Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 27.04.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Bankovníctvo a peňažníctvo, Kontrolný systém, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Živnostenské podnikanie, Štatistiky, Požiarna ochrana, Súdne poplatky, Evidencia obyvateľstva, Verejný ochranca práv

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30 JUD776 DS32 EU PP13 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 16
Materiály na bezpečnostnú previerku

(1)
Materiály na bezpečnostnú previerku (ďalej len „podkladový materiál“), ak tento zákon neustanovuje inak, sú
a)
materiály predkladané navrhovanou osobou, a to
1.
vyplnený osobný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 2,
2.
životopis,
3.
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa a nie je možné použiť údaje z informačného systému verejnej správy,
4.
písomný súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky,
5.
vyplnený bezpečnostný dotazník osoby uvedený v prílohe č. 3 na bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa,
b)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
c)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby vyžiadané od ďalších štátnych orgánov a iných právnických osôb, týkajúce sa navrhovanej osoby,
d)
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,
e)
informácie vyžiadané od obce, v ktorej má navrhovaná osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
f)
informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom navrhovaná osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu bezpečnostných rizík.
(2)
Podkladový materiál uvedený v odseku 1 písm. a) predkladá navrhovaná osoba vedúcemu; v aktuálnom osobnom dotazníku, životopise a bezpečnostnom dotazníku osoby je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Ak ide o vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predkladá navrhovaná osoba bezpečnostný dotazník vedúcemu v obálke zabezpečenej tak, aby sa nemohol oboznámiť s jej obsahom.
(3)
Podkladové materiály predložené navrhovanou osobou podľa odseku 1 písm. a), potrebné na vykonanie bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa, predloží vedúci orgánu, ktorý je príslušný vykonať bezpečnostnú previerku, a pripojí k nim vyhodnotenie podkladových materiálov uvedených v odseku 1 písm. a) bodoch 1 až 4.
(4)
Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je alebo má byť zamestnancom orgánu Európskej únie, môže podať príslušný orgán Rady Európskej únie alebo Komisie Európskej únie. Podkladové materiály podľa odseku 1 písm. a) predkladá navrhovaná osoba úradu. Ustanovenia § 24 ods. 3 a § 26 ods. 5 sa vzťahujú primerane.
(5)
O vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby môže požiadať aj fyzická osoba, komisia alebo iný orgán, ak to ustanovuje osobitný zákon.12)
(6)
Navrhovaná osoba je oprávnená poskytnúť požadované osobné údaje podľa prílohy č. 3.13)
zobraziť paragraf
§ 28
Platnosť osvedčenia

(1)
Platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné je päť rokov, pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné je sedem rokov a pre utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je desať rokov.
(2)
Platnosť osvedčenia vydaného na základe bezpečnostnej previerky podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 zaniká dňom skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru; platnosť osvedčenia vydaného podľa § 18 ods. 4 zaniká aj vtedy, ak navrhovaná osoba prestala plniť úlohy kriminálneho spravodajstva.
zobraziť paragraf
§ 70
Pôsobnosť úradu, postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov úradu

(1)
Úrad na úseku
a)
ochrany utajovaných skutočností
1.
vypracúva koncepciu ochrany utajovaných skutočností a rozbory stavu a úrovne práce na tomto úseku,
2.
vykonáva kontrolu ochrany utajovaných skutočností,
3.
zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby a bezpečnostnej previerky prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, ak o to tieto osoby požiadajú,
4.
vydáva a zrušuje osvedčenie o navrhovanej osobe,
5.
vykonáva školenie bezpečnostných zamestnancov,
6.
vydáva a zrušuje potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa,
7.
certifikuje technické prostriedky, systémové prostriedky, mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky a vydáva bezpečnostné štandardy,
8.
autorizuje štátne orgány a podnikateľov na certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
9.
vydáva bezpečnostné štandardy,
10.
vykonáva znaleckú činnosť,
11.
vedie evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností,
12.
metodicky usmerňuje činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností,
13.
zabezpečuje úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností v prípade zániku štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré nemajú právneho nástupcu,
14.
vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti bezpečnosti informačných technológií,
b)
ochrany zahraničných informácií
1.
plní úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami,
2.
ustanovuje zásady výmeny a ochrany utajovaných skutočností v súlade s pripravovanými a platnými medzinárodnými zmluvami,
3.
kontroluje dodržiavanie a plnenie medzinárodných zmlúv o výmene utajovaných skutočností,
4.
vyjadruje sa o navrhovaných osobách podľa medzinárodných zmlúv a vydáva príslušné osvedčenia,
5.
plní úlohy centrálneho registra výmeny utajovaných skutočností,
6.
vedie evidencie súvisiace s výmenou utajovaných skutočností,
c)
šifrovej ochrany informácií
1.
plní funkciu ústredného šifrového orgánu Slovenskej republiky,
2.
vypracúva koncepciu rozvoja šifrovej ochrany informácií,
3.
ustanovuje zásady šifrovej ochrany informácií,
4.
certifikuje alebo overuje a uznáva zahraničné certifikáty a schvaľuje do prevádzky metódy, systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné, ak ďalej nie je ustanovené inak,
5.
odporúča alebo certifikuje alebo overuje a uznáva zahraničné certifikáty a schvaľuje do prevádzky systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií na ochranu stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené,
6.
vykonáva kontrolu bezpečnosti šifrovej ochrany informácií,
7.
určuje podmienky na výber, odbornú prípravu zamestnancov a podmienky na vydávanie a odnímanie osvedčení na prácu,
8.
určuje rozsah a spôsob využívania informačného systému šifrovej ochrany informácií,
9.
vykonáva a zabezpečuje výskum a vývoj v oblasti kryptológie a výskum, vývoj a výrobu prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
10.
určuje spôsob, rozsah a podmienky správy systémov šifrovej ochrany informácií a výroby šifrových materiálov pre systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií,
11.
vykonáva znaleckú činnosť,
12.
vedie evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií,
13.
plní funkciu gestora vládneho a zahraničného spojenia,
14.
plní funkciu gestora zabezpečovania prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
15.
vydáva bezpečnostné štandardy pre oblasť šifrovej ochrany informácií a pre ochranu pred nežiaducim elektromagnetickým vyžarovaním technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
e)
vnútornej ochrany získava, sústreďuje, analyzuje a preveruje informácie o bezpečnostných rizikách týkajúcich sa pôsobnosti úradu a jeho príslušníkov a zamestnancov,
f)
verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, plní úlohy podľa osobitného predpisu.28c)
(2)
Úrad pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. e) je oprávnený požadovať od štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k predchádzaniu a odstraňovaniu bezpečnostných rizík. Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmie byť nikto nútený.
(3)
Úrad môže plniť úlohy uvedené v odseku 1 aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní príslušníkov úradu na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje riaditeľ úradu.
(4)
Úrad pri vykonávaní tohto zákona spolupracuje aj s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov a bezpečnostnými úradmi medzinárodných organizácií.
(5)
Úlohy úradu podľa tohto zákona plnia príslušníci úradu, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu.29)
(6)
Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“ a služobným preukazom, ktorý obsahuje evidenčné číslo, meno, priezvisko, rodné číslo a fotografiu (ďalej len „služobný preukaz“).
(7)
Príslušník úradu je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
(8)
Príslušník úradu je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach zákona, aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok smerujúci proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby, ak ho nemožno odvrátiť inak.
(9)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len vtedy, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(10)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije. Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
(11)
Na plnení úloh úradu sa môžu podieľať aj zamestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti sa upravujú osobitnými predpismi.30)
zobraziť paragraf
§ 71
Riaditeľ úradu

(1)
Na čele úradu je riaditeľ úradu.
(2)
Riaditeľa úradu, ak spĺňa predpoklady podľa § 10, volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie riaditeľa úradu je sedem rokov a začína plynúť odo dňa zvolenia do funkcie riaditeľa úradu.
(3)
Tú istú osobu možno zvoliť za riaditeľa úradu najviac na dve funkčné obdobia.
(4)
Funkcia riaditeľa úradu sa nezlučuje s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
(5)
Výkon funkcie riaditeľa úradu sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie riaditeľa úradu len
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Riaditeľ úradu sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Výkon funkcie v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie riaditeľa úradu o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ak nedôjde k inej dohode o dni zániku výkonu funkcie riaditeľa úradu medzi predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a riaditeľom úradu.
(7)
Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať riaditeľa úradu z funkcie na základe návrhu 30 poslancov alebo na návrh vlády, ak riaditeľ úradu
a)
do troch mesiacov od vymenovania do funkcie neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie uvedené v odseku 4,
b)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
e)
stratil štátne občianstvo,
f)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia vykonávať svoju funkciu dlhšie ako jeden rok,
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i)
stratil oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 28 a 29.
(8)
Riaditeľ úradu je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie.
(9)
Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v kalendárnom roku. Za čas dovolenky patrí riaditeľovi úradu funkčný plat.
(10)
Riaditeľ úradu sa pri výkone svojej funkcie preukazuje služobným preukazom, ktorý mu vydá úrad.
(11)
Všetky písomnosti týkajúce sa výkonu funkcie riaditeľa úradu sa zakladajú do jeho osobného spisu, ktorý vedie úrad. Po skončení výkonu funkcie sa osobný spis uchováva 50 rokov.
(12)
Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej a ôsmej časti a § 110 až 112, § 122 až 128 a § 141 osobitného predpisu.29)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z.


OSOBNÝ DOTAZNÍK OSOBY


Osobný dotazník osoby obsahuje najmä:
1.
Osobné údaje navrhovanej osoby.

2.
Údaje o pobyte.

3.
Kontaktné údaje.

4.
Doklady totožnosti.

5.
Rodinný stav.

6.
Vzdelanie a prehľad navštevovaných škôl.

7.
Súčasné zamestnanie, predchádzajúce zamestnania alebo zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

8.
Podnikateľská činnosť alebo činnosť vykonávaná samostatne podľa osobitných predpisov.

9.
Osobné údaje manžela (manželky), detí, partnera (partnerky) a iných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

10.
Trestné konanie, priestupkové konanie, disciplinárne konanie a iné konanie vedené voči navrhovanej osobe.

11.
Absolvované psychofyziologické overenie pravdovravnosti.

12.
Spolupráca so Štátnou bezpečnosťou a spravodajskou správou Generálneho štábu Československej ľudovej armády do 31. decembra 1989.

13.
Vyjadrenie sa k predpokladom na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 až 14.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 215/2004 Z. z.


BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK OSOBY


A.
VŠEOBECNÁ ČASŤ


Bezpečnostný dotazník osoby obsahuje najmä:
1.
Údaje o vojenskej službe.

2.
Osobné údaje rodičov a súrodencov.

3.
Či je alebo bola závislá od alkoholických nápojov a či užíva alebo užívala omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky.

4.
Či je alebo bola závislá na hazardných hrách.

5.
Psychiatrické vyšetrenia a liečenia.

6.
Majetkové pomery.

7.
Nariadené exekučné rozhodnutia.

8.
Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci a iných právnických osôb, ktorými bola uložená povinnosť peňažného plnenia.

9.
Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

10.
Spolupráca alebo iné kontakty s bývalou alebo súčasnou spravodajskou službou cudzej moci.

11.
Spolupráca alebo iné kontakty s osobami alebo organizáciami, ktorých činnosť je zameraná proti demokratickému spoločenskému poriadku alebo proti záujmom, ktoré sa Slovenská republika zaviazala chrániť podľa medzinárodných zmlúv.

12.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

13.
Súhlas s poskytnutím informácií zo zdravotnej dokumentácie.

B.
DOPLNKOVÁ ČASŤ VYPLŇOVANÁ LEN PRE STUPEŇ UTAJENIA PRÍSNE TAJNÉ A TAJNÉ

1.
Osobné údaje ďalších rodinných príslušníkov – rodičov manžela (manželky), partnera (partnerky) a súrodencov manžela (manželky).

2.
Príslušnosť a vzťahy k združeniam, politickým hnutiam, stranám, cirkvám, náboženským spoločenstvám a domácim a zahraničným organizáciám.

3.
Identifikačné a kontaktné údaje dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadriť o údajoch v osobnom a bezpečnostnom dotazníku osoby (nemôžu to byť rodinní príslušníci ani osoby, s ktorými udržujú dôverné vzťahy, napríklad vedú majetkové záležitosti).

4.
Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k zákonu č. 215/2004 Z. z.


BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATEĽA


Bezpečnostný dotazník podnikateľa obsahuje najmä:
1.
Identifikačné údaje podnikateľa.

2.
Hospodárske údaje podnikateľa.

3.
Majetkové údaje podnikateľa.

4.
Obchodné vzťahy podnikateľa.

5.
Konkurz, vyrovnanie, likvidácia a reštrukturalizácia.

6.
Identifikačné údaje členov štatutárneho orgánu.

7.
Právnické osoby, v ktorých boli alebo sú členovia štatutárneho orgánu spoločníkmi, konateľmi, členmi dozornej rady alebo členmi predstavenstva.

8.
Identifikačné údaje spoločníkov, komanditistov, komplementárov, členov družstva, členov dozornej rady, prokuristov, členov správnej rady za posledných päť rokov, zakladajúcich členov a identifikačné údaje akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní.

9.
Zoznam súdnych sporov, v ktorých je alebo bol podnikateľ v postavení žalovaného, obvineného alebo obžalovaného.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore