Podzákonné predpisy k predpisu 309/2009

 1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov 133/2012 účinný od 15.04.2012
 2. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 189/2014 účinný od 01.07.2014
 3. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 221/2013 účinný od 13.07.2013
 4. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 271/2011 účinný od 01.09.2011
 5. platnýVyhláška ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 295/2011 účinný od 01.10.2011
 6. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti 368/2009 účinný od 01.10.2009 do 01.09.2012
 7. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou 372/2011 účinný od 15.11.2011
 8. platnýVyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 373/2011 účinný od 15.11.2011
 9. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie,vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu 437/2011 účinný od 10.12.2011
 10. platnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu 490/2009 účinný od 10.12.2011
 11. platnýVyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 599/2009 účinný od 01.01.2010
MENU
Hore