Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 31.12.2021

Platnosť od: 06.06.2007
Účinnosť od: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD679165DS26EUPP10ČL14

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2007 s účinnosťou od 31.12.2021 na základe 455/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1 - Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej ...

§ 2 - Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci predmetu ...

b)

predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej ...

c)

výrobcom

1.

osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania ...

2.

osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ...

3.

dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 1 alebo 2,

d)

dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom, ...

e)

dodávateľom podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok ...

f)

výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, ...

g)

bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie ...

h)

nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný výrobok ...

i)

službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane ...

j)

bezpečnou službou služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje ...

k)

bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ...

l)

reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,

m)

vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, ...

n)

odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca6) alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou ...

o)

nebezpečnou napodobeninou výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo ...

p)

obchodnou praktikou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia ...

q)

agresívnou obchodnou praktikou konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo ...

r)

podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa využitie obchodnej praktiky na značné obmedzenie ...

s)

kódexom správania dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal ...

t)

tvorcom kódexu správania subjekt vrátane predávajúceho alebo skupiny predávajúcich, ktorý je zodpovedný ...

u)

odbornou starostlivosťou úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať ...

v)

výzvou na kúpu obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov výrobku a jeho cenu spôsobom ...

w)

neprimeraným vplyvom využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak ...

z)

rozhodnutím o obchodnej transakcii rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok výrobok ...

za)

predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku ...

zb)

jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, ...

zc)

výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa, ...

zd)

produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku.

§ 3 - Práva spotrebiteľa
(1)

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, ...

(2)

Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné ...

(3)

Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.1)

(4)

Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom ...

(5)

Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ ...

(6)

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho ...

Povinnosti predávajúceho
§ 4
(1)

Predávajúci je povinný

a)
predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať ...
b)
predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci ...
c)
predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,10)
d)
správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
e)
zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
f)
dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom ...
g)
predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
h)
zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie, ...
i)
poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom ...
j)
uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa ...
(2)

Predávajúci nesmie

a)
ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
b)
upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3,
c)
používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.1)
(3)

Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní ...

a)
predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
b)
viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania ...
(4)

Skutočnosti podľa odseku 3 písm. a) a b) je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru.

(5)

Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto ...

(6)

Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal ...

(7)

Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, ...

(8)

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 tým nie sú dotknuté. Konaním ...

(9)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 písm. b) sa primerane vzťahujú aj na výrobcu, ...

(10)

Ak predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom12a) zdržať sa používania neprijateľnej ...

(11)

Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo ...

(12)

Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť výrobku podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje ...

§ 4a
(1)

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky

a)
za použitie platobného prostriedku12cb) alebo
b)
za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb12cc) ...

(3)

Telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, ...

(4)

Platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podľa § 10a ods. 1 písm. ...

(5)

Predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4 ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo ...

(6)

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru ...

§ 5a - Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa
(1)

Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy

a)
dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibaže táto ...
b)
zmenkou alebo šekom.12ce)
(2)

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej ...

(3)

Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení treťou ...

(4)

Právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia ...

(5)

Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil spotrebiteľovi porušením odseku 1.

§ 6 - Uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb
(1)

Na trh možno uviesť,12d) ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité výrobky ...

(2)

Zakazuje sa uvádzať na trh, vyrábať, dovážať, predávať, ponúkať nebezpečnú napodobeninu.

(3)

Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh po uplynutí doby ...

(4)

Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa odseku 1, ak preukáže, že nemohol v ...

(5)

Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi výrobok, ...

(6)

Povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ.

(7)

Spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú primerane na poskytovanie služieb.

(9)

Ak výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ zistili, že výrobok, ktorý uviedli na trh, je nebezpečný, ...

(10)

Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť výrobku alebo služby a podrobnosti na uvádzanie výrobkov a ...

§ 7 - Nekalé obchodné praktiky
(1)

Nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.

(2)

Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak

a)
je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
b)
podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu ...
(3)

Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú ...

(4)

Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § ...

(5)

Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa vrátane ...

§ 8 - Klamlivé konanie a klamlivé opomenutie
(1)

Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí ...

a)
existencii produktu alebo k povahe produktu,
b)
hlavným znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, ...
c)
rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru procesu predaja, akékoľvek ...
d)
cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
e)
potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
f)
osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť a majetok, kvalifikácia, ...
g)
právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného produktu alebo vrátenie peňazí podľa osobitného ...
(2)

Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný ...

a)
marketing produktu vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek ...
b)
neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal.
(3)

Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak s prihliadnutím na jej charakter, okolnosti a obmedzenia ...

(4)

Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, ...

(5)

Ak prostriedok použitý na oznamovanie obchodnej praktiky vytvára priestorové alebo časové obmedzenia ...

(6)

Pri výzve na kúpu sa za podstatné informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú informácie o

a)
hlavných vlastnostiach produktu v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a produktu,
b)
údajoch o predávajúcom, obchodné meno a adresa, alebo údajoch o jeho splnomocnencovi,
c)
cene, alebo ak vzhľadom na povahu produktu nemožno cenu rozumne určiť vopred, o spôsobe, ktorým sa vypočíta, ...
d)
dohode o spôsobe platby, podmienkach dodania, vyhotovenia a vybavovania reklamácie, ak sa odlišujú od ...
e)
existencii práva, pre produkty alebo transakcie, na odstúpenie od zmluvy alebo vypovedanie zmluvy.
(7)

Podstatné požiadavky na informácie vo vzťahu k obchodnej komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu ...

§ 9 - Agresívna obchodná praktika

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej ...

a)

jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,

b)

použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,

c)

zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú ...

d)

sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať ...

e)

hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

§ 9a
(1)

Povinnosti podľa § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene veriteľa ...

(2)

Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné ...

(3)

Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo ...

§ 9b

Ustanovenie § 9a sa netýka činnosti advokáta, súdneho exekútora a notára pri výkone ich povolania.

§ 10 - Kódex správania

Kontrolu použitia nekalej obchodnej praktiky môže uskutočniť aj tvorca kódexu správania alebo osoby ...

Informačné povinnosti
§ 10a
(1)

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa ...

a)
hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
c)
telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, ...
d)
predajnú cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane ...
e)
platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo ...
f)
poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,15a)
g)
informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších ...
h)
informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú ...
i)
informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického ...
j)
informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu známe ...
k)
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného ...

(3)

Ak pre predávajúceho vyplýva z osobitného predpisu15c) povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi ...

§ 11
(1)

Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo ...

(2)

Ak výrobca alebo dovozca nevstupuje do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informovať ...

a)
úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane rizika výrobku používaného na výkon služby,
b)
všetky informácie dôležité pre používanie výrobku,
c)
opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní výrobku. ...
(3)

Povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne ...

§ 12
(1)

Výrobca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho o vlastnostiach ...

(2)

Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo ...

(3)

Dovozca a dodávateľ nesmú odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom; ...

(4)

Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti ...

(5)

Na predaj použitého výrobku sa primerane vzťahuje odsek 1.

(6)

Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania materiálového ...

(7)

Povinnosť podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa.

§ 13

Ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho ...

§ 14

Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene10) predávaného výrobku alebo poskytovanej služby ...

§ 14a - Označovanie výrobkov cenami
(1)

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť ...

(2)

Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na

a)
výrobok poskytovaný ako súčasť služby,
b)
predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
(3)

Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na

a)
výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml,
b)
rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
c)
výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť ...
d)
predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá ...
(4)

Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.

(5)

Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov18a) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú ...

(6)

Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta ...

(7)

Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

(8)

Ak sa v reklame18b) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.

§ 15
(1)

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne19) musí byť uvedené

a)
obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c)
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d)
kategória a trieda ubytovacieho zariadenia,19a) ak ide o ubytovacie zariadenie.
(2)

Povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje aj na predaj výrobkov a poskytovanie ...

(3)

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať ...

(4)

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, ...

§ 16
(1)

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom ...

a)
obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
b)
adresa prevádzkarne,
c)
dátum predaja,
d)
názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
e)
cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
(2)

Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.

(3)

Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne ...

§ 18
(1)

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov ...

(2)

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie ...

(3)

V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec ...

(4)

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je ...

(5)

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, ...

(6)

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť ...

(7)

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ...

(8)

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená ...

(9)

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia ...

(10)

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na ...

(11)

Povinnosti uvedené v odsekoch 4 až 9 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu ...

(12)

Ustanovenia uvedené v odsekoch 4 až 10 sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis22b) neustanovuje ...

(13)

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.22c) ...

(14)

Povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.

§ 18a - Náležitosti odborného posúdenia
(1)

Odborné posúdenie musí obsahovať

a)
identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b)
presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c)
popis stavu výrobku,
d)
výsledok posúdenia,
e)
dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
(2)

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada.

Orgány verejnej správy
§ 19
(1)

Orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa sú:

a)
ministerstvo,
b)
orgány dozoru8) a iné príslušné orgány podľa osobitných predpisov,22d)
c)
obce.
(2)

Ministerstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa

a)
riadi výkon štátnej správy,
b)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrh koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky,
c)
je notifikačným orgánom systému pre rýchlu výmenu informácií s orgánmi Európskej únie v situácii vážneho ...
d)
informuje príslušné orgány členských štátov o sťažnostiach na porušenie právne záväzných aktov Európskej ...
e)
informuje spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach,
f)
plní úlohy jednotného úradu pre spoluprácu podľa osobitného predpisu,24)
g)
informuje Európsku komisiu o
1.
orgánoch, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie a dozoru na vnútornom ...
2.
združeniach oprávnených na podanie žaloby v oblasti ochrany práv spotrebiteľov,
3.
prijatí všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany spotrebiteľa; ak sa opatrenie ...
h)
riadi a kontroluje Slovenskú obchodnú inšpekciu.
(3)

Príslušné orgány pri cezhraničnej spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa postupujú podľa osobitného ...

(4)

Príslušné orgány na základe výzvy ministerstva každý druhý rok zasielajú ministerstvu súhrnné informácie ...

(5)

Príslušné orgány zasielajú ministerstvu priebežne aj informácie o zmene svojej pôsobnosti na výkon osobitného ...

§ 20 - Orgány dozoru
(1)

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú orgány dozoru. Ak nemožno pôsobnosť ...

(2)

Orgán dozoru postupuje pri kontrole uvádzania výrobku alebo služby na trh, zo štátu, ktorý nie je členským ...

(3)

Orgán dozoru je povinný vykonávať kontrolu bezpečnosti výrobku alebo služby a na tento účel je oprávnený ...

a)
vyžiadať potrebné informácie od výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa,
b)
odobrať výrobok alebo vzorku zo série výrobkov a preveriť ich bezpečnosť,
c)
posúdiť, či výrobok alebo služba uvedená na trh obsahuje upozornenia na riziká, ktoré môže použitie ...
d)
informovať včas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu byť vystavené riziku vyvolanému výrobkom alebo ...
e)
dočasne zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo ...
f)
zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ...
g)
nariadiť alebo organizovať okamžité stiahnutie výrobku, série výrobku alebo služby z trhu25a) alebo ...
h)
vydať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a vykonanie nevyhnutných opatrení a určiť ...
(4)

Orgán dozoru môže postup podľa odseku 3 uplatniť proti výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi ...

(5)

Orgán dozoru môže zakázať poskytnutie služby, uvádzanie výrobku z predaja na trh alebo jeho predaj alebo ...

(6)

Orgán dozoru podporí dobrovoľné aktivity výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov vzťahujúce ...

(7)

Proti rozhodnutiu orgánu dozoru vydanému podľa odseku 3 písm. f) až g) a odsekov 4 a 5 možno podať písomné ...

(8)

Ak orgán dozoru nevyhovie námietkam v celom rozsahu, je povinný do piatich pracovných dní odstúpiť spisový ...

(9)

Príslušný odvolací orgán je povinný rozhodnúť o námietkach v lehote 30 dní odo dňa doručenia spisového ...

(10)

Orgán dozoru je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zákona vrátane právoplatných ...

(11)

Orgán dozoru v rozhodnutiach zverejnených podľa odseku 10 okrem opisu skutkového stavu uvedie

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej miesto podnikania a identifikačné číslo alebo
b)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo.
(12)

Spotrebiteľ alebo združenie, ktoré ho zastupuje, má právo na nazretie do spisu v sídle orgánu dozoru, ...

(13)

Orgán dozoru vybavuje sťažnosti spotrebiteľov, ktoré sa objasňujú ako priestupok, ak je spotrebiteľ ...

(14)

Orgán dozoru v oblasti bezpečnosti výrobkov

a)
zriaďuje a pravidelne aktualizuje sektorové programy na dohľad na základe kategórií výrobkov alebo rizík; ...
b)
sleduje a aktualizuje vedecké a technické poznatky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov,
c)
v spolupráci s ministerstvom pravidelne vyhodnocuje fungovanie kontrolných aktivít a ich účinnosť.
(15)

Odseky 7 až 14 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea) ...

§ 20a
(1)

Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu alebo osobe podľa § 9a odstrániť zistené nedostatky a ...

(2)

Orgán dozoru môže rozhodnutím zakázať predávajúcemu predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb spotrebiteľom ...

§ 21 - Predbežné opatrenie
(1)

Ak predávajúci alebo osoba podľa § 9a poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, môže združenie podať ...

(2)

Ak orgán dozoru získa podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy ...

(3)

Proti predbežnému opatreniu možno podať do troch dní písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. ...

(4)

Predbežné opatrenie zanikne

a)
uplynutím času, na ktoré bolo vydané,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dozoru v správnom konaní vo veci porušenia tohto zákona ...
c)
zrušením predbežného opatrenia.
(5)

Orgán dozoru bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominuli dôvody na jeho vydanie.

(6)

Odseky 2 až 5 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea) ...

§ 22 - Obec
(1)

Obec

a)
schvaľuje trhový poriadok,
b)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových miestach, ...
c)
objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestach. ...
(2)

Na činnosť obce na trhoviskách a trhových miestach pri ochrane spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 23 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo osobitné ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27)

(4)

Výnosy pokút uložených za priestupky obcou sú príjmom rozpočtu obce.

(5)

Odseky 1 a 4 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea) ...

§ 24 - Sankcie
(1)

Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ...

(2)

Orgán dozoru uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26, ktorá ...

(3)

Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe podľa § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak bola uložená pokuta podľa osobitného zákona alebo ak možno ...

(5)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, ...

(6)

Ak ide o menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5, orgán ...

(7)

Výnosy pokút uložených podľa odsekov 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti ...

(9)

Opakované marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu dozoru podľa odseku 3 sa považuje za závažné porušenie ...

(10)

Odseky 1 až 9 sa nevzťahujú na Národnú banku Slovenska, ktorá postupuje podľa osobitného predpisu.25ea) ...

§ 25 - Združenie
(1)

Združenie môže podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 21 ods. 1 orgánu dozoru alebo návrh ...

a)
ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti alebo
b)
je uvedené v zozname oprávnených osôb vedenom Európskou komisiou (ďalej len „zoznam oprávnených osôb“), ...
(2)

Združenie podľa odseku 1 môže na základe plnomocenstva zastupovať spotrebiteľa v konaniach pred štátnymi ...

(3)

Žiadosť o zaradenie do zoznamu oprávnených osôb predkladá združenie ministerstvu, ktoré posúdi splnenie ...

a)
vzniklo v súlade so zákonom,
b)
aktívne pôsobenie v oblasti ochrany spotrebiteľov po dobu najmenej dvoch rokov,
c)
nezávislosť a neziskovosť združenia,
d)
vysporiadanie všetkých záväzkov vo vzťahu k štátu.
(4)

Združenie spĺňajúce podmienky podľa odseku 3 ministerstvo navrhne Európskej komisii na zaradenie do ...

(5)

Združenie je oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie sporov ...

(6)

Ministerstvo podporí združenie, ak je pri výkone činností zamerané na

a)
ochranu práv spotrebiteľa na súde,
b)
sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácie,
c)
napomáhanie pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov vrátane ...
d)
monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
e)
iniciovanie rokovaní a činností ovplyvňujúcich legislatívne úpravy v záujme ochrany práv spotrebiteľov, ...
f)
monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej uplatňovanie v praxi,
g)
vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, skúšaním výrobkov a uverejňovaním ...
h)
prevádzkovanie konzultačných kancelárií poskytujúcich spotrebiteľom informácie a poradenstvo,
i)
organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa.
§ 26 - Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti ...

§ 26a
(1)

Zriaďuje sa komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách1) a nekalých obchodných praktík ...

(2)

Pri zistení porušenia zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu má komisia právo podať ...

(3)

Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 27 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní29) okrem § 20 ods. 3 písm. ...

Záverečné ustanovenia
§ 28

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 29 - Prechodné ustanovenia

Konania začaté do 30. júna 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 29a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2010

Ustanovenie § 4 ods. 10 sa použije vo veciach, v ktorých súd uloží povinnosť zdržať sa používania neprijateľnej ...

§ 29b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014

Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ods. 2 až 4 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom ...

§ 29c - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 13. júna 2014

Ustanoveniami § 4a ods. 1 až 3 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 13. júnom 2014; vznik týchto ...

§ 29d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Dozor a kontrola začatá a neskončená Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ...

(2)

Konanie začaté a právoplatne neskončené Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 v oblasti ...

§ 30 - Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 ...

§ 30a

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2007 Z. z. o označovaní výrobkov cenami.

§ 30b

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako a) až d).

2.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk, za priestupok podľa odseku ...

3.

V § 58 ods. 4 písm. a) sa slová „v § 24 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „v § 24 ods. 1 písm. c)“. ...

4.

V § 86 písm. b) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. c)“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

  OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ

  Agresívne obchodné praktiky

  1.

  Tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.

  2.

  Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia. ...

  3.

  Tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom, pričom tomu tak ...

  4.

  Tvrdenie, že predávajúci vrátane jeho obchodných praktík alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo ...

  5.

  Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, ...

  6.

  Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj iného produktu výzvou ...

  a)

  odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom,

  b)

  odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo

  c)

  predvedenie jeho chybnej vzorky.

  7.

  Nepravdivé vyhlásenie, že produkt je k dispozícii iba veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za ...

  8.

  Záväzok predávajúceho, ktorý komunikoval so spotrebiteľom pred uskutočnením obchodnej transakcie v jazyku, ...

  9.

  Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že produkt možno legálne predávať, pričom tomu tak ...

  10.

  Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej ...

  11.

  Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, ...

  12.

  Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ...

  13.

  Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne ...

  14.

  Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne plnenie ...

  15.

  Tvrdenie predávajúceho, že sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, pričom ...

  16.

  Tvrdenie, že produkt je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách.

  17.

  Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.

  18.

  Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o možnosti nájsť produkt s úmyslom ...

  19.

  Tvrdenie v obchodnej praktike, že predávajúci ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú ...

  20.

  Opísanie produktu ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť ...

  21.

  Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie sumy ...

  22.

  Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmu, že predávajúci nekoná v zámere súvisiacom s jeho obchodom, ...

  23.

  Vytvorenie falošného dojmu, že servis produktu po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ako ...

  1.

  Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa uzatvorí zmluva.

  2.

  Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, ...

  3.

  Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými ...

  4.

  Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré ...

  5.

  Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov ...

  6.

  Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžité alebo odložené platby za produkty dodané predávajúcim alebo ...

  7.

  Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi produkt, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie ...

  8.

  Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu ...

  a)

  neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech,

  b)

  činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských ...

  2.

  Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov ...

  5.

  Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní ...

  7.

  Smernica Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských ...

Poznámky

 • 1)  § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 2a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 4)  Zákon č. 264/1999 Z. z. Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 6)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 11 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. ...
 • 7a)  § 625 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  Napríklad § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 9)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ...
 • 11)  Napríklad § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 11a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12a)  § 53a Občianskeho zákonníka.
 • 12b)  § 53 Občianskeho zákonníka.
 • 12c)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 12ca)  § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ...
 • 12cb)  § 2 ods. 19 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 12cc)  § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12cd)  § 551 Občianskeho zákonníka.
 • 12ce)  Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
 • 12d)  § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 220/2007 Z. z.§ ...
 • 14)  § 623 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a ...
 • 15a)  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 • 15b)  § 502 Občianskeho zákonníka.
 • 15c)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 18)  § 3 zákona č. 142/2000 Z. z.
 • 18a)  Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 ...
 • 18b)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 18c)  § 13 zákona č. 18/1996 Z. z.
 • 19)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ...
 • 20)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 524/2005 Z. z.
 • 20a)  § 2ods. 1 písm. s) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 21)  § 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 • 22a)  § 9 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22b)  Napríklad § 44 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 66 zákona č. 510/2002 Z. z. ...
 • 22c)  Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 ...
 • 22d)  § 21 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých ...
 • 24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými ...
 • 24a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov.
 • 24b)  Čl. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov. ...
 • 24c)  Zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon č. 108/2000 Z. z. Zákon č. 258/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 24d)  Čl. 3 písm. k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov. ...
 • 24e)  Čl. 3 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín ...
 • 25a)  § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. ...
 • 25b)  § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
 • 25ea)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25f)  § 52 až 54, § 612 až 627 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka. § 6 až 13 zákona č. 108/2000 Z. z. ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 27)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006, nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 28a)  Napríklad § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore