Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 241/2012 účinný od 01.09.2012


Platnosť od: 17.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD7 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 241/2012 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 241/2012 s účinnosťou od 01.09.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení ...

1.

V § 6 ods. 6 posledná veta znie: „Úrad zverejňuje spôsob a metódu určenia administratívnych ...

2.

V § 18 ods. 1 šiestej vete sa na konci pripájajú slová „a ktorým zruší predchádzajúce rozhodnutie“ ...

3.

V § 19 ods. 2 prvej vete sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „doručenia“.

4.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Podnik poskytujúci podmienený prístup23) k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, ...

5.

V § 32 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak o to ministerstvo požiada, ...

6.

§ 33 znie:

„§ 33 (1) Ak je potrebné obmedziť počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných ...

7.

V § 35 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 písm. g)“. ...

8.

V § 38 ods. 6 sa slová „podľa § 69“ nahrádzajú slovami „podľa § 73“.

9.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Odstúpením od zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmluva zaniká, keď v súlade s týmto ...

10.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to ministerstvo požiada, úrad je povinný ...

11.

V § 50 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

12.

V § 52 ods. 3 sa slová „je jej poskytovanie všeobecne dostupné“ nahrádzajú slovami „služba ...

13.

V § 62 ods. 3 sa nad slovami „osobitným predpisom“ na druhom mieste odkaz „42)“ nahrádza ...

14.

V § 62 odsek 4 znie:

„(4) Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.“. ...

15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57 a 58 znejú:

„57) Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 3 a 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 13 nariadenia Európskeho ...

16.

V § 73 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo § 68 ods. 1“.

17.

V § 73 ods. 8 sa za slovo „povolením“ vkladá čiarka a slová „všeobecným povolením na používanie ...

18.

V § 74 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
nariadenie odstránenia nedostatkov (§ 38 ods. 7),“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

19.

V § 78 odsek 13 znie:

„(13) Ustanovenie § 35 ods. 2 sa do 31. decembra 2012 nevzťahuje na frekvencie na digitálne pozemské ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V názve druhej časti sa na konci pripájajú slová „A SPRÁVCU“.

2.

V § 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obdobne postupuje ...

3.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája táto veta: „ak ide o lesné pozemky, obdobne postupuje ...

4.

V § 19 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Fond alebo správca7b) môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) ...

5.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore