Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.10.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Rodinné právo, Všeobecné súdnictvo, Manželstvo, Rodičovské práva, Vyživovacia povinnosť, Vzťahy medzi príbuznými, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 338/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 338/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z. a zákona č. 150/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a
(1)
V konaniach podľa druhej časti prvej hlavy, tretej časti a štvrtej časti sa na miestne príslušnom súde návrh na začatie konania týkajúci sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, prideľuje sudcovi, ktorému bol pridelený prvý návrh na začatie konania týkajúci sa tohto maloletého, a ak sa konanie začalo bez návrhu, sudcovi, ktorý začal prvé konanie bez návrhu; ustanovenia o prideľovaní veci náhodným výberom sa nepoužijú.

(2)
Ak na miestne príslušnom súde nemožno postupovať podľa odseku 1, návrh na začatie konania vo veciach podľa odseku 1 sa prideľuje náhodným výberom.

(3)
Odseky 1 a 2 sa nepoužijú v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 365 a 368, v ktorom je sudca určený rozvrhom služieb.“.

2.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa konanie začalo bez návrhu, súd konanie zastaví, ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo začaté.“.

3.
V § 28 ods. 1 druhá veta znie: „V konaniach, ktoré možno začať len na návrh, súd doručí zmenu návrhu na začatie konania ostatným účastníkom do vlastných rúk, ak neboli prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.“.
4.
V § 28 ods. 2 prvá veta znie: „V konaniach, ktoré možno začať len na návrh, súd zmenu návrhu na začatie konania nepripustí, ak by výsledky konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmene návrhu.“.
5.
V § 42 sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „15“.
6.
Doterajší text § 58 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
O nároku štátu na náhradu trov konania a o výške náhrady trov konania štátu môže súd rozhodnúť samostatným uznesením aj po vydaní rozhodnutia, ktorým sa konanie končí.“.

7.
V § 111 písm. l) sa vypúšťajú slová „a iných výchovných opatreniach“.
8.
V § 111 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
výchovných opatreniach,“.

Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená n) až r).

9.
V § 112 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena bydliska maloletého z dôvodu umiestnenia maloletého v zariadení na základe rozhodnutia súdu podľa § 111 písm. l) až n) nie je dôvodom na zmenu miestnej príslušnosti súdu.“.
10.
§ 120 znie:

㤠120
„Súd rozhoduje vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozsudkom, ktorý okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj poučenie o spôsoboch výkonu rozhodnutia.“.

11.
Doterajší text § 124 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Súd, ktorý je miestne príslušný na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný aj na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, ak na toto konanie nadobudol právomoc podľa osobitného predpisu.“.

12.
V § 139 sa slová „môže vyslúchnuť“ nahrádzajú slovom „vyslúchne“.
13.
V § 154 sa slovo „navrhovateľa“ nahrádza slovami „osoby oprávnenej na výživné“.
14.
V § 156 sa slovo „navrhovateľ“ nahrádza slovami „osoba oprávnená na výživné“.
15.
V § 365 ods. 1 sa za slovo „dočasne“ vkladá čiarka a slová „najdlhšie na šesť mesiacov,“ a na konci sa pripája táto veta: „Obmedzenie času trvania neodkladného opatrenia neplatí, ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia je začaté konanie vo veci samej, ak bolo do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zverené maloleté dieťa bez sprievodu alebo ak nebolo možné v lehote šiestich mesiacov zlúčiť maloletého cudzinca s jeho rodinou.“.
16.
§ 365 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6)
Ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia nebol podaný návrh na začatie konania vo veci samej a súd zistí, že existujú dôvody pre ďalšie zotrvanie maloletého v náhradnej starostlivosti, začne konanie vo veci samej aj bez návrhu.

(7)
Súd zruší neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

(8)
O návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia rozhodne súd do desiatich dní od jeho doručenia.“.

17.
V § 367 ods. 1 sa za slovo „maloletého“ vkladá slovo „dočasne“.
18.
V § 367 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak súd neodkladným opatrením nariadi odovzdanie maloletého do starostlivosti zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, určí zároveň čas trvania neodkladného opatrenia, a to najdlhšie na šesť mesiacov.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

19.
§ 367 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

(6)

Ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia nebol podaný návrh na začatie konania vo veci samej a súd zistí, že existujú dôvody pre ďalšie zotrvanie maloletého v náhradnej starostlivosti, začne konanie vo veci samej aj bez návrhu.

(7)

Súd zruší neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.

(8)

O návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia rozhodne súd do desiatich dní od jeho doručenia.“.

20.
V § 371 odsek 4 znie:

„(4)
Na výkon neodkladného opatrenia je miestne príslušný súd, ktorý neodkladné opatrenie nariadil a ak neodkladné opatrenie nariadil odvolací súd, je miestne príslušný súd prvej inštancie; odseky 2 a 3 a § 113 sa nepoužijú.“.

21.
§ 374 znie:

㤠374
(1)
Súd na prejednanie veci nariadi pojednávanie.

(2)
Pojednávanie netreba nariadiť, ak ide o výkon rozhodnutia
a)
o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

b)
o nariadení ústavnej starostlivosti,

c)
o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd nariadil maloletému pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo

d)
o nariadení neodkladného opatrenia podľa § 365, § 367 ods. 2 alebo § 368.“.

22.
V § 376 ods. 3 sa vypúšťa slovo „vždy“.
23.
V § 377 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Súd rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia alebo o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia do šiestich mesiacov od začatia konania.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

24.
V § 386 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri výkone rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas alebo pri výkone rozhodnutia o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.“.
25.
V § 390 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak bol exekučný titul zmenený, súd môže pokračovať vo výkone rozhodnutia podľa zmeneného exekučného titulu“.
26.
Doterajší text § 390 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Súd pokračuje v konaní o výkon rozhodnutia do času, kým exekučný titul nebol právoplatne zrušený alebo právoplatne zmenený. Ak bol exekučný titul právoplatne zmenený, súd pokračuje v konaní o výkon rozhodnutia, ak je to možné s ohľadom na povahu zmeny a ak s tým oprávnený súhlasí.

(3)
Ak súd nevydá uznesenie o zastavení konania o výkon rozhodnutia o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní do šiestich týždňov od začatia konania, o dôvodoch omeškania vykoná bezodkladne záznam v súdnom spise.“.

27.
Za § 396b sa vkladá § 396c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠396c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Ak k 1. januáru 2023 prebieha na súde konanie podľa § 6a ods. 1, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v tomto konaní; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu.

(2)
Ak k 1. januáru 2023 prebiehajú na súde dve alebo viac konaní podľa § 6a ods. 1, ďalšie návrhy na začatie konania týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov, ak majú spoločných oboch rodičov ako maloletý, sa prideľujú sudcovi, ktorý je k 1. januáru 2023 zákonným sudcom v konaní, ktoré sa začalo ako posledné; to platí aj vtedy, ak sa ďalšie konanie týkajúce sa toho istého maloletého alebo jeho súrodencov začne bez návrhu.“.

Čl. II

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 396/2019 Z. z. a zákona č. 211/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým dieťaťom po obmedzený čas alebo o výkon rozhodnutia o návrate maloletého dieťaťa do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní“.

Čl. III

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
2.
V § 2 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do
a)
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b)
spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

(6)
Prídavok a príplatok k prídavku sa podľa odseku 5 písm. a) začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na prídavok a príplatok k prídavku len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c sa vypúšťajú.

3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Právne účinky novej písomnej dohody podľa odseku 5 prvej vety nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa prídavok a príplatok k prídavku začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.“.

4.
Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na prídavok a príplatok k prídavku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na prídavok a príplatok k prídavku trvá k 31. decembru 2022, na výplatu prídavku a príplatku k prídavku sa do 31. januára 2023 vzťahuje § 2 ods. 5 a 6 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)
Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na prídavok a príplatok k prídavku do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu prídavku a príplatku k prídavku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku nevyplácal, aby sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal spôsobom podľa § 2 ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok a príplatok k prídavku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa § 2 ods. 5 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté.“.

Čl. IV

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 24 odsek 1 znie:

„(1)
V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, či maloleté dieťa zverí do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“.

2.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o spoločnú osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem a ak obidvaja rodičia súhlasia so spoločnou osobnou starostlivosťou o dieťa, súd môže zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto zaistené potreby dieťaťa.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

3.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa slovo „lepšie“.
4.
V § 28 ods. 3 prvej vete sa za slovom „nežije“ vypúšťa čiarka a slová „je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu“ sa nahrádzajú slovami „alebo je neznámy“.
5.
V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je jeden z rodičov obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, druhý rodič vykonáva rodičovské práva a povinnosti sám len v takom rozsahu, v akom je spôsobilosť prvého rodiča na právne úkony súdom obmedzená.“.
6.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ak je maloleté dieťa zverené do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, súd môže schváliť dohodu rodičov o výške výživného alebo môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov výživné neurčuje.“.

Čl. V

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 347/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
2.
V § 3 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa prvej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do
a)
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b)
spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

(6)
Príspevok sa podľa odseku 5 písm. a) začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b sa vypúšťajú.

3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Právne účinky novej písomnej dohody podľa odseku 5 prvej vety nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.“.

4.
Za § 11b sa dopĺňa § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na príspevok trvá k 31. decembru 2022, na výplatu príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje § 3 ods. 5 a 6 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)
Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok do 31. decembra 2022, nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, aby sa príspevok vyplácal spôsobom podľa § 3 ods. 5 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patrí príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa § 3 ods. 5 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté.“.

Čl. VI

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 86/2017 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 312/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňanú podmienky nároku na rodičovský príspevok, patrí rodičovský príspevok len jednej z nich, ak odsek 6 neustanovuje inak. Ak je v rodine viac detí podľa odseku 2, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok.

(6)
Rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe určenej podľa dohody oprávnených osôb. Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode podľa druhej vety, pri zverení maloletého dieťaťa do
a)
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa rodičovský príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť,

b)
spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov sa rodičovský príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b sa vypúšťajú.

2.
V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Rodičovský príspevok sa podľa odseku 6 písm. a) začne vyplácať tomu rodičovi, ktorý má určený väčší rozsah striedavej osobnej starostlivosti; to neplatí, ak si za tie isté kalendárne mesiace uplatní nárok na rodičovský príspevok len rodič, ktorý má určený menší rozsah striedavej osobnej starostlivosti.

(8)
Právne účinky novej písomnej dohody podľa odseku 6 druhej vety nastávajú prvým dňom šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok začal vyplácať na základe predchádzajúcej písomnej dohody, ak z novej písomnej dohody nevyplýva neskorší dátum jej účinnosti.“.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.

3.
Za § 12d sa vkladá § 12e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Ak oprávnenej osobe, ktorej bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti, vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 a nárok na rodičovský príspevok trvá k 31. decembru 2022, na poskytovanie rodičovského príspevku sa do 31. januára 2023 vzťahuje § 3 ods. 5 a 6 v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(2)
Ak oprávnené osoby, ktorým bolo maloleté dieťa rozhodnutím súdu zverené do striedavej osobnej starostlivosti a ktoré spĺňajú podmienky nároku na rodičovský príspevok do 31. decembra 2022 , nedoručia platiteľovi do 31. januára 2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu rodičovského príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa rodičovský príspevok nevyplácal, aby sa rodičovský príspevok vyplácal spôsobom podľa § 3 ods. 6 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023, platiteľ vypláca rodičovský príspevok oprávnenej osobe, ktorej sa vyplácal podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022; oprávnenie rodičov podľa § 3 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2023, tým nie je dotknuté.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore