Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Štátna správa, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD541 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 333/2011 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 30/2019

Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

K predpisu 333/2011, dátum vydania: 19.10.2011

6

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlá dy Slovenskej republiky na rok 2011 návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a coln íctva.

Navrhovaným predpisom sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistný ch odvodov v dôsledku čoho sa vytvorí nové Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom zostanú zachované daňové a colné úrady. Uvedeným krokom sa predíde nárazové mu prerušeniu ustálených procesov, čo by mohlo nežiaduco pôsobiť na riadnu funkčnosť finančnej správy a negatívne ovplyvniť prístup relevantných subjektov k tejto správe. Súčasne s týmto návrhom sa predkladá aj návrh zákona o finančnej správe, ktorým dôjde k zlúčeniu daňových a colných úradom a vytvoria sa finančné úrady. Takto sa vytvoria predpoklady pre inštitucionálne zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov k 1. januáru 2013.

V súčasnosti existujúci colný kriminálny úrad sa týmto zákonom transformuje na kriminálny úrad finančnej správy, ktorý bude zabezpečovať plnenie širokého spektra špecifických úloh s primárnym zameraním na boj proti porušovaniu colných a vybraných daňových právnych predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonm i a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní , poplatkov a colníctva.

Termín začatia a ukončenia PPK:

21. 03. 2011 – 23. 03. 2011

A.2. Vplyvy:

PozitívneŽ iadneNegatívne1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyXX2. Vplyvy na podnikateľské prostredie

- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?X 3. Sociálne vplyvy

- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

- sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťXX4. Vplyvy na životné prostredieX5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostiX

A.3. Poznámky

Pozitívne vplyvy sa predpokladajú najmä z predaja nehnuteľného majetku, ako aj znížením platových výdavkov. V rokoch 2013 až 2015 sa ďalšie ú spory predpokladajú zavedením plnej elektronizácie finančnej správy ako aj pripojením výberu odvodov, avšak ich výšku nie je možné v súčasnosti relevantne kvantifikovať.

Z dôvodu, že predmetný zákon bude účinný len jeden rok, sú kontinuálne vplyvy návrhu za relevantné obdobia vyčíslené aj v doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o finan◊nej správe.

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nemá k doložke vplyvov žiadne pripomienky.

Pripomienky ostatných gestorov boli zapracované do textu doložky.

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpoč et verejnej správy (v eurách)2012201320142015Príjmy verejnej správy celkom*+5.149.000+5.150.000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvláš ťz toho: - vplyv na ŠR+5.149.000+5.150.00000- vplyv na územnú samosprávu0 000Výdavky verejnej správy celkom*-5.559.000-3.791.000+4.454.000+743.000 v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvl ášťz toho: - vplyv na ŠR-5.559.000-3.791.000+4.454.000+743.000 - vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť - z toho vplyv na ŠRFinancovanie zabezpečené v rozpočtev tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvl ášťPoznámka: * po roku 2015 je možné očakávať predovšetkým pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy z dôvodu synergických efektov vyplývajúcich z reformy.

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2012201320142015Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - pr íjmy, + výdavky)-10.708.000-8.941.000+4.454.000+743.000 z toho vplyv na ŠR-10.708.000-8.941.000+4.454.000+743.000 financovanie zabezpečené v rozpočte ostatné zdroje financovaniaRozpočtovo nekrytý vplyv / úspora-5.559.000-3.791.000+4.454.000+743.000

Tabuľka č. 4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpoč et verejnej správyPoznámka2012201320142015Daňové príjmy (100)10000Bez vplyvu Nedaňové príjmy (200)1+5.149.000+5.150.00000Najmä z predaja nehnutelnostíGranty a transfery (300)10000Bez vplyvuPríjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)0000Bez vplyvuPrijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)0000Bez vplyvuDopad na príjmy verejnej správy celkom+5.149.000+5.150.000001 – príjmy v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Bežné výdavky (600)-5.559.000-3.791.000+4.454.000+743.000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-5.380.000-2.880.000+2.925.000+550.0002013/2014 nárast o +3% Poistné a príspevok do poisťovní (620)-1.893.000-1.013.000 +1.029.000+193.000 ako 35,2 % z objemu 610 Tovary a služby (630)2+1.866.000+120.000+1.000.0000Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa) Bežné transfery (640)2-152.000-18.000-500.0000Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2N/AN/AN/AN/ANeuvádzameKapitálové výdavky (700)N/AN/AN/AN/ANeuvádzame Obstarávanie kapitálových aktív (710)2N/AN/AN/AN/ANeuvádzame Kapitálové transfery (720)2N/AN/AN/AN/ANeuvádzameVýdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)N/AN/AN/AN/ANeuvádzameDopad na výdavky verejnej správy celkom- 5.559.000- 3.791.000+ 4.454.000+ 743.000 z toho výdavky na ŠR- 5.559.000- 3.791.000+ 4.454.000+ 743.000 Bežné výdavky (600) - 5.559.000 - 3.791.000+ 4.454.000+ 743.000 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)-5.380.000-2.880.000+2.925.000+550.000 Kapitálové výdavky (700)N/AN/AN/AN/ANeuvádzame Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)N/AN/AN/AN/ANeuvádzame2 – výdavky v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2012201320142015Počet zamestnancov celkom*,**-889-52100 z toho vplyv na ŠR-889-52100Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*504,31460,6528,56 z toho vplyv na ŠR504,31460,6528,56Osobné výdavky celkom (v eurách) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* -5.380.000 -2.880.000+2.925.000+550.000 z toho vplyv na ŠR-5.380.000-2.880.000+2.925.000+550.000Poistné a príspevok do poisťovní (620)*-1.880.310-1.006.560 +1.023.000+193.000 ako 34,95 % z objemu 610 z toho vplyv na ŠR-1.880.310-1.006.560 +1.023.000+193.000 ** Zmena vždy proti predchádzajúcemu roku

Poznámky: Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedn ého zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pô sobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej sprá vy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do pr íslušných kategórií prílohy „výdavky“

* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

11

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Návrh rieši organizačné, riadiace a priestorové usporiadanie Finančnej správy Slovenskej republiky po zlúčení Daňovej a Colnej správy od 01. 01. 2012. Návrh bude implementovať Daňová a Colná sprá va, resp. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Všetky služby sa budú poskytovať na území Slovenskej republiky.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Ide o osoby zapísané v obchodnom registri, o osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, o osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitný ch predpisov, o fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Dostupnosť služieb finančnej správy a zrýchlenie procesov pri vybavovaní administratívnych úkonov pri správe a výbere daní, cla a poplatkov. Zjednoduš enie a zefektívnenie vzájomnej komunikácie s daňovou správou prostredníctvou širokej implementácie využívania elektronických prostriedkov. Zníženie administratívnych nákladov, úspora času strávené ho na úradoch prinesie podnikateľskému sektoru ročnú úsporu približne 110 mil. eur.*

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v sú vislosti s implementáciou návrhu?

Predpokladá sa zníženie administratívnej záťaž e vplyvom zavedenia elektronickej komunikácie v oblasti daní a cla.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľský ch subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Zrýchlenie administrácie vo vzťahu k orgánom finančnej správy (slu žby pod jednou strechou, klientské zóny, správa daní a cla pod jednou strechou, eliminácia papierovej formy komunikácie)

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Reforma si klade za cieľ zabezpečiť maximálnu mieru elektronickej komunikácie, čo v niektorých prípadoch môže predstavovať dočasné zvýšenie nákladov podnikateľských subjektov.

Na druhej strane podnikateľské subjekty zaznamenajú vplyvom reformy:

• Zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy;.

• Èasovú úsporu pri administrácii daňovej a colnej agendy a agendy poplatkov;

• Zvýšenie dostupnosti daňovej a colnej správy (bez časového ohraničenia prostredníctvom elektronickej komunikácie);

• Úsporu nákladov na transakčné bankové poplatky súvisiace so súčasnou úhradou daní, cla a poplatkov na rôznych miestach;

• Úsporu nákladov na poštovné.Poznámka: * vyčíslené podľa Koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá bola schválená vládou SR dň a 7. mája 2008 uznesením č. 285/2008.

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociá lnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike

Kvantifikujte:

Znižovanie administratívnych výdavkov a administratívnej zá ťaže v súvislosti so spojením daňovej a colnej správy a zjednotením a zefektívnením súvisiacich procesov (predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať). Úspory budú vyplý vať najmä zo zvýšenia užívateľského komfortu vďaka elektronizácii finančnej správy čo sa premietne aj v úspore nákladov na transakčné bankové poplatky, poštovné služby a zlepší sa dostupnosť služieb daňovej a colnej správy (napr. ušetrený čas a cestovné pri potrebe navštíviť finančnú správu). Predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať. Zvý šené výdavky obyvateľstva sa budú týkať len tých, ktorí budú komunikovať s finančnou správou cez zaručený elektronický podpis, alebo elektronický podpis (iniciačné výdavky a výdavky na správu).

predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať

Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/vý davkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom

4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľ stva.

Zjednodušenie prístupu obyvateľstva k službám finančnej správy, zníženie administratívneho zaťaženia.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Žiadny vplyv

Žiadny vplyv4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Zníženie počtu zamestnancov budúcej finančnej správy ku koncu roku 2012 o celkom 889 pracovníkov v porovnaní so stavom k 01. 01. 2011 a ďalších 521 ku konca roku 2013

Administratívno – technický personál budúcej finanč nej správy, bez zásadného vplyvu na vývoj nezamestnanosti v SR

nehrozí

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Tá to zmena nemá priamy vplyv na nové elektronické služby6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?

(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)nie¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)Nie6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávac ích aktivít.)Áno (e-Learning)6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačný ch aktivít.)Nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitá lneho prostredia.)NieInfraštruktúra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?

(Uveďte jeho funkciu.)Nie6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Nie6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Áno – centralizácia komplexných elektronických služ ieb daňovej a colnej správy.6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)Nie6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)Nie6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)

NieRiadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?

(Uveďte popis zmien.)Áno – Ustanovuje sa postavenie Ministerstva financií SR v procese vytvárania, spravovania, rozvíjania a prevádzkovania informačných systémov finančnej správy, pričom bude možné realizovať len tie zámery Finančného riaditeľstva SR, s ktorými vysloví s úhlas Ministerstvo financií SR. Zároveň sa v oblasti informatizácie ustanovujú aj kompetencie Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti vykonávané Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľ stvom SR ako aj kompetencie kriminálneho úradu finančnej správy transformovaného z colného kriminálneho úradu.Financovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)NieLegislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatí vne zmeny.)Nie

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona o orgánoch štátnej sprá vy v oblasti daní, poplatkov

a colníctva s právom Európskej únie

1.Predkladateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní , poplatkov a colníctva.

3.Problematika návrhu zákona:

a)je upravená v práve Euró pskej únie:

Primárne právo:

- v čl. 3 ods. 1 písm. a), č l. 28 až 37, čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),

Sekundárne právo (prijat é pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):

-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení,

-nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykoná va nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6) v platnom znení,

-nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi sprá vnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8) v platnom znení,

-nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva poru šili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13),

-nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgá nmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili ( Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004) v platnom znení,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16) v platnom znení,

-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004),

-nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2005) v platnom znení,

-nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľ nohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008) v platnom znení,

-nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009),

-rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačný ch technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).

b)je obsiahnutá v judikatúre S údneho dvora Európskej únie:

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 272/03, Hauptzollamt Neubrandenburg v. Jens Christian Siig, rok 2004,

-rozhodnutie Sú dneho dvora vo veci C - 400/03, Waterman SAS, predtým Waterman SA v. Directeur général des douanes et droits indirects, rok 2004,

-rozhodnutie Sú dneho dvora vo veci C - 194/94 CIA Security International SA proti Signalson SA a Securitel SPRI, rok 1996,

-rozhodnutie Sú dneho dvora vo veci C - 443/98 Unilever Italia, SpA proti Central Food SpA, rok 2000.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.

b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlá dy podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.

c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Euró pskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d) Bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Euró pskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

II. Osobitná časť

K § 1

V § 1 sa ustanovuje okruh spoločenských vzťahov, ktoré návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva upravuje. Súčasne sa odkazuje na právne predpisy, ktoré upravujú postavenie, organizáciu, pôsobnosť a právomoc daňových úradov a colných úradov.

K § 2

V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa ustanovuje sústava orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Týmito orgánmi sú Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Toto ustanovenie odkazuje aj na použitie zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a zákona č . 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov pri spracúvaní informácií a osobných údajov finančnou správou.

K § 3

Kompetencie Ministerstva financií SR v daňovej a colnej oblasti sú vo všeobecnej rovine zakotvené v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Návrh zá kona tieto kompetencie špecifikuje, pričom ich rozsah stanovený zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z ákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva zachovaný. Zakotvuje sa oprávnenie Ministerstva financií SR spracúvať osobné údaje a informácie o fyzických osobách. Ustanovuje sa postavenie Ministerstva financií SR v procese vytvárania, spravovania, rozvíjania a prevádzkovania informačných systémov finančnej správy, pričom bude mo žné realizovať len tie zámery Finančného riaditeľstva SR, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR.

K § 4

V § 4 sa ustanovujú kompetencie Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti vykonávané Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľstvom SR. Finančné riaditeľstvo SR bude tieto kompetencie vykonávať na celom území Slovenskej republiky. Na čele Finančného riaditeľstva SR je prezident, ktorý riadi finančnú správu a ktorého vymenúva a odvoláva minister financií SR.

Počas účinnosti tohto zákona (od 1. 1. 2012 do 1. 1. 2013) nebude finančná správa vykonávať žiadne právomoci v oblasti poistných odvodov, a preto nie je potrebné aby počas tohto obdobia bol volený jej štatut ár ( prezident finančnej správy) nezávislým orgánom. Navrhuje sa zachovať status quo, ako v súčasne platnej a účinnej legislatívnej úprave, keďže nedochádza k zmenám v rozsahu oblastí, ktoré spadaj ú do právomoci novej finančnej správy, ale len k zmenám organizačného charakteru. V súlade so zákonom o finančnej správe, ktorého finálne znenie bude vypracované v rámci pracovnej skupiny, na č innosti ktorej budú participovať zástupcovia všetkých relevantných skupín, aby bol plne konformný s cieľom inštitucionálne zjednotiť výber daní, cla a poistných odvodov s účinnosť ou k 1. 1. 2013, bude prezident finančnej správy vymenovaný v novoupravených intenciách podľa konečného znenia tohto predpisu.

K § 5

V súlade s navrhovaným znením § 2 ods. 1 písm. d) je Kriminálny úrad finančnej správy jedným z orgánov finančnej správy. Kriminálny úrad finančnej správy sa transformuje z colného kriminálneho úradu, ktorý sa v súčasnosti orientuje predovšetkým na boj proti organizovanému zločinu v oblasti drogovej delikvencie, colným a daňovým únikom v oblasti spotrebných daní, ale aj nezákonnému dovozu, v ývozu a tranzitu chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, teda na odhaľovanie nezákonných aktivít v daňovej a colnej oblasti.

Zachovaný je inštitút sledovanej dodávky, ktorou sa realizuje výmena operatívnych informácií v oblasti colných a daňových únikov najmä pri senzitívnom tovare podliehajúcom spotrebným daniam.

Finančné zabezpečenie Kriminálneho úradu finančnej správy sa bude realizovať v rámci limitu výdavkov schválených pre Finančné riaditeľ stvo SR a nevyžiada si zvýšené finančné požiadavky na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu.

K § 6

Pri plnení svojich úloh spolupracujú orgány finančnej správy s inými štátnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami, ako aj daňovými a colnými správami iných štátov, prič om rozsah, forma a podmienky tejto spolupráce sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.

K § 7

Vymedzuje sa postavenie vyšetrovateľov finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený ch pracovníkov finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní s dôrazom na ich procesnú samostatnosť a viazanosť všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Zá roveň sa ustanovuje oprávnenie vyšetrovateľov vyžadovať potrebnú súčinnosť od Finančného riaditeľstva SR, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy.

K § 8

V nadväznosti na novo zavedené pojmy sa upravuje terminológia doterajších právnych predpisov.

K § 9

V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa v navrhovanom ustanovení upravuje prechod právomocí a pôsobnosti z doterajšieho Daňového riaditeľ stva SR a Colného riaditeľstva SR, resp. colného kriminálneho úradu na Finančné riaditeľstvo SR, resp. Kriminálny úrad finančnej správy. Zároveň sa ustanovuje prechod práv a povinností z pracovnoprá vnych a iných právnych vzťahov z Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo SR.

Navrhuje sa, aby do konca roka 2016 bolo možné naďalej používať služobnú rovnošatu, služobné preukazy a služobné odznaky, ktoré colná správa, resp. daňová správa používa v súč asnosti. Dôvodom je zabezpečenie kontinuity využívania týchto materiálnych náležitostí a identifikačných prostriedkov aj po zlúčení colnej správy a daňovej správy do finančnej správy, čí m sa zabezpečí hospodárne nakladanie s verejnými rozpočtovými prostriedkami.

K § 10

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 8. júna 2011.

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore