Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 250/2007

K PREMLČANIU V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH VO SVETLE DEROGAČNÉHO NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

Abstrakt
Vyváženosť normatívnej úpravy v oblasti ochrany spotrebiteľa je neutíchajúcim predmetom diskusií v európskom právnom prostredí. Hlavným naratívom tejto debaty v slovenskom kontexte bola v uplynulých rokoch predovšetkým kritika niektorých opatrení zákonodarcu, pri ktorých v mene ochrany spotrebiteľa zašiel často ďalej, ako si od neho vyžadovala či už transpozičná povinnosť (vo vzťahu k sekundárnemu právu EÚ), alebo zdravá miera primeranosti, očakávaná od racionálneho zákonodarcu. Jedným z najkontroverznejších pravidiel tohto druhu bolo aj ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, zavádzajúce povinnosť konajúceho súdu ex officio prihliadať na premlčanie v spotrebiteľských zmluvách (bez potreby vznesenia námietky premlčania). Táto kontroverzná norma bola podrobená prieskumu na Ústavnom súde SR, ktorý napokon dňa 07.02.2018 rozhodol o jej nesúlade s Ústavou SR. V príspevku sa (aj v kontexte tohto rozhodnutia) zamýšľame nad problematickými aspektmi tejto normy a tiež nad možnými dôsledkami rezignácie na tradičné vnímanie inštitútov súkromného práva spoločné pre širší európsky priestor, vrátane oslabenia výchovnej funkcie práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 5b


Vydané:07.09.2018
Autor:Mgr., Filip Petrek
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Filip Petrek

KOLEKTÍVNE ZÁUJMY SPOTREBITEĽOV

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá pojmom „kolektívne záujmy spotrebiteľov“, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený v dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Predkladaný príspevok akcentuje administratívnoprávnu rovinu ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zaoberá sa otázkou, či môže byť posúdenie porušenia kolektívnych spotrebiteľských práv v rámci správneho konania záväzné pre súd, ako aj otázkou, či môžu spotrebiteľské združenia na súdoch žalovať majetkové nároky pri porušení kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
práva spotrebiteľa
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 3


Vydané:29.08.2016
Autor:Mgr., Marek Maslák
Zdroj:Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marek Maslák

Sociálna zodpovednosť podniku a kódexy správania

Abstrakt
Tento príspevok je venovaný problematike sociálnej zodpovednosti podnikov a jej vynucovaniu. V prvej častí príspevku sa autor venuje vymedzeniu pojmu sociálnej zodpovednosti podniku a jej prameňom, v podobe dobrovoľných kódexov správania. Druhá časť príspevku je venovaná záväznosti dobrovoľných kódexov a poukazuje na niektoré zákonné mechanizmy použiteľné na vynucovanie kódexov v slovenskom práve.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
kódex správania
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 10


Vydané:14.10.2015
Autor:Mgr., Dušan Rostáš
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Inštitúty práva obchodných spoločností, Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty


Zobraziť všetky články autora Mgr., Dušan Rostáš

SÚKROMNOPRÁVNA OCHRANA SPOTREBITEĽA V EURÓPSKOM PRÁVNOM PROSTREDÍ

Abstrakt
Tento článok sa zaoberá problematikou súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa v európskom právnom prostredí. Keďže táto problematika je veľmi široká a spotrebiteľské právo predstavuje v súčasnosti samostatné právne odvetvie pokúsil som sa analyzovať vývoj spotrebiteľského práva v rámci EU od prijatia Rímskych zmlúv po súčasnosť. Následne som sa sústredil svoju pozornosť na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa v našom právnom poriadku v kontexte s návrhom nového Občianskeho zákonníka .V neposlednom rade som poukázal na prelínanie súkromnoprávnej a verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa. Záverom som sa snažil o vymedzenie pojmu spotrebiteľ v kontexte našej a európskej legislatívy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 26


Vydané:12.10.2015
Autor:JUDr., Ján Koba
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Ochrana osôb v európskom právnom prostredí


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ján Koba

Je reklamačný poriadok pre spotrebiteľa záväzný?

Abstrakt
Pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv (najčastejšie kúpna zmluva) v obchode prichádzame bežne do styku s reklamačným poriadkom bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli, aký je vlastne jeho právny význam – o tom, aký má tento reklamačný poriadok vplyv na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) vznikajúce pri kúpe tovaru v obchode, právny poriadok mlčí. Predmetom tohto príspevku bude z tohto dôvodu zamyslenie sa nad právnou povahou a praktickým významom tohto zákonného inštitútu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
označovanie výrobkov cenami
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 14a


Vydané:29.04.2015
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

OCHRANA SPOTREBITEĽA V EURÓPSKOM A SLOVENSKOM PRÁVE S DÔRAZOM NA SÚDNU PRAX

Abstrakt
Ochrana spotrebiteľa je jednou zo spoločných právomocí Európskej únie a členských štátov2. To znamená, že v tejto oblasti môže Európska únia konať (najmä prijímať sekundárne právne akty) len vtedy, ak ju na to primárne právo (Zmluva o fungovaní Európskej únie) výslovne splnomocňuje. Ustanovenia primárneho práva výslovne sa týkajúce ochrany spotrebiteľa sú pritom veľmi stručné: Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že politiky Únie majú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa3, a v Zmluve o fungovaní Európskej únie sa nachádza podobná všeobecne formulovaná požiadavka, aby sa ochrana spotrebiteľa zohľadnila pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie4, ktorá však sama o sebe nemá charakter splnomocnenia na prijímanie sekundárnych aktov. Okrem toho je ochrane spotrebiteľa venovaná hlava XV v tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá pozostáva z jediného článku (článok 169) . V tomto článku sa inštitúcie Európskej únie splnomocňujú prijať jednak opatrenia na aproximáciu právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pri ktorých ochrana spotrebiteľa súvisí s vnútorným trhom Európskej únie (teda voľným pohybom tovaru, osôb, služieb a kapitálu), a jednak opatrenia, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú politiku členských štátov v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ich ochrany. V oboch prípadoch sa tieto opatrenia prijímajú po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom takzvaným riadnym legislatívnym postupom (teda na návrh Komisie spolurozhodujú Európsky parlament a Rada). Napriek stručnosti a všeobecnosti splnomocňujúcich ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie (alebo možno práve vďaka tomu) sú sekundárne právo a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, ale aj vnútroštátne právo a judikatúra v tejto oblasti také rozsiahle, že sa o „spotrebiteľskom práve“ hovorí už takmer ako o samostatnom právnom odvetví. Autor tohto článku sa prikláňa skôr k charakteristike spotrebiteľského práva ako pododvetvia občianskeho práva, samozrejme s vedomím jeho presahov do ostatných právnych odvetví, najmä do správneho a obchodného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Priradené k predpisu:
391/2015 paragrafy: 1
250/2007paragrafy: 7


Vydané:12.10.2014
Autor:Radoslav Svitana
Udalosť:10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy


Zobraziť všetky články autora Radoslav Svitana

Reklamácia tovaru

Abstrakt
Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady pri podstatnom a nepodstatnom porušení zmluvy a uplatnenie nárokov poškodeného.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
reklamácia
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 2, 2


Vydané:12.05.2014
Autor:Mgr., Tomáš Vavro
Udalosť:podnikajte.sk


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Vavro

Právny štatút zamestnancov medzinárodných organizácií

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá postavením zamestnanca v medzinárodných organizáciách, konkrétne s poukázaním na postavenie zamestnanca v podmienkach Organizácie Spojených národov. Štrukturálne sa delí na dva okruhy, a to práva a povinnosti zamestnanca medzinárodnej organizácie a ochranu týchto jeho práv a povinností. Práva a povinnosti sa snažíme odhaliť v ustanoveniach zakladajúcej Charty OSN a v dokumentoch, ktoré sú kľúčové pre postavenie zamestnancov Sekretariátu OSN, ktorý zabezpečujefungovanie celej Organizácie. Rovnako poukazujeme na Štandardy správania sa, ktoré v rámci Sekretariátu upravujú postavenie personálu mierových operácií. V neposlednom rade venujeme pozornosť aj možnostiam ochrany práv a povinností zamestnancov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
kódex správania
Priradené k predpisu:
250/2007paragrafy: 10


Vydané:10.10.2012
Autor:JUDr., Ľudmila Pošiváková
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ľudmila Pošiváková
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore