Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 30/2015 s účinnosťou od 01.04.2015

Legislatívny proces k zákonu 30/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z. a zákona č. 101/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa vypúšťajú písmená h) a i).

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

2.
§ 3 znie:

㤠3
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") upraví všeobecne záväzným právnym predpisom požiadavky na
a)
potraviny živočíšneho pôvodu,

b)
potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, zmiešané potraviny vrátane nápojov okrem spotrebiteľsky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,

c)
geneticky modifikované potraviny,

d)
označovanie potravín,

e)
poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,

f)
označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu,

g)
zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania.

(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
hygienické požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní,

b)
požiadavky na epidemiologicky rizikové činnosti výroby potravín,

c)
požiadavky na nové potraviny,1b)

d)
mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly určené na ich balenie, ktoré neupravujú osobitné predpisy,1f)

e)
požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,

f)
požiadavky na potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením,

g)
požiadavky na potraviny určené na osobitné výživové účely a výživové doplnky,

h)
požiadavky na kontaminanty v potravinách,

i)
požiadavky na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín,

j)
požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá,

k)
požiadavky na osobitné prísady do potravín,

l)
požiadavky na prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu,

m)
požiadavky na používanie aromatických látok v potravinách pre dojčatá a malé deti,

n)
požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín a obmedzenie používania niektorých iných látok pri výrobe potravín.

(3)
Požiadavky na bezpečnosť potravín a ich kvalitu, hygienu, požiadavky na zloženie potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu a inú manipuláciu s nimi, ich umiestňovanie na trh, ako aj zásady na odber vzoriek a metódy ich skúšania a postupy ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa odsekov 1 a 2 je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d sa vypúšťajú.

3.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1 a schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa § 23 ods. 13. Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podáva žiadateľ podľa vzoru žiadosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa. Orgán úradnej kontroly potravín uvedený v § 21 ods. 1 písm. d) zverejní vzor žiadosti na svojom webovom sídle.“.

4.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
klíčky8ca) len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § 21 ods. 1 písm. b) a d).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ca a 8 cb znejú:

„8ca)
Čl. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 208/2013 z 11. marca 2013 o požiadavkách na vysledovateľnosť klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).

8cb)
Čl. 2 a príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).Čl. 2 ods. 1 písm. d), čl. 6 a príloha I nariadenia (ES) č. 852/2004.“.

5.
V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:

„d)
po uplynutom dátume spotreby8daa) alebo dátume minimálnej trvanlivosti.8dab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8daa a 8dab znejú:

„8daa)
Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.

8dab)
Čl. 2 ods. 2 písm. r) a čl. 24 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.“.

6.
V § 7b sa slová "jej množstvo" nahrádzajú slovami "objednané množstvo zásielky a balenie potravín podľa § 8 ods. 1".
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh okrem prvovýrobcu, je na účely splnenia povinností podľa odsekov 1 a 2 povinný mať v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilú osobu, ktorá má v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva
a)
vysokoškolské vzdelanie alebo

b)
stredoškolské vzdelanie a absolvovala akreditovaný8g) vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte Európskej únie.

(4)
Povinnosť podľa odseku 3 nemá prevádzkovateľ, ktorý sám spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8g) znie:

„8g)
§ 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.“.

8.
§ 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9
Označovanie potravín
(1)
Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka údajmi podľa osobitného predpisu.9)

(2)
Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý používa aj inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín, ako je uvedená v osobitnom predpise,9a) oznámi túto formu ministerstvu.

(3)
Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný monitorovať inú formu označenia podľa odseku 2 a správu o tom zaslať ministerstvu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

„9)
Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

9a)
Čl. 29 až 34 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.“.

9.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

10.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Orgán úradnej kontroly potravín, na základe žiadosti prevádzkovateľa, vydá rozhodnutie o schválení prevádzkarne produkujúcej klíčky podľa osobitného predpisu.8cb)“.

11.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
nesplnila povinnosť podľa § 8 ods. 3.“.

12.
§ 29a sa vypúšťa.
13.
Za § 31ac sa vkladá § 31ad, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31ad
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2015
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa § 3 ods. 1 až 4 zákona účinného do 31. marca 2015 ostávajú platné a účinné do vydania nových všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2)
Prevádzkovateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh, je povinný založiť pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah s osobou, ktorá je odborne spôsobilá v oblasti potravinárstva, podľa § 8 ods. 3 do 1. apríla 2016.

(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2015 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2015.“.

14.
Za § 31f sa vkladá § 31g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31g
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. apríla 2015
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu.“.

15.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 152/1995 Z. z.

VZOR
Prevziať prílohu - VZOR“.

16.
Slová "internetový predaj" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "predaj na diaľku" v príslušnom tvare.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore