Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.06.2016

Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Štátna správa, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD451DS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 333/2011 s účinnosťou od 01.06.2016 na základe 360/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
právomoc a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti ...
b)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len ...
(2)

Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť daňových úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v ...

(3)

Na postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť colných úradov, ktoré sú orgánmi štátnej správy v oblasti ...

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
(1)

Orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú:

a)
ministerstvo,
b)
finančné riaditeľstvo,
c)
daňové úrady a colné úrady zapojené na rozpočet finančného riaditeľstva,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy zapojený na rozpočet finančného riaditeľstva.
(2)

Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy tvoria finančnú ...

§ 3
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva plní tieto úlohy: ...

a)
vypracúva stratégiu politiky daní a poplatkov,
b)
vypracúva stratégiu colnej politiky a colníctva,
c)
vypracúva stratégiu rozvoja finančnej správy,
d)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
e)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
f)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam finančného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom ...
g)
schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva na návrh prezidenta finančnej správy ...
h)
plní úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, rušením colných priechodov a zmenou ich charakteru, ...
i)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) vo veciach patriacich ...
j)
ukladá finančnému riaditeľstvu úlohy súvisiace s úlohami uvedenými v písmenách a) až e),
k)
spravuje informačné systémy finančnej správy,11)
l)
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.8)
(2)

Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu7) ministerstvo spracúva osobné údaje ...

(3)

Ministerstvo dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru finančného riaditeľstva vykonať činnosti týkajúce ...

§ 4
Finančné riaditeľstvo
(1)

Finančné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom finančného ...

(2)

Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej ...

a)
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových ...
b)
služobným úradom colníkov a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, ...
(3)

Finančné riaditeľstvo plní tieto úlohy:

a)
riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
b)
vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
c)
zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov10) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...
d)
vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti týkajúce ...
e)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, ...
f)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych ...
g)
poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,13)
h)
vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ...
i)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
j)
usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného ...
k)
koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty a pôvodu tovaru finančnou správou,
l)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
m)
poskytuje údaje štátnej štatistike o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami14) ...
n)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovuje osobitný ...
o)
informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach ...
p)
informuje obce vo veciach daní a miestneho poplatku, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitnom ...
q)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného ...
r)
poskytuje Európskej komisii
1.
informáciu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach ...
2.
v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu22) zoznam žiadostí o prijatie opatrenia a zoznam prípadov, ...
3.
zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho ...
4.
ďalšie informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom23) vo veciach patriacich ...
s)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej ...
t)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých ...
u)
zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a daňového ...
v)
robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov ...
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak ...
3.
hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, ...
4.
súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
5.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo osobitnými predpismi25) ...
6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo dozoru v oblasti hazardných hier vykonaných daňovým ...
w)
schvaľuje tlač jednotného colného dokladu, tlačív uvedených v osobitnom predpise26) a zabezpečuje tlač ...
x)
spracúva a aktualizuje účty daňových subjektov, hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu platieb ...
y)
spracúva výpisy z účtov finančnej správy v Štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou ...
z)
spracúva platby dane a preddavku na daň,
aa)
spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,27a)
ab)
vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu,
ac)
vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania ...
ad)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi28) alebo medzinárodnou zmluvou.
(4)

Štatutárnym orgánom finančného riaditeľstva je prezident. Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií ...

§ 4a
Monitorovací výbor
(1)

Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací výbor“). ...

(2)

Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení ...

(3)

Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov ...

(4)

Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva ...

(5)

Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej republiky. ...

§ 5
Kriminálny úrad finančnej správy
(1)

Kriminálny úrad finančnej správy vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kriminálneho ...

(2)

Kriminálny úrad finančnej správy je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva. ...

(3)

Kriminálny úrad finančnej správy

a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv29) vo ...
b)
používa informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ...
c)
prevádzkuje spoločný automatizovaný informačný systém na colné účely,30) zodpovedá zaň, určuje údaje, ...
d)
poskytuje informácie v súvislosti s prevádzkovaním spoločného automatizovaného informačného systému ...
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, ...
f)
vykonáva colný dohľad po dohode s orgánmi iných štátov utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným ...
g)
vykonáva cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
h)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových ...
i)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením ...
j)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov alebo colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak ...
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi alebo colnými predpismi je potrebný bezprostredný ...
4.
úkony daňového úradu alebo colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti Kriminálneho úradu finančnej ...
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
k)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných ...
l)
pátra po osobách, ktoré porušili daňové predpisy alebo colné predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
m)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy zaisteného tovaru, vykonáva sprievod zaistených alebo predvádzaných ...
n)
poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu schváleného ...
o)
informuje Európsku komisiu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom41) vo veciach patriacich ...
p)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom.12)
(4)

Kriminálny úrad finančnej správy riadi a jeho činnosť zabezpečuje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej ...

(5)

Vnútornú organizačnú štruktúru kriminálneho úradu finančnej správy na návrh riaditeľa určuje prezident. ...

(6)

Organizačné zložky Kriminálneho úradu finančnej správy sú pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy ...

(7)

Pobočku Kriminálneho úradu finančnej správy a stanicu Kriminálneho úradu finančnej správy riadi a ich ...

§ 7
Vzťahy finančnej správy k štátnym orgánom, osobám a k zahraničiu
(1)

Finančná správa pri plnení úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými ...

(2)

Finančná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, daňovými správami a colnými správami iných ...

(3)

Finančná správa môže plniť úlohy finančnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy. ...

§ 8
Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie
(1)

Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní ...

(2)

Vyšetrovateľ finančnej správy vo vyšetrovaní a poverený pracovník finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní ...

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „daňová správa“, pojem „daňové orgány“ ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch, ...

(4)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „generálny riaditeľ Colného riaditeľstva ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov účinných ...

(2)

Konanie začaté Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky ...

(3)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych ...

(4)

Práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych ...

(5)

Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2011 v správe Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a ...

(6)

Služobná rovnošata, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra ...

(7)

Finančná správa môže do 31. decembra 2016 používať služobné motorové vozidlá s označením „Colná správa“. ...

(8)

Na služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak, ktoré colná správa používala do 31. decembra ...

(9)

K 1. januáru 2012 určí minister vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva a Kompetenčného ...

(10)

Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v monitorovacom ...

(11)

Činnosť monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením programového vyhlásenia vlády Slovenskej ...

§ 10a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. decembra 2012 v správe finančného riaditeľstva a ktorý slúžil ...

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem § 1 až 10 ods. 1 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 333/2011 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA

  1.

  Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

  2.

  Pohlavie.

  3.

  Dátum a miesto narodenia.

  4.

  Štátna príslušnosť.

  5.

  Rodné číslo.

  6.

  Číslo osobného dokladu.

  7.

  Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

  8.

  Prechodný pobyt.

  9.

  Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  Zákon č. 479/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 ...
 • 5)  Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 7)  Napríklad § 41 a 42 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
 • 8)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. ...
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 11)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 12)  Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, ...
 • 12a)  Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 13)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 13a)  Čl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ...
 • 14)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
 • 15)  Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
 • 16)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 17)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 18)  Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom ...
 • 22)  Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.
 • 23)  Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia ...
 • 24)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 389/2012, nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým ...
 • 25)  Zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 27a)  § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a ...
 • 27b)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...
 • 27c)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1383/2003, ...
 • 29)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 30)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely ...
 • 31)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 32)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 33)  Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 34)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.
 • 35)  Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov ...
 • 36)  Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 37)  Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a ...
 • 38)  Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.
 • 39)  Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 40)  Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 41)  Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie ...
 • 43)  § 49a zákona č. 652/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore