Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 04.10.2000
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD33773 DS17 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/2000 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

postavenie a pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“),

b)

práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa retransmisie, poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „vysielateľ na základe zákona“),
b)
vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom1) a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie ...
c)
vysielateľa prostredníctvom internetu,
d)
poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e)
prevádzkovateľa retransmisie.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na vysielateľa podľa odseku 1 písm. a) až c) a na poskytovateľa audiovizuálnej ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi ...

a)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej ...
b)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v inom členskom štáte Európskej ...
c)
v Slovenskej republike, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v štáte, ktorý nie je členským ...
d)
v inom členskom štáte Európskej únie, avšak redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, ...
(4)

Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi ...

a)
pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu ...
b)
družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike na vysielanie, retransmisiu alebo na poskytovanie ...
§ 2a

Ak osobnú pôsobnosť tohto zákona nie je možné určiť podľa § 2 ods. 3 a 4, je daná právomoc ...

§ 2b

Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa vzťahujú na ...

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

a)

vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

b)

audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená ...

c)

poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je fyzická osoba alebo právnická ...

d)

redakčná zodpovednosť je vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým ...

e)

prevádzkovateľ retransmisie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene, na ...

f)

retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej ...

g)

základná programová ponuka je súbor programových služieb poskytovaný prevádzkovateľom retransmisie ...

h)

doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania3b) a ako zložka programovej ...

i)

program je

1.

zvukový komunikát, tvoriaci svojím obsahom, formou a funkciou uzavretý celok v rámci programovej ...

2.

zvukovo-obrazový, zložený z pohybujúcich sa obrazov so zvukom alebo bez zvuku, tvoriaci svojím ...

j)

programová sieť je spoločné zostavovanie programovej služby alebo vzájomné preberanie programov ...

k)

program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb ...

1.

program pre maloletých zameraný na vzdelávacie, výchovné a informačné účely,

2.

spravodajstvo,

3.

program zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,

4.

program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prírody, ...

5.

program, ktorý prezentuje kultúru s dôrazom na slovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných ...

6.

program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,

7.

program, ktorý je určený skupinám osôb v nepriaznivej sociálnej situácii,5)

l)

politická publicistika je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä ...

m)

videotext je text na obrazovke šírený zvyčajne na začiatku vysielania televíznej programovej služby, ...

n)

časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania, ...

o)

maloletý je osoba mladšia ako 18 rokov veku,

p)

celoplošné vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva celé územie Slovenskej republiky a ktoré môže ...

q)

multiregionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva viac regiónov a ktoré môže prijímať ...

r)

regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie ...

s)

lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť ...

t)

vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky ...

u)

majetkové prepojenie je viac ako 25 % účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 ...

v)

personálne prepojenie je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom ...

DRUHÁ ČASŤ

RADA

§ 4
Poslanie a postavenie rady
(1)

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu ...

(2)

Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí ...

(3)

Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, ...

(4)

Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia ...

§ 5
Pôsobnosť rady
(1)

Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí

a)
rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7a) (ďalej ...
b)
rozhodovať o registráciách retransmisie,
c)
rozhodovať o pozastavení retransmisie programovej služby,
d)
rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e)
začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f)
určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového ...
g)
dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,7)
h)
ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej ...
i)
určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j)
viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“), udelených ...
k)
oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len „Komisia") plnenie vybraných povinností vysielateľmi ...
l)
spracúvať štatistiky
1.
o odvysielaných programoch s dôrazom na podiel vysielania európskych diel a nezávislej produkcie ...
2.
podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie ...
m)
žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,
n)
vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a,
o)
rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní ...
(2)

Do pôsobnosti rady ďalej patrí

a)
vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) a zastupovať ...
b)
zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ...
c)
vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania, retransmisie a ...
d)
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi ...
e)
spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v oblasti využitia ...
f)
upozorňovať radu Rozhlasu a televízie Slovenska9) na porušenie povinností uložených vysielateľovi ...
g)
viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym ...
h)
predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) výročnú správu ...
i)
zostavovať správu, ktorej obsahom je analýza reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú skupinu ...
j)
poskytovať ministerstvu kultúry a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky podklady k správe, ...
k)
zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti ...
l)
zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva ...
m)
spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych ...
n)
rokovať podľa § 5a v spolupráci s ministerstvom kultúry s príslušným orgánom iného členského ...
(3)

Rada je povinná

a)
predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada ...
b)
zverejňovať prostredníctvom svojho webového sídla, periodickej tlače11) a tlačovej agentúry ...
c)
predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho ...
d)
navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej ...
e)
plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi,7)
f)
poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.12)
§ 5a
Riešenie cezhraničných problémov
(1)

Rada v spolupráci s ministerstvom kultúry zašle členskému štátu Európskej únie, pod ktorého ...

(2)

Ak členský štát Európskej únie zašle odôvodnenú žiadosť týkajúcu sa vysielateľa podľa ...

(3)

Ak výsledok vybavenia žiadosti podľa odseku 1 nie je uspokojivý a rada sa domnieva, že vysielateľ ...

(4)

Rada môže prijať opatrenia podľa odseku 3, iba ak oznámi Komisii a členskému štátu Európskej ...

§ 6
Zloženie rady
(1)

Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.

(2)

Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné ...

(3)

Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.

(4)

Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu podpredseda rady.

§ 6a
Výročná správa
(1)

Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave vysielania, o ...

a)
menný zoznam členov rady s údajmi o zastávanej funkcii v rade a časovom rozsahu funkčného obdobia ...
b)
vyhodnotenie činnosti rady za príslušný kalendárny rok vrátane stanovených hlavných úloh a ...
c)
stanovenie hlavných úloh a prioritných činností na ďalší kalendárny rok,
d)
účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,13a)
e)
správu o zastupovaní Slovenskej republiky v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy ...
f)
zoznam významných podujatí pre verejnosť (§ 31 ods. 2) a hodnotenie z hľadiska jeho vplyvu na ...
g)
vyhodnotenie činnosti rady vo vzťahu k významným podujatiam iných členských štátov Európskej ...
h)
aktualizovaný zoznam vysielateľov podľa podmienok rozhodujúcich pre prístup verejnosti k významným ...
i)
štatistiky o odvysielaných programoch, štatistiky televízneho vysielania európskych diel a nezávislej ...
j)
analýzu
1.
programových služieb vysielateľa na základe zákona a vysielateľov s licenciou,
2.
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
3.
majetkových vzťahov a personálnych vzťahov vo vysielaní (§ 42 až 44) vrátane prehľadu vlastníckych ...
4.
podielov odvysielaných programov vo verejnom záujme,
5.
jazykovej rozmanitosti odvysielaných programov s dôrazom na podiel štátneho jazyka a jazykov národnostných ...
6.
povinností prevádzkovateľov retransmisie, najmä povinnosti zabezpečiť základný rozsah retransmisie ...
7.
sťažností vybavených podľa tohto zákona (§ 14a),
8.
žiadostí o prístup k informáciám podľa osobitného predpisu,12)
9.
samoregulačných orgánov a samoregulačných systémov pre oblasť upravenú týmto zákonom,
k)
vyhodnotenie a prehľad činnosti rady ako správneho orgánu a prehľad radou uložených sankcií,
l)
prehľad a stručnú charakteristiku súdnych sporov rady s vysielateľmi, prevádzkovateľmi retransmisie, ...
m)
štatistické prehľady podľa § 5 ods. 2 písm. g),
n)
zoznam vysielateľov s licenciou, registrovaných prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov audiovizuálnej ...
(2)

Údaje podľa odseku 1 písm. f) rada uvedie vo výročnej správe tak, že pri každom podujatí uvedie ...

(3)

Štatistiky vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel podľa ...

§ 7
Členstvo v rade
(1)

Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(2)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej ...

(3)

Člen rady nesmie

a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť ...
b)
byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom ...
c)
mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom, ...
d)
byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo štatutárnym ...
e)
poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej ...
(4)

Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným ...

§ 8
Funkčné obdobie členov rady
(1)

Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné ...

(2)

Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky.

(3)

Na miesta uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na miesta uvoľnené ...

(4)

Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, ...

§ 9
Skončenie členstva v rade
(1)

Členstvo v rade sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 8 ods. 1),
b)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie ...
c)
odvolaním člena rady z funkcie alebo
d)
smrťou člena rady.
(2)

Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak

a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony ...
d)
nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo
e)
koná v rozpore so štatútom rady.
(3)

Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a d) alebo skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), ...

§ 10
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)

Členovi rady patrí za výkon funkcie v rade odmena. Odmenu určí štatút rady.

(2)

Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi rady v súvislosti s výkonom funkcie v rade, sa poskytujú ...

(3)

Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení,16) na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení17) ...

§ 11
Rokovanie rady
(1)

Činnosť rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda rady.

(2)

Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady ...

(3)

Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom ...

(4)

Rokovania rady sú verejné s výnimkou, ak je predmetom rokovania konanie podľa jedenástej alebo ...

(5)

Zápisnica z rokovania rady, vrátane zápisnice o hlasovaní, musí byť zverejnená na webovom sídle ...

(6)

Právoplatné rozhodnutia rady musia byť zverejnené na jej webovom sídle tak, aby neboli zverejnené ...

§ 12
Zabezpečenie činnosti rady
(1)

Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu19) a jej činnosť sa uhrádza zo ...

(2)

Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami štátneho ...

(3)

Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci ...

§ 13
Kancelária
(1)

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ...

(2)

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada.

(3)

Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu.

(4)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20) ...

(5)

Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje ...

§ 14
Súčinnosť orgánov štátnej správy s radou

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány štátnej správy spolupracujú ...

§ 14a
Sťažnosť
(1)

Sťažnosť na porušenie tohto zákona sa podáva rade písomne, telefaxom alebo elektronickou formou. ...

(2)

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, čím mal byť porušený tento zákon. Ak sa namieta porušenie ...

(3)

Doručené sťažnosti eviduje kancelária v osobitnej evidencii. Evidencia obsahuje

a)
dátum doručenia sťažnosti,
b)
meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ...
c)
predmet sťažnosti,
d)
voči komu sťažnosť smeruje,
e)
výsledok prešetrenia sťažnosti.
(4)

O zaevidovaní sťažnosti rada upovedomí sťažovateľa, a to spravidla rovnakou formou, akou bola ...

(5)

Anonymná sťažnosť je na účely tohto zákona sťažnosť, ktorá neobsahuje meno, priezvisko a ...

(6)

Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.

(7)

Ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom sťažnosti už skôr zaevidovanej, takáto neskoršia ...

(8)

Rada sa oboznamuje s obsahom sťažnosti a prerokúva sťažnosť na svojom zasadnutí najneskôr do ...

(9)

Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, ...

(10)

Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu tohto zákona, ...

(11)

Ak sťažnosť neobsahuje údaje podľa odseku 2 alebo je nepreskúmateľná z iných dôvodov, rada ...

(12)

Na konanie o sťažnosti na porušenie tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o sťažnostiach.21a) ...

(13)

Osobné údaje získané podľa predchádzajúcich odsekov podliehajú ochrane osobných údajov podľa ...

TRETIA ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, PREVÁDZKOVATEĽOV RETRANSMISIE A POSKYTOVATEĽOV AUDIOVIZUÁLNYCH <span class="shorten">...</span>

§ 15
Obsah programov a sloboda príjmu
(1)

Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe ...

(2)

Prevádzkovateľ retransmisie vykonáva slobodne a nezávisle retransmisiu programových služieb. Obmedzenie ...

(3)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu ...

§ 15a
(1)

Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie osôb podľa ...

(2)

Poskytovanie retransmisie bez registrácie podľa tohto zákona sa zakazuje, ak tento zákon alebo osobitný ...

§ 15b
Právo na informácie

Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické ...

§ 15c
Ochrana zdroja a obsahu informácií
(1)

Vysielateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie ...

(2)

Vysielateľa môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa; táto povinnosť mu zaniká, ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vysielateľa v súvislosti s propagáciou ...

§ 16
Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...
(1)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť ...

a)
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej ...
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo bydliska vysielateľa alebo poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej ...
c)
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty alebo webového sídla.
(2)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní

a)
na základe rozhodnutia rady pozastaviť vysielanie alebo poskytovanie programu alebo jeho časti,
b)
vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi ...
c)
zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby ...
(3)

Vysielateľ je povinný

a)
zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ...
b)
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; ...
c)
začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem ...
d)
vysielať v súlade s udelenou licenciou,
e)
zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho ...
f)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú ...
g)
pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu ...
h)
zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; ...
i)
zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon ...
j)
poskytnúť bezplatne v naliehavom verejnom záujme štátnym orgánom na ich požiadanie nevyhnutný ...
k)
odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej ...
l)
uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; ...
m)
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie ...
n)
zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými ...
o)
viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie ...
(4)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný viesť štatistiku o podiele ...

(5)

Ustanovenia odseku 3 písm. a) až e), h), l) a n) sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu. ...

§ 17
Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie
(1)

Prevádzkovateľ retransmisie je povinný

a)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, ...
b)
zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, ...
c)
poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby, ...
d)
zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná telekomunikačná sieť, nenarušila možnosť ...
e)
uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu,27)
f)
zapísať si činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; ...
g)
začať retransmisiu najneskôr do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii ...
h)
prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej registráciou,
i)
poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu ...

(3)

Rada môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa ...

a)
značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako ...
b)
úplné alebo čiastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti ...
(4)

Rada rozhodne podľa odseku 3, najmä ak

a)
počet všetkých užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na počet domácností využívajúcich ...
b)
rozsah retransmisie programových služieb podľa odseku 1 písm. a) je neprimeraný vzhľadom na kapacitu ...
(5)

Ak rada rozhodne podľa odseku 4, že sa na prevádzkovateľa retransmisie vzťahuje povinnosť podľa ...

(6)

Rada výnimku podľa odseku 4 zruší, ak pominuli dôvody, na ktorých základe o výnimke rozhodla. ...

(7)

Proti rozhodnutiu rady, ktorým zamietla žiadosť o výnimku alebo žiadateľovi nevyhovela v celom ...

(8)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu koncovému ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA A POSKYTOVATEĽA AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE <span class="shorten">...</span>

§ 18
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona
(1)

Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový ...

(2)

Vysielateľ na základe zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, ...

a)
50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ...
b)
3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej ...
c)
20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.
§ 18a
Osobitné povinnosti vysielateľa s licenciou

Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to ...

a)

10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ...

b)

3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

§ 18aa
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý ...

a)
je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým ...
c)
je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo ...
(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré ...

§ 18b
Osobitné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...
(1)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zreteľne ...

(2)

Vysielateľ je povinný uplatniť označenie podľa odseku 1 pri vysielaní programov, v oznámeniach ...

(3)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť označenie podľa ...

§ 18c
(1)

Podiel programov podľa § 18 a 18a sa určí ako podiel vysielacieho času z celkového vysielacieho ...

(2)

Do celkového vysielacieho času podľa odseku 1 sa nezapočítava vysielací čas venovaný

a)
hudobným programom a programom, ktorých hudobná zložka tvorí ich podstatnú časť,
b)
doplnkovému vysielaniu, ktorým je vysielanie programu prerušené.
(3)

Ustanovenia § 18 až 18b sa nevzťahujú na lokálne vysielanie a na vysielanie do zahraničia.

§ 18d
(1)

Vysielateľ je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností ...

a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre ...
b)
zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým ...
(2)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je na účel kontroly plnenia povinností ...

(3)

Údaje podľa odsekov 1 a 2 je vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI, MALOLETÝCH A PRÁVO NA OPRAVU

§ 19
Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti
(1)

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú

a)
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv ...
b)
propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť ...
c)
propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným ...
d)
bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný ...
e)
otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov ...
f)
nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému ...
g)
zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.
(2)

Upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré ...

§ 20
Ochrana maloletých
(1)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ...

(2)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna ...

(3)

Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej ...

(4)

Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek ...

(5)

Vysielateľ programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ...

(6)

Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 4 a 5 ustanoví jednotný systém označovania. ...

(7)

Ustanovenia odsekov 3 a 5 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie programovej služby, ak nie je súčasťou ...

(8)

Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných výpovedí ...

§ 21
Právo na opravu
(1)

Ak bol vo vysielaní odvysielaný nepravdivý alebo pravdu skresľujúci údaj o právnickej osobe alebo ...

(2)

Po smrti fyzickej osoby patrí právo na opravu podľa odseku 1 blízkym osobám.6)

(3)

Žiadosť o odvysielanie opravy musí mať písomnú formu a musí sa doručiť vysielateľovi najneskôr ...

(4)

Zo žiadosti o odvysielanie opravy musí byť zrejmé, v čom spočíva nepravdivosť údajov, prípadne ...

(5)

Vysielateľ je povinný odvysielať opravu v rovnakom programe, ako bol uverejnený napadnutý údaj, ...

(6)

Vysielateľ je povinný odvysielať opravu bezplatne, s výslovným označením „oprava“ a s uvedením ...

(7)

Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie ...

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej oprávnenie na vysielanie zaniklo, je povinná zabezpečiť ...

(9)

Vysielateľ nie je povinný odvysielať opravu, ak

a)
by sa odvysielaním navrhnutého textu spáchal trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo ...
b)
by odvysielanie navrhnutého textu bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej ...
c)
predtým, ako mu bola doručená žiadosť o odvysielanie opravy, odvysielal opravu z vlastného podnetu ...
d)
môže preukázať pravdivosť údaja, ktorého oprava sa požaduje.
(10)

Ak vysielateľ neodvysiela opravu vôbec alebo nedodrží podmienky podľa odsekov 5 až 8, o povinnosti ...

(11)

Ak osoba, ktorá o opravu žiadala, nepodá návrh podľa odseku 10 do 15 dní po márnom uplynutí ...

ŠIESTA ČASŤ

EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ <span class="shorten">...</span>

§ 22
Európske dielo
(1)

Európske dielo na účely tohto zákona je dielo vytvorené

a)
v niektorom z členských štátov Európskej únie,
b)
v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej ...
c)
spoločne v rámci dohôd týkajúcich sa audiovizuálneho sektora uzavretých medzi Spoločenstvom ...
(2)

Dielo uvedené v odseku 1 písm. a) a b) je dielo vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým ...

a)
je vyrobené jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom ...
b)
jeho výroba je riadená jedným producentom alebo viacerými producentmi so sídlom, miestom podnikania ...
c)
podiel koproducentov z týchto štátov na celkových koprodukčných nákladoch prevažuje a koprodukcia ...
(3)

Európske dielo je aj dielo, ktoré bolo vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených ...

§ 23
Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)

Európskym dielam je vysielateľ povinný vyhradiť väčšinový podiel celkového času vysielania ...

(2)

Rada môže v licencii určiť menší podiel európskych diel vo vysielaní, ako je ustanovený v odseku ...

§ 24
Nezávislá produkcia

Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. ...

§ 25
Nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)

Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, sú vysielateľ s licenciou ...

(2)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci vysielacieho času vyhradeného európskym dielam, ...

(3)

Podmienka ustanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak počas kalendárneho štvrťroka ...

§ 26
Obmedzenia nezávislého producenta

Vzájomné majetkové prepojenie vysielateľa televíznej programovej služby s nezávislým producentom ...

§ 27
Informačná povinnosť vysielateľa televíznej programovej služby
(1)

Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné ...

a)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel, ich identifikáciu a identifikáciu ...
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými ...
c)
zoznam odvysielaných európskych diel vytvorených nezávislými výrobcami s dátumom ich vzniku.
(2)

Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ...

§ 27a
Európske diela v audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie
(1)

Európskym dielam je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinný vyhradiť ...

(2)

Rada môže s prihliadnutím na ekonomickú situáciu poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby ...

(3)

Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný v lehote podľa odseku 4 ...

a)
štatistiku podľa § 16 ods. 4,
b)
zoznam údajov o európskych dielach, ktoré sú súčasťou jeho audiovizuálnej mediálnej služby ...
(4)

Štatistiku a údaje podľa odseku 3 je poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...

§ 28
(1)

Ustanovenia § 22 až 27 sa nevzťahujú na lokálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré ...

(2)

Ustanovenia § 27a sa nevzťahujú na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, pri ktorých ...

§28a
Slovenské hudobné dielo

Slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor ...

§ 28b
Slovenské hudobné dielo vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)

Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času vysielania ...

(2)

Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac ...

(3)

Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania ...

(4)

Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je vysielateľ povinný ...

§ 28c
Informačná povinnosť vysielateľa rozhlasovej programovej služby
(1)

Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné ...

a)
údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných slovenských hudobných diel,
c)
zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci ...
(2)

Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ...

§ 28d
(1)

Ustanovenia § 28b a 28c sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, ...

(2)

Ustanovenie § 28b ods. 4 a povinnosť uvádzať dátum prvého uvedenia slovenských hudobných diel ...

SIEDMA ČASŤ

PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY

§ 29
Prístup verejnosti k informáciám

Výkon výhradných práv vysielateľa na prenos alebo vysielanie zo záznamu politických, spoločenských, ...

§ 30
Právo na krátke spravodajstvo
(1)

Vysielateľ televíznej programovej služby môže pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysielať ...

(2)

Vysielateľ, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem ...

(3)

Záznam podľa odseku 1

a)
sa môže odvysielať výhradne v pravidelne vysielanom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela v ...
b)
nesmie pri odvysielaní prekročiť časový rozsah 90 sekúnd,
c)
sa nesmie odvysielať skôr, ako mohol podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti vysielať ...
d)
musí byť odvysielaný s uvedením zdroja, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho ...
(4)

Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania ...

(5)

Ak sa podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti skladá z viacerých od seba nezávislých ...

(6)

Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý vyrába z podujatia vyvolávajúceho zvýšený ...

(7)

Vysielateľ, ktorý odvysielal záznam podľa odseku 3 v spravodajskom programe, môže tento program ...

(8)

Ak získa výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho zvýšený záujem verejnosti vysielateľ, ...

§ 31
Prístup verejnosti k významným podujatiam
(1)

Významné podujatie je politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa ...

a)
jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá ...
b)
má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej ...
c)
je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.
(2)

Prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby ...

(3)

Rada zostaví zoznam všetkých vysielateľov, v ktorom sú vysielatelia vzhľadom na osobitné prvky, ...

a)
vysielateľov, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ...
b)
vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti.
(4)

Zaradenie vysielateľa do skupiny podľa odseku 3 určí rada v udelenej licencii.

(5)

Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie ...

(6)

Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získa výhradné právo na vysielanie ...

(7)

Vysielateľ zaradený do skupiny podľa odseku 3 písm. b), ktorý získal výhradné právo na vysielanie ...

(8)

Zoznam podujatí, ktoré za významné vyhlásil niektorý z členských štátov Európskej únie alebo ...

(9)

Ak vysielateľ televíznej programovej služby nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú ...

ÔSMA ČASŤ

MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA

§ 31a
Mediálna komerčná komunikácia
(1)

Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová ...

a)
je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu ...
b)
je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou ...
(2)

Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie ...

(3)

Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ...

(4)

Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.

(5)

Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej ...

(6)

Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa zakazuje.

(7)

Mediálna komerčná komunikácia nesmie

a)
porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí,
b)
obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej ...
c)
nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť,
d)
nabádať na konanie, ktorým sa hrubo poškodzuje životné prostredie.
(8)

Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických ...

(9)

Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa alkoholických nápojov

a)
sa nesmie zameriavať na maloletých,
b)
nesmie nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov.
(10)

Mediálna komerčná komunikácia týkajúca sa liekov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, ...

(11)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, ...

a)
priamo vyzývať maloletých na zakúpenie alebo požičanie tovaru alebo služby tak, že zneužijú ...
b)
priamo nabádať maloletých, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť ...
c)
zneužívať osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, učiteľom alebo iným osobám alebo
d)
bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.
§ 32
Reklama a telenákup
(1)

Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú ...

(2)

Telenákup na účely tohto zákona je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar ...

a)
telenákupného šotu,
b)
telenákupného pásma v trvaní aspoň 15 minút.
(3)

Šot na účely tohto zákona je krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného ...

(4)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup

a)
boli čestné a slušné,
b)
nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov,
c)
určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy ...
(5)

Vysielaná reklama a telenákup nesmú nabádať maloletých na nákup tovarov, ktorých predaj sa týmto ...

(6)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6.00 h do 22.00 h nevysielali reklamy a telenákup ...

(7)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým ...

(8)

Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby objednávateľ reklamy a telenákupu nemohol nijakým spôsobom ...

(9)

Vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný ...

(10)

Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na

a)
podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, ...
b)
popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.
(11)

Ustanovenie odseku 9 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 33
Obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky
(1)

Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva a vína v čase od 6.00 h do 22.00 ...

(2)

Vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje nesmú

a)
zobrazovať maloletých, ako tieto nápoje požívajú,
b)
spájať spotrebu alkoholických nápojov so zvýšením fyzickej výkonnosti alebo s riadením motorového ...
c)
tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečebné vlastnosti, povzbudzujúci alebo utišujúci účinok ...
d)
vytvárať dojem, že konzumácia alkoholu prispieva k spoločenskému a sexuálnemu úspechu,
e)
nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ...
f)
zdôrazňovať obsah alkoholu v nápoji ako znak jeho kvality.
(3)

Vysielanie reklamy na lieky obsahujúce omamné, psychotropné a iné návykové látky31) sa zakazuje. ...

(4)

Vysielaná reklama na lieky okrem liekov podľa odseku 3 a § 31a ods. 10 musí byť rozoznateľná, ...

a)
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku ...
b)
odporúčanie poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.
(5)

Vysielaná reklama na lieky ďalej nesmie

a)
byť určená maloletým,
b)
prirovnávať liek k potravinám alebo ku kozmetickým výrobkom,
c)
propagovať účinky lieku poukazovaním na výsledky dosiahnuté u konkrétnych osôb,
d)
obsahovať odporúčanie vedcov, lekárov alebo známych osobností, ktorých popularita by mohla nabádať ...
(6)

Vysielanie reklamy a telenákupu na zbrane a strelivo33) sa zakazuje.

(7)

Vysielanie telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh podľa osobitného ...

(8)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 34
Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu
(1)

Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej ...

(2)

Vo vysielaní televíznej programovej služby sa reklama a telenákup vysielajú v blokoch a oddelene ...

(3)

Vo vysielaní programovej služby nesmú v reklame ani v telenákupe účinkovať hlásatelia, moderátori ...

§ 35
Zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania
(1)

Reklama a telenákup sa zaraďujú do vysielania medzi jednotlivé programy.

(2)

V programoch zložených zo samostatných častí alebo pri prenose športových a podobne štruktúrovaných ...

(3)

Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela,34) okrem seriálu, série, dokumentárneho ...

(4)

Pri vysielaní programov pre maloletých, ktorých trvanie presahuje 30 minút, sa povoľuje jedno prerušenie ...

(5)

Vysielanie bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.

(6)

Vysielateľ s licenciou môže zaradiť reklamné šoty a telenákupné šoty aj počas vysielania programov, ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľov s licenciou. ...

(8)

Vysielateľ s licenciou vysielajúci rozhlasovú programovú službu môže vysielať dlhšie reklamné ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 a 6 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu vysielateľa na základe ...

§ 36
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby
(1)

Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe ...

(2)

Vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny nesmie ...

(3)

Pri vysielaní telenákupného pásma vysielateľom s licenciou sa neuplatňujú obmedzenia podľa odseku ...

(4)

Telenákupné pásma musia byť zreteľne oddelené od iných častí programovej služby obrazovými ...

§ 37
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa ...

(2)

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa ...

§ 37a
Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu
(1)

Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas venovaný

a)
vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe,
b)
charitatívnym výzvam,
c)
oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne,
d)
politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu,35a)
e)
označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2 a označeniu umiestňovania produktov ...
(2)

Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie ...

(3)

Charitatívna výzva na účely tohto zákona je výzva vysielaná vysielateľom bezplatne alebo bez ...

(4)

Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického subjektu zameraný ...

§ 38
Sponzorovanie
(1)

Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, ...

(2)

Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom ...

(3)

Sponzor nesmie ovplyvňovať obsah sponzorovaného programu, programovej služby a audiovizuálnej mediálnej ...

(4)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, ...

(5)

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie musí zabezpečiť, aby ...

§ 39
Obmedzenia sponzorovania
(1)

Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej ...

(2)

Hlavnou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, z ktorej podiel príjmov je viac ...

(3)

Program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované právnickou ...

(4)

Sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky sa zakazuje. Výnimku tvoria ...

(5)

Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby zakazuje.

(6)

Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem oznamov o aktuálnom čase sa vo vysielaní rozhlasovej ...

(7)

Sponzorom programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie nesmie ...

§ 39a
Umiestňovanie produktov
(1)

Umiestňovanie produktov je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe ...

(2)

Umiestňovanie produktov je povolené iba za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Umiestňovanie produktov je povolené v prípade bezodplatného poskytnutia určitého tovaru alebo ...

(4)

Iné ako bezodplatné umiestňovanie produktov podľa odseku 3 je povolené v kinematografických dielach, ...

(5)

Umiestňovanie produktov podľa odsekov 3 a 4 je povolené v programoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: ...

a)
ich obsah ani zaradenie do programovej služby nie sú ovplyvnené takým spôsobom, ktorý by mal dosah ...
b)
priamo nepodporujú nákup, predaj alebo prenájom tovaru alebo služieb, najmä osobitnými odkazmi ...
c)
nepripisujú neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru alebo službe,
d)
verejnosť je zreteľne informovaná o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku ...
(6)

Umiestňovanie produktov v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov36) sa zakazuje.

(7)

Umiestňovanie produktov je v spojitosti s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou ...

DEVIATA ČASŤ

PROGRAMOVÁ SLUŽBA URČENÁ VÝHRADNE NA VLASTNÚ PROPAGÁCIU, REKLAMU A TELENÁKUP

§ 40
Programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu sa uplatňujú príslušné ...

§ 41
Programová služba určená výhradne na reklamu a telenákup

Na vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie reklamy a telenákupu sa uplatňujú ...

DESIATA ČASŤ

PLURALITA INFORMÁCIÍ A PRIEHĽADNOSŤ MAJETKOVÝCH A PERSONÁLNYCH VZŤAHOV VO VYSIELANÍ

Zabezpečenie plurality informácií

§ 42
(1)

Vydavateľ periodickej tlače11) vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej ...

(2)

Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným ...

(3)

Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými vysielateľmi ...

(4)

Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 ...

§ 43

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa ...

§ 44
(1)

Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady a údaje potrebné na ...

(2)

Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, rada určí ...

JEDENÁSTA ČASŤ

KONANIE O UDELENIE LICENCIE

§ 45
Podmienky na udelenie licencie
(1)

Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť len jednu licenciu na vysielanie ...

(2)

Právnickej osobe možno udeliť licenciu, ak má právnu formu obchodnej spoločnosti, má sídlo na ...

(3)

Fyzickej osobe možno udeliť licenciu, ak má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej ...

(4)

Na udelenie licencie nie je právny nárok.

(5)

Licencia sa udeľuje na

a)
osem rokov na vysielanie rozhlasovej programovej služby,
b)
12 rokov na vysielanie televíznej programovej služby.
(6)

Licenciu možno udeliť aj na kratší čas, ako je uvedené v odseku 5, ak

a)
o to žiadateľ o licenciu požiada,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...
c)
je to nevyhnutné na účelné využitie frekvenčného spektra.
(7)

Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti; konanie o udelenie licencie na terestriálne ...

(8)

Účastníkom konania o udelenie licencie je ten, kto žiada o licenciu.

(9)

Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu37) nie je možné udeliť.

§ 46
Žiadosť o licenciu
(1)

Žiadosť o licenciu obsahuje tieto údaje:

a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu ...
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je ...
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú ...
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane ...
e)
údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie, ...
f)
údaje o predpokladanom časovom a územnom rozsahu vysielania,
g)
navrhovaný spôsob technického a organizačného zabezpečenia vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice),
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré ...
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme,
l)
navrhovanú sumu alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej programovej ...
m)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby,
n)
navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania.
(2)

K žiadosti o licenciu žiadateľ o licenciu priloží

a)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ...
b)
doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis ...
d)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o licenciu fyzická osoba,
e)
doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich ...
f)
doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie ...
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného ...
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom ...
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že všetky údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 ...
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o licenciu, že doklady priložené k žiadosti sú aktuálne a úplné. ...
(3)

Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo ...

(4)

Žiadateľ o licenciu je povinný počas licenčného konania oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných ...

(5)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú ...

(6)

Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom ...

(7)

Údaje podľa odseku 2 písm. c) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

§ 47
Udeľovanie licencie
(1)

Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na

a)
predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu,
c)
priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania,
d)
vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke ...
e)
prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme,
f)
skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu,
g)
skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie ...
(2)

Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie ...

§ 48
Udeľovanie licencie na terestriálne vysielanie
(1)

Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu.

(2)

Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela vysielateľ ...

a)
najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej ...
b)
pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej programovej ...
(3)

Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási ...

(4)

V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na terestriálne ...

(5)

Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty v základných ...

(6)

Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu ...

(7)

Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na ...

(8)

Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti obsahuje ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa vysielateľovi ...

§ 49
Rozhodnutie o udelení licencie
(1)

Rada rozhodne o žiadosti o licenciu do 90 dní od začatia konania. Rada rozhodne do 180 dní od začatia ...

(2)

Rada žiadosť o licenciu zamietne, ak

a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o licenciu, nespĺňa predpoklady na ...
b)
nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 a v lehote určenej radou nenastala náprava,
c)
nespĺňa kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, ...
d)
v rámci konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie vyberala z viacerých žiadateľov ...
(3)

Rada môže zamietnuť žiadosť o licenciu na regionálne vysielanie alebo žiadosť o licenciu na ...

(4)

Rozhodnutie o udelení licencie sa vydáva po dohode s príslušným správnym orgánom telekomunikácií ...

(5)

Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje tieto náležitosti:

a)
názov programovej služby,
b)
údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel ...
c)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou,
d)
časový rozsah a územný rozsah vysielania,
e)
čas, na ktorý sa licencia udeľuje,
f)
jazyk alebo jazyky vysielania,
g)
podiely programových typov,
h)
podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme,
i)
špecifikáciu rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby,
j)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania [§ 16 ods. ...
(6)

Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie televíznej programovej služby okrem náležitostí podľa ...

a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym ...
b)
zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3,
c)
podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20 ods. ...
d)
podmienky vysielania teletextu.
(7)

Rozhodnutie o udelení licencie nadobúda právoplatnosť odo dňa, keď bolo rade doručené písomné ...

(8)

Na žiadosť zakladateľa, prípadne orgánu alebo osoby oprávnenej podať návrh na zápis právnickej ...

(9)

Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa ...

§ 50
Prevod a prechod licencie
(1)

Licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie v rozsahu a za podmienok v nej určených. Práva a ...

(2)

Licencia je neprevoditeľná na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, ...

(3)

Licencia neprechádza na právneho nástupcu vysielateľa s licenciou, neprechádza ani v rámci exekúcie ...

§ 51
Zmena licencie
(1)

Vysielateľ je povinný oznámiť rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o ...

(2)

Za zmenu týkajúcu sa udelenej licencie sa považuje aj smrť fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom. ...

(3)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 rada rozhodne podľa okolností prípadu o zmene udelenej licencie ...

(4)

Vysielateľ môže požiadať radu o zmenu licencie.

(5)

Na základe žiadosti vysielateľa podľa odseku 4 rada rozhodne o zmene licencie alebo žiadosť zamietne. ...

(6)

Rada rozhodne o zmene licencie podľa odsekov 2 až 4 do 60 dní odo dňa začatia konania.

(7)

Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov ...

(8)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene licencie alebo zamietla žiadosť vysielateľa o zmenu ...

§ 52
Predĺženie platnosti licencie
(1)

Vysielateľ s licenciou môže požiadať radu o predĺženie platnosti licencie, na ktorej základe ...

a)
pri terestriálnom vysielaní rozhlasovej programovej služby najskôr 20 mesiacov a najneskôr 19 mesiacov ...
b)
pri terestriálnom celoplošnom a multiregionálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr ...
c)
pri terestriálnom regionálnom a lokálnom vysielaní televíznej programovej služby najskôr 18 mesiacov ...
d)
pri vysielaní prostredníctvom iných technických prostriedkov najneskôr štyri mesiace pred zánikom ...
(2)

Platnosť licencie možno predĺžiť iba raz, a to

a)
pri vysielaní televíznej programovej služby o 12 rokov,
b)
pri vysielaní rozhlasovej programovej služby o osem rokov.
(3)

Pri rozhodovaní o predĺžení platnosti licencie vysielateľa s licenciou rada posudzuje najmä

a)
prínos k rozvoju kultúry a informovaniu verejnosti,
b)
priehľadnosť vlastníckych vzťahov,
c)
rozvoj pôvodnej tvorby,
d)
prínos k rozvoju mediálneho trhu,
e)
súlad činnosti vysielateľa s licenciou so zákonmi Slovenskej republiky, najmä s týmto zákonom. ...
(4)

Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti; na rozhodovanie o predĺžení ...

(5)

Rada platnosť licencie nepredĺži, ak

a)
sa zmenil plán využitia frekvenčného spektra na vysielanie,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...
(6)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie, možno podať ...

(7)

Licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako 12 rokov sa ...

§ 53
Zánik licencie

Licencia zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bola udelená,

b)

odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je vysielateľom s licenciou,

c)

ak dedič alebo dedičia neoznámia rade v ustanovenej lehote (§ 51 ods. 1 a 2) smrť fyzickej osoby, ...

d)

uplynutím 75 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola vysielateľom, ak rada nerozhodla podľa § ...

e)

uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do obchodného ...

f)

uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ...

g)

uplynutím 360 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania vo veci odňatia licencie, ...

h)

právoplatným rozhodnutím rady o jej odňatí,

i)

ak nastali skutočnosti podľa § 50 ods. 2 a 3.

§ 54
Odňatie licencie
(1)

Rada vysielateľovi licenciu odníme, ak

a)
o odňatie licencie písomne požiada,
b)
dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o licenciu alebo v dokladoch ...
c)
sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích ...
d)
porušil ustanovenia § 42 alebo 43 a v určenej lehote neuviedol svoje pomery do súladu so zákonom, ...
e)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa ...
f)
sa bez predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa ...
g)
porušil povinnosti podľa § 50 ods. 1.
(2)

Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak

a)
po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní; čas, po ktorý vysielaniu ...
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c)
je fyzickou osobou a bol odsúdený za trestný čin, ktorý spáchal v priamej súvislosti s vysielaním ...
d)
si nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. h).
(3)

Ak rada licenciu odňala z dôvodov uvedených v odseku 1, možno požiadať o udelenie novej licencie ...

(4)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, možno podať správnu žalobu do 15 dní ...

(5)

Ak rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný ...

§ 55
Krátkodobá licencia
(1)

Krátkodobá licencia oprávňuje vysielateľa na vysielanie na ohraničenom území s cieľom zabezpečiť ...

(2)

Rada môže vydať krátkodobú licenciu na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá ...

(3)

Krátkodobú licenciu môže rada udeliť iba na čas, ktorý nepresahuje 30 dní v jednom kalendárnom ...

(4)

Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe rada udelí počas jedného kalendárneho roka ...

(5)

Na náležitosti žiadosti o krátkodobú licenciu sa primerane vzťahuje § 46.

(6)

Na zamietnutie žiadosti o krátkodobú licenciu, na neprevoditeľnosť krátkodobej licencie a na zánik ...

(7)

Rada je povinná rozhodnúť o udelení krátkodobej licencie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. ...

DVANÁSTA ČASŤ

KONANIE O REGISTRÁCIU RETRANSMISIE

§ 56
Registrácia retransmisie
(1)

Oprávnenie na retransmisiu vzniká registráciou retransmisie s platnosťou na neurčitý čas.

(2)

Právnickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má sídlo na území ...

(3)

Fyzickú osobu možno zaregistrovať ako prevádzkovateľa retransmisie, ak má trvalý pobyt alebo ...

(4)

Registrácia retransmisie sa nevyžaduje

a)
na retransmisiu v rámci jednej budovy alebo komplexu budov, ktoré k sebe funkčne patria, ak sa obchodne ...
b)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programových služieb vysielateľa na základe zákona,
c)
ak registráciu vylučuje osobitný predpis21c) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...
d)
ak retransmisiu vykonáva jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba tak, že ju nesmie prijímať ...
e)
ak sa vykonáva výhradne retransmisia programovej služby vysielateľa prostredníctvom internetu, ...
§ 57
Žiadosť o registráciu retransmisie
(1)

Žiadosť o registráciu retransmisie obsahuje tieto údaje:

a)
obchodný názov, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo dátum vzniku, sídlo a právnu ...
b)
meno a priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, ak je ...
c)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov, o ich obchodných podieloch alebo o ...
d)
údaje o osobách oprávnených konať za spoločnosť a o spôsobe konania za spoločnosť, ak je žiadateľom ...
e)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia určeného na retransmisiu, ...
f)
údaj o plánovanom počte prípojok,
g)
údaje o skladbe rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových služieb, ktoré ...
(2)

K žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľ priloží

a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis ...
b)
doklad o trvalom pobyte alebo dlhodobom pobyte, ak je žiadateľom o registráciu retransmisie fyzická ...
c)
vyhlásenie pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí s retransmisiou svojej programovej služby, ...
d)
špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že všetky údaje uvedené v žiadosti ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o registráciu retransmisie, že doklady priložené k žiadosti sú ...
g)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá v evidencii miestne ...
h)
potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o registráciu retransmisie nemá splatné nedoplatky ...
(3)

Ak je žiadateľ o registráciu retransmisie súčasne vysielateľom s licenciou alebo vydavateľom ...

(4)

Doklady uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v origináli alebo v osvedčenej fotokópii.39) K dokladom ...

(5)

Žiadosť o registráciu retransmisie treba podať najneskôr 90 dní pred plánovaným začatím prevádzkovania ...

(6)

Údaje podľa odseku 2 písm. a) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej ...

§ 58
Zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie
(1)

Rada žiadosť o registráciu retransmisie zamietne, ak

a)
žiadateľ o registráciu retransmisie nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 a 3,
b)
žiadosť nemá náležitosti podľa § 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej radou nenastala náprava. ...
(2)

Rada vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie do 30 dní od začatia konania ...

(3)

Proti rozhodnutiu rady o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie možno podať správnu žalobu ...

§ 59
Rozhodnutie o registrácii retransmisie
(1)

Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 58 ods. 1, rada vydá ...

(2)

Ak rada v určenej lehote nerozhodne o registrácii retransmisie, dňom registrácie retransmisie je ...

(3)

Rozhodnutie o registrácii retransmisie obsahuje tieto náležitosti:

a)
špecifikáciu telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia,
b)
územný rozsah,
c)
počet prípojok a ponuku programových služieb.
(4)

Prevádzkovateľ retransmisie, ktorý na základe registrácie retransmisie začal retransmisiu, je ...

§ 60
Zmena registrácie retransmisie
(1)

Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade každú zmenu údajov uvedených v žiadosti ...

(2)

Prevádzkovateľ retransmisie môže požiadať radu o zmenu registrácie retransmisie.

(3)

Rada na základe oznámenia podľa odseku 1 rozhodne do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene ...

(4)

Rada na základe žiadosti o zmenu registrácie retransmisie podľa odseku 2 rozhodne do 60 dní odo ...

(5)

Rada môže zmeniť registráciu retransmisie bez súhlasu prevádzkovateľa retransmisie, ak je to ...

(6)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, možno podať ...

(7)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada zamietla žiadosť prevádzkovateľa retransmisie o zmenu registrácie ...

(8)

Prevádzkovateľ retransmisie je povinný oznámiť rade zmenu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. ...

(9)

Ak prevádzkovateľ retransmisie zaradil do programovej ponuky predtým nezaradené rozhlasové programové ...

§ 61
Pozastavenie retransmisie programovej služby
(1)

V súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, môže ...

(2)

O pozastavení retransmisie programovej služby môže rada rozhodnúť, ak sa vysielateľ počas predchádzajúcich ...

(3)

V rozhodnutí podľa odseku 1 rada určí lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ retransmisie povinný ...

(4)

Proti rozhodnutiu o pozastavení retransmisie programovej služby možno podať správnu žalobu do ...

(5)

Pokiaľ Komisia rozhodne do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pozastavení retransmisie programovej ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa použijú, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí vysielateľ spadajúci ...

§ 62
Zánik registrácie retransmisie

Registrácia retransmisie zaniká

a)

odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom retransmisie,

b)

uplynutím 30 dní od smrti fyzickej osoby, ktorá bola prevádzkovateľom retransmisie,

c)

ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis do obchodného registra do 60 dní odo dňa ...

d)

ak prevádzkovateľ retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej ...

e)

uplynutím 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie, ...

f)

rozhodnutím rady o zrušení registrácie retransmisie.

§ 63
Zrušenie registrácie retransmisie
(1)

Rada registráciu retransmisie zruší, ak

a)
o to prevádzkovateľ retransmisie písomne požiada,
b)
prevádzkovateľ retransmisie dosiahol vydanie rozhodnutia o registrácii retransmisie na základe nepravdivých ...
c)
prevádzkovateľ v určenej lehote neskončí retransmisiu programovej služby pozastavenej rozhodnutím ...
d)
si prevádzkovateľ nesplnil svoju povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. c) a e).
(2)

Rada môže zrušiť registráciu retransmisie, ak bol prevádzkovateľ retransmisie, ktorý je fyzickou ...

(3)

Proti rozhodnutiu o zrušení registrácie retransmisie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo ...

§ 63a
Oznamovacia povinnosť
(1)

Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...

a)
začiatok vysielania prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby ...
b)
meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, ak ide fyzickú osobu,
c)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, ...
d)
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak ide o právnickú osobu, ako aj meno, ...
e)
identifikáciu webového sídla, na ktorom sa audiovizuálna mediálna služba na požiadanie alebo ...
f)
geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia, ak audiovizuálna mediálna služba na požiadanie ...
g)
údaje podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c),
h)
štát, v ktorom prijíma svoje redakčné rozhodnutia,
i)
štát, v ktorom zamestnáva zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním ...
(2)

Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...

TRINÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 64
(1)

Za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom alebo osobitnými predpismi7) rada ukladá tieto ...

a)
upozornenie na porušenie zákona,
b)
odvysielanie oznamu o porušení zákona,
c)
pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti,
d)
pokutu,
e)
odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti.
(2)

Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ ...

(3)

Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery ...

(4)

Rada o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podľa ...

(5)

Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.

(6)

Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať správnu žalobu ...

(7)

Ak bola podaná správna žaloba podľa odseku 6 a správny súd nezruší rozhodnutie rady, sankcia ...

(8)

Ak bola proti rozhodnutiu krajského súdu o zamietnutí správnej žaloby podaná kasačná sťažnosť ...

§ 65
Oznam o porušení zákona

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi uložiť, ak vysielateľ ...

§ 65a
Oznam o porušení zákona pri vysielaní prostredníctvom internetu

Povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona môže rada vysielateľovi prostredníctvom internetu ...

§ 66
Pozastavenie vysielania programu alebo jeho časti

Ak vysielateľ odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti podľa § 16 ods. 2 ...

§ 66a
Pozastavenie vysielania programu vysielaného prostredníctvom internetu alebo jeho časti

Ak vysielateľ prostredníctvom internetu odvysielaním programu závažným spôsobom porušil povinnosti ...

§ 66b
Pozastavenie poskytovania programu prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ...

Ak poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutím programu závažným ...

§ 67
Pokuty
(1)

Rada uloží pokutu od 99 eur do 33 193 eur prevádzkovateľovi retransmisie, ak

a)
nesplnil povinnosti ustanovené v § 17 ods.1 písm. a) až d), h) a i) a ods. 8,
b)
neoznámil zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie v určenej lehote podľa ...
c)
nesplnil povinnosť podľa § 73 ods. 2.
(2)

Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom ...

a)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. l),
b)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. f) a g)],
c)
neoznámil zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok ...
d)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m) alebo písm. o),
e)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
f)
neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27) alebo údaje ...
g)
neposkytol rade údaje o majetkových pomeroch vysielateľa (§ 44 ods.1),
h)
neposkytol rade výsledky merania pokrytia územia signálom (§ 68 ods. 5),
i)
nesplnil povinnosť podľa § 72 ods. 2,
j)
nesplnil povinnosť zaradiť do vysielania ustanovený podiel európskych diel (§ 23), nezávislej ...
k)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. e),
l)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1.
(3)

Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom ...

a)
porušil územný rozsah vysielania,
b)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],
c)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ...
d)
porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovanej programovej služby,
e)
vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou ...
f)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
g)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.
(4)

Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom ...

(5)

Rada uloží pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom ...

a)
porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a telenákupu,
b)
porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na ...
c)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou podľa ...
d)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ...
e)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa ...
f)
neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila ...
g)
nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania ...
h)
nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s ustanovenými ...
(6)

Rada uloží vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu ...

(7)

Rada uloží vysielateľovi s licenciou vysielajúcemu televíznu programovú službu pokutu od 663 ...

(8)

Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur osobám podľa § 2 ods. 3 a 4, ak porušia povinnosti ...

(9)

Rada uloží pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur

a)
tomu, kto bez oprávnenia poskytuje retransmisiu alebo bez oprávnenia vysiela,
b)
vysielateľovi na základe zákona, ak využíva pridelené frekvencie na iné účely ako na tie, na ...
(10)

Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 30 eur do 1 200 eur, ak

a)
nezabezpečil označenie programovej služby, ktorú vysiela [§ 16 ods. 3 písm. g)],
b)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 1 alebo § 63a ods. 1 a 2,
c)
porušil podmienky na vysielanie krátkeho spravodajstva (§ 30),
d)
nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. m),
e)
neposkytol rade údaje o odvysielaní európskych diel a nezávislej produkcie (§ 27),
f)
nesplnil povinnosti o vysielaní európskych diel alebo nezávislej produkcie (§ 23 a 25),
g)
porušil osobitné povinnosti vysielateľa pri označení multimodálneho prístupu k programovej službe ...
h)
nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.
(11)

Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 100 eur do 20 000 eur, ak

a)
porušil podmienky na vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie vrátane reklamy a telenákupu,
b)
neodvysielal oznam o porušení zákona alebo nedodržal podmienky na jeho zverejnenie, ktoré určila ...
c)
porušil podmienky na vysielanie sponzorovaných programov a sponzorovaných programových služieb,
d)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
e)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov alebo iných zložiek programovej služby (§ 20 ...
f)
neposkytol vysielací čas v naliehavom verejnom záujme [§ 16 ods. 3 písm. j)],
g)
vysiela programy a ostatné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťou ...
h)
porušil podmienky na vysielanie významných podujatí (§ 31) alebo porušil povinnosť neprerušovať ...
i)
nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ...
j)
porušil podmienky na vysielanie programových služieb vyhradených na vlastnú propagáciu alebo na ...
(12)

Rada uloží pokutu vysielateľovi prostredníctvom internetu od 500 eur do 60 000 eur, ak

a)
vysiela programy a iné zložky programovej služby, ktorých obsah je v rozpore s povinnosťami podľa ...
b)
nepozastavil vysielanie programu alebo jeho časti, alebo nedodržal podmienky pozastavenia vysielania ...
(13)

Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 30 eur do ...

a)
porušil podmienky podľa § 16 ods. 1,
b)
nesplnil povinnosť podľa § 63a ods. 1 a 2,
c)
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytuje programy, ktorých obsah ...
d)
porušil osobitné povinnosti poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie pri označení ...
e)
neposkytol rade údaje podľa § 27a,
f)
nesplnil povinnosť podľa § 76dc ods. 3.
(14)

Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 100 eur do ...

a)
porušil podmienky pre mediálnu komerčnú komunikáciu,
b)
porušil podmienky na sponzorované programy a sponzorované audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, ...
c)
porušil podmienky na umiestňovanie produktov (§ 39a),
d)
nezabezpečil klasifikáciu a označenie programov (§ 20 ods. 3) v rámci katalógu programov jeho ...
e)
nevedie štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v ...
f)
nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 1,
g)
nesplnil povinnosť podľa § 27a ods. 3,
h)
nesplnil povinnosť podľa § 18d ods. 3.
(15)

Rada uloží pokutu poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie od 500 eur do ...

a)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné ...
b)
poskytuje prostredníctvom svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie programy a iné ...
c)
nepozastavil poskytovanie programu [§ 16 ods. 2 písm. a)].
(16)

Pokuta uložená podľa odsekov 1 až 15 je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým ...

(17)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 67a
Odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti
(1)

Ak vysielateľ aj napriek uloženým sankciám opakovane úmyselne a závažným spôsobom porušuje ...

(2)

Ak rada odňala licenciu podľa odseku 1, možno opätovne požiadať o udelenie licencie najskôr po ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

FREKVENČNÉ SPEKTRUM NA VYSIELANIE

§ 68
Frekvenčné spektrum na vysielanie
(1)

Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania vypracúva úrad v spolupráci s radou; ...

(2)

Plán frekvencií sa aktualizuje spravidla každé dva roky a v prípadoch zmien medzinárodných dohovorov ...

(3)

Stav využitia frekvencií hodnotí rada vo výročnej správe; zoznam voľných frekvencií na analógové ...

(4)

Analógové vysielanie nesmie obmedzovať rozvoj nových technológií, najmä digitálneho vysielania. ...

(5)

Zodpovednosť za využitie parametrov frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie ...

(6)

Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie odníme, ak

a)
o to požiada vysielateľ,
b)
je to nevyhnutné na dodržanie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, ...
c)
to ustanovuje osobitný predpis.48)
(7)

Rada frekvenciu pridelenú na analógové vysielanie môže odňať aj vtedy, ak

a)
vysielateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, alebo
b)
vysielateľ vlastným zavinením nevyužíva povolené parametre frekvencie.
(8)

Proti rozhodnutiu o odňatí frekvencie možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia ...

§ 69
Frekvenčné spektrum na analógové terestriálne vysielanie pre vysielateľa na základe zákona
(1)

Prvý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje ...

(2)

Druhý televízny analógový terestriálny okruh na vysielanie televíznej programovej služby sa vyhradzuje ...

(3)

V pásme stredných vĺn na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa na základe ...

(4)

V pásme veľmi krátkych vĺn (VKV II) na vysielanie rozhlasovej programovej služby sa pre vysielateľa ...

(5)

O ďalších požiadavkách vysielateľa na základe zákona na frekvencie rozhoduje rada. Ustanoveniami ...

(6)

Vysielateľ na základe zákona je povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne ...

§ 70
Iné spôsoby analógového vysielania vysielateľa na základe zákona

Vysielanie pomocou satelitu a vysielanie v káblových distribučných systémoch alebo mikrovlnnými ...

PÄTNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 71
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní49) okrem ustanovení ...

(2)

Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o reklame,50) len ak tento zákon ...

(3)

Ustanovenia jedenástej časti sa nevzťahujú na konanie o licencii podľa osobitného predpisu.7a)

(4)

Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa na účely ...

(5)

Na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa vzťahuje osobitný predpis,50a) ...

(6)

Na účel kontroly plnenia povinností podľa § 28b ods. 1 a 4 má rada prístup k údajom z registra ...

(7)

Osobné údaje, ktoré rada získa podľa odseku 6, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;21b) ...

§ 71a
(1)

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona ...

(2)

Programové služby vysielané na základe deviatej časti tohto zákona sú monotypovými programovými ...

(3)

Doplnková obsahová služba sa považuje za zložku programovej služby; ustanovenia tohto zákona, ...

§ 71b
(1)

Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa osobitného predpisu1a) ...

a)
vysielateľa s licenciou na lokálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie ...
b)
vysielateľa s licenciou na regionálne vysielanie, ak je držiteľom licencie na regionálne digitálne ...
c)
vysielateľa s licenciou na celoplošné vysielanie, ak je držiteľom licencie na celoplošné digitálne ...
(2)

Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. a), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje ...

(3)

Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. b), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje ...

(4)

Vysielanie vysielateľa podľa odseku 1 písm. c), ktoré nie je vysielaním do zahraničia, sa považuje ...

§ 71c

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných predpisoch používa pojem „relácia“ a „relácia vysielania“, ...

Prechodné ustanovenia

§ 72
(1)

Licencie na vysielanie udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré sú platné ku dňu ...

(2)

Vysielateľ s licenciou, ktorá zostala v platnosti podľa odseku 1, je povinný oznámiť rade údaje ...

(3)

Platnosť licenčných podmienok tvoriacich súčasť licencií, ktoré zostávajú v platnosti podľa ...

(4)

Vysielateľ s licenciou, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, je povinný prispôsobiť svoje ...

(5)

Čas, na ktorý bola udelená licencia, ktorá zostáva v platnosti podľa odseku 1, sa nemení.

(6)

Ustanovenie § 52 sa vzťahuje aj na licencie, ktoré zostávajú v platnosti podľa odseku 1. Rada ...

§ 73
(1)

Licencie na vysielanie v káblových rozvodoch udelené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré ...

(2)

Prevádzkovateľ retransmisie s registráciou retransmisie platnou podľa odseku 1 je povinný oznámiť ...

(3)

Platnosť doterajších licenčných podmienok, ktoré sú súčasťou registrácie zostávajúcej v ...

§ 74
(1)

Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ...

(2)

Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok ...

(3)

Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok, ktoré ...

(4)

Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

§ 75

Žiadosti o uverejnenie opravy podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa ...

§ 76

Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších ...

Prechodné a spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 31. mája 2007

§ 76a
(1)

Licencie udelené podľa tohto zákona pred 31. májom 2007 ostávajú v platnosti; v časti týkajúcej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na licencie udelené podľa tohto zákona, ktoré boli rozhodnutím ...

§ 76b
(1)

Konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali ...

(2)

Konania o zmene licencie vo veci pridelenia frekvencie na terestriálne vysielanie televíznej programovej ...

(3)

Konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby, ktoré sa začali ...

(4)

Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré ...

(5)

Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred 31. májom 2007, sa dokončia podľa právnej ...

(6)

Konania, ktoré sa začali pred 31. májom 2007 a ktoré nie sú konaniami podľa odseku 1 až 5, sa ...

§ 76c
(1)

Na konania o predĺžení platnosti licencie na vysielanie televíznej programovej služby sa vzťahuje ...

(2)

Ustanovenie § 48 sa nevzťahuje na terestriálne vysielanie televíznej programovej služby; licenciu ...

(3)

Podľa ustanovení tohto zákona nemožno udeliť ani licenciu na digitálne terestriálne vysielanie. ...

§ 76d

Podiely podľa § 18 ods. 3 alebo § 18b nie je vysielateľ povinný dosiahnuť pred uplynutím troch ...

§ 76da
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely ...

(2)

Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu28a) ...

(3)

Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré ...

§ 76db
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe ...

(2)

Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe ...

(3)

Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe ...

§ 76dc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2009
(1)

Štatistiku podpory európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na ...

(2)

Ustanovenia § 39a sa vzťahujú iba na programy vyrobené po 19. decembri 2009.

(3)

Vysielateľ prostredníctvom internetu a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ...

§ 76dd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Žiadosť o odvysielanie opravy (§ 21) týkajúca sa údaja, ktorý bol odvysielaný pred 1. septembrom ...

§ 76de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o licenciu od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť ...

§ 76df
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného ...

§ 76dg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. ...

§ 76dh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2016
(1)

V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, ...

§ 76di
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016

Ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa nevzťahujú ...

§ 76dj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 76dk
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

V konaní začatom pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa ...

§ 76dl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa ...

Záverečné ustanovenia

§ 76e

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 77
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 160/1997 Z. z. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene ...

2.

zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. ...

3.

§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového ...

Čl. III

§ 78
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o kooordinácii niektorých ustanovení ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 1a)  Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
 • 2)  Čl. 43 až 48 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321, 29. ...
 • 2a)  § 2 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 3)  § 3 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 3a)  § 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ...
 • 3aa)  § 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 3b)  § 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 4)  § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 6)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 7a)  Napríklad § 24 až 39 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 8)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z. o uzavretí Európskeho ...
 • 9)  § 8 zákona č. 532/2010 Z. z.
 • 11)  § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a ...
 • 12)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. ...
 • 13a)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 100 až 117 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
 • 18aa)  Tretia a štvrtá hlava štvrtej časti zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 21)  Napríklad § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 21a)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 21b)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 21c)  Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 21d)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21e)  Napríklad § 19 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 23)  Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, ...
 • 24)  § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 26)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších ...
 • 26a)  § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 26b)  § 3 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 26c)  § 49 ods. 2 až 4 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 27)  § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení ...
 • 28a)  § 12 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 28b)  § 37 zákona č. 343/2007 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 36d ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 30)  Napríklad § 24 zákona č. 333/2004 Z. z., § 15 zákona č. 46/1999 Z. z.
 • 31)  Napríklad § 174 Trestného zákona, § 33 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z.
 • 32)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 33)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 33a)  § 46 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33b)  § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 34)  § 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
 • 35)  Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35a)  Napríklad § 30 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších ...
 • 36)  § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 36a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 37)  § 4 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 38)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 39)  § 57 ods. 2 a § 58 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 40)  § 52 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
 • 41)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 42)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 44)  § 251 až 275 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 46)  § 460 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 46a)  Napríklad § 67 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 48)  Napríklad § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 48a)  § 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 50)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 50a)  Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...
 • 50b)  § 23a až § 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...
 • 50c)  § 15 písm. a) prvý, druhý a šiesty bod a písm. b) prvý bod zákona č. 253/1998 Z. z.
 • 51)  § 24 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 52)  § 68 zákona č. 220/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore