Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 21.08.2014
Dátum ZZ: 05.11.2014
Čiastka ZZ: 93
Číslo ZZ: 301/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 55 ods. 12)S cieľom zlepšiť kvalitu investícií v oblasti doplnkových dôchodkových fondov, a teda ochraňovať investorov v týchto fondoch sa vyžaduje, aby sa pri posudzovaní rizík predchádzalo výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využí
vaniu ako jediného parametra.
K bodu 2 (§ 70 ods. 2)Predmetným ustanovením sa rozširuje predmet dohľadu o monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej povahy aktív (úverová bonita aktív) a posudzovanie využí
vania odkazov na úverové ratingy.
K bodu 3 (Príloha č. 2)V prílohe č. 2 zákona sa dopĺňa smernica 2013/14/EÚ do Zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie.K čl. II
Zákon nadobúda účinnosť 1. decembra
2014, za účelom splnenia termínu transpozície smernice 2013/14/EÚ, stanoveného na 21. decembra 2014.
Bratislava 20. augusta 2014
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
mini...
...
MENU
Hore