Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 28.01.2022 do 31.03.2022

Platnosť od: 29.12.2021
Účinnosť od: 28.01.2022
Účinnosť do: 31.03.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Lekárne, liečivá, Veterinárna starostlivosť, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Jedy, narkotiká, toxikománia, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Evidencia obyvateľstva, Nekalá súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 28.01.2022 do 31.03.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 532/2021 s účinnosťou od 28.01.2022

Legislatívny proces k zákonu 532/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa nad slová „veterinárnymi liekmi“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako ...

2.

V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) požiadavky na skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in ...

3.

V § 2 ods. 1 sa za slová „poskytovanie lekárenskej starostlivosti,“ vkladajú slová „maloobchodný predaj ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

4.

V § 2 ods. 2 sa slovo „a“ za slovami „veľkodistribúcia liekov“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

5.

V § 2 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo osobitný predpis1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Nariadenie (EÚ) 2019/6.“.

6.

V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu1b)“.

7.

V § 2 ods. 7 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „veterinárny liek môže byť použitý aj na ...

8.

V § 2 ods. 8 sa za slovo „Homeopatický“ vkladá slovo „humánny“.

9.

V § 2 odsek 10 znie:

„(10) Veterinárna autogénna vakcína je inaktivovaný imunologický veterinárny liek podľa osobitného predpisu.1d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

„1d) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

10.

V § 2 ods. 35 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „humánny“ a v písmenách a) a b) sa vypúšťa slovo „humánneho“. ...

11.

V § 2 ods. 35 písmene a) sa slová „označovania lieku“ nahrádzajú slovami „názvu lieku a jeho označenia.“. ...

12.

V § 2 ods. 36 sa vypúšťa slovo „humánny“.

13.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 46, ktorý znie:

„(46) Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky ...

14.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

15.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 4 a ktorá zodpovedá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

16.

V § 5 ods. 7 písm. b), § 7 ods. 2 a 3 a § 8 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

17.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Žiadosť o vydanie povolenia podáva žiadateľ ústavu kontroly veterinárnych liečiv na tieto druhy ...

18.

V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Žiadosť o vydanie povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov vrátane maloobchodného ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

19.

V § 6 ods. 6 písm. j) sa slová „držiteľa povolenia“ nahrádzajú slovami „žiadateľa o povolenie“.

20.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Žiadosť o vydanie povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov vrátane maloobchodného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 6 ods. 1 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych ...

21.

V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) ústav kontroly veterinárnych liečiv, ak ide o povolenie na 1. výrobu veterinárnych liekov, 2. výrobu ...

22.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) regionálna veterinárna a potravinová správa, ak ide o povolenie na maloobchodný predaj veterinárnych ...

23.

V § 7 odsek 13 znie:

„(13) Ústav kontroly veterinárnych liečiv vedie register držiteľov povolenia na výrobu veterinárnych ...

24.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Regionálna veterinárna a potravinová správa zašle právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, ...

25.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová „veľkodistribučnej praxe“ vkladá čiarka a slová „správnej distribučnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1248 z 29. júla 2021 o opatreniach týkajúcich sa správnej ...

26.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
neumožnenie výkonu štátneho dozoru oprávneným osobám.“.

27.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia pozastaví činnosť držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej ...

28.

V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obnovenie činnosti je držiteľ povolenia povinný oznámiť ...

29.

V § 12 ods. 3 písm. d) sa slová „odsekov 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 2, 4 a 6“.

30.

V § 12 ods. 3 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „kontrole ...

31.

V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Pri rozhodovaní o povolení na výrobu veterinárnych liekov, skúšaných veterinárnych produktov a ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Čl. 4 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

32.

V § 12a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správnej distribučnej praxe pre veterinárne ...

33.

V § 12a ods. 2, 6 a 8 a v § 12b ods. 2 písm. c) sa za slová „štátnemu ústavu“ vkladá čiarka a slová ...

34.

V § 12a ods. 4 prvej a tretej vete sa za slová „Štátny ústav“ vkladá čiarka a slová „ak ide o humánne ...

35.

V § 12a ods. 5 sa za slová „štátny ústav“ vkladajú slová „alebo ústav kontroly veterinárnych liečiv“. ...

36.

V § 12a odsek 7 znie:

„(7) Výrobca účinnej látky je povinný a) byť držiteľom osvedčenia o dodržiavaní správnej výrobnej praxe ...

37.

V § 12b ods. 4 písm. b) sa slová „a štátny ústav“ nahrádzajú slovami „alebo veterinárneho lieku a štátny ...

38.

Za § 12b sa vkladajú § 12c a 12d, ktoré vrátane nadpisu nad § 12c znejú:

„Osobitné podmienky na výrobu, predpisovanie, kontrolu a používanie veterinárnych autogénnych vakcín § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12e znejú:

„12a) Čl. 105 ods. 1 až 5 nariadenia (EÚ) 2019/6. 12b) § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. ...

39.

V § 15 ods. 1 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „verejným lekárňam, ozbrojeným silám, ozbrojeným ...

40.

V § 15 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“. ...

41.

V § 15 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. ústavu kontroly veterinárnych liečiv každé stiahnutie vyrábaného veterinárneho lieku z trhu iného ...

42.

V § 15 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
umožniť oprávneným osobám výkon štátneho dozoru,“.

43.

V § 15 ods. 1 písm. n) sa nad slová „imunologický veterinárny liek“ umiestňuje odkaz 15c a nad slová ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:

„15c) Čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/6.

15d) Čl. 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

44.

V § 15 ods. 1 písm. o) sa za slová „štátnemu ústavu“ vkladá čiarka a slová „ak ide o humánny liek, a ...

45.

V § 15 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správnej distribučnej praxe pre veterinárne ...

46.

V § 15 ods. 1 písm. aa) sa slová „liekov a liekov vyrobených z krvi“ nahrádzajú slovami „liekov, liekov ...

47.

V § 15 ods. 1 písm. ab) sa za slová „veľkodistribučnej praxe“ vkladajú slová „alebo správnej distribučnej ...

48.

V § 15 ods. 1 písm. ac) sa slová „výrobu humánneho lieku“ nahrádzajú slovami „výrobu lieku“.

49.

V § 15 ods. 1 písmeno ad) znie:

„ad) bezodkladne oznámiť štátnemu ústavu, ak ide o humánny liek, alebo ústavu kontroly veterinárnych ...

50.

V § 15 ods. 1 písm. af) a ai) sa vypúšťa slovo „humánneho“.

51.

V § 15 ods. 2 sa za slová „veľkodistribučnú prax“ vkladajú slová „alebo správnu distribučnú prax pre ...

52.

V § 15 ods. 5 sa slová „podľa § 46 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 46 ods. 3 písm. c)“.

53.

V § 15 ods. 7 sa slová „lekára a zubného lekára oprávneného predpisovať humánne lieky, zdravotnícke ...

54.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „veľkodistribučnej praxe“ nahrádzajú slovami „distribučnej praxe pre ...

55.

V § 17 ods. 11 sa za slová „veľkodistribučná prax“ vkladajú slová „a správna distribučná prax pre veterinárne ...

56.

V § 18 ods. 1 písm. b), § 23 ods. 1 písm. e) a § 138 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 84 ods. 4“ nahrádzajú ...

57.

V § 18 ods. 1 písm. d) štvrtý bod znie:

„4.
držiteľom povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov,“.

58.

V § 18 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. predložiť na požiadanie ústavu kontroly veterinárnych liečiv údaje o dodávateľovi lieku v rozsahu ...

59.

V § 18 ods. 1 písm. j) sa slová „nežiaduce účinky“ za slovami „veterinárnych liečiv“ nahrádzajú slovami ...

60.

V § 18 ods. 1 písm. l) a u) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správnej distribučnej praxe pre ...

61.

V § 18 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) podať do siedmich dní po skončení štvrťroka ústavu kontroly veterinárnych liečiv hlásenie o množstve ...

62.

V § 18 ods. 1 písmeno x) znie:

„x) bezodkladne oznámiť štátnemu ústavu, ak ide o humánny liek, alebo ústavu kontroly veterinárnych ...

63.

V § 18 ods. 1 písm. aa) piaty bod znie:

„5. inému držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov výlučne za podmienok ustanovených ...

64.

V § 18 ods. 1 písm. ag) sa slová „doklady o dodaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“ ...

65.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:

„ah) uchovávať až do jeho dodania humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov alebo liek ...

66.

V § 18 ods. 2 a 4 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) a aa)“.

67.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 20 až 29, ktoré znejú:

„(20) Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov môže podľa odseku 1 písm. aa) piateho bodu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22cb znie:

„22cb) § 151m ods. 4 Občianskeho zákonníka.“.

68.

Nadpis § 19 znie: „Súbežný dovoz humánneho lieku“.

69.

Slovo „liek“ vo všetkých tvaroch sa v § 19 okrem odseku 6 prvej vety a odseku 10 nahrádza slovami „humánny ...

70.

V § 19 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovami „štátny ústav“ a slová „ak ide o humánny liek, a ústav kontroly ...

71.

V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo ústavu kontroly veterinárnych liečiv“.

72.

V § 19 ods. 10 sa vypúšťa čiarka za slovami „Štátny ústav“ a slová „ak ide o humánny liek, a ústav kontroly ...

73.

Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19b Súbežný obchod s veterinárnymi liekmi (1) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,22e) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22e a 22f znejú:

„22e) Čl. 102 nariadenia (EÚ) 2019/6.

22f) Čl. 102 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

74.

V § 21 ods. 13 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

81.

V § 23 ods. 1 písm. p) sa slová „nežiaduce účinky“ za slovami „veterinárnych liečiv“ nahrádzajú slovami ...

82.

V § 23 ods. 1 písmeno t) znie:

„t) zasielať každoročne do 31. januára evidenciu o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny ...

83.

V § 23 ods. 1 písm. ba) sa za slová „štátnej správy“ vkladajú slová „a samosprávy“.

87.

§ 29b až 29g vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 42f sa vypúšťajú.

103.

V § 46 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na lieky, ktorých terapeutické použitie povolilo ministerstvo ...

104.

V § 48 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) vzorky humánneho lieku a v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok v množstve potrebnom na tri ...

105.

V § 48 ods. 5 sa za slovo „potrebnom“ pripája slovo „najviac“.

106.

V § 53 ods. 8 sa vypúšťa slovo „písomnej“.

107.

V § 61 odsek 5 znie:

„(5) Ak je spotreba humánneho lieku za kalendárny rok nižšia ako 1 000 balení, možno uvádzať na trh ...

108.

V § 61 ods. 8 sa vypúšťajú slová „o humánny liek podľa § 46 ods. 4 alebo“.

109.

V § 62 ods. 9 sa vypúšťajú slová „o humánny liek podľa § 46 ods. 4, alebo“.

110.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa uvádza na trh humánny liek s údajmi na vonkajšom obale humánneho lieku a na vnútornom obale ...

111.

V § 68 sa odsek 15 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vykonávať činnosti súvisiace s dohľadom nad bezpečnosťou humánnych liekov v súlade s modulmi správnej ...

112.

V § 70 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výrobu humánnych liekov, ak na základe zmluvy nadobúda ľudskú plazmu, ktorú odobral držiteľ povolenia ...

113.

V § 70 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

„b) predloží čestné vyhlásenie držiteľa povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu, ktorý ...

114.

V § 70 ods. 5 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a len na množstvo odobratej ľudskej plazmy ...

115.

§ 70 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Držiteľ povolenia na vývoz ľudskej plazmy prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie spätného sledovania ...

116.

V nadpise nad § 75 sa za slovo „Skúšanie“ vkladajú slová „a štúdie“.

117.

§ 75 znie:

„§ 75 Skúšanie zahŕňa predklinické skúšanie59a) a klinické skúšanie veterinárnych produktov alebo veterinárnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59a až 59c znejú:

„59a) Čl. 4 ods. 18 nariadenia (EÚ) 2019/6. 59b) Čl. 4 ods. 17 a čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6. 59c) ...

118.

§ 76 sa vypúšťa.

119.

§ 77 vrátane nadpisu znie:

„§ 77 Predklinické skúšanie (1) Pracoviská, na ktorých sa predklinické skúšanie vykonáva, musia mať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu ...

120.

Nadpis nad § 78 znie: „Veterinárne klinické skúšanie“.

121.

V § 78 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Veterinárnym klinickým skúšaním sa na cieľovom druhu zvierat určujú alebo potvrdzujú klinické účinky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59d znie:

„59d) Čl. 9 ods. 4 a 6 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

122.

V § 78 sa vypúšťa odsek 8.

123.

V § 79 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).

124.

V § 81 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) sú výsledky predklinického skúšania s ohľadom na účinnosť veterinárneho lieku priaznivé a“. ...

125.

V § 81 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová „v rozhodnutí ústav kontroly veterinárnych liečiv ...

126.

V § 82 písm. d) druhom a treťom bode sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“. ...

127.

§ 82 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
zabezpečiť po dobu 15 rokov uchovávanie dokladov o veterinárnom klinickom skúšaní.“.

128.

V § 83 písm. c) sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“.

129.

Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 83a Poregistračná štúdia veterinárneho lieku (1) Poregistračnou štúdiou veterinárneho lieku61a) (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) Čl. 26 ods. 1 písm. c), čl. 36 ods. 2, čl. 76 ods. 3 a 4 a čl. 78 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) ...

130.

§ 84 a 85 vrátane nadpisov znejú:

„Registrácia veterinárnych liekov § 84 (1) Veterinárne lieky vyrábané v šaržiach, ktoré sú uvádzané ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 61b až 61g znejú:

„61b) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/6. 61c) Čl. 85 až 87 nariadenia (EÚ) 2019/6. 61d) Čl. 6 ods. ...

131.

§ 86 sa vypúšťa.

132.

Nadpis nad § 87 sa vypúšťa.

134.

§ 88 vrátane nadpisu znie:

„§ 88 Zjednodušený postup registrácie veterinárneho lieku určeného pre spoločenské zvieratá (1) Pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61l znie:

„61l) Článok 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

135.

§ 89 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

136.

§ 90 až 95 vrátane nadpisov znejú:

„§ 90 Triedenie veterinárnych liekov podľa ich výdaja (1) Ústav kontroly veterinárnych liečiv zatriedi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a až 62e znejú:

„62a) Čl. 107 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/6. 62b) Čl. 4 bod 19 nariadenia (EÚ) 2019/6. 62c) Čl. 28 ...

137.

§ 96 sa vypúšťa.

138.

V § 97 ods. 2 sa slová „údajov a dokladov uvedených v § 86 ods. 1 písm. a) až d) a k) a l)“ nahrádzajú ...

139.

V § 97 odsek 5 znie:

„(5) Veterinárny liek pod označením pôvodného držiteľa registrácie veterinárneho lieku možno, ak nebolo ...

140.

§ 98 vrátane nadpisu znie:

„§ 98 Povinnosti držiteľa registrácie veterinárneho lieku (1) Držiteľ registrácie veterinárneho lieku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 63 a 63a znejú:

„63) Čl. 77 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/6. 63a) Čl. 119 až 121 nariadenia (EÚ) 2019/6.“. ...

141.

§ 99 až 101 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

142.

V § 102 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
ošetrujúci veterinárny lekár,“.

143.

V § 102 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slová „v evidencii podľa § 104“ nahrádzajú slovami „v knihe veterinárnych ...

144.

V § 102 ods. 4 sa slová „podľa osobitného predpisu66)“ nahrádzajú slovami „v knihe veterinárnych úkonov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.

145.

V § 102 ods. 5 sa za slovo „registra“ vkladá slovo „chovateľa“ a slová „osobitného predpisu66)“ sa nahrádzajú ...

146.

V § 102 ods. 7 sa slovo „parenterálne“ nahrádza slovom „injekčné“.

147.

V § 102 odsek 12 znie:

„(12) Ak podaný veterinárny liek vyvolá nežiaducu udalosť, je chovateľ potravinového zvieraťa alebo ...

148.

V § 102 ods. 13 sa za slovo „úkonov“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 3“.

149.

V § 103 odsek 1 znie:

„(1) Veterinárny lekár je povinný uchovávať zásobu veterinárnych liekov uvedenú v osobitnom predpise68) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) § 9 ods. 2 písm. l) zákona č. 442/2004 Z. z.“.

150.

V § 103 ods. 2 sa za slovo „správa“ vkladajú slová „na základe žiadosti veterinárneho lekára“.

151.

V § 103 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 11.

152.

V § 103 ods. 5 písm. b) sa slová „zodpovedajúcich teplotných podmienok“ nahrádzajú slovami „podmienok ...

153.

V § 103 odsek 6 znie:

„(6) Príručný sklad schválený v súlade s odsekom 2 a spĺňajúci podmienky podľa odseku 3 môže byť zriadený ...

154.

V § 103 ods. 8 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

155.

V § 104 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Veterinárny lekár je povinný viesť a päť rokov uchovávať evidenciu podaných veterinárnych liekov ...

156.

V § 104 odsek 4 znie:

„(4) Chovateľ potravinového zvieraťa je povinný a) viesť a päť rokov uchovávať evidenciu veterinárnych ...

157.

V § 105 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) podávanie imunologického veterinárneho lieku zvieratám bude narúšať plnenie národného programu diagnostiky, ...

158.

V § 106 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 4.

159.

V § 106 ods. 2 sa za slovo „Použitie“ vkladajú slová „a dovoz“.

160.

§ 109 sa vypúšťa.

162.

V § 111 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úlohy etickej komisie podľa osobitného predpisu42ea) plní etická komisia pre klinické skúšanie ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

163.

§ 111a sa vypúšťa.

164.

§ 111c a 111d vrátane nadpisov a vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 75, 76 a 76a sa vypúšťajú.

165.

V § 111e odsek 1 znie:

„(1) Ak je podľa osobitného predpisu zadávateľ oprávnený podať odvolanie proti rozhodnutiu štátneho ...

166.

V § 111e ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zadávateľ vzal odvolanie späť, nemôže podať odvolanie ...

167.

V § 111e ods. 3 sa slová „klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú ...

168.

V § 111e ods. 4 sa slová „klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky nebolo povolené z dôvodu“ nahrádzajú ...

171.

V § 119 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta znie:

„Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej ...

172.

V § 119 odsek 10 znie:

„(10) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odborný lekár“), ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80aa a 80ab sa vypúšťajú.

173.

V § 119 odsek 11 znie:

„(11) Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických ...

174.

V § 119 ods. 12 písmeno a) znie:

„a) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5 postupovať účelne a hospodárne podľa ...

175.

V § 119 odsek 13 znie:

„(13) Predpisujúcemu lekárovi sa v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu alebo ...

176.

V § 119 odsek 21 znie:

„(21) Ak pacient predpísaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu dlhodobo užíva, ...

177.

V § 119 ods. 22 sa slová „lieku alebo zdravotníckej pomôcky“ nahrádzajú slovami „lieku, zdravotníckej ...

178.

V § 119 ods. 23 sa slová „liek alebo zdravotnícku pomôcku“ nahrádzajú slovami „liek, zdravotnícku pomôcku ...

179.

V § 119 ods. 24 sa vypúšťa druhá veta.

180.

V § 119 ods. 27 sa vypúšťajú slová „a 11“.

181.

V § 119a ods. 7 sa slová „r) až v)“ nahrádzajú slovami „r) až u)“.

182.

V § 120 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená t) a u).

183.

V § 120 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e) ktoré znie:

„e) by výdajom dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky došlo k prekročeniu množstevného alebo ...

184.

V § 120 odsek 5 znie:

„(5) Platnosť preskripčného záznamu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, a lekárskeho poukazu je 30 dní odo ...

185.

V § 120 ods. 7 sa slová „lieku alebo dva druhy liečiva“ nahrádzajú slovami „lieku, dva druhy liečiva ...

186.

V § 120 ods. 8 sa za slová „Pri predpisovaní“ vkladajú slová „a výdaji“.

187.

V § 121 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g) ktoré znie:

„g) je povinná vytvoriť rezerváciu preskripčného záznamu, ak sú splnené požiadavky podľa odseku 13, ...

188.

V § 121 odsek 11 znie:

„(11) Ak predpísaný humánny liek, s výnimkou humánneho lieku s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky ...

189.

§ 121 sa dopĺňa odsekmi 12 až 17, ktoré znejú:

„(12) Ak je na preskripčnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke predpísaných viac balení humánneho ...

190.

V § 121a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo humánny liek povolený ...

191.

V § 122 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu12a)“.

192.

V § 122 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Predpisovanie veterinárneho lieku je ošetrujúci veterinárny lekár povinný zaznamenať do evidencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 84e znie:

„84e) Čl. 105 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

193.

V § 122 odsek 9 znie:

„(9) Platnosť veterinárneho lekárskeho predpisu odo dňa jeho vystavenia je a) sedem dní na hromadne ...

194.

§ 122 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Veterinárny lekár iný ako ošetrujúci veterinárny lekár môže predpísať veterinárny liek na veterinárny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:

„85a) Čl. 4 ods. 42 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

195.

V § 124 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Veterinárny liek sa vydáva vo verejných lekárňach, ak § 22 ods. 1 až 3, § 124a alebo § 124b neustanovuje ...

196.

Za § 124 sa vkladajú § 124a a 124b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 124a Maloobchodný predaj veterinárnych liekov (1) Predmetom maloobchodného predaja veterinárnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 85b a 85c znejú:

„85b) § 2 ods. 1 zákona č. 442/2004 Z. z.

85c) Čl. 103 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

197.

V § 125 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
výrobcov, dovozcov a distribútorov účinnej látky.“.

198.

V § 126 ods. 1 sa za slová „veľkodistribučnej praxe“ vkladá čiarka a slová „správnej lekárenskej praxe, ...

199.

V § 126 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
v obchodných zariadeniach držiteľov na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.“.

200.

V § 126 ods. 8 sa za slová „veľkodistribučnej praxe“ vkladá čiarka a slová „správnej lekárenskej praxe, ...

201.

V § 126a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vo výrobných zariadeniach výrobcov účinnej látky a v obchodných zariadeniach dovozcov účinnej látky ...

202.

V § 126a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ústav kontroly veterinárnych liečiv vykoná inšpekciu podľa osobitného predpisu85d) s cieľom posúdiť ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 85d znie:

„85d) Čl. 123 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

203.

V § 126a ods. 6, 7 a 9 sa slová „správnej veľkodistribučnej praxe“ nahrádzajú slovami „správnej distribučnej ...

206.

V § 129 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky“.

207.

V § 129 ods. 2 písmeno z) znie:

„z) pri výkone štátneho dozoru na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov plní úlohy orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:

„89a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 89b a 89c sa vypúšťajú.

209.

V § 129 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:

„ah) vykonáva prepustenie šarže imunobiologického humánneho lieku alebo humánneho lieku vyrobeného z ...

210.

V § 129 odsek 4 znie:

„(4) Štátny ústav na svojom webovom sídle sprístupňuje a) organizačný poriadok štátneho ústavu, b) rokovacie ...

211.

V § 131 písm. a) sa slová „riadi a odborne usmerňuje“ nahrádzajú slovami „riadi, odborne usmerňuje a ...

212.

V § 132 písmená a) a b) znejú:

„a) riadi, odborne usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy a výkon štátneho dozoru na úseku veterinárnej ...

213.

V § 132 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).

214.

V § 132 písm. d) sa za slovo „prejednáva“ vkladajú slová „priestupky a“.

215.

V § 132 sa vypúšťa písmeno h).

216.

V § 133 písmeno a) znie:

„a) vykonáva štátny dozor a kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu1b) ...

217.

V § 133 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).

218.

V § 133 písmeno d) znie:

„d) kontroluje činnosť fyzických osôb a právnických osôb zodpovedných za výrobu medikovaných krmív a ...

219.

V § 133 písmeno g) znie:

„g) vydáva stanovisko k použitiu veterinárnych autogénnych vakcín, neregistrovaných imunologických veterinárnych ...

220.

§ 133 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) vydáva povolenia, pozastavuje a zrušuje povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov vrátane ...

221.

§ 134 vrátane nadpisu znie:

„§ 134 Pôsobnosť ústavu kontroly veterinárnych liečiv (1) Ústav kontroly veterinárnych liečiv je rozpočtová ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93 až 93g znejú:

„93) Nariadenie (ES) č. 726/2004 v platnom znení. 93a) Čl. 4 ods. 29, čl. 23 a 24 nariadenia (EÚ) 2019/6. 93b) ...

222.

V § 137 ods. 1 písm. j) sa slová „nežiaducich účinkoch“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostí“.

223.

V § 137 ods. 1 písm. o) sa slová „osobitného predpisu,66)“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 3 a 4,“.

224.

V § 138 ods. 1 písm. af) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobu oprávnenú na výdaj lieku, zdravotníckej ...

225.

V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych ...

226.

V § 138 ods. 3 písm. ag) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s podmienkami podľa § 18 ods. ...

227.

V § 138 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aq) a ar), ktoré znejú:

„aq) uchováva lieky v rozpore s § 18 ods. 1 písm. ah) a § 18 ods. 22, ar) nesprístupní orgánom štátnej ...

228.

V § 138 ods. 5 písmeno s) znie:

„s) nezašle každoročne do 31. januára evidenciu o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny ...

229.

V § 138 ods. 5 písm. ca) sa slová „päť balení“ nahrádzajú slovami „štyri balenia“.

230.

V § 138 ods. 22 písm. j) sa vypúšťajú slová „a 11“.

231.

V § 138 ods. 22 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem humánneho lieku povoleného podľa ...

232.

V § 138 ods. 22 písmeno p) znie:

„p) sám alebo prostredníctvom iných osôb pacientovi určuje, odporúča či akýmkoľvek spôsobom, aj prostredníctvom ...

233.

V § 138 ods. 22 písm. af) sa vypúšťajú slová „alebo bez platného odporúčania odborného lekára“.

234.

V § 138 ods. 32 sa za slová „až ak)“ vkladá čiarka a slová „ar) a aq)“.

236.

V § 139 ods. 1 písm. g) sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“.

237.

V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až af), ktoré znejú:

„aa) nezabezpečí, aby výrobné procesy použité pri výrobe boli validované v súlade s požiadavkami správnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 94b znie:

„94b) Čl. 93 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

238.

V § 139 ods. 2 písm. j) sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“.

239.

V § 139 ods. 2 písm. l) a q) sa slová „správnej veľkodistribučnej praxe“ nahrádzajú slovami „správnej ...

240.

V § 139 sa odsek 2 dopĺňa písmenami y) až af), ktoré znejú:

„y) nepredloží na požiadanie ústavu kontroly veterinárnych liečiv údaje o dodávateľovi lieku a pôvode ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 94c znie:

„94c) Čl. 101 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

241.

V § 139 odsek 3 znie:

„(3) Držiteľ povolenia na súbežný obchod sa dopustí iného správneho deliktu, ak a) neuchováva záznamy ...

242.

V § 139 ods. 4 písm. f) sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“.

243.

V § 139 ods. 6 písm. a) sa slová „predloženej v žiadosti o registráciu“ nahrádzajú slovami „schválenej ...

244.

V § 139 ods. 6 písm. b) a d) sa slová „nežiaduce účinky“ nahrádzajú slovami „nežiaduce udalosti“.

245.

V § 139 ods. 6 písmeno f) znie:

„f) neposkytuje bezodkladne ústavu kontroly veterinárnych liečiv potrebnú súčinnosť vrátane poskytnutia ...

246.

V § 139 ods. 6 písmeno h) znie:

„h)
nesplní povinnosť podľa § 98 ods. 1 písm. d),“.

247.

V § 139 ods. 6 písm. s) sa slová „nežiaducich účinkov“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostí“.

248.

V § 139 ods. 6 písmeno t) znie:

„t)
uvádza na trh veterinárny liek po skončení platnosti registrácie veterinárneho lieku,“.

249.

V § 139 ods. 6 písmeno w) znie:

„w) neurčí fyzickú osobu s trvalým pobytom v Slovenskej republike alebo právnickú osobu so sídlom na ...

250.

V § 139 ods. 6 sa vypúšťa písmeno aa).

Doterajšie písmená ab) až ao) sa označujú ako písmená aa) až an).

251.

V § 139 ods. 6 písm. aa), ab), af) a ah) sa slová „nežiaduci účinok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

252.

V § 139 ods. 6 písmeno ag) znie:

„ag) neinformuje vopred alebo súčasne ústav kontroly veterinárnych liečiv, ak má zámer poskytnúť verejnosti ...

253.

V § 139 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ao) až ax), ktoré znejú:

„ao) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych liečiv zmenu registrácie veterinárneho lieku, ktorá si nevyžaduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95 znie:

„95) Čl. 58, 61 ods. 1, 68 ods. 1 a 77 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

254.

V § 139 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) nevedie a päť rokov neuchováva evidenciu veterinárnych liekov, ktoré po poverení ošetrujúcim veterinárnym ...

255.

V § 139 ods. 7 písm. e) sa slová „nežiaducich účinkov“ nahrádzajú slovami „nežiaducich udalostí“.

256.

V § 139 ods. 7 písmeno h) znie:

„h) nepredloží na požiadanie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy doklad o zakúpení, držaní ...

257.

V § 139 ods. 8 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

258.

V § 139 ods. 8 písmeno d) znie:

„d) nevedie a päť rokov neuchováva evidenciu podaných veterinárnych liekov v knihe veterinárnych úkonov ...

259.

V § 139 ods. 8 písm. e) sa slová „nežiaduci účinok“ nahrádzajú slovami „nežiaduca udalosť“.

260.

V § 139 sa odsek 8 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

„g) nezaznamená predpisovanie veterinárneho lieku do evidencie podaných veterinárnych liekov v knihe ...

261.

V § 139 ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nedodržia opatrenia nariadené podľa § 133 písm. ...

262.

V § 139 ods. 14 sa slová „§ 138 ods. 5 písm. d), h), j), l) až p), r), s) a ag)“ nahrádzajú slovami ...

263.

V § 139 ods. 15 sa slová „8, 12“ nahrádzajú slovami „8, 12, 13 a § 138 ods. 5 písm. d), h) až i), l), ...

264.

Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 139a Správne delikty pri maloobchodnom predaji veterinárnych liekov, výrobe účinnej látky, dovoze ...

265.

V § 142 ods. 1 sa slová „§ 111a, § 111c až § 111e, § 128 ods. 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 84 ods. ...

266.

Za § 142 sa vkladajú § 142a až 142c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 142a Etická komisia pre klinické skúšanie (1) Etická komisia pre klinické skúšanie s prihliadnutím ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ae, 42an, 42ao, 43, 96a až 96o znejú:

„42ae) Čl. 8 ods. 1, čl. 14 ods. 3 a čl. 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 536/2014. 42an) Kapitola VI čl. ...

267.

V § 143j ods. 7 sa za slová „zdraví spôsobenú“ vkladajú slová „od 26. decembra 2020“ a za slová „zdravotníctva ...

268.

Za § 143t sa vkladajú § 143u a 143v, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 143u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. januára 2022 (1) Konania o registrácii veterinárneho ...

270.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod až pätnásty bod sa označujú ako tretí bod až štrnásty bod.

271.

Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 3 a 4, ktoré znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 3 a č. 4 k zákonu č. 362/2011 Z. z.“.

272.

Slová „etická komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 1 ods. 1 písm. c), § 29a ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ v Položke 150 ...

2.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa Položka 150 ...

„aj) Vydanie posudku o splnení podmienok v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami ...

3.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položka 152 znie: ...

„Položka 152 a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku 1. Vydanie rozhodnutia o registrácii ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36k, 36l a 36m sa vypúšťajú.

4.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ sa za položku ...

„Položka 152a a) Vydanie rozhodnutia o vnútroštátnej registrácii veterinárneho lieku36ml) 1. Vydanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 36ml až 36mav znejú:

„36ml) § 91 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 532/2021 Z. z. 36mm) Čl. 8 nariadenia Európskeho ...

Čl. III

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...

1.

V § 30 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Držiteľ povolenia vedie knihu omamných látok a evidenciu ...

2.

V § 36d písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu6d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch ...

Čl. IV

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 31a ods. 10 sa slová „liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných“ ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa citácia „§ 46“ nahrádza citáciou „§ 46 a 84“ a na konci sa pripájajú ...

3.

V § 33 ods. 7 sa slová „sa zakazujú“ nahrádzajú slovami „alebo na výkon odborných veterinárnych činností33c) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33c znie:

„33c) § 10 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. V

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 ...

1.

V § 1 sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „a osobitných predpisov1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,1c)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) Čl. 4 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 2 ods. 7 a § 64 ods. 1“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. ...

4.

V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) distribuovať antimikrobiálne veterinárne lieky na propagačné účely v akejkoľvek forme vrátane distribúcie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) Čl. 119 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

5.

V § 8 odsek 22 znie:

„(22) Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný a) vytvoriť vo svojom podniku vedeckú službu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:

„21c) Čl. 119 až 121 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.

6.

V § 10 písmeno c) znie:

„c)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv21) nad reklamou veterinárnych liekov,1c)“.

Čl. VI

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej ...

V § 2 ods. 3 písm. f) sa slovo „okrem“ nahrádza slovami „s výnimkou maloobchodného predaja veterinárnych ...

Čl. VII

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 5 ods. 1 sa za slová „(§ 2 ods. 12)“ vkladá čiarka a slová „okrem klinického skúšania humánneho ...

2.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane klinického skúšania humánneho lieku a klinického skúšania ...

3.

V § 5 odsek 8 znie:

„(8) Etické otázky vznikajúce pri klinickom skúšaní humánnych liekov, klinickom skúšaní zdravotníckych ...

4.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) inšpektorovi správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osobe poverenej zadávateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 29n ods. 1, § 29n ods. 3 písm. a) a § 29 ods. 2 písm. e) bod 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení ...

5.

V § 25 ods. 2 sa za slová „nahliadať do zdravotnej dokumentácie“ vkladá čiarka a slová „okrem osoby ...

6.

V § 26 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 11.

7.

Za § 49m sa vkladá § 49n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho ...

Čl. VIII

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý znie:

„§ 43b V roku 2022 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom ...

Čl. IX

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 16 ods. 1 a 2, v § 17 ods. 1 až 4 a v § 19 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. ...

Čl. X

Zákon č. 156/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych ...

V čl. II druhom bode sa označenie písmena „ak)“ nahrádza označením písmena „ad)“.

Čl. XI

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 19 ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.

Čl. XII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2021 okrem čl. I bodov 2, 11, 13 až 15, 19, 26 až 28, 42, ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore