Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.06.2023 do 31.05.2024

Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 31.05.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD10DS35EUPP7ČL0

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.06.2023 do 31.05.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 389/2022


§ 2b

(1)
Ministerstvo
a)
vypracúva stratégiu systému štátnej pokladnice, kontroluje jej plnenie a koordinuje budovanie systému štátnej pokladnice,
b)
určuje a kontroluje riadiace procesy systému štátnej pokladnice podľa tohto zákona,
c)
schvaľuje na základe návrhu Štátnej pokladnice koncepciu Štátnej pokladnice, ktorá vymedzuje služby poskytované klientom,
d)
usmerňuje riadenie zostatkov finančných prostriedkov na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
e)
buduje a udržiava informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „informačný systém”) a zabezpečuje, aby informačný systém spĺňal kritériá bezpečnosti, spoľahlivosti a primeranosti,
f)
usmerňuje meranie efektívnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva pravidelné vyhodnocovanie efektívnosti systému štátnej pokladnice,
g)
v spolupráci s agentúrou a Štátnou pokladnicou informuje Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a verejnosť o výsledkoch systému štátnej pokladnice,
h)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas na pripojenie subjektu uvedeného v § 2a ods. 1 písm. l) a m) do systému štátnej pokladnice na základe ich žiadosti predloženej Štátnej pokladnici a určuje podmienky pripojenia,
i)
usmerňuje riadenie likvidity Štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia likvidity Štátnej pokladnice,
j)
usmerňuje riadenie rizík, ktoré vyplývajú z činnosti systému štátnej pokladnice a vykonáva kontrolu riadenia rizík,
k)
usmerňuje vykonávanie finančných operácií týkajúcich sa prevodov otvorenej likviditnej pozície, úrokovej pozície a devízovej pozície Štátnej pokladnice na ministerstvo, ktoré je osobitným klientom pre činnosti súvisiace so štátnym dlhom (ďalej len „klient Štátny dlh”),
l)
schvaľuje na základe návrhu agentúry stratégiu riadenia štátneho dlhu a vykonáva kontrolu jej realizácie; na tieto účely zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými ratingovými agentúrami pri určovaní ratingu Slovenskej republiky, ktorým sa rozumie posudzovanie a hodnotenie schopnosti a pripravenosti Slovenskej republiky uhrádzať svoje finančné záväzky,
m)
vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 2c ods. 6,
n)
môže určiť priority realizácie výdavkov klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. a) v prípade nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu,
o)
usmerňuje a kontroluje monitorovanie platobných operácií realizovaných Štátnou pokladnicou,
p)
vedie evidenciu oznámení o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.
(2)
Ministerstvo zostavuje súbory údajov z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektom verejnej správy. Na účel zostavenia súborov údajov podľa prvej vety je subjekt verejnej správy povinný predkladať ministerstvu údaje podľa prvej vety. Usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektmi verejnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 6
Pôsobnosť Štátnej pokladnice

(1)
Štátna pokladnica
a)
realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
b)
zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klienta, prognóz Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a poskytuje ho agentúre,
c)
účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách vykonávaných s klientom Štátny dlh,
d)
vykonáva platobné operácie,
e)
zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke,13) pobočke zahraničnej banky13) alebo v zahraničnej banke,13) ktorá má sídlo na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie13) (ďalej len „zahraničná banka so sídlom v členskom štáte"),
f)
vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
g)
úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch klienta,
h)
úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch klienta Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa,
i)
úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky vedené na účtoch klienta; Štátna pokladnica môže dočasne voľnými finančnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu Štátnej pokladnice,
j)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,
k)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte,
l)
účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými na vybraných účtoch Štátnej pokladnice podľa § 17 ods. 2,
m)
pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1,
n)
poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch a operáciách na účtoch tohto klienta,
o)
poskytuje informácie podľa osobitných predpisov14) v rozsahu svojej pôsobnosti,
p)
usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov,
q)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a poštového podniku14a) na zmluvnom základe,
r)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Štátnej pokladnice a so systémom štátnej pokladnice,
s)
ukladá a spravuje pokuty podľa § 13,
t)
vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k),
u)
vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
v)
pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania systému štátnej pokladnice,
w)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
x)
vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty Štátnej pokladnice,
y)
vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6,
z)
realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n),
aa)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice,
ab)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení riadenia rizík,
ac)
podieľa sa na definovaní rizík spojených s platobnými operáciami a navrhuje postupy, ako týmto rizikám predchádzať,
ad)
navrhuje postupy a schémy na zdokonalenie automatizovaných softvérových procesov na odhalenie rizík spojených s platobnými operáciami,
ae)
informuje ministerstvo o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.
(2)
Štátna pokladnica má právo
a)
odpísať finančné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu platobnej operácie v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,14b)
b)
za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta v zmysle schválenej koncepcie Štátnej pokladnice a za vykonanie platobnej operácie požadovať úhradu nákladov a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta.
(3)
Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. m) a o)
a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k), l), m) a n),
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie a Európsku úniu.
(4)
Ak Štátna pokladnica zabezpečuje pre svojich klientov platobné operácie, pri ktorých sa suma prevodu prepočítava z jednej meny na inú menu, vychádza pri prepočte týchto mien z aktuálneho kurzu na devízovom trhu.
(5)
Príjmy a výdavky Štátnej pokladnice súvisiace s pôsobnosťou Štátnej pokladnice podľa odsekov 1, 2, 4 a 10 a § 11 sa vedú na osobitnom účte, ktorého správcom je Štátna pokladnica.
(6)
Príjmy osobitného účtu sú príjmy
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. h),
c)
z finančných operácií vykonávaných s klientom Štátny dlh podľa § 2b ods. 1 písm. k),
d)
z finančných operácií a obchodov vykonávaných v osobitných prípadoch podľa § 17 ods. 2,
e)
z úhrad nákladov od klientov za vykonanie platobných operácií a služieb poskytovaných na základe zmluvy a na základe žiadosti klienta,
f)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(7)
Výdavky osobitného účtu sú výdavky
a)
z úročenia finančných prostriedkov podľa § 11 ods. 3,
b)
z úročenia finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. i),
c)
súvisiace s činnosťou Štátnej pokladnice podľa odseku 1 písm. e), j), k), q) alebo písm. aa) a súvisiace s finančným zabezpečením hospodárskej mobilizácie,14ba)
d)
z použitia kurzov súvisiacich so zabezpečovaním platobných operácií, pri ktorých sa suma prepočítava z jednej meny na inú menu.
(8)
Kladný zostatok osobitného účtu sa v priebehu rozpočtového roka odvádza do príjmov štátneho rozpočtu14bb) do 5 pracovných dní po skončení štvrťroka formou preddavkov a do 20 pracovných dní po skončení rozpočtového roka. Preddavkom sa rozumie zostatok osobitného účtu znížený o rezervu na financovanie výdavkov podľa odseku 7.
(9)
Štátna pokladnica realizuje platobné operácie výlučne bezhotovostne.
(10)
Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov a technických prostriedkov slúžiacich na iniciáciu, vykonanie a prijatie úhrady v prospech klienta a na účet vedený v Štátnej pokladnici, najmä bezhotovostným prevodom z účtu v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte a platobnou kartou, ak je táto úhrada vykonávaná prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta. Na účely používania platobnej brány Štátnej pokladnice je Štátna pokladnica oprávnená využívať funkcionality platobného modulu podľa osobitného predpisu14c) a evidencie platobných titulov verejnej správy.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 10d
Monitoring platobných operácií

(1)
Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2)
Spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Monitoringu podľa odseku 1 nepodliehajú platobné operácie
a)
medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b)
klienta podľa § 2c,
c)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4)
Rizikovou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5)
Ak bola platobná operácia Štátnou pokladnicou vyhodnotená ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 21a

Pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných operáciách, platobných operáciách alebo iných obchodoch týkajúcich sa klientov alebo iných účastníkov finančného trhu sa postupuje rovnako ako pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov, ktoré sa týkajú platobných služieb alebo iných bankových obchodov a sú predmetom bankového tajomstva;29b) to sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť Štátnej pokladnice predkladať a poskytovať údaje subjektom uvedeným v tomto zákone.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore