Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 241/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 17.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 241/2012 účinný od 01.09.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 241/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení ...

1.

V § 6 ods. 6 posledná veta znie: „Úrad zverejňuje spôsob a metódu určenia administratívnych ...

2.

V § 18 ods. 1 šiestej vete sa na konci pripájajú slová „a ktorým zruší predchádzajúce rozhodnutie“ ...

3.

V § 19 ods. 2 prvej vete sa slovo „právoplatnosti“ nahrádza slovom „doručenia“.

4.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Podnik poskytujúci podmienený prístup23) k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, ...

5.

V § 32 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak o to ministerstvo požiada, ...

6.

§ 33 znie:

„§ 33 (1) Ak je potrebné obmedziť počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných ...

7.

V § 35 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 písm. g)“. ...

8.

V § 38 ods. 6 sa slová „podľa § 69“ nahrádzajú slovami „podľa § 73“.

9.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Odstúpením od zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmluva zaniká, keď v súlade s týmto ...

10.

V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to ministerstvo požiada, úrad je povinný ...

11.

V § 50 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

12.

V § 52 ods. 3 sa slová „je jej poskytovanie všeobecne dostupné“ nahrádzajú slovami „služba ...

13.

V § 62 ods. 3 sa nad slovami „osobitným predpisom“ na druhom mieste odkaz „42)“ nahrádza ...

14.

V § 62 odsek 4 znie:

„(4) Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.“. ...

15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 57 a 58 znejú:

„57) Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 3 a 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 13 nariadenia Európskeho ...

16.

V § 73 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo § 68 ods. 1“.

17.

V § 73 ods. 8 sa za slovo „povolením“ vkladá čiarka a slová „všeobecným povolením na používanie ...

18.

V § 74 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
nariadenie odstránenia nedostatkov (§ 38 ods. 7),“.

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

19.

V § 78 odsek 13 znie:

„(13) Ustanovenie § 35 ods. 2 sa do 31. decembra 2012 nevzťahuje na frekvencie na digitálne pozemské ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V názve druhej časti sa na konci pripájajú slová „A SPRÁVCU“.

2.

V § 13 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obdobne postupuje ...

3.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája táto veta: „ak ide o lesné pozemky, obdobne postupuje ...

4.

V § 19 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Fond alebo správca7b) môže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa § 16 ods. 1 písm. b) ...

5.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ak pozemok podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) je spoluvlastníckym podielom, môže sa fond alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore