Podzákonné predpisy k predpisu 229/1991

 1. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov 142/2009 účinný od 15.04.2009 do 31.05.2010
 2. platnýNariadenie vlády kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby 20/1992 účinný od 16.01.1992
 3. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podĺa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poĺnohospodárskemu majetku 20/1993 účinný od 25.01.1993
 4. neplatnýRek. nariadenie vlády o nájme poĺnohospodárskych a lesných nehnuteĺností a o nájme poĺnohospodárskeho podniku 208/1994 účinný od 01.08.2001 do 01.01.2004
 5. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov 237/2010 účinný od 01.04.2011
 6. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z.z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku 262/2001 účinný od 01.08.2001 do 01.01.2004
 7. platnýNariadenie vlády o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půde a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 504/1992 účinný od 01.01.1993
 8. neplatnýNariadenie vlády o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poĺnohospodárskemu majetku 559/1991 účinný od 30.12.1991 do 25.06.1992
 9. platnýNariadenie vlády ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poĺnohospodárskemu majetku 75/1993 účinný od 08.04.1993
 10. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov 83/2011 účinný od 01.04.2011
 11. platnýRek. nariadenie vlády ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podĺa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poĺnohospodárskemu majetku 97/1992 účinný od 25.01.1993
MENU
Hore