Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70281
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28 JUD17 DS32 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019


§ 6
Pôsobnosť Štátnej pokladnice

(1)
Štátna pokladnica
a)
realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
b)
zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klienta, prognóz Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a poskytuje ho agentúre,
c)
účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách vykonávaných s klientom Štátny dlh,
d)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytovaním a so splácaním úverov a návratných finančných výpomocí klienta,
e)
vykonáva platobné operácie súvisiace so splácaním úverov a pôžičiek podľa rozhodnutia vlády v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
f)
vykonáva platobné operácie súvisiace s poskytnutými štátnymi zárukami,
g)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke,13) pobočke zahraničnej banky13) alebo v zahraničnej banke,13) ktorá má sídlo na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie13) (ďalej len „zahraničná banka so sídlom v členskom štáte"),
h)
vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
i)
úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch klienta,
j)
úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch klienta Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa,
k)
úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky vedené na účtoch klienta; Štátna pokladnica môže dočasne voľnými finančnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu Štátnej pokladnice,
l)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,
m)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte,
n)
účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými na vybraných účtoch Štátnej pokladnice podľa § 17 ods. 2,
o)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1,
p)
poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch a operáciách na účtoch tohto klienta,
q)
poskytuje informácie podľa osobitných predpisov14) v rozsahu svojej pôsobnosti,
r)
usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov,
s)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a poštového podniku14a) na zmluvnom základe,
t)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Štátnej pokladnice a so systémom štátnej pokladnice,
u)
ukladá a spravuje pokuty podľa § 13,
v)
vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),
w)
vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
x)
pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania systému štátnej pokladnice,
y)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
z)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty Štátnej pokladnice,
za)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6,
zb)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n),
zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.
(2)
Štátna pokladnica má právo
a)
odpísať finančné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu platobnej operácie v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,14b)
b)
za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta v zmysle schválenej koncepcie Štátnej pokladnice a za vykonanie platobnej operácie požadovať úhradu nákladov a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta.
(3)
Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. o) a q)
a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie a z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k) a l), obcí, rozpočtových organizácií obcí a príspevkových organizácií obcí,
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie a Európsku úniu.
(4)
Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné platobné operácie, pri ktorých sa suma prevodu prepočítava z jednej meny na inú menu, vychádza pri prepočte týchto mien z aktuálneho kurzu na devízovom trhu.
(5)
Štátna pokladnica vedie príjmy Štátnej pokladnice a výdavky Štátnej pokladnice na osobitnom účte. Správcom osobitného účtu je Štátna pokladnica.
(6)
Príjmy osobitného účtu sú
a)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
príjmy z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. j) a v),
c)
príjmy za vykonanie platobných operácií a služieb podľa odseku 2 písm. b),
d)
príjmy z finančných operácií podľa § 17 ods. 2,
e)
kladné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou a kurzom použitým Štátnou pokladnicou podľa odseku 4 pri prijatých platobných operáciách a odoslaných platobných operáciách.
(7)
Výdavky osobitného účtu sú
a)
úroky vyplácané klientovi uvedenému v odseku 1 písm. i) a k),
b)
záporné kurzové rozdiely vyplývajúce z rozdielu medzi kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou a kurzom použitým Štátnou pokladnicou podľa odseku 4 pri prijatých platobných operáciách a odoslaných platobných operáciách,
c)
výdavky súvisiace s platobnou operáciou.
(8)
Prebytok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu do piatich pracovných dní po skončení štvrťroka formou preddavkov; zúčtováva sa do 20 pracovných dní po skončení rozpočtového roka. Prebytkom osobitného účtu sa rozumie kladný rozdiel medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného účtu. Preddavkom sa rozumie prebytok osobitného účtu znížený o rezervu na vyplatenie úrokov podľa § 11 ods. 5.
(9)
Štátna pokladnica realizuje platobné operácie výlučne bezhotovostne.
(10)
Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov a technických prostriedkov slúžiacich na iniciáciu, vykonanie a prijatie úhrady v prospech klienta a na účet vedený v Štátnej pokladnici, najmä bezhotovostným prevodom z účtu v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte a platobnou kartou, ak je táto úhrada vykonávaná prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta. Na účely používania platobnej brány Štátnej pokladnice je Štátna pokladnica oprávnená využívať funkcionality platobného modulu podľa osobitného predpisu14c) a evidencie platobných titulov verejnej správy.
zobraziť paragraf
§ 12a
Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice


Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu25) alebo iného obdobného miesta alebo je podľa osobitného predpisu povinný úhradu takýmto spôsobom umožniť, je povinný na tento účel sprístupniť aj technické prostriedky alebo programové prostriedky potrebné na vykonanie úhrady s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice. Na účely podľa prvej vety poskytne Štátna pokladnica klientovi potrebnú súčinnosť.
zobraziť paragraf
§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019

(1)
Štátna pokladnica zriadi platobnú bránu Štátnej pokladnice podľa § 6 ods. 10 do 1. augusta 2020.
(2)
Klient je povinný postupovať podľa § 12a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zavedenia platobnej brány Štátnej pokladnice do prevádzky. Štátna pokladnica oznámi deň zavedenia platobnej brány Štátnej pokladnice do prevádzky na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore