Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách 470/2002 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2006

Platnosť od: 13.08.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách 470/2002 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 470/2002 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnických osôb pri" vkladajú slová „šľachtení a" ...

2.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Tento zákon sa nevzťahuje na množiteľský materiál odrôd a klonov poľnohospodárskych ...

3.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Vymedzenie pojmov na účely zákona (1) Šľachtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných ...

4.

§ 3 a 4 vrátane nadpisu znejú:

„§ 3 Konanie o registrácii odrody (1) Konanie o registrácii odrody poľnohospodárskych plodín, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d, 3, 4 a 4a znejú:

„2a) § 21 zákona č. 132/1989 Zb. 2b) § 11 zákona č. 132/1989 Zb. 2c) § 16 zákona č. 132/1989 ...

5.

V § 5 ods. 1 sa za slovom „registrácii" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ktoré ...

6.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 5 a odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Kontrolný ústav na žiadosť žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody rozhodnutím ...

7.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Zrušenie registrácie odrody (1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ...

8.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťa slovo „ministerstva" a slová „§ 4 ods. 3." sa nahrádzajú slovami ...

9.

V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje a) názov odrody, b) latinský názov a slovenský ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb. 4c) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane ...

10.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Názov odrody (1) Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike používať rovnaký názov ako ...

11.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Šľachtenie odrôd rastlín (1) Šľachtenie nových odrôd je oprávnená vykonávať každá ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4i znejú:

„4d) § 31 ods. 2 Obchodného zákonníka. 4e) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ...

12.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „majiteľov, udržiavateľov a osôb majúcich práva k odrode ...

13.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie druhej časti zákona Ministerstvo ustanoví všeobecne ...

14.

Nadpis tretej časti znie: „MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN".

15.

§ 13 až 16 vrátane nadpisov znejú:

„§ 13 Podmienky výroby, spracovania a uvádzania množiteľského materiálu do obehu (1) Fyzická ...

16.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Podmienky výroby konformného množiteľského materiálu (1) Konformný množiteľský materiál ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4j znie:

„4j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti ...

17.

§ 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:

„§ 17 Podmienky výroby obchodného množiteľského materiálu (1) Množiteľský materiál tých ...

18.

Za § 18 sa vkladajú nové § 18a, 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 18a Sadenice zelenín (1) Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname druhov, a) musia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4k a 4l znejú:

„4k) § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona ...

19.

§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

„§ 19 Podmienky dovozu množiteľského materiálu (1) Dovážať možno množiteľský materiál a) registrovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4m znie:

„4m)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

20.

V § 21 sa slová vvýrobcu osiva" nahrádzajú slovom „dodávateľa".

21.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie tretej časti zákona Ministerstvo ustanoví všeobecne ...

22.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo rozhodne o registrácii klonu alebo multiklonálnej variety na základe návrhu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4n znie:

„4n)
§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

23.

V § 29 ods. 1 písm. b) sa slová „osív poľnohospodárskych plodín" nahrádzajú slovami „množiteľského ...

24.

V § 29 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
rozhoduje podľa § 23 ods. 2 a 4.“.

25.

V § 29 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) posudzuje návrhy na rozhodnutia podľa § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a § 23 ods. ...

26.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Kontrolný ústav Kontrolný ústav na úseku skúšania a kontroly odrôd a množiteľského ...

27.

§ 31 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
vypracúva návrhy na rozhodnutia ministerstva podľa § 23 ods. 2 a 4.“.

28.

V § 32 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu na účely kontroly a skúšania [§ 1 ods. 1 písm. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:

„8a) § 409 a § 536 Obchodného zákonníka. 9) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej ...

30.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Zverejňovanie informácií Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odrodách a množiteľskom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

31.

§ 35 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

„i) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý podľa tohto zákona nie je dovolené do obehu ...

32.

V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti opatreniu kontrolného ústavu vydaného ...

33.

V § 1 ods. 1 písm. b), v § 28, v § 29 ods. 1 písm. c), v § 35 ods. 1 písm. a), v § 36 ods. 1 ...

34.

V § 37 ods. 1 sa slovo „výrobcov" nahrádza slovom „dodávateľov".

35.

Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39a Prechodné ustanovenie (1) Konania podľa § 3 ods. 4 a 5, § 4 ods. 3 a 4, § 5 ods. 2 a ...

36.

§ 40 vrátane nadpisu znie:

„§ 40 Mimoriadne opatrenia (1) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným množiteľským ...

37.

Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„§ 40a Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie22) na vykonanie článku 70 Európskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 19 ods. 1 písm. c), ktorý nadobudne ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore