Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 26.04.2006
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD12 DS14 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 238/2006 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 308/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 308/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

§ 23 c sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33a.

Čl. III

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 4 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky spolu s návrhom finančného plánu zabezpečenia ...

2.

V čl. VI sa slovo „2007“ nahrádza slovom „2012“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006. Ustanovenia uvedené v článku I § 7 ods. 1 písm. b) a ods. ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 238/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné ...

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  § 45 ods. 2 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 1b)  § 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 2)  Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym ...
 • 3)  § 2 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene ...
 • 4)  § 2 písm. s) a § 20 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 5)  § 22 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 6)  § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 7)  § 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod D k zákonu č. 541/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z. ...
 • 13)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  § 3 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13aa)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13b)  § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
 • 13c)  Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 13d)  § 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod C písm. m) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z. ...
 • 13e)  Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13f)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13g)  § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 17)  § 34 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 19)  § 21 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 19b)  § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z.
 • 19c)  § 30 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19e)  § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 19f)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu ...
 • 20)  § 2 písm. p) zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 20a)  § 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 20b)  § 2 písm. f) bod 4. zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 21)  § 5 ods. 3 písm. c) až h) a písm. j) a n) a § 9 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...
 • 23)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore