Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71802
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Podvojné účtovníctvo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Cenné papiere, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD18 DS33 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/2002 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 314/2020

Legislatívny proces k zákonu 314/2020

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 314/2020, dátum vydania: 11.11.2020

 

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák.

Poslaneckým pozmeňujúcim návrhom v II. čítaní bola v roku 2018 upravená novela zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ktorú do legislatívneho procesu predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za bývalú vládnu koalíciu. Táto úprava v podobe nového znenia § 29 uvedeného zákona spočívala okrem iného v zavedení nových pravidiel použitia príspevkov zo štátneho rozpočtu a podľa stručného odôvodnenia sledovala dva základné ciele. Jednak umožniť politickým stranám a hnutiam použiť tieto príspevky aj na pokuty uložené orgánmi verejnej moci a na zmluvné pokuty, resp. iné peňažné sankcie, a tiež uložiť politickým stranám a hnutiam novú povinnosť v zavedení v poradí tretieho tzv. osobitného účtu s cieľom zvýšiť transparentnosť nakladania so štátnymi príspevkami.

Zatiaľ čo prvý zamýšľaný cieľ nových pravidiel použitia štátnych príspevkov politickými stranami a hnutiami sa podarilo naplniť, povinnosť zavedenia tzv. osobitného účtu v Štátnej pokladnici neprispela k väčšej transparentnosti a ani z praktických dôvodov nebola prínosná. Najmä preto, že osobitný účet v Štátnej pokladnici nie je transparentným účtom, samotná Štátna pokladnica je menej flexibilným miestom pre vedenie bankového účtu a vykonávanie finančných transakcií v porovnaní s komerčnými bankami a pre politické strany a hnutia znamená povinnosť viesť si v poradí takýto tretí bankový účet nadmernú administratívnu záťaž bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

Cieľom návrhu zákona je preto zrušiť povinnosť pre politické strany a hnutia viesť si tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici a s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napr. prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí ku dňu účinnosti návrhu zákona, ako aj upraviť pravidlá na vyrovnanie zostatkov medzi takto zrušeným osobitným účtom a bežným platobným účtom politických strán a hnutí do konca tohto roka.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

V súvislosti s prepracovaním § 29 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v podobe vypustenia jeho odsekov 1 6 sa do § 25 dopĺňa nový odsek 2, ktorý v čiastočne pozmenenej podobe zodpovedá obsahu doterajších odsekov 1 a 2 v ustanovení § 29 tohto zákona. Ide o povinnosť politickej strany alebo hnutia oznámiť číslo svojho platobného účtu Ministerstvu financií SR na účely vyplatenia príspevku zo štátneho rozpočtu na tento účet.

K bodu 2

Politické strany a hnutia v súčasnosti podľa príslušných zákonov povinné viesť si tri účty v rôznych finančných inštitúciách. Prvým je bežný platobný účet vedený v komerčnej banke alebo pobočke zahraničnej banky; tento účet nie je transparentným účtom. Druhým účtom je transparentný účet vedený na účely volebnej kampane v zmysle zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.

85/2005 Z. z.

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Novelou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov z roku 2018 (zákon č. 344/2018 Z. z.) bola zavedená povinnosť viesť si tretí, tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici. Hoci cieľom bolo zvýšenie transparentnosti, tento účet transparentným nie je, pretože Štátna pokladnica takýto typ účtu neponúka. Navyše, samotná Štátna pokladnica je menej flexibilným miestom pre vedenie bankového účtu a vykonávanie finančných transakcií v porovnaní s komerčnými bankami. Pre politické strany a hnutia tak povinnosť viesť si v poradí takýto tretí bankový účet znamená nadmernú administratívnu záťaž bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

Preto sa pre politické strany a hnutia navrhuje zrušenie povinnosti viesť si osobitný účet v Štátnej pokladnici, ako aj s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napr. prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí, a to ku dňu účinnosti návrhu zákona, t.j. k 15. novembru 2020.

Ponecháva sa terajšie znenie § 29 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v podobe nového znenia § 29 tohto zákona.

K bodom 3 a 4

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s Čl. I bodom 2 tohto návrhu zákona.

K bodu 5

Ministerstvo financií SR všetkým politickým stranám a hnutiam vyplatilo štátny príspevok za rok 2020, resp. zostatky za minulé volebné obdobie a z tohto pohľadu by preto zrušenie osobitného účtu v Štátnej pokladnici nemalo predstavovať praktický problém pri

3

uplatňovaní návrhu zákona. Zostáva tak len doriešiť zostatky medzi jednotlivými účtami každej politickej strany a hnutia navzájom, k čomu návrh zákona poskytuje dostatočný čas 1,5 mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona, t.j. do konca tohto roka.

K Čl. II

K bodom 1 až 3

Ide o legislatívnu úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I tohto návrhu zákona. Zo zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vypúšťajú tie ustanovenia, na základe ktorých bola politická strana alebo hnutie vedená ako klient Štátnej pokladnice, ako aj tie ustanovenia, ktoré politickým stranám a hnutiam ukladali povinnosti súvisiace s osobitným účtom vedeným v Štátnej pokladnici.

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 15. novembra 2020, resp. od 1. januára 2021 z dôvodu, aby politické strany a hnutia až do vyrovnania zostatkov medzi jednotlivými účtami mohli formálne zostať klientmi Štátnej pokladnice.

4

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

5

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore