísaných v registri nadácií, nemôže ten, koho sa zápis v registri nadácií týka, namietať, že zápis v registri nadácií nezodpovedá skutočnosti.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Do verejnej časti registra nadácií sa zapisuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b)
verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
c)
meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a trvalý pobyt (sídlo) zakladateľa,
d)
hodnota a predmet nadačného imania s uvedením
1.
sumy peňažných prostriedkov,
2.
nehnuteľností a ich trhovej ceny určenej znaleckým posudkom,
3.
hnuteľných vecí a ich ceny určenej znaleckým posudkom,
4.
cenných papierov a ich trhovej ceny,
5.
iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu správcu nadácie.
(2)
Do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1aa)
(3)
Do registra nadácií sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Správca nadácie je povinný podať na ministerstvo návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne osvedčená. K návrhu sa musí priložiť rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine a dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.
(4)
V registri nadácií sa ďalej vyznačí
a)
vstup nadácie do likvidácie vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora,
b)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena a priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty,
c)
právny dôvod výmazu nadácie,
d)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní, ako aj nevykonaných trestoch postihujúcich právnych nástupcov.
(5)
Identifikačné číslo prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.1b)
zobraziť paragraf
§ 42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018


Nadácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. novembra 2018.
zobraziť paragraf
§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.