Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 301/2014 účinný od 01.03.2015

Platnosť od: 05.11.2014
Účinnosť od: 01.03.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 301/2014 účinný od 01.03.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 301/2014 s účinnosťou od 01.03.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 301/2014, dátum vydania: 05.11.2014

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1 (§ 55 ods. 12)

S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti doplnkových dôchodkových fondov, a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využí vaniu ako jediného parametra.

K bodu 2 (§ 70 ods. 2)

Predmetným ustanovením sa rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív (úverová bonita aktív) a posudzovanie využí vania odkazov na úverové ratingy.

K bodu 3 (Príloha č. 2)

V prílohe č. 2 zákona sa dopĺňa smernica 2013/14/EÚ do Zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.

K čl. II

Zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014, za účelom splnenia termínu transpozície smernice 2013/14/EÚ, stanoveného na 21. decembra 2014.

Bratislava 20. augusta 2014

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 301/2014, dátum vydania: 05.11.2014

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom vládneho návrhu zákona je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných pr ávnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v sú vislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy, a to najmä čl. 1 smernice 2013/14/EÚ, ktorým sa novelizuje smernica 2003/41/ES. Smernica 2003/41/ES bola transponovaná do zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V smernici Euró pskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia sa stanovujú požiadavky na obozretné podnikanie, pokiaľ ide o riadenie rizík inštitú ciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Finančná kríza poukázala na negatívny dopad nadmerné ho spoliehania sa na úverové ratingy bez toho, aby investori, vrátane inštitúcii zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, urobili vlastné posúdenie úverovej bonity emitentov, čím akcentovala potrebu ú pravy regulácie predmetnej oblasti pri investovaní do dlhových nástrojov.

Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové d ôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dô chodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území Slovenskej republiky) a ochraňovať tým investorov, preto je vhodné vyžadovať od týchto inštitúcií , aby pri posudzovaní rizík obsiahnutých v ich investíciách, predchádzali výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra. Všeobecná zá sada proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy by preto mala byť začlenená do postupov a systémov riadenia rizík inštitúcií a prispôsobená ich osobitostiam.

Zavedením týchto prísnejších požiadaviek sa zníži riziko zlyhania doplnkových dôchodkových spoločností alebo zamestnaneckých dôchodkových spoločností, čo prispeje k vyššej stabilite finančného systému v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rá mci celej Európskej únie.

Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Vplyv vládneho návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v dolož ke vybraných vplyvov.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzin árodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s právom Európskej únie.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore