Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) 271/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 25.06.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD7 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 271/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky registrácie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré krmivo vyrábajú, vrátane prvovýroby,1) ...

b)

schvaľovanie postupu výroby a činnosti súvisiacej s uvádzaním krmiva na trh podľa § 2 ods. 8,

c)

požiadavky na krmivo,2) uvádzanie na trh a používanie krmiva,

d)

povinnosti krmivárskeho podniku,

e)

výkon odbornej kontroly krmív (ďalej len „úradná kontrola“),

f)

právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív,

g)

sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev,3) ...

h)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pripravujú a uvádzajú na trh medikované ...

§ 2
Registrácia a schvaľovanie
(1)

Krmivársky podnik, ak jeho sídlo alebo jeho výrobné zariadenie sa nachádza na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Ak krmivársky podnik, ktorého sídlo nie je na území Slovenskej republiky, ale v inom členskom štáte ...

(3)

Žiadosť o registráciu krmivárskeho podniku obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
druh činnosti podľa odseku 1,
d)
spôsob zabezpečenia činnosti podľa odseku 1.
(4)

Žiadateľ podľa odseku 3 okrem prvovýrobcov k žiadosti priloží

a)
opis výrobného zariadenia a vybavenia s dokladom o preverení presnosti miešania krmív,
b)
technologický postup výroby krmiva so zameraním na určenie, kontrolu a zvládnutie kritických kontrolných ...
c)
organizačný poriadok,
d)
plán kontroly kvality krmiva,
e)
skladový poriadok,
f)
dokumentačný poriadok,
g)
reklamačný poriadok,
h)
informáciu o krmive, ktoré chce vyrábať; tú predkladá formou etikety, návesky, obalu alebo akoukoľvek ...
i)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osoby, ktorou zabezpečí činnosť podľa odseku ...
(5)

K žiadosti o registráciu krmivárskeho podniku, ktorý chce krmivo len uvádzať na trh, priložia sa doklady ...

(6)

Ak je činnosť krmivárskeho podniku viazaná aj na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov,6) k ...

(7)

Žiadateľ podľa odseku 3, ak ide o prvovýrobcu, k žiadosti priloží čestné vyhlásenie, že spĺňa požiadavky ...

(8)

Ak krmivársky podnik podľa odseku 1 alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa odseku 2 splnili ...

(9)

Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku, ak chcú vyrábať na účely uvádzania ...

(10)

Schvaľovanie podľa odseku 9 je postup pred registráciou na základe vykonanej úradnej kontroly podľa ...

(11)

Ak krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa odseku 9 splnili podmienky ...

(12)

Osvedčenie o registrácii a pridelení registračného čísla alebo schvaľovacieho čísla podľa odsekov 8 ...

§ 3
Register
(1)

Register je zoznam registrovaných výrobných zariadení podľa § 2 ods. 2 a krmivárskych podnikov podľa ...

(2)

Kontrolný ústav môže z registra zverejňovať len tieto údaje:

a)
pridelené schvaľovacie číslo alebo registračné číslo krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia, ...
b)
druh činností, na ktoré bolo schvaľovacie číslo alebo registračné číslo pridelené,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo krmivárskeho podniku alebo výrobného zariadenia, ak ide o ...
d)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu.
§ 4
Zmeny zápisu v registri a vyčiarknutie z registra
(1)

Krmivársky podnik je povinný každú zmenu údajov zapísaných v registri písomne oznámiť kontrolnému ústavu ...

(2)

Kontrolný ústav zapíše do registra všetky zmeny oznámené podľa odseku 1 a vydá nové osvedčenie o registrácii. ...

(3)

Kontrolný ústav vyčiarkne krmivársky podnik z registra, ak

a)
požiada o to krmivársky podnik,
b)
prestal spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev, ...
c)
prestal vykonávať činnosť krmivárskeho podniku,
d)
zanikol,
e)
nepožiadal držiteľ osvedčenia o registrácii o predĺženie jeho platnosti podľa § 2 ods. 12,
f)
porušil povinnosti podľa tohto zákona.
(4)

Dňom vyčiarknutia krmivárskeho podniku z registra podľa odseku 3 stráca platnosť vydané osvedčenie o ...

§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)

Krmivársky podnik alebo výrobné zariadenie krmivárskeho podniku podľa § 2 ods. 1 a 2 môže vyrábať alebo ...

(2)

V žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa uvádza

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu zodpovednej fyzickej osoby,
b)
rozsah a spôsob zabezpečenia činnosti podľa § 2 ods. 4 a 9.
(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej fyzickej osobe, ak spĺňa podľa požadovaného ...

a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny, humánnej ...
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny alebo v ...
c)
má úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie poľnohospodárskeho alebo veterinárneho ...
d)
má úplné stredné vzdelanie a odbornú prax najmenej jeden rok, ak ide o uvádzanie krmív na trh okrem ...
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený ...
(4)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. e) fyzická osoba poskytne kontrolnému ústavu údaje ...

(5)

Kontrolný ústav zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak

a)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti písomne požiada o jeho zrušenie,
b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková ...
c)
dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé údaje, ...
d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené ...
(6)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia alebo vyhlásením držiteľa osvedčenia ...

§ 6
Požiadavky na krmivo, uvádzanie na trh a používanie krmiva
(1)

Krmivo musí okrem požiadaviek ustanovených záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev byť

a)
v súlade s týmto zákonom,
b)
zapísané do zoznamu všeobecne používaných kŕmnych surovín okrem hospodárskych krmív, ak ide o kŕmne ...
c)
povolené právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, ak ide o kŕmne doplnkové látky, geneticky modifikovaný ...
d)
bez obsahu zakázaných látok a produktov.
(2)

Krmivo možno uvádzať na trh a používať, ak spĺňa podmienky uvedené podľa odseku 1, je zabalené, označené ...

§ 7
Povinnosti krmivárskeho podniku
(1)

Krmivársky podnik je povinný vyrábať alebo uvádzať na trh len také krmivo,9) ktoré nepredstavuje nebezpečenstvo ...

(2)

Krmivársky podnik je povinný zabezpečiť, aby krmivo spĺňalo najmä tieto požiadavky:

a)
označovanie a balenie krmiva,
b)
dodržanie podmienok používania doplnkových látok a kŕmnych surovín,
c)
dodržanie najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok v krmive.
(3)

Ak krmivársky podnik má podozrenie alebo zistí, že krmivo nespĺňa požiadavky podľa odseku 2, je povinný ...

a)
zabrániť preniknutiu nebezpečenstva z krmiva alebo jeho šíreniu,
b)
informovať o tom používateľov krmiva,
c)
informovať11) bezodkladne o tom kontrolný ústav,
d)
spolupracovať11) s kontrolným ústavom.
(4)

Krmivársky podnik môže dovážať krmivo z tretích krajín, len ak

a)
tretia krajina sa nachádza v zozname tretích krajín schválených Európskou komisiou (ďalej len „komisia“) ...
b)
krmivársky podnik, ktorý krmivo vyrába, je zastúpený krmivárskym podnikom registrovaným aspoň v jednom ...
§ 8
Orgány štátnej správy v oblasti krmív

Orgánmi štátnej správy v oblasti krmív sú

a)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

kontrolný ústav,

c)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová ...

§ 9
Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti krmív
(1)

Ministerstvo

a)
určuje zásadné smery a ciele v oblasti krmív,
b)
rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
c)
koordinuje, schvaľuje a aktualizuje národný plán kontroly12) a pohotovostný plán.13)
(2)

Kontrolný ústav

a)
vypracúva národný plán kontroly12) a pohotovostný plán,13)
b)
vykonáva úradnú kontrolu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania, ...
c)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a Ústavom štátnej kontroly veterinárnych ...
d)
schvaľuje a registruje krmivárske podniky,
e)
vedie register,
f)
uverejňuje najmenej raz ročne zmeny v registri a najmenej raz za päť rokov celý register vo Vestníku ...
g)
zapisuje do registra krmivársky podnik a vydáva osvedčenie o registrácii,
h)
vyčiarkuje krmivársky podnik z registra,
i)
vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly,
j)
prijíma osobitné opatrenia,
k)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
l)
kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie ...
m)
plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16) ...
n)
ukladá pokuty podľa tohto zákona a na základe záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev,
o)
vydáva potvrdenie na žiadosť odberateľa krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny určenia krmiva alebo ...
p)
zverejňuje vo vestníku zoznamy krmív vrátane doplnkových látok, najvyšších prípustných obsahov nežiaducich ...
(3)

Štátna veterinárna a potravinová správa

a)
podieľa sa na vypracúvaní národného plánu kontroly12) a pohotovostného plánu,13)
b)
plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,16) ...
c)
vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu krmív určených ...
d)
vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ úradnú kontrolu kŕmnych surovín ...
e)
vydáva pokyny na výkon úradnej kontroly podľa písmen c) a d),
f)
spolupracuje s kontrolným ústavom v oblasti krmív a v oblasti medikovaných krmív.
§ 10
Úradná kontrola
(1)

Pri vykonávaní úradnej kontroly postupujú zamestnanci kontrolného ústavu podľa osobitného predpisu,17) ...

a)
vstupovať do priestorov, v ktorých sa krmivo vyrába, skladuje, prepravuje a skrmuje a v ktorých sa s ...
b)
vyžadovať od krmivárskeho podniku a odberateľa krmiva príslušné doklady a odoberať bezplatne vzorky ...
(2)

Krmivársky podnik a odberateľ krmiva, u ktorých sa úradná kontrola vykonáva, sú povinní umožniť zamestnancom ...

(3)

Dovozca krmiva je povinný oznámiť v lehote určenej kontrolným ústavom deň dodania krmiva do colného ...

(4)

Kontrolný ústav môže na účely úradnej kontroly využiť aj zistenia odborne spôsobilých fyzických osôb ...

§ 11
Osobitné opatrenia
(1)

Ak kontrolný ústav zistí v oblasti krmív nesúlad s ustanoveniami tohto zákona a záväznými právnymi aktmi ...

(2)

Kontrolný ústav prijme osobitné opatrenia podľa odseku 1 aj vtedy, ak je podozrenie, že krmivo je nebezpečné ...

(3)

Proti osobitným opatreniam vydaným podľa odsekov 1 a 2 možno podať odvolanie; odvolania proti osobitným ...

§ 12
Správne delikty
(1)

Kontrolný ústav uloží krmivárskemu podniku pokutu

a)
do 250 000 Sk vrátane, ak uvádza na trh krmivo, ktoré nie je označené záväznými údajmi podľa tohto zákona ...
b)
od 251 000 Sk do 500 000 Sk vrátane, ak uvádza do obehu krmivo označené údajmi, ktoré sú zavádzajúce ...
c)
od 501 000 Sk do 750 000 Sk vrátane, ak uvádza na trh krmivo, ktoré sa v dôsledku nesprávneho označenia ...
d)
od 751 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane, ak vyrába alebo uvádza na trh krmivo bez registrácie krmivárskeho ...
(2)

Kontrolný ústav uloží krmivárskemu podniku alebo odberateľovi krmiva pokutu od 10 000 Sk do 50 000 Sk, ...

(3)

Ak ten, kto v lehote do jedného roka odo dňa uloženia pokuty opakovane poruší povinnosti, za ktoré mu ...

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania.

(5)

Ak ide o krmivo, ktoré sa nepoužíva na kŕmenie zvierat, z ktorých produkty sa uvádzajú na trh, rozpätie ...

(6)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, ...

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Uložením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

(9)

Štátna veterinárna a potravinová správa pri ukladaní pokút za porušovanie povinností v oblasti krmív ...

§ 13
Oznamovacia povinnosť
(1)

Ministerstvo zasiela komisii pohotovostný plán,13) výročnú správu vyhotovenú podľa národného plánu kontroly12) ...

(2)

Kontrolný ústav zabezpečuje oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pochádzajúceho z krmív pre ...

Spoločné ustanovenia
§ 14

Náklady na rozbor vzoriek odoberaných v rámci úradnej kontroly, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce, ...

§ 15

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)

§ 16
(1)

Krmivársky podnik môže pripravovať a uvádzať na trh medikované krmivo, len ak krmivársky podnik a medikované ...

(2)

Krmivársky podnik, ktorý chce pripravovať a uvádzať na trh medikované krmivo, je povinný vopred požiadať ...

§ 17
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, upraví podrobnosti

a)

o výrobe krmív, ich členení a uvádzaní na trh,

b)

o označovaní, balení, preprave, skladovaní, dovoze a používaní krmív,

c)

o ukazovateľoch výživnej hodnoty, bezpečnosti a použiteľnosti krmív,

d)

o požiadavkách na kŕmne suroviny a na hospodárske krmivá,

e)

o požiadavkách na kŕmne zmesi a na diétne krmivá,

f)

o úradnom odbere vzoriek krmív, skúšanie krmív a hodnotenie krmív,

g)

o registrácii krmivárskych podnikov, ich schvaľovaní a vydávaní osvedčenia o registrácii,

h)

o náležitostiach osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

§ 18
Prechodné ustanovenie

Držiteľ osvedčenia o zápise výrobcu do registra krmív a držiteľ osvedčenia o zápise sprostredkovateľa ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 Z. ...

2.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych ...

3.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým ...

4.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým ...

5.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005 s výnimkou § 19 druhého až piateho bodu, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ...
 • 2)  Čl. 3 štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 3)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení, nariadenie Európskeho ...
 • 4)  § 49 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 5)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú ...
 • 6)  Napríklad § 8 ods. 3 písm. k) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene ...
 • 7)  Príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
 • 8)  Čl. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.
 • 8a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 • 10)  Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 • 11)  Čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
 • 12)  Čl. 41 až 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách ...
 • 13)  Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
 • 14)  § 4 ods. 1 písm. b) až d) a odsek 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
 • 15)  Čl. 24 až 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 16)  § 6b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 472/2003 ...
 • 17)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie ...
 • 18)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...
 • 19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 ...
 • 20)  Zákon č. 488/2002 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 ...
 • 23)  § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore