Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 16.07.2021

Platnosť od: 06.06.2007
Účinnosť od: 16.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD679165DS26EUPP10ČL14

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 16.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2007 s účinnosťou od 16.07.2021 na základe 186/2021

Legislatívny proces k zákonu 186/2021

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 186/2021, dátum vydania: 22.05.2021

 

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011.

V nadväznosti na nariadenie EP a Rady (EÚ) 2018/1672 sa v návrhu zákona realizujú zmeny týkajúce sa oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti. Upravujú sa podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.

Návrh zákona v nadväznosti na nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/1020 ustanovuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň návrh zákona ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.

Návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia Colného zákona a zákona o finančnej správe na základe poznatkov z aplikačnej praxe.

Návrh zákona nebude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy a ani vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 3. júna 2021 okrem ustanovenia týkajúceho sa úpravy vzťahov pri dovoze výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 16. júla 2021.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore