Podzákonné predpisy k predpisu 220/2004

  1. platnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z. 192/2014 účinný od 15.07.2014
  2. platnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber oľnohospodárskej pôdy 326/2013 účinný od 01.11.2013
  3. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy 376/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.03.2013
  4. platnýRek. vyhláška ktorou sa vykonáva §27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 508/2004 účinný od 01.04.2013
  5. platnýRek. nariadenie vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 58/2013 účinný od 15.07.2014
MENU
Hore