Články k predpisu 308/2000

OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI PROSTRIEDKAMI TRESTNÉHO PRÁVA[1]

Abstrakt
Hodnoty plnia vspoločnosti úlohu objektivizácie a subjektivizácie ľudského správania, sociálnej interakcie, sociálnych podmienok a sociálneho sveta vôbec. Okrem týchto úloh, predstavujú hodnotový a normatívny poriadok v spoločnosti a plnia funkciu sociálnych regulátorov. Medzi základné hodnoty v európskej kultúre môžeme zaradiť okrem iného aj ľudskú dôstojnosť. Ľudskou dôstojnosťou môžeme rozumieť vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti. Takto chápaná hodnota človeka je základom ľudských práv. Autor predstavuje ľudskú dôstojnosť ako filozofickú kategóriu ale aj ľudské právo. Osobitnú pozornosť venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v Trestnom zákone. Poukazuje na problémy aktuálnej právnej úpravy a predstavuje úvahy de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudkosti
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 19


Vydané: 19.12.2022
Autor: prof. JUDr., Jozef Záhora, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Jozef Záhora, PhD.

Autorské právo a obchod pod prizmou európskej smernice o online prenosoch vysielateľov a retransmisii [1][2]

Abstrakt
The author draws attention to Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC ("Online Broadcasting and Retransmission Directive"). The topicality of the paper is related to the obligation to transpose this directive into national law by 7 June 2021. The author points out the need to modify several definitions of copyright uses (eg broadcasting, retransmission) and to add new terms introduced by the directive (eg direct injection).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
retransmisia
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 9


Vydané: 04.12.2020
Autor: Marián Kropaj
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave


Zobraziť všetky články autora Marián Kropaj

VIDEO-ON-DEMAND

Abstrakt
Autor sa v článku zaoberá právnou reglementáciou audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (video-on-demand) v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej autor analyzuje právnu úpravu z hľadiska práva Európskej únie. Účelom článku nie je poskytnúť komplexné odpovede na všetky otázky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ale skôr autor poskytnúť základný prehľad právnej reglementácie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
audiovizuálna mediálna služba na požiadanie
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 3


Vydané: 01.12.2020
Autor: Mgr., Rastislav Munk, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius


Zobraziť všetky články autora Mgr., Rastislav Munk, PhD.

Reklama ako (ne)daňový výdavok

Abstrakt
Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
reklama
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a


Vydané: 29.09.2019
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

Nemajetková ujma pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti

Abstrakt
Mágia, hypnóza, veštenie a okultizmus sa najmä v masmédiách stávajú čoraz častejšími. Vo väčšej miere sa rozvíja alternatívna medicína, prevteľovanie, údajné techniky zdokonaľovania sa a liečenia.1 V dobe, ktorá sa vyznačuje vysokým stupňom kultúry, vzdelania a poznania prírody nie je zriedkavosťou, že sa človek uchyľuje k využívaniu služieb veštcov. Je to najmä vtedy, ak človeka trápi vážny problém a vyhľadáva pomoc veštcov, ktorí svoje remeslo často vykonávajú pochybným spôsobom. Veštci využívajú nerozumnosť a úzkostlivú situáciu svojich klientov. Prehrešujú sa proti spravodlivosti, klamú a pozbavujú ľudí vzájomnej dôvery, a to tak, že veštec predpovedá napríklad rozpad manželstva, prípadne hádky a klient tomu dôveruje, čo skutočne spôsobí, že po čase dochádza k hádkam medzi manželmi a nakoniec až k jeho rozpadu.2 Cieľom tohto článku je poukázať na to, že aj pri poskytovaní veštenia a predpovedania budúcnosti sa môže stať, že pri nekalých praktikách veštcov, ktorí vykonávajú túto činnosť za účelom obohatenia sa nemusí vzniknúť len majetková ujma na strane klientov, ale aj ujma nemajetková, ktorá môže spôsobiť výrazný zásah do osobnostných práv fyzickej osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
reklama a telenákup
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32


Vydané: 03.02.2019
Autor: JUDr., Alica Fedorová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Alica Fedorová

CHARITATÍVNA REKLAMA

Abstrakt
Autori v príspevku približujú čitateľom "charitatívnu reklamu" ako nový pravny inštitút na podporu verejnoprospešných aktivít, ktorý je možné využiť od 1.1.2018. Podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto "charitatívnu" činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
reklama
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a


Vydané: 01.01.2017
Autor: JUDr., Peter Haňdiak
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Haňdiak

REKLAMA NA INTERNETE V KONTEXTE DAŇOVO UZNATEĽNÝCH VÝDAVKOV

Abstrakt
Reklama na internete v súčasnosti zažíva značný progres, ktorý nie je porovnateľný s iným obdobím v histórii reklamy. Tento fakt je ovplyvnený skutočnosťou, že práve v podmienkach internetu je reklama mnohonásobne účinnejšia a efektívnejšia ako iné tzv. „klasické“ formy reklamy. Tento spôsob reklamy však otvára pomerne široký priestor pre porušovanie právnych predpisov v sfére daňového práva. Z tohto dôvodu sa autori zameriavajú v príspevku na posudzovanie rizík pri preukazovaní daňovo uznateľných výdavkov reklamy na internete ako aj v oblasti tzv. rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
reklama
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a


Vydané: 30.08.2016
Autor: JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

Význam internetu v medzinárodnom obchode

Abstrakt
V dnešnom svete 21. storočia je medzinárodný obchod nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu každej krajiny. Prešiel dlhú cestu, od cezhraničných obchodných začiatkov medzi gréckymi mestskými štátmi, cez výrazne obchodné styky talianskych štátov ako Benátky, či Janov, až po súčasné globálne obchodné aktivity Číny či USA. Import a export sa prostredníctvom medzinárodnej deľby práce stali základným stavebným kameňom fungovania modernej civilizovanej spoločnosti. Výmena tovarov a služieb medzi národnými ekonomickými celkami dlhé roky prebiehala klasickými formami obchodovania, poznamenanými rôznymi ekonomickými teóriami.1 Tento spôsob je finančne a administratívne náročný, čo do značnej miery bránilo rozvoju takéhoto podnikania najmä pre malé a stredné podniky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
reklama
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a


Vydané: 12.10.2013
Autor: Marián Seman
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Marián Seman

Facebook: protiprávny zdroj reklamy advokáta?

Abstrakt
Reklamné služby poskytované najväčšou internetovou komunikačnou sieťou dnešného sveta a ich využívanie advokátmi či advokátskymi kanceláriami sa môže dostávať do rozporu s vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory. Uvedené platí zvlášť v prípade, ak sa tak môže stať už pri tzv. "neplatenej inzercii" či "propagácii" advokáta či advokátskej kancelárie na tejto sociálnej sieti. Uvedený stav robí z otázky "je to v poriadku?" otázku nanajvýš aktuálnu, ktorú treba zodpovedať čím skôr.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
reklama
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a


Vydané: 06.07.2012
Autor: doc. JUDr., Jaroslav Čollák, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Jaroslav Čollák, PhD.

Sponzoring a šport

Abstrakt
Sponzoring rovnako ako reklama nemá v slovenskom právnom poriadku vyhradený osobitný zmluvný typ, „sponzorskú zmluvu“. Rovnako ako v prípade reklamy sa preto využívajú nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka alebo § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Možno aj kvôli nedostatočnej právnej úprave, ktorá nedosahuje ani len úroveň stručnej úpravy reklamy zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame, v praxi často splýva sponzoring s darovaním.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
sponzorovanie
Priradené k predpisu:
308/2000 paragrafy: 38


Vydané: 20.02.2012
Autor: prof. JUDr. PhDr., Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr. PhDr., Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
MENU
Hore