Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odrodách a osivách 291/1996 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2006


Platnosť od: 16.10.1996
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odrodách a osivách 291/1996 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 291/1996 s účinnosťou od 01.05.2004 na základe 470/2002 a 217/2004

Legislatívny proces k zákonu 217/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o odrodách a osivách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri šľachtení a registrácii odrôd ...

b)

pravidlá výkonu štátnej odbornej kontroly a skúšania množiteľského materiálu, odrôd a klonov ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na množiteľský materiál odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín, ...

§ 2
Vymedzenie pojmov na účely zákona
(1)

Šľachtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa objavujú, vytvárajú a vyvíjajú nové odrody ...

(2)

Šľachtenie nových odrôd rastlín je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností rastlín ...

(3)

Udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín je udržiavanie znakov a vlastností odrody rastlín (ďalej ...

(4)

Odroda je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno

a)

definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

b)

odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a

c)

považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.

(5)

Odlišná odroda je odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho ...

(6)

Vyrovnaná odroda je odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom ...

(7)

Stála odroda je odroda, ktorá si pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami ...

(8)

Klon je vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu, ovocných drevín a lesných drevín z určitých ...

(9)

Geneticky modifikovaná odroda je odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý ...

(10)

Hospodárska hodnota je súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, zdravotného stavu, ...

(11)

Štátne odrodové skúšky (ďalej len „odrodové skúšky") sú úradný postup preverovania vlastností ...

(12)

Predskúšky sú postupy, ktorými sa zisťujú hospodárske znaky a vlastnosti odrody druhov poľnohospodárskych ...

(13)

Spoločný katalóg odrôd je zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných ...

(14)

Udržiavateľ odrody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo ...

(15)

Úradný popis odrody je popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe ...

(16)

Uznávacie konanie je odborné hodnotenie množiteľských porastov a skúšanie množiteľského materiálu ...

(17)

Množiteľský porast je porast určený na výrobu množiteľského materiálu.

(18)

Šľachtiteľský množiteľský materiál je množiteľský materiál zodpovedajúci úradnému popisu ...

(19)

Množiteľský materiál poľnohospodárskych plodín sú semená na pestovanie rastlín (ďalej len ...

(20)

Uznaný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý pochádza z množiteľských porastov ...

(21)

Kategórie množiteľského materiálu sú šľachtiteľský množiteľský materiál, množiteľský ...

(22)

Množiteľský materiál predstupňov je množiteľský materiál vyrábaný priamo udržiavateľom ...

(23)

Základný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý je vyrobený priamo zo šľachtiteľského ...

(24)

Certifikovaný množiteľský materiál je množiteľský materiál vyrobený priamo z množiteľského ...

(25)

Štandardný množiteľský materiál je množiteľský materiál registrovaných odrôd zelenín, ktorý ...

(26)

Konformný množiteľský materiál je množiteľský materiál odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ...

(27)

Obchodný množiteľský materiál je množiteľský materiál druhov, ktorých odrody podliehajú registrácii ...

(28)

Sadenice zelenín (priesady) sú mladé rastliny vypestované z osiva, sadiva alebo z častí rastlín, ...

(29)

Podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča ...

(30)

Komponenty sú línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ...

(31)

Uvádzanie do obehu je obchodné skladovanie, ponuka na predaj, predaj, dovoz, vývoz alebo iný spôsob ...

(32)

Zmluvný štát je štát, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu v oblasti registrácie ...

DRUHÁ ČASŤ

ODRODY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

§ 3
Konanie o registrácii odrody
(1)

Konanie o registrácii odrody poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých ...

(2)

Žiadosť o registráciu odrody podľa odseku 1, ako aj žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody ...

(3)

Žiadosť o registráciu odrody je oprávnená podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej ...

a)

odrodu objavila, vytvorila alebo vyvinula vo vlastnom mene a na vlastné náklady, alebo financovala ...

b)

má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,2a) alebo

c)

nadobudla prevodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,2b) alebo

d)

podala prihlášku na ochranu práv odrody,2c) alebo

e)

je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

f)

je právnym nástupcom osoby uvedenej v písmenách a) až e).

(4)

Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, musí na podanie žiadosti ...

(5)

Žiadateľ je povinný kontrolnému ústavu

a)

podať žiadosť v štátnom jazyku3) na tlačive a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

b)

poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ...

c)

priložiť pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín výsledky predskúšok vykonaných podľa ...

d)

doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a) súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

(6)

Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu ...

§ 4
Podmienky registrácie odrody
(1)

Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín a okrasných, liečivých a aromatických rastlín ...

(2)

Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody s prihliadnutím na posudok komisie podľa ...

a)

je odlišná,

b)

je vyrovnaná,

c)

je stála,

d)

má hospodársku hodnotu,

e)

má názov spĺňajúci podmienky podľa § 8,

f)

má zabezpečené udržiavacie šľachtenie,

g)

prispeje k zachovaniu a k zlepšeniu poľnohospodárskej výroby, k zlepšeniu kvality produktov určených ...

h)

nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,

i)

v prípade geneticky modifikovanej odrody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4a)

(3)

Hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, ak ide o

a)

komponenty hybridov,

b)

odrody tráv, ktoré nie sú určené na krmovinárske využitie,

c)

odrody zeleninových druhov,

d)

odrody ovocných druhov,

e)

odrody okrasných, liečivých a aromatických rastlín.

(4)

Kontrolný ústav rozhodnutím

a)

zamietne registráciu odrody, alebo

b)

vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením, alebo

c)

predĺži trvanie odrodových skúšok so súhlasom žiadateľa, najviac však o jeden rok, ak odroda ...

(5)

Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 2 alebo 4 najneskôr do 30 dní od posúdenia komisiou ...

§ 5
Trvanie a predĺženie registrácie odrody
(1)

Odroda sa registruje po dobu

a)

10 rokov, ak ide o jednoročné druhy,

b)

15 rokov, ak ide o viacročné druhy,

c)

25 rokov, ak ide o vinič hroznorodý, chmeľ alebo ovocné dreviny vrátane podpníkov,

na základe rozhodnutia o registrácii.

(2)

Kontrolný ústav na žiadosť žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody rozhodnutím predĺži ...

(3)

Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa kontrolnému ústavu podáva pri druhoch uvedených ...

(4)

Predĺženie doby registrácie odrôd okrasných, aromatických a liečivých rastlín a ostatných ...

(5)

Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ...

§ 6
Zrušenie registrácie odrody
(1)

Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak

a)

o to požiadal žiadateľ; v prípade viacerých udržiavateľov odrody musia žiadosť o zrušenie ...

b)

odroda už nie je stála alebo vyrovnaná, alebo

c)

odroda už nemá hospodársku hodnotu, ktorá bola podmienkou registrácie, alebo

d)

žiadateľ nedodá množiteľský materiál na odrodové skúšky v množstve, kvalite a v termíne ...

e)

stav udržiavacieho šľachtenia a jeho dokumentácie neumožňuje dodržanie podmienok registrácie ...

f)

odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, alebo

g)

žiadateľ neuhradil náklady na odrodové skúšky, alebo

h)

dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody.

(2)

Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až e), možno množiteľský ...

(3)

Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. g), možno množiteľský ...

(4)

Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. f) a h), musí sa množiteľský ...

§ 7
Štátna odrodová kniha
(1)

Zápis odrody do Štátnej odrodovej knihy, ktorou sa rozumie zoznam všetkých odrôd registrovaných ...

(2)

Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje

a)

názov odrody,

b)

latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktorému odroda patrí,

c)

evidenčné číslo odrody,

d)

obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,

e)

dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody,

f)

dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody,

g)

dátum zrušenia alebo uplynutia doby registrácie odrody,

h)

dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody,

i)

údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a)

j)

údaj o majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia,4b)

k)

obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) udržiavateľa odrody (§ 2 ods. 15).

(3)

Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je žiadateľ povinný do 30 dní písomne oznámiť kontrolnému ...

(4)

Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam registrovaných odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej ...

(5)

Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam odrôd registrovaných v Štátnej odrodovej knihe (ďalej ...

§ 8
Názov odrody
(1)

Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike používať rovnaký názov ako v zmluvnom štáte. To neplatí, ...

(2)

Názov odrody

a)

nesmie byť zložený len z čísel,

b)

nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s názvom používaným v tuzemsku alebo v zahraničí pre registrovanú ...

c)

nesmie vyvolávať nesprávne predstavy o hodnote, vlastnostiach alebo o pôvode odrody,

d)

nesmie obsahovať slovenské alebo latinské botanické názvy,

e)

nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s ochrannou známkou, označením pôvodu alebo so zemepisným ...

f)

musí zodpovedať požiadavkám osobitného predpisu,3)

g)

nesmie byť odlišný od názvu uvedeného v šľachtiteľskom osvedčení vydanom podľa osobitného ...

h)

nesmie byť ťažko vysloviteľný alebo inak jazykovo nevhodný.

(3)

Žiadateľ o registráciu odrody je povinný oznámiť kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov pred ...

(4)

Podrobnosti o názve odrody ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 9
Šľachtenie odrôd rastlín
(1)

Šľachtenie nových odrôd je oprávnená vykonávať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ...

(2)

Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd, je povinný

a)

viesť záznamy o

1.

genetických zdrojoch rastlín,4f) ktoré použil pri vytvorení, objavení alebo vyvinutí odrody,

2.

použitej metóde šľachtenia odrody,

3.

priebehu šľachtenia odrody,

4.

množstve vyrobeného šľachtiteľského množiteľského materiálu,

b)

vyhotoviť popis odrody,

c)

viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na šľachtenie odrody, ...

d)

evidovať pôvodcov4h) a ich podiely na vytvorení, objavení alebo vyvinutí novej odrody,

e)

uchovávať dokumentáciu o odrode podľa písmen a), b) a d) najmenej 30 rokov od právoplatnosti rozhodnutia ...

(3)

Udržiavacie šľachtenie odrody je oprávnený vykonávať žiadateľ uvedený v § 3 ods. 3 písm. ...

(4)

Ak odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 udržiavajú aj ďalší udržiavatelia odrody,

a)

každý z nich môže písomne požiadať kontrolný ústav, aby bol v Štátnej odrodovej knihe zapísaný ...

b)

ďalší udržiavateľ odrody je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál ...

c)

kontrolný ústav rozhodne o zápise ďalších udržiavateľov odrody do Štátnej odrodovej knihy, ...

(5)

Ak kontrolný ústav má zapísať v Štátnej odrodovej knihe zmenu v osobe udržiavateľa odrody na ...

(6)

Udržiavateľ odrody je povinný počas trvania odrodových skúšok a doby registrácie odrody

a)

zabezpečiť udržiavacie šľachtenie odrôd na udržiavanie znakov a vlastností odrody, na základe ...

b)

zabezpečiť dodávku základného množiteľského materiálu do množiteľského cyklu,

c)

dodať na vyžiadanie kontrolného ústavu kontrolné vzorky množiteľského materiálu registrovanej ...

d)

predložiť na vyžiadanie kontrolného ústavu dokumentáciu udržiavacieho šľachtenia odrôd,

e)

viesť záznamy o

1.

používanej metóde udržiavacieho šľachtenia odrôd,

2.

množstve vyrobeného množiteľského materiálu,

f)

viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na udržiavacie šľachtenie ...

g)

uchovávať záznamy podľa písmena e) po dobu troch rokov od ich vyhotovenia.

(7)

Odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 možno udržiavať v Slovenskej republike alebo v zmluvnom štáte, ...

§ 10
Informácie o odrodách
(1)

Každý má právo oboznámiť sa

a)

s vlastnosťami a znakmi registrovaných odrôd a odporúčaných odrôd, ktoré zistil kontrolný ústav, ...

b)

s názvami skúšaných odrôd, menami a adresami ich žiadateľov,

c)

s popismi odrôd (§ 17 ods. 2),

ktoré sú uložené v kontrolnom ústave.

(2)

Kontrolný ústav umožní tomu, kto preukáže právny záujem, aby sa oboznámil s výsledkami poľných ...

§ 11
Zoznam odporučených odrôd
(1)

Zoznam odporučených odrôd, ktorým sa rozumie zoznam odrôd, ktoré sú najvhodnejšie na pestovanie ...

(2)

Skúšky hospodárskych vlastností na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd vykonáva kontrolný ...

(3)

Zoznam odporučených odrôd každoročne zostavuje a zverejňuje kontrolný ústav.

§ 12
Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie druhej časti zákona
a)

zoznam druhov podľa § 3 ods. 1,

b)

druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je podmienkou registrácie overenie hospodárskej hodnoty ...

c)

druhy poľnohospodárskych plodín, pri ktorých sa pri podaní žiadosti o registráciu odrody vyžaduje ...

d)

podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a o vedení dokumentácie podľa § 9,

e)

druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu ...

f)

podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie, ...

g)

podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

h)

podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.

TRETIA ČASŤ

MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

§ 13
Podmienky výroby, spracovania a uvádzania množiteľského materiálu do obehu
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania množiteľský materiál vyrába ...

(2)

Držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 musí byť aj dovozca, ktorý dováža množiteľský materiál ...

(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ak

a)

absolvoval stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, lesníckom ...

b)

úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti [§ 22 písm. h)].

(4)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je právnickou osobou, ak ...

(5)

Osvedčenie vydané dodávateľovi obsahuje

a)

obchodné meno,

b)

identifikačné číslo,

c)

pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši ...

d)

osobné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 4 (meno a bydlisko),

e)

predmet činnosti podľa odseku 1,

f)

doba, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak dodávateľ v písomnej žiadosti uviedol dobu určitú,

g)

deň začatia predmetu činnosti, ak dodávateľ v žiadosti uviedol neskorší deň začatia podnikania, ...

h)

dátum vydania osvedčenia.

(6)

Dodávateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 5 do ...

(7)

Kontrolný ústav vedie evidenciu dodávateľov a vydaných osvedčení.

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na toho, kto množiteľský materiál nakupuje v malospotrebiteľskom ...

(9)

Kontrolný ústav rozhodnutím osvedčenie zruší, ak

a)

zistí, že dodávateľ po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po sebe nevykonáva činnosť, ...

b)

dodávateľ o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 7 sám písomne požiada, alebo

c)

dodávateľ už nie je v pracovnoprávnom vzťahu so zodpovedným zástupcom a túto podmienku nesplní ...

d)

dodávateľ inak porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

(10)

Osvedčenie zaniká

a)

smrťou alebo zánikom dodávateľa,

b)

rozhodnutím kontrolného ústavu podľa odseku 9.

(11)

Ak osvedčenie zanikne, kontrolný ústav dodávateľa z evidencie vedenej podľa odseku 7 vyradí.

§ 14
Uvádzanie množiteľského materiálu do obehu
(1)

Do obehu možno uvádzať množiteľský materiál odrôd, ktoré sú zapísané v Štátnej odrodovej ...

a)

ako množiteľský materiál predstupňov alebo ako základný množiteľský materiál, alebo certifikovaný ...

b)

ako štandardný množiteľský materiál zelenín, ak sú splnené požiadavky podľa § 16, alebo ...

(2)

Komponenty na výrobu registrovaných hybridov možno uvádzať do obehu, ak sú uznané podľa tohto ...

(3)

Množiteľský materiál druhov poľnohospodárskych plodín a zelenín možno uvádzať do obehu aj ...

(4)

Množiteľský materiál okrasných rastlín vrátane ovocných druhov a zelenín na okrasné účely ...

(5)

Obchodný množiteľský materiál možno uvádzať do obehu podľa § 17.

(6)

Ak ide o množiteľský materiál ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických ...

a)

chránenú podľa osobitného zákona,1)

b)

všeobecne známu,1)

c)

zapísanú v zozname vedenom dodávateľom na základe popisu uloženého u dodávateľa.

§ 15
Uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu
(1)

Uznávaciemu konaniu kontrolným ústavom podliehajú

a)

množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu predstupňov, základného množiteľského ...

b)

množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský ...

(2)

Dodávateľ je povinný písomne požiadať o uznávanie množiteľských porastov a množiteľského ...

(3)

Kontrolný ústav na základe výsledkov uznávacieho konania rozhodne o uznaní množiteľských porastov ...

§ 16
Podmienky výroby štandardného množiteľského materiálu
(1)

Štandardný množiteľský materiál sa musí vyrobiť z príslušnej generácie uznaného množiteľského ...

(2)

Dodávateľ štandardného množiteľského materiálu je povinný

a)

hodnotiť množiteľské porasty,

b)

vykonávať analýzy množiteľského materiálu,

c)

odoberať vzorky a uchovávať ich po dobu troch rokov,

d)

viesť prehľad o výrobe štandardného množiteľského materiálu,

e)

uviesť vlastnosti štandardného množiteľského materiálu na ním vydanom osvedčení o pôvode ...

f)

viesť evidenciu o predaji štandardného množiteľského materiálu.

§ 16a
Podmienky výroby konformného množiteľského materiálu
(1)

Konformný množiteľský materiál sa môže vyrábať a uvádzať do obehu len pri odrodách ovocných ...

(2)

Za kvalitu, druhovú pravosť a odrodovú čistotu konformného množiteľského materiálu zodpovedá ...

(3)

Konformný množiteľský materiál musí byť označený názvom odrody. Názov odrody sa uvádza, ...

a)

registrovaná, alebo

b)

chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

c)

zapísaná v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

(4)

Dodávateľ je povinný konformný množiteľský materiál kontrolovať a viesť evidenciu o

a)

jeho pôvode a vlastnostiach,

b)

jeho hmotnosti alebo o počte kusov použitých na výrobu,

c)

technologickom postupe jeho pestovania,

d)

stave množiteľského porastu, z ktorého sa bude vyrábať,

e)

spôsobe chemického ošetrenia množiteľského porastu,

f)

jeho výžive,

g)

zdravotnom stave rastlín podľa osobitného zákona,4j)

h)

jeho zbere,

i)

počte kusov alebo o hmotnosti,

j)

jeho nákupe, výrobe a predaji a o vykonaných kontrolách.

(5)

Dodávateľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 4 po dobu piatich rokov.

§ 17
Podmienky výroby obchodného množiteľského materiálu
(1)

Množiteľský materiál tých druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov, možno uvádzať do obehu ...

(2)

Obchodný množiteľský materiál môže uvádzať do obehu len dodávateľ, ktorý

a)

spĺňa požiadavky na označovanie a balenie podľa § 20 okrem požiadavky uvedenej v odseku 3 písm. ...

b)

na obale uvedie, či ide o jarnú alebo ozimnú formu, prípadne iné vlastnosti množiteľského materiálu, ...

c)

vedie evidenciu o hmotnosti alebo počte kusov vyrábaného obchodného množiteľského materiálu ...

d)

vedie evidenciu o nákupe, výrobe a predaji obchodného množiteľského materiálu po dobu piatich ...

§ 18
Zmesi
(1)

Na poľnohospodárske účely možno uvádzať do obehu zmesi osív druhov a odrôd (ďalej len „zmes"), ...

(2)

Dodávateľ je povinný ohlásiť kontrolnému ústavu výrobu zmesí najneskôr jeden mesiac pred jej ...

(3)

Kontrolný ústav po kontrole údajov podľa odseku 2

a)

zmesi eviduje a pred ich uvedením do obehu každej pridelí registračné číslo,

b)

odoberie úradnú vzorku a uchováva ju po dobu troch rokov na kontrolné účely.

(4)

Zmesi určené na poľnohospodárske účely sa môžu uvádzať do obehu, len ak

a)

osivo pred zmiešaním bolo uznané ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský ...

b)

sú určené a označené na použitie ako zmesi

1.

obilnín alebo zmesi obilnín a strukovín na výrobu zrna,

2.

iných druhov okrem tráv na kŕmne účely,

3.

tráv a iných krmovín na kŕmne účely,

4.

rôznych druhov na zelené hnojenie.

(5)

Zmesi určené na iné ako poľnohospodárske účely

a)

môžu obsahovať aj druhy neuvedené v zozname druhov,

b)

podliehajú ustanoveniam tohto zákona, ak obsahujú najmenej jeden druh uvedený v zozname druhov.

(6)

Uvádzať do obehu možno len odrodové zmesi zelenín a riep. Tieto zmesi možno uvádzať do obehu ...

§ 18a
Sadenice zelenín
(1)

Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname druhov,

a)

musia pochádzať z osiva alebo z častí rastlín registrovaných odrôd v kategóriách základný ...

b)

musia sa pestovať a uchovávať oddelene, aby nedošlo k ich zmiešaniu,

c)

nesmú obsahovať škodlivé organizmy4k) a viditeľné príznaky poškodenia týmito organizmami.

(2)

Dodávateľ (§ 13 ods. 1) je povinný

a)

informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov a vykonať opatrenia proti šíreniu ...

b)

zabezpečiť identifikáciu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. ...

c)

požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek na kontrolu druhovej a odrodovej pravosti,

d)

viesť evidenciu výroby sadeníc zelenín [§ 22 písm. n)] a uchovávať záznamy po dobu troch rokov. ...

(3)

Kontrolný ústav zabezpečí kontrolu plnenia povinností dodávateľom podľa odseku 2.

§ 18b
Množiteľský materiál okrasných druhov
(1)

Množiteľský materiál okrasných druhov, ktorý sa uvádza do obehu,

a)

musí spĺňať požiadavky na druhovú pravosť, čistotu a kvalitu,

b)

ak je odroda označená podľa odseku 3, musí spĺňať požiadavky aj na odrodovú pravosť, čistotu ...

c)

nesmie obsahovať škodlivé organizmy.

(2)

Dodávateľ (§ 13 ods. 1) množiteľského materiálu okrasných druhov je povinný

a)

informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov,

b)

označiť množiteľský materiál podľa § 20,

c)

zabezpečiť oddelenú identifikáciu, odber vzoriek na kontrolu, sledovanie a kontrolu kritických ...

d)

uchovávať údaje o odrodách, ktoré uvádza do obehu.

(3)

Množiteľský materiál okrasných druhov možno označiť názvom odrody, len ak ide o odrodu

a)

registrovanú podľa § 3 ods. 1, alebo

b)

chránenú podľa osobitného zákona,1) alebo

c)

všeobecne známu,1) alebo

d)

zapísanú v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

§ 18c
Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo

Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo4l) musí byť označený názvom „Určené ...

§ 19
Podmienky dovozu množiteľského materiálu
(1)

Dovážať možno množiteľský materiál

a)

registrovaných odrôd druhov podľa zoznamu druhov,

b)

odrôd alebo druhov ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých ...

c)

odrôd zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd alebo v zozname odrôd zmluvného štátu,

d)

neregistrovaných odrôd druhov uvedených v zozname druhov, ktoré sú na základe zmluvy určené ...

1.

na jedno vegetačné obdobie pri jednoročných druhoch poľnohospodárskych plodín,

2.

pri viacročných druhoch poľnohospodárskych plodín na dobu trvania prvého zásevu,

e)

neregistrovaných odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktoré sú určené na výrobu konformného ...

(2)

Dovezený množiteľský materiál možno uvádzať do obehu, iba ak je v krajine jeho pôvodu vydaný ...

(3)

Ten, kto množiteľský materiál dováža, je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu dovoz ...

(4)

Kontrolný ústav preskúša kvalitu dovezeného množiteľského materiálu, či táto zodpovedá požiadavkám ...

(5)

Na účely uvádzania do obehu je zakázané dovážať

a)

konformný množiteľský materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého,

b)

zmes osív na poľnohospodárske účely,

c)

množiteľský materiál geneticky modifikovaných odrôd, ak nie je vydaný súhlas na dovoz podľa ...

(6)

Podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa vzťahujú aj na toho, kto dováža množiteľský materiál ...

§ 20
Označovanie a balenie množiteľského materiálu
(1)

Množiteľský materiál možno uvádzať do obehu len v obaloch vylučujúcich ich zámenu a uzatvorených ...

(2)

Údaje na označení obalov musia byť dobre čitateľné, nezmazateľné a v štátnom jazyku.3)

(3)

Na každom obale množiteľského materiálu musia byť uvedené tieto údaje:

a)

meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dodávateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo, ...

b)

názov druhu, alebo ak ide o zmesi, názov druhov a ich percentuálne podiely,

c)

názov odrody, alebo ak ide o zmesi, názvy odrôd, okrem obchodného množiteľského materiálu,

d)

kategória množiteľského materiálu (§ 2 ods. 22),

e)

označenie generácie, ak ide o základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský ...

f)

identifikačné číslo alebo číslo dávky,

g)

rok použitia,

h)

čistá hmotnosť alebo počet kusov,

i)

názov použitého moridla a jeho účinná látka, ak sa použilo,

j)

mesiac a rok posledného odberu úradnej vzorky, s výnimkou malospotrebiteľského balenia.

(4)

Na obale, v ktorom sa uvádza do obehu množiteľský materiál v malospotrebiteľskom balení, musia ...

(5)

Údaje na obale množiteľského materiálu geneticky modifikovaných odrôd uvádzaných do obehu musia ...

§ 21
Povinnosti vlastníkov a nájomcov okolitých pozemkov
a)

zdržať sa pestovania takých druhov, ktoré by mali za následok nežiadúce opelenie množiteľských ...

b)

chrániť pozemky a porasty pred napadnutím škodlivými činiteľmi5) a vykonávať potrebné opatrenia ...

§ 22
Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie tretej časti zákona
a)

podrobnosti o podmienkach uvádzania moreného a nemoreného množiteľského materiálu poľnohospodárskych ...

b)

podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie množiteľského ...

c)

požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti ...

d)

požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti ...

e)

podrobnosti o obaloch, ich označovaní a o uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie ...

f)

oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach, ...

g)

podmienky výkonu kontroly dovezeného množiteľského materiálu,

h)

podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 13 a o vydaní ...

i)

spôsob skúšania a označovania uznaného množiteľského materiálu vyrobeného z meristémových ...

j)

spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu uvádzaného do obehu,

k)

náležitosti prihlášky do uznávacieho konania a dokladov o uznaní množiteľského materiálu,

l)

termíny podávania prihlášok množiteľských porastov do uznávacieho konania,

m)

požiadavky na výrobu, kvalitu a uvádzanie konformného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti ...

n)

požiadavky na vlastnosti sadeníc zelenín, podrobnosti o spôsobe balenia a označovania sadeníc ...

o)

požiadavky na vlastnosti a kvalitu určených druhov okrasných rastlín a náležitosti vedenia zoznamov ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA ODBORNÁ KONTROLA

§ 28
Orgány štátnej odbornej kontroly
a)

ministerstvo,

b)

kontrolný ústav,

c)

obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady.

§ 29
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)

riadi výkon kontroly,

b)

určuje hlavné úlohy v oblasti skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu poľnohospodárskych ...

c)

zriaďuje odbornú komisiu pre množiteľský materiál a odrody poľnohospodárskych plodín (ďalej ...

d)

rozhoduje podľa § 23 ods. 2 a 4,

e)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,

f)

vydáva Listinu registrovaných odrôd,

g)

ukladá pokuty podľa tohto zákona.

(2)

Komisia má deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

posudzuje návrhy na rozhodnutia podľa § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 ...

(3)

Podrobnosti činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

§ 30
Kontrolný ústav
a)

vykonáva skúšanie odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, ...

b)

vykonáva skúšanie a kontrolu odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, ...

c)

vykonáva skúšanie odrôd určených na zápis do Zoznamu odporučených odrôd a počas trvania zápisu ...

d)

rozhoduje podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 9 ods. 4, § 13 ods. ...

e)

zostavuje listinu registrovaných odrôd,

f)

vypracúva a vydáva metodické pokyny, metodiky odrodových skúšok a metodiky skúšania množiteľského ...

g)

vykonáva uznávanie množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín,

h)

vykonáva kontrolu štandardného množiteľského materiálu, konformného množiteľského materiálu, ...

i)

vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho spracovania, balenia, skladovania a uvádzania ...

j)

vykonáva kontrolu kvality dovážaného a vyvážaného množiteľského materiálu,

k)

vykonáva kontrolu množiteľského materiálu na posúdenie zhody jeho kvality s kvalitou uvedenou ...

l)

vykonáva evidenciu dodávateľov a hodnotí ich činnosť,

m)

vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia, vydáva osvedčenia podľa § 9, nahliada do dokumentácie ...

§ 32
Vykonanie kontroly
(1)

Kontrolný ústav môže na účely kontroly a skúšania [§ 1 ods. 1 písm. b)] využívať aj výsledky ...

(2)

Kontrolný ústav môže poveriť výkonom kontroly a skúšania inú odborne spôsobilú fyzickú osobu ...

(3)

Fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné kontrolnému ústavu pri plnení úloh kontroly

a)

umožniť vstup na pozemky a do objektov, kde sa osivo vyrába, balí, spracúva, skladuje a používa, ...

b)

poskytovať bezodplatný odber primeraného množstva vzoriek a požadovanú dokumentáciu vzťahujúcu ...

§ 34
Zverejňovanie informácií

Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odrodách a množiteľskom materiáli nesmú poskytovať ...

ŠIESTA ČASŤ

SANKCIE

§ 35
Pokuty
(1)

Tomu, kto pri svojom podnikaní podľa § 13 porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona tým, ...

a)

uvedie do obehu alebo dovezie na účely uvedenia do obehu množiteľský materiál neregistrovaných ...

b)

nedodrží povinnosti vyplývajúce z ochrany množiteľských porastov,

c)

vykoná bez oznámenia kontrolnému ústavu činnosti, pre ktoré musí byť evidovaný kontrolným ...

d)

nevedie týmto zákonom predpísanú evidenciu a dokumentáciu,

e)

marí vykonávanie kontroly,

f)

uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý podľa tohto zákona nie je dovolené do obehu uvádzať, ...

g)

neuchováva vzorky množiteľského materiálu podľa § 16,

h)

uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý nie je balený alebo označovaný podľa tohto zákona, ...

i)

v sadivovej oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva [§ 22 písm. f)] nedodržiava povinnosť ...

uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu alebo lesníckeho ústavu pokutu až do výšky ...

(2)

Za opätovné porušenie povinností uvedených v odseku 1 v prípade, ak k nemu došlo v lehote do ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinností ...

(5)

Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady ukladajú ako orgány štátnej odbornej kontroly pokuty ...

(6)

Výnosy z pokút uložených ministerstvom sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 36
Iné opatrenia
(1)

Popri pokute uvedenej v § 35 kontrolný ústav na základe vykonanej kontroly tomu, kto pri svojom ...

a)

pozastaví uvádzanie množiteľského materiálu do obehu až do odstránenia zistených nedostatkov, ...

b)

zakáže uvádzanie množiteľského materiálu do obehu, alebo

c)

nariadi likvidáciu množiteľského materiálu.

(2)

O odvolaniach proti opatreniam podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo. Odvolanie proti opatreniu kontrolného ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Trovy a náklady konania
(1)

Trovy uznávacieho konania podľa § 15, náklady na vydávanie certifikátov na kvalitu množiteľského ...

(2)

Cenu za služby vykonávané podľa odseku 1 určí kontrolný ústav vo výške ekonomicky oprávnených ...

(3)

Náklady na rozbor vzoriek odobraných kontrolným ústavom v rámci kontroly kvality množiteľského ...

§ 38
Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,15) ak tento ...

§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)

Odroda registrovaná v Štátnej odrodovej knihe pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje ...

(2)

Povolenia na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu vydané podľa doterajších predpisov ...

§ 39a
Prechodné ustanovenie
(1)

Konania podľa § 3 ods. 4 a 5, § 4 ods. 3 a 4, § 5 ods. 2 a 4 a § 6 ods. 1 začaté pred nadobudnutím ...

(2)

Kontrolný ústav je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona upraviť ...

(3)

Žiadatelia (§ 3 ods. 3) sú povinní predložiť kontrolnému ústavu v lehote určenej v jeho výzve ...

§ 40
Mimoriadne opatrenia
(1)

Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným množiteľským materiálom odrôd niektorého ...

a)

povoliť uvádzanie do obehu obchodného množiteľského materiálu; tento množiteľský materiál ...

b)

určiť odlišné kvalitatívne podmienky uznávania množiteľského materiálu.

(2)

Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody v dôsledku nedostatku množiteľského materiálu registrovaných ...

(3)

Ministerstvo zverejní opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vo svojom vestníku.

§ 40a

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie22) na vykonanie článku 70 Európskej ...

§ 41
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa

§ 4 ods. 3, § 5 až 15, § 35 až 38 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení ...

§ 42
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších ...
 • 1a)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. ...
 • 2)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  § 21 zákona č. 132/1989 Zb.
 • 2b)  § 11 zákona č. 132/1989 Zb.
 • 2c)  § 16 zákona č. 132/1989 Zb.
 • 2d)  § 23 a § 31 Občianskeho zákonníka.§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 4)  § 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 4a)  § 21 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 4b)  § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.
 • 4c)  § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. ...
 • 4d)  § 31 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 4e)  § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 4f)  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z.
 • 4g)  § 2 a 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov ...
 • 4h)  § 2 písm. g) bod 1.2 a § 7 ods. 7 zákona č. 132/1989 Zb.
 • 4i)  § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.
 • 4j)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v ...
 • 4k)  § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 ...
 • 4l)  Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.
 • 4m)  § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 4n)  § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. ...
 • 6)  § 9 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...
 • 7)  § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 8)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...
 • 8a)  § 409 a § 536 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...
 • 11)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 34 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláška Ministerstva financií ...
 • 15)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 22)  Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore