Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70242
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 04.10.2000
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD33773 DS19 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/2000 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 7
Členstvo v rade

(1)
Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, člena rady Rozhlasu a televízie Slovenska.9)
(3)
Člen rady nesmie
a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,
b)
byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym orgánom alebo zamestnancom týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
c)
mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke6) členovi rady,
d)
byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo štatutárnym orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, reklamou alebo technickým zabezpečením vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.
(4)
Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť. Ostatní členovia rady môžu vykonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní obmedzení podľa odsekov 1 až 3.
zobraziť paragraf
§ 45
Podmienky na udelenie licencie

(1)
Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu na vysielanie televíznej programovej služby alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Táto podmienka neplatí pre udelenie licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou.
(2)
Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky umiestnenú organizačnú zložku svojho podniku, je zapísaná do obchodného registra a je bezúhonná; ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej spoločnosti, musia jej akcie znieť na meno a musia byť evidované centrálnym depozitárom alebo ich majitelia musia byť zapísaní v zozname akcionárov u centrálneho depozitára.36)
(3)
Fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná; ak sa fyzickej osobe udelila licencia, je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Na udelenie licencie nie je právny nárok.
(5)
Licencia sa udeľuje na
a)
osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,
b)
12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.
(6)
Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak
a)
o to žiadateľ o licenciu požiada,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7)
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína z podnetu rady.
(8)
Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.
(9)
Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu37) nie je možné udeliť.
zobraziť paragraf
§ 46
Žiadosť o licenciu

(1)
Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba; ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie tieto údaje spolu s údajmi o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba,
e)
údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie,
f)
údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,
g)
navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice),
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov,
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,
l)
navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
m)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby,
n)
navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania.
(2)
K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží
a)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ak ide o akciovú spoločnosť,
b)
doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
d)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
e)
doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie,
f)
doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie,
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné.
(3)
Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4)
Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo údajov obsiahnutých v priložených dokladoch, ktoré vznikli po podaní žiadosti o licenciu.
(5)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,38) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Rada je oprávnená nahliadať do dokumentov žiadateľa uložených v registri účtovných závierok.
(6)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
(7)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 56
Registrácia retransmisie

(1)
Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý čas.
(2)
Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo na území Slovenskej republiky, je zapísaná do obchodného registra a je bezúhonná.
(3)
Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná; zaregistrovaná fyzická osoba je povinná zapísať sa do obchodného registra.
(4)
Registrácia retransmisie sa nevyžaduje
a)
na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa obchodne nevyužívajú,
b)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľa na základe zákona,
c)
ak registráciu vylučuje osobitný predpis21c) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
d)
ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať viac ako 100 účastníkov. V prípade retransmisie prostredníctvom viacerých technologických systémov s počtom do 100 účastníkov nesmie byť celkový počet účastníkov všetkých týchto systémov vyšší ako 100,
e)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programovej služby vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.
zobraziť paragraf
§ 57
Žiadosť o registráciu retransmisie

(1)
Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:
a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
d)
údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie právnická osoba,
e)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na retransmisiu,
f)
údaj o plánovanom počte prípojok,
g)
údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré žiadateľ o registráciu retransmisie plánuje šíriť, vrátane označenia štátov ich pôvodu; ak je programová ponuka rozdelená do viacerých súborov s rozdielnymi cenami pre účastníka, uvedú sa aj údaje o programových službách zaradených do základnej programovej ponuky.
(2)
K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická osoba,
c)
vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby,
d)
špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ak tento signál neprenáša prevádzkovateľ retransmisie,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 sú aktuálne a pravdivé,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné,
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní,
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní.
(3)
Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený so spoločnosťou, ktorá je vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom periodickej tlače v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto činnostiach a doložiť doklady podľa odseku 2.
(4)
Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí priložiť ich úradný preklad.40)
(5)
Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najneskôr 90 dní pred plánovaným začatím prevádzkovania retransmisie.
(6)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 76dl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore