Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 308/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 308/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Národný jadrový fond (ďalej len „jadrový fond“) je štátny účelový fond1) so sídlom v ...

(2)

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom ...

(3)

Jadrový fond pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s obdobnými inštitúciami iných členských ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie súbor činností vykonávaných po ukončení ...
1.
vyraďovania5) jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania ...
2.
dlhodobého skladovania vyhoretého jadrového paliva,6)
3.
ukladania vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie,
4.
inštitucionálnej kontroly7) úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
b)
nakladaním s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu súbor činností spojených s vyhľadaním, ...
c)
nakladaním s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu súbor činností spojených s vyhľadaním, ...
d)
nakladaním s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi súbor činností spojených so zberom, triedením, ...
e)
povinným príspevkom finančné prostriedky uhrádzané držiteľom povolenia na prevádzku jadrového ...
f)
povinnou platbou finančné prostriedky uhrádzané držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia ...
g)
historickým dlhom rozdiel finančných prostriedkov potrebných na krytie nákladov záverečnej časti ...
§ 3
Zásady financovania záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
(1)

Náklady na financovanie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie znáša držiteľ ...

(2)

Jadrový fond zabezpečuje finančné prostriedky v dostatočnej výške a v čase potrebnom na vykonávanie ...

(3)

Jadrový fond spravuje, rozdeľuje a poskytuje finančné prostriedky nediskriminačným a transparentným ...

(4)

Jadrový fond zabezpečuje primerané zhodnotenie finančných prostriedkov vedených na svojom účte ...

§ 4
Správa a orgány jadrového fondu
(1)

Správu jadrového fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

(2)

Orgánmi jadrového fondu sú:

a)
rada správcov jadrového fondu (ďalej len „rada správcov“),
b)
dozorná rada jadrového fondu (ďalej len „dozorná rada“),
c)
riaditeľ jadrového fondu (ďalej len „riaditeľ“),
d)
hlavný kontrolór jadrového fondu (ďalej len „hlavný kontrolór“).
§ 5
Rada správcov
(1)

Rada správcov je najvyšším orgánom jadrového fondu; je štatutárnym orgánom jadrového fondu. ...

(2)

Rada správcov

a)
prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov jadrového fondu (ďalej len „rozpočet jadrového ...
b)
predkladá návrh rozpočtu jadrového fondu vypracovaný v súlade s osobitným predpisom10) spolu ...
c)
vypracúva návrh strednodobého a dlhodobého finančného plánu jadrového fondu na základe schváleného ...
d)
prerokúva správu o hospodárení jadrového fondu raz za štvrťrok a predkladá ju spolu so stanoviskom ...
e)
prerokúva návrh individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu, stanovisko dozornej rady a hlavného ...
f)
prerokúva výročnú správu jadrového fondu a návrh záverečného účtu11) jadrového fondu a ...
g)
schvaľuje rokovací poriadok rady správcov,
h)
predkladá na schválenie ministerstvu hospodárstva štatút jadrového fondu,
i)
schvaľuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a iné vnútorné predpisy jadrového fondu,
j)
schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov jadrového fondu (ďalej len „zmluva“), ...
k)
vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa vedúcich zamestnancov jadrového fondu okrem hlavného kontrolóra, ...
l)
vydáva na požiadanie úradu stanovisko k ekonomickej časti koncepčného plánu vyraďovania jadrového ...
m)
vypracúva v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) a držiteľmi súhlasu ...
n)
ukladá povinnosť uhradiť odvody a penále za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými ...
(3)

Výber uchádzačov o členstvo v rade správcov uskutočňuje ministerstvo hospodárstva výberovým ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
spĺňa požiadavku odbornej praxe najmenej desať rokov v oblasti
1.
jadrovej energetiky, jadrového výskumu alebo radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach,
2.
vypracúvania ekonomických alebo finančných koncepcií a analýz v oblasti jadrovej energetiky,
3.
projektovania a realizácie stavieb jadrových zariadení alebo
4.
aplikácie práva v oblasti jadrovej energetiky,
e)
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, dozorného alebo ...
(4)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená ...

(5)

Predsedu rady správcov a ďalších štyroch členov rady správcov vymenúva a odvoláva vláda na ...

(6)

Funkčné obdobie člena rady správcov je šesť rokov. Funkciu člena rady správcov možno vykonávať ...

(7)

Člen rady správcov je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný.

(8)

Za výkon funkcie patrí členovi rady správcov mesačne odmena vo výške trojnásobku priemernej ...

(9)

Členstvo v rade správcov zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady správcov,
b)
vzdaním sa funkcie písomným oznámením člena rady správcov doručeným vláde, a to dňom doručenia ...
c)
dňom odvolania,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady správcov odsúdený za trestný čin ...
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)

Vláda odvolá člena rady správcov na návrh toho, kto vymenovanie člena rady správcov navrhol, ...

a)
neplní povinnosti člena rady správcov ustanovené zákonom, štatútom jadrového fondu alebo rokovacím ...
b)
zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas troch mesiacov riadne vykonávať funkciu člena rady ...
(11)

Rada správcov zasadá najmenej raz mesačne. Zasadnutie rady správcov zvoláva a vedie predseda rady ...

(12)

Rada správcov je schopná uznášať sa, ak je prítomný predseda rady správcov alebo ním písomne ...

(13)

Pravidlá rokovania rady správcov upraví rokovací poriadok rady správcov.

(14)

Člen rady správcov je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, ...

(15)

Člen rady správcov, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena rady správcov, je ...

(16)

Na platnosť právnych úkonov jadrového fondu sa vyžaduje podpis predsedu rady správcov, v jeho ...

(17)

Zápisnicu zo zasadnutia rady správcov podpisuje predseda rady správcov, v jeho neprítomnosti ním ...

(18)

Jadrový fond zverejňuje na svojom webovom sídle rozhodnutia rady správcov o poskytnutí finančných ...

§ 6
Vnútroštátna politika a vnútroštátny program
(1)

Rada správcov vypracúva a aktualizuje v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) ...

a)
vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej ...
b)
vnútroštátneho programu.
(2)

Rada správcov môže prizvať na spoluprácu pri vypracúvaní a aktualizácii vnútroštátnej politiky ...

(3)

Vnútroštátna politika je založená na týchto zásadách:

a)
Slovenská republika má konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi ...
b)
konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého ...
c)
produkcia rádioaktívnych odpadov sa z hľadiska ich aktivity i objemu udržuje na najnižšej úrovni, ...
d)
zohľadňujú sa vzájomné súvislosti medzi všetkými postupmi súvisiacimi s produkciou a nakladaním ...
e)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi musí byť bezpečné, a to aj ...
f)
vykonávanie opatrení sa riadi odstupňovaným prístupom,
g)
náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi znáša ten, kto ich ...
h)
rozhodovací proces, ktorý je založený na dôkazoch vo všetkých fázach nakladania s vyhoretým ...
(4)

Vnútroštátny program dokumentuje a určuje podrobnosti a opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej ...

(5)

Vnútroštátny program zahŕňa

a)
celkové ciele vnútroštátnej politiky Slovenskej republiky týkajúce sa záverečnej časti mierového ...
b)
významné čiastkové ciele a časové rámce s ohľadom na všeobecné ciele vnútroštátnej politiky, ...
c)
inventár vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov a odhady ich budúceho množstva ...
d)
koncepcie, plány a technické riešenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi ...
e)
koncepcie alebo plány na obdobie životnosti úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého ...
f)
koncepciu a plán výskumu, vývoja a demonštračných činností, ktoré sú potrebné na realizáciu ...
g)
určenie zodpovednosti za vykonanie vnútroštátneho programu a kľúčové ukazovatele na monitorovanie ...
h)
posúdenie nákladov na realizáciu vnútroštátneho programu a základné východiská a predpoklady ...
i)
systém financovania plnenia vnútroštátneho programu,
j)
systém informovania verejnosti o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi ...
k)
dohody uzavreté s členskými štátmi Európskej únie alebo tretími štátmi o nakladaní s vyhoretým ...
(6)

Vnútroštátny program ďalej obsahuje

a)
vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej ...
b)
technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania ...
c)
predpokladané vplyvy povinných príspevkov, povinných platieb a odvodov podľa § 10 ods. 1 písm. ...
d)
predpokladané vplyvy povinných príspevkov, povinných platieb a odvodov podľa § 10 ods. 1 písm. ...
e)
vplyv navrhovaného vnútroštátneho programu na vyváženosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej ...
f)
návrh plánu finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu na celé obdobie vnútroštátneho ...
g)
stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany18) z hľadiska radiačnej ochrany ...
h)
metodiku určenia výšky povinných príspevkov a povinných platieb nediskriminačným a transparentným ...
i)
štruktúru povinných príspevkov a povinných platieb pre jednotlivé jadrové zariadenia podľa činností ...
(7)

Rada správcov predkladá ministerstvu hospodárstva na prerokovanie návrh vnútroštátnej politiky ...

(8)

Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s úradom a jadrovým fondom poskytuje Európskej komisii vysvetlenia ...

(9)

Rada správcov vypracúva v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu12) a držiteľom ...

§ 7
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je dozorný orgán jadrového fondu.

(2)

Dozorná rada

a)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia ...
b)
kontroluje hospodárenie jadrového fondu s finančnými prostriedkami vyčlenenými na správu jadrového ...
c)
kontroluje účelnosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov jadrového fondu poskytnutých ...
d)
prerokúva návrh vnútroštátneho programu, návrh rozpočtu jadrového fondu s predpokladaným vývojom ...
e)
prerokúva návrhy zmlúv na účely podľa § 12,
f)
navrhuje v odôvodnených prípadoch zvolanie rady správcov, najmä ak zistí nedostatky v činnosti, ...
g)
ukladá rade správcov povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole ...
h)
schvaľuje odmeny a iné funkčné náležitosti členom rady správcov na návrh predsedu rady správcov; ...
i)
vypracúva a predkladá ministerstvu hospodárstva správu o svojej činnosti, ktorej súčasťou sú ...
j)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3)

Dozorná rada má v odôvodnených prípadoch právo

a)
pozastaviť výkon rozhodnutia rady správcov o určení návrhu výšky povinných príspevkov alebo ...
b)
pozastaviť výkon rozhodnutia rady správcov o poskytnutí prostriedkov jadrového fondu,
c)
pozastaviť prerokovanie návrhu zmluvy až do rozhodnutia ministra hospodárstva,
d)
požadovať vypovedanie zmluvy, prípadne odstúpenie jadrového fondu od tejto zmluvy, ak právnická ...
(4)

Dozorná rada má päť členov. Predsedom dozornej rady je štátny tajomník Ministerstva financií ...

(5)

Člen dozornej rady má nárok na náhradu cestovných nákladov. Členovi dozornej rady za výkon jeho ...

(6)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. ...

(7)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sú prítomní najmenej traja členovia dozornej rady. Na ...

(8)

Na zasadnutí dozornej rady je na jej požiadanie povinný zúčastniť sa predseda rady správcov alebo ...

(9)

Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný. Člen dozornej rady nemôže byť ...

(10)

Pravidlá rokovania dozornej rady upraví rokovací poriadok dozornej rady.

(11)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia, ...

(12)

Členstvo v dozornej rade zaniká

a)
dňom odvolania z funkcie, ktorú člen dozornej rady vykonáva v štátnej správe,
b)
vzdaním sa funkcie písomným oznámením člena dozornej rady doručeným ministerstvu hospodárstva, ...
c)
dňom odvolania,
d)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým člen dozornej rady stratil bezúhonnosť podľa § ...
e)
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13)

Príslušný minister alebo predseda úradu odvolá člena dozornej rady, ak

a)
sa nezúčastnil najmenej troch zasadnutí dozornej rady bez uvedenia dôvodu,
b)
začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom v dozornej rade podľa odseku 9,
c)
neplní povinnosti člena dozornej rady ustanovené týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými ...
§ 8
Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je výkonným orgánom jadrového fondu. Riaditeľ koná v mene jadrového fondu v rozsahu ...

(2)

Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister hospodárstva na návrh rady správcov. Za riaditeľa môže ...

(3)

Riaditeľ

a)
vykonáva rozhodnutia rady správcov,
b)
zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva jadrového fondu,
c)
zabezpečuje uzatvorenie zmluvy podľa § 14 ods. 7 v súlade s rozhodnutím rady správcov,
d)
sleduje dodržiavanie zákona, zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy a uplatňuje penále voči ...
e)
vymáha povinné príspevky a povinné platby od držiteľov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, ...
f)
zabezpečuje vypracovanie štvrťročnej správy o hospodárení jadrového fondu do konca mesiaca nasledujúceho ...
g)
zabezpečuje vypracovanie výročnej správy jadrového fondu a návrhu záverečného účtu jadrového ...
h)
zabezpečuje vypracovanie individuálnej účtovnej závierky jadrového fondu, jej overenie audítorom ...
i)
vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov v hospodárení a činnosti jadrového fondu zistených ...
j)
organizuje výberové konania na miesta vedúcich zamestnancov jadrového fondu podľa osobitného predpisu15) ...
k)
plní ostatné úlohy uložené radou správcov alebo ministerstvom hospodárstva.
(4)

Riaditeľ predkladá rade správcov a dozornej rade

a)
návrh rozpočtu jadrového fondu na príslušný kalendárny rok aj s predpokladaným vývojom príjmov ...
b)
návrh organizačného poriadku jadrového fondu a pracovného poriadku jadrového fondu a návrhy iných ...
c)
návrh štatútu jadrového fondu.
(5)

Odmeňovanie a služobné náležitosti riaditeľa schvaľuje rada správcov.

(6)

Odmeňovanie a služobné náležitosti zamestnancov jadrového fondu schvaľuje riaditeľ okrem odmeňovania ...

(7)

Riaditeľ zriaďuje na zabezpečenie úloh podľa odsekov 3 a 4 skupinu odborných zamestnancov z technickej, ...

(8)

Na riaditeľa sa vzťahuje § 5 ods. 14 a 15 rovnako.

§ 9
Hlavný kontrolór
(1)

Hlavný kontrolór je nezávislým kontrolným orgánom jadrového fondu.

(2)

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu jadrového fondu, ...

(3)

Hlavného kontrolóra vymenúva a odvoláva minister hospodárstva, ktorému zodpovedá za výkon svojej ...

(4)

Za hlavného kontrolóra môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
spĺňa požiadavku odbornej praxe najmenej desať rokov v oblasti
1.
finančnej kontroly,
2.
vypracúvania ekonomických analýz,
3.
financovania alebo
4.
rozpočtovania,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho orgánu, členom ...
(5)

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy a o ...

(6)

Hlavný kontrolór kontroluje finančné operácie súvisiace so zabezpečovaním zdrojov jadrového ...

(7)

Hlavný kontrolór pri výkone kontroly podľa odsekov 5 a 6 postupuje v súlade so základnými pravidlami ...

(8)

Hlavný kontrolór je vedúcim zamestnancom jadrového fondu podľa osobitného predpisu.21) Na jeho ...

(9)

Na hlavného kontrolóra sa vzťahuje § 5 ods. 14 a 15 rovnako.

§ 10
Zdroje jadrového fondu
(1)

Zdrojmi jadrového fondu sú finančné prostriedky uhrádzané ako

a)
povinné príspevky,
b)
povinné platby,
c)
transfer z výdavkového rozpočtového účtu ministerstva hospodárstva, ako odvod, ktorý je vyberaný ...
d)
pokuty uložené úradom podľa osobitného predpisu23) a sankcie podľa § 16,
e)
výnosy z vkladov na účtoch jadrového fondu,
f)
dobrovoľné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
g)
dotácie a príspevky z fondov Európskej únie a z ďalších medzinárodných organizácií, finančných ...
h)
dotácie zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na nakladanie ...
i)
dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované z iných dôvodov ako podľa písmena h) na základe rozhodnutia ...
j)
výnosy z finančných operácií podľa § 12 ods. 3 písm. b),
k)
ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská ...
l)
poplatky od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich o vydanie povolenia ...
(2)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny je povinný zaplatiť povinné ...

(3)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny ...

(4)

Výška povinného príspevku a povinnej platby sa určí prostredníctvom výpočtu samostatne pre ...

(5)

Ak držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia podľa odseku 2 alebo odseku 3 odstaví toto ...

(6)

Odvod je prevádzkovateľ sústavy povinný zaplatiť na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva ...

(7)

Podrobnosti o spôsobe výberu a použití odvodu, vedení jeho evidencie u prevádzkovateľa sústavy ...

(8)

Prevádzkovateľ sústavy vyberá odvod do ukončenia realizácie všetkých činností záverečnej ...

(9)

Odvod nie je príjmom plynúcim z podnikania prevádzkovateľa sústavy.

(10)

Výška dotácie zo štátneho rozpočtu poskytovaná podľa odseku 1 písm. i) nesmie prekročiť súčet ...

(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ žiadajúca o vydanie povolenia alebo držiteľ ...

(12)

Jadrový fond vráti sumu zloženú podľa odseku 11 držiteľovi povolenia na vykonávanie činnosti ...

(13)

Ministerstvo hospodárstva do 15 dní odo dňa prijatia odvodu na svoj príjmový rozpočtový účet ...

(14)

Po skončení kalendárneho roka vykoná ministerstvo hospodárstva bilanciu dovozu elektriny na územie ...

(15)

Zhodnocovanie finančných prostriedkov podľa odseku 1 písm. e) sa vykonáva formou termínovaných ...

§ 11
Podúčty jadrového fondu
(1)

Jadrový fond vytvára zo zdrojov získaných podľa § 10 účelové podúčty a analytické účty ...

a)
podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto ...
1.
jadrová elektráreň A1,
2.
jadrová elektráreň V1,
3.
jadrová elektráreň V2,
b)
podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto ...
1.
jadrová elektráreň Mochovce 1, 2,
2.
jadrová elektráreň Mochovce 3, 4,
c)
podúčet na vyraďovanie ďalších jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi ...
d)
podúčet na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho ...
e)
podúčet na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie ...
1.
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce,
2.
hlbinné úložisko,
f)
podúčet na inštitucionálnu kontrolu7) úložísk,
g)
podúčet na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach, ...
h)
podúčet na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so správou ...
i)
podúčet na zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi ...
j)
podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny ...
1.
Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených ...
2.
Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
3.
Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
4.
Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice,
5.
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
k)
podúčet na sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií.
(2)

Zdroje jadrového fondu plynúce z povinných príspevkov alebo povinných platieb sú vedené na príslušných ...

(3)

Podúčty podľa odseku 1 písm. a) až g), i), j) a k) spravujú správcovia podúčtov, ktorí zodpovedajú ...

a)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. a) a j),
b)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. b) a c),
c)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. d), g), i) a k),
d)
správca podúčtov na účely podľa odseku 1 písm. e) a f).
(4)

Správu podúčtu na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich ...

(5)

Rada správcov predloží každoročne do 31. marca dozornej rade na schválenie návrh na aktuálny ...

a)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu za predchádzajúci kalendárny rok na podúčet podľa odseku 1 ...
b)
rozdelenie povinných príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok na podúčet na
1.
vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, ...
2.
inštitucionálnu kontrolu úložísk podľa odseku 1 písm. f) a
3.
dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových zariadeniach podľa odseku ...
c)
rozdelenie povinných príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé podúčty a na ...
1.
analytický účet podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu,
2.
analytické účty podľa odseku 1 písm. b),
3.
podúčet podľa odseku 1 písm. c),
d)
rozdelenie povinných platieb za predchádzajúci kalendárny rok na jednotlivé analytické účty ...
e)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. c) za predchádzajúci kalendárny rok ...
f)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. e) za predchádzajúci kalendárny rok ...
g)
rozdelenie ostatných zdrojov jadrového fondu na jednotlivé podúčty a na jednotlivé analytické ...
h)
čerpanie výdavkov jadrového fondu v štruktúre podľa príslušných podúčtov alebo analytických ...
i)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. j) za predchádzajúci kalendárny rok ...
j)
rozdelenie zdrojov jadrového fondu podľa § 10 ods. 1 písm. d) za predchádzajúci kalendárny rok ...
(6)

Zdroje jadrového fondu, ktoré sú vedené na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických ...

(7)

Finančné prostriedky na jednotlivých podúčtoch a na jednotlivých analytických účtoch nemôžu ...

§ 12
Použitie finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)

Jadrový fond je povinný použiť finančné prostriedky v súlade s vnútroštátnym programom na ...

a)
vypracovanie dokumentácie predkladanej úradu na účel vydania povolenia na vyraďovanie jadrového ...
b)
vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto ...
c)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom po začatí vyraďovania jadrového zariadenia,
d)
nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho ...
e)
kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva ...
f)
vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, ...
g)
správu a činnosti súvisiace so správou jadrového fondu do 1 % z ročných príjmov jadrového fondu, ...
h)
úhradu poistného na poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia, ktoré je vo ...
i)
nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi a na činnosti s tým súvisiace od podpísania ...
j)
primerané a účelne vynaložené náklady na podporu vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti ...
(2)

Oprávnenými nákladmi sú prevádzkové a investičné náklady účelne, hospodárne, efektívne ...

(3)

Finančné prostriedky jadrového fondu nemôžu byť použité na

a)
podnikanie alebo zakladanie iných právnických osôb, podnikanie fyzických osôb alebo ako vklad ...
b)
finančné operácie na finančnom trhu vrátane nákupu cenných papierov okrem investovania finančných ...
c)
poskytovanie úverov, pôžičiek, záruk alebo dotácií prevádzkovateľom jadrových zariadení na ...
d)
úhradu nákladov držiteľov povolení na nakladanie s prevádzkovými rádioaktívnymi odpadmi,
e)
príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v oblastiach ohrozenia jadrovými zariadeniami,
f)
likvidáciu štátneho dlhu alebo ako štátna záruka,
g)
vysporiadanie pracovnoprávnych, občianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkov vznikajúcich v ...
h)
nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi, na ktoré nebola pred ich odovzdaním oprávnenej ...
i)
účely bezprostredne nesúvisiace s činnosťou záverečnej časti mierového využívania jadrovej ...
§ 13
Podmienky poskytovania finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)

Finančné prostriedky jadrového fondu možno poskytnúť len na účely podľa § 12 ods. 1 žiadateľovi, ...

a)
je držiteľom povolenia34) na
1.
etapu vyraďovania jadrového zariadenia,
2.
prevádzku jadrového zariadenia na ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového ...
3.
uzatvorenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého jadrového paliva a jeho ...
4.
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom,
5.
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo jadrového zariadenia alebo
6.
vývoz jadrových materiálov alebo prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich medzinárodnej ...
b)
má uhradené povinné príspevky alebo povinné platby, ak je žiadateľom prevádzkovateľ jadrového ...
c)
uhradil v lehote pokuty uložené podľa osobitného predpisu23) a sankcie uložené podľa § 16,
d)
nebolo u neho zistené neoprávnené, neefektívne alebo nehospodárne nakladanie s poskytnutými finančnými ...
e)
preukáže, že za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti riadne splnil všetky svoje daňové ...
f)
predloží žiadosť a jej prílohy, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 14.
(2)

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov jadrového fondu je, že činnosti súvisiace so záverečnou ...

(3)

Ak realizácia činností a projektov súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania ...

§ 14
Poskytovanie finančných prostriedkov jadrového fondu
(1)

Žiadosť obsahuje

a)
číslo žiadosti uvedené žiadateľom,
b)
označenie podúčtu a analytického účtu jadrového fondu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje,
c)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická ...
d)
názov a miesto činnosti, na ktorú sa majú poskytnúť finančné prostriedky jadrového fondu,
e)
preukázanie súladu s vnútroštátnym programom,
f)
číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa osobitného predpisu,34)
g)
výšku celkových nákladov,
h)
výšku požadovaných finančných prostriedkov z jadrového fondu,
i)
druh požadovaných finančných prostriedkov, a to investičné finančné prostriedky alebo neinvestičné ...
j)
účel, na ktorý sa majú požadované finančné prostriedky z jadrového fondu použiť,
k)
termín prípravy a realizácie činnosti,
l)
názov a sídlo dodávateľa,
m)
vyjadrenie žiadateľa, že pri výbere dodávateľa postupoval podľa osobitného predpisu,35)
n)
spôsob zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov,
o)
spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu pri neoprávnenom alebo nehospodárnom ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú:

a)
osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a),
b)
popis činností, na ktoré žiadateľ finančné prostriedky jadrového fondu požaduje, prípadne ...
c)
vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 13 ods. 2 spolu s odôvodnením,
d)
technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov jadrového fondu a ich prínos ...
(3)

Žiadateľ je povinný predložiť jadrovému fondu na účel prípravy návrhu rozpočtu jadrového ...

(4)

Žiadosť sa po splnení povinnosti podľa odseku 3 predkladá jadrovému fondu do 31. augusta na nasledujúci ...

(5)

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2, riaditeľ ju predloží na posúdenie ...

(6)

Rada správcov schváli výšku finančných prostriedkov jadrového fondu žiadateľovi, ktorý spĺňa ...

(7)

Ak rada správcov schváli výšku finančných prostriedkov jadrového fondu podľa odseku 6, žiadateľ ...

(8)

Zmluva sa vyhotovuje písomne a obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán a predmet zmluvy,
b)
účel, podmienky poskytnutia, výšku, vecné a časové použitie finančných prostriedkov,
c)
ustanovenia o kontrole použitia finančných prostriedkov, ktoré obsahujú najmä povinnosť zabezpečenia ...
d)
penále za neoprávnené, neúčelné, neefektívne alebo nehospodárne použitie finančných prostriedkov, ...
e)
osoby zodpovedné za použitie poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
podmienky vypovedania zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy,
g)
spôsob zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
výšku oprávnených nákladov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu určenú podľa ...
(9)

Prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu vypracuje každoročne do 31. mája cenovú ...

(10)

Prijímateľ finančných prostriedkov jadrového fondu je povinný využívať finančné prostriedky ...

§ 15
Rozpočet a hospodárenie s prostriedkami jadrového fondu
(1)

Jadrový fond hospodári podľa vládou schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

(2)

Jadrový fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov v členení na podúčty a na analytické účty ...

(3)

Jadrový fond je povinný predložiť vláde prostredníctvom ministerstva hospodárstva návrh svojho ...

(4)

Jadrový fond je povinný zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov ...

(5)

Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami jadrového fondu vykonáva ministerstvo financií ...

§ 16
Sankcie pri porušení finančnej disciplíny
(1)

Osoba, ktorá neoprávnene použila alebo zadržala finančné prostriedky poskytnuté z jadrového ...

(2)

Pri neodvedení finančných prostriedkov podľa § 10 ods. 1 na účet jadrového fondu v ustanovenej ...

(3)

Správcom pohľadávky štátu podľa odsekov 1 a 2 je jadrový fond.

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým ...

(2)

Rada správcov jadrového fondu, dozorná rada jadrového fondu, riaditeľ jadrového fondu a hlavný ...

(3)

Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy a iné právne vzťahy Národného jadrového fondu ...

(4)

Žiadosti podané do 31. marca 2018 pre rok 2019 sa posudzujú a jadrový fond o nich rozhodne podľa ...

(5)

Vnútroštátna politika nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom podľa ...

(6)

Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona, ...

a)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ...
b)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške ...
§ 18
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových ...

Čl. II

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) dlhodobým skladovaním vyhoretého jadrového paliva jeho umiestnenie a uchovávanie v samostatnom ...

Doterajšie písmená m) až y) sa označujú ako písmená n) až z).

2.

V § 2 písm. x) sa slová „písmene v)“ nahrádzajú slovami „písmene w)“.

3.

V § 3 odsek 11 znie:

„(11) Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, dlhodobé skladovanie ...

4.

V § 3 odsek 12 znie:

„(12) Za vyraďovanie a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania zodpovedá Slovenská ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. a) trinástom bode, písm. f) druhom bode, § 10 ods. 1 písm. l), § 23 ods. 2 ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod znie:

„6. návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi ...

7.

V § 4 ods. 2 sa písmeno e) dopĺňa siedmym bodom až deviatym bodom, ktoré znejú:

„7. správu o plnení vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi ...

8.

V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa slová „písm. v) alebo písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

9.

V § 5 ods. 3 písm. l) a m) sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

10.

V § 10 ods. 1 písm. k) a § 23 ods. 2 písm. j) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

11.

V § 10 ods. 1 písm. y) sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.

12.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) V záujme zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a predchádzania neodôvodnenému hromadeniu rádioaktívnych ...

13.

V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

14.

V § 15 ods. 13 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

15.

V § 21 ods. 1 prvej vete sa slová „na úložisko“ nahrádzajú slovami „právnickou osobou podľa ...

16.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Za bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom po ich prevzatí ...

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

17.

V § 21 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a vypúšťajú sa slová ...

18.

V § 21 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

„(15) Držiteľ povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vykonáva jednotlivé činnosti ...

Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.

19.

V § 21 ods. 16 sa slová „11 a 13“ nahrádzajú slovami „12 a 14“ a slová „na úložisko“ ...

20.

V § 21 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:

„(17) Všetky činnosti pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi musia ...

Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.

21.

V § 23 ods. 2 písm. k) sa slová „v) alebo w)“ nahrádzajú slovami „w) alebo písm. x)“.

22.

V § 32 ods. 2 a § 34 ods. 11 sa vypúšťajú slová „na vyraďovanie jadrových zariadení a na ...

23.

V § 34 odsek 3 znie:

„(3) Úrad uloží pokutu až do 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností podľa ...

24.

V § 34 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Správa pohľadávky štátu z rozhodnutia o uložení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...
 • 2)  § 12 ods. 1 a § 21 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový ...
 • 3)  § 100 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  § 30 ods. 9 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 5)  § 2 písm. u) a § 20 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 2 písm. m) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 22 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 96/2017 Z. z.
 • 8)  § 99 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 9)  § 79 ods. 4 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 3 ods. 11 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 5 ods. 2 a 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 4 až 9 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 19)  § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 20 až 28 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 23)  § 34 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 99 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 25)  § 21 ods. 10 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 27)  § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 28)  § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 29)  § 2 písm. q) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 2 písm. f) druhý bod až piaty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. ...
 • 31)  Zákon č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ...
 • 32)  § 2 písm. r) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 20 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
 • 34)  § 5 ods. 3 písm. c) až h), j) a n) a § 9 zákona č. 541/2004 Z. z.
 • 35)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore