Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2015 s účinnosťou od 01.04.2015

Legislatívny proces k zákonu 30/2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

K predpisu 30/2015, dátum vydania: 28.02.2015
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.
Ide o úpravu, ktorou budú zo zákona vyňaté niektoré požiadavky na označovanie potravín v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 od 13. decembra 2014. Taktiež z praxe vyplynula nutnosť nahradiť pojem „internetový predaj“ pojmom „predaj na diaľku“, ktorý lepšie pokrýva túto oblasť predaja potravín.
Ďalšia úprava zákona sa týka transformácie ustanovenia čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ktorá sa týka splnomocnenia ŠVPS SR a ÚVZ SR na schvaľovanie prevádzkarní produkujúcich klíčky na ľudskú spotrebu.
Cieľom predloženého návrhu zákona, je upraviť zákon tak, aby nebol duplicitný, resp. v rozpore s právnymi predpismi EÚ a riešil poverenia vyplývajúce z nariadenia EÚ.
Oblasť označovania potravín je všeobecne upravená legislatívou EÚ.
Návrh zákona nie je potrebné predložiť do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie a štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti, na zamestnanosť, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzalo na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Článok 114 a článok 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení.
2.nelegislatívne akty
- Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov(Ú. v. L 68, 12.3.2013)
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12.3.2013).
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. L 409, 30.12.2006) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
12. december 2014 pri Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 v platnom znení

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Doložka
vybraných vplyvov
A.1.Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2.Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3.Sociálne vplyvy
x
-vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
-rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.Vplyvy na životné prostredie
x
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.Poznámky
A.4.Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5.Stanovisko gestorov
bezpredmetné

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
 
Budovanie základných pilierov informatizácie
 
 
Obsah
 
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno
Možnosť podávať žiadosti o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky elektronickou formou.
Ide o zavedenie novej e -služby s úrovňou 3.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
 
Ľudia
 
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
 
Infraštruktúra
 
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
 
Riadenie procesu informatizácie
 
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
 
Financovanie procesu informatizácie
 
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
 
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
 
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobitná časť
K článku I
K bodu 1
V § 2 sa vypúšťajú pojmy „dátum spotreby“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“, nakoľko tieto pojmy definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení.
K bodu 2
Upravujú sa splnomocňovacie ustanovenia, na základe ktorých sa vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré obsahujú podrobnosti o požiadavkách pre jednotlivo ustanovené oblasti. Požiadavky na potraviny uvedené v jednotlivých oblastiach uvedených odsekov 2 a 3 upravia vykonávacie predpisy vydané na základe kompetencií ministerstiev príslušných pre jednotlivé oblasti. Budú obsahovať zároveň prierezové požiadavky uvedené v odseku 4.
Požiadavky podľa § 3 ods. 2 upravuje Potravinový kódex Slovenskej republiky, ktorého ustanovenia podľa § 31ac zákona ostávajú platné a účinné do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach. Uvedená úprava súvisí s pokračovaním transformácie smerníc Európskej únie upravujúcich príslušné oblasti na nariadenia, ktoré sa vykonávajú priamo. V súčasnosti napríklad v prípade materiálov a predmetov určených na styk s potravinami je problematika riešená vo viacerých spoločných právnych predpisoch ako najmä Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu. Úprava splnomocňovacieho ustanovenia súvisí s reálnou možnosťou novelizácie smerníc Európskej únie v príslušných oblastiach ešte pred ich transformáciou na nariadenia.
Cieľom tejto novej úpravy splnomocňovacieho ustanovenia nie je nahradenie doteraz platných a účinných vykonávacích predpisov vydaných na základe doteraz platného zákona. Všetky vykonávacie predpisy vydané doteraz na základe pôvodného splnomocňovacieho ustanovenia ostávajú platné a účinné do vydania prípadných nových vykonávacích predpisov. Prechodné ustanovenie, ktoré by túto skutočnosť explicitne ustanovovalo, nie je podľa záveru legislatívnej rady vlády SR potrebné.
K bodu 3
Rozširuje sa zoznam prevádzkarní o prevádzkarne na výrobu klíčkov, ktoré musia byť schválené príslušným orgánom a spĺňať ustanovené požiadavky pred začatím výroby. V poznámke pod čiarou uvádza nariadenie EÚ, podľa ktorého musia byť schvaľované prevádzkarne na výrobu klíčkov a spĺňať ustanovené požiadavky.
K bodu 4
Ustanovuje sa povinnosť orgánom úradnej kontroly viesť aktuálne zoznamy prevádzkarni, ktoré produkujú klíčky.

K bodu 5
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
K bodu 6
Z dôvodu že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 vo svojich ustanoveniach upravuje celú problematiku označovania potravín, dochádza k vypusteniu takmer celého § 9, kde bola táto problematika upravená. Ponechané bolo iba pôvodné ustanovenie odseku 1 s odkazom na európsku legislatívu, ktorá danú problematiku upravuje.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 8
V § 23 ods. 1 v písmene b) sa vypúšťajú slová „po zbere úrody“ čím sa umožní výkon kontroly vo všetkých stupňoch výroby. V zmysle aktuálneho znenia § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov majú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy kompetenciu na výkon kontroly potravín rastlinného pôvodu v poľnohospodárskej prvovýrobe len po zbere.
Rozšírenie kompetencií v poľnohospodárskej prvovýrobe vyplýva z čl. 17 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, v platnom znení vyplýva, že členské štáty uvedú do účinnosti potravinové právo a budú monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia príslušné požiadavky potravinového práva vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie. S týmto cieľom budú viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív a riziku potravín a krmív, dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích aktivít týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracúvania a distribúcie“.
Rovnako z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 v platnom znení konkrétne z čl. 3 ods. 1 vyplýva, že členské štáty zabezpečia, aby sa pravidelne vykonávali úradné kontroly na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, aby sa tak dosiahli ciele tohto nariadenia, berúc pri tom do úvahy: a) identifikované riziká súvisiace so zvieratami, krmivami alebo potravinami, podnikmi v oblasti krmív a potravín, využitím krmív alebo potravín, alebo s akýmkoľvek procesom, materiálom, látkou, činnosťou alebo operáciou, ktorá môže ovplyvniť krmivovú a potravinovú bezpečnosť, zdravie zvierat alebo starostlivosť o zvieratá, b) minulosť prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, c) spoľahlivosť všetkých vlastných kontrol, ktoré sa uskutočnili“ a čl. 3 ods. 3 úradné kontroly sa budú uskutočňovať v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie krmív alebo potravín, zvierat a živočíšnych výrobkov“.
A rovnako táto právna úprava vyplýva z uplatňovania všeobecných a osobitných hygienických požiadaviek ustanovených čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 v platnom znení.
Z dôvodu aplikácie ustanovení uvedených nariadení je nevyhnutné zavedenie kompetencie pre orgány úradnej kontroly vo všetkých stupňoch výroby, nielen po zbere.

K bodu 9
V § 23 sa dopĺňa odsek 13, na základe ktorého môžu príslušné orgány úradnej kontroly v rámci svojej pôsobnosti vydávať rozhodnutia o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.
K bodu 10
Viď odôvodnenie k bodu 13.
K bodu 11
Uvádza sa zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015. Zrušovaný výnos bol transpozíciou smernice Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín v platnom znení, ktorá bude s účinnosťou k 13.12.2014 zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004.
K bodu 12
V prílohe 2 je uvedený vzor žiadosti o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky.
Transpozičná príloha sa vypúšťa, nakoľko nariadením (EÚ) č. 1169/2011 sa rušia smernice 90/496/EHS a 2000/13/EÚ a smernica 94/54/ES bola nahradená smernicou 2008/5/ES, ktorá sa taktiež zrušuje nariadením (EÚ) č. 1169/2011. Smernicu 89/396/EHS nahradila smernica 2011/91/EÚ (ktorá smernicu 89/396/EHS kodifikuje), ktorá bude prevzatá nariadením vlády, ktoré sa v súčasnosti pripravuje do legislatívneho procesu. Nadväzne na to sa vypúšťa transpozičný odkaz v § 29a.
K bodu 13
Legislatívno-technická úprava.
K článku II
Ustanovuje sa účinnosť zákona vzhľadom na potrebu v čo najkratšom možnom termíne implementovať ustanovenia nariadenia Európskej únie.
Bratislava 29. októbra 2014
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore