Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 364/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 12.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 364/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 364/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 364/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 17 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...

2.

V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Archívny súbor je archívny fond alebo archívna zbierka.“.

Doterajšie odseky 5 až 19 sa označujú ako odseky 6 až 20.

3.

V § 2 ods. 11 sa vypúšťajú slová „spravidla na mikrofilme“.

4.

V § 3 ods. 6 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa slová „§ 151g“ nahrádzajú slovami „§ 151me“.

6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 13 znejú:

„8) § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

7.

V § 6 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) požiadať ministerstvo o súhlas so zrušením archívu a odovzdať archívne dokumenty archívu, ktorý ...

8.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

9.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
predložiť na žiadosť archívu archívny dokument na vyhotovenie jeho konzervačnej kópie.“.

10.

V § 10 ods. 1 prvej vete sa slová „kniha prírastkov, kniha depozitov a kniha úbytkov“ nahrádzajú slovami ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18 a 21 znejú:

„17) § 2 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 18) ...

12.

V § 12 ods. 4 písm. d) sa slová „vojenským preukazom,19)“ nahrádzajú slovami „osobnou identifikačnou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

13.

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

14.

V § 12 odsek 8 znie:

„(8) Prístup k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním archív umožňuje len výnimočne na základe ...

15.

V § 12 sa vypúšťa odsek 10.

16.

V § 13 ods. 1 sa slová „ku knihe prírastkov, knihe depozitov“ nahrádzajú slovami „k evidencii prírastkov, ...

17.

V § 13 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „najviac však na 30 rokov,“.

18.

V § 13 ods. 4 prvej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „rozhoduje“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

20.

V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak ide o prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...

22.

V § 13 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
žiadateľovi o prístup na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

23.

V § 13 ods. 8 prvej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „odvolanie“.

24.

V § 14 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa odkaz 26 nad slovom „osvedčený“.

25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

26.

V § 16 ods. 2 písmená d) a e) znejú:

„d) zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu,29a) e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) Napríklad ISO 11799 Informácie a dokumentácia – požiadavky na ukladanie archívnych dokumentov ...

27.

V § 16 ods. 2 písm. g) sa za slová „v priestoroch“ vkladajú slová „alebo na technických zariadeniach“. ...

28.

V § 16 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami „obmedzený prístup“30) a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových ...

29.

V § 16 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“.

30.

V § 16 ods. 2 písmená n) a o) znejú:

„n) odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v ochranných obaloch30a) v lehote, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Napríklad ISO 16245 Informácie a dokumentácia – škatule, spisové obaly a iné obaly vyhotovené ...

31.

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) oznamovať ministerstvu vopred vývoz registratúrnych záznamov na formulári, ktorý ministerstvo uverejňuje ...

32.

V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť vypracovať registratúrny poriadok má aj právnická ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30ab a 30ac znejú:

„30ab) § 43 zákona č. 215/2004 Z. z.

30ac) § 50 zákona č. 215/2004 Z. z.“.

33.

V § 16 ods. 5 sa slová „podľa odseku 2 písm. b), c), e), f), i), k), m) až o)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

34.

V § 16a ods. 2 sa slová „elektronickej podateľne.30a)“ nahrádzajú slovami „prístupových miest, najmä ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

35.

V § 16a ods. 6 sa vypúšťa odkaz 29a nad slovami „predpisu“ a „konverziu“.

36.

V § 16a ods. 7 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou30c)“ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30c a 30d znejú:

„30c) Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

37.

V § 17 ods. 1 písm. d) sa slová „zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate“ ...

38.

V § 19 ods.1 tretej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ...

39.

V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pôvodca registratúry podľa § 16 ods. ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ...

41.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Archív preberá archívne dokumenty od pôvodcu registratúry v ochranných obaloch najneskôr do piatich ...

42.

V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Dočasné uloženie archívnych dokumentov obsahujúcich utajované ...

43.

V § 22 ods. 6 sa za slová „pôvodcu registratúry“ vkladajú slová „alebo podľa pokynov archívu“.

44.

V § 24 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. ...

45.

V § 24 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
evidenciu vystavovaných archívnych dokumentov,“.

46.

V § 24 ods. 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak registratúrny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 70 ods. 1 písm. a) bod 16 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení zákona č. 364/2020 Z. z.“.

47.

V § 24a písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak registratúrny ...

48.

V § 24a písmená f) a g) znejú:

„f) umožňujú prístup k archívnym dokumentom, ktoré spravujú, rozhodujú o ich vypožičaní na výstavné ...

49.

V § 24b sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
údaje o vývoze registratúrnych záznamov.“.

50.

V poznámke pod čiarou k odkazu 33 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Európskeho parlamentu a ...

51.

V § 25 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa odkaz 24 nad slovom „rozhodnutia“.

52.

V § 25 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa odkaz 26 nad slovom „osvedčeným“.

53.

V § 25 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 5 druhej vete a v § 30 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa odkaz 29 nad ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

55.

V § 25 odsek 14 znie:

„(14)
Registratúrne záznamy vzniknuté na území Slovenskej republiky nemožno trvalo vyviezť.“.

56.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Dovoz Cudzí archívny dokument, ktorý je zapísaný v evidencii cudzieho štátu alebo bol vytvorený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a, 34b a 35 znejú:

„34a) Napríklad čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880. 34b) Napríklad ...

57.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Kontrola vykonávaná colnými orgánmi (1) Colný orgán vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...

58.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej ...

59.

V § 29 ods. 5 prvej vete a v § 30 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa odkaz 7 nad slovom „náhrada“.

60.

V § 30a ods. 1 písmeno m) znie:

„m) nepredloží archívny dokument na reštaurovanie, konzervovanie alebo na kontrolu po spätnom dovoze,“. ...

61.

V § 30a ods. 1 písm. u) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „oznámenia“.

62.

V § 30a sa odsek 1 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:

„za)
bráni alebo marí výkon kontroly podľa § 26a.“.

63.

V § 30a ods. 2 sa slová „písm. r) až z)“ nahrádzajú slovami „písm. r) až za)“.

64.

V § 31 ods. 1 písm. c) tretí bod znie:

„3. nepredloží archívny dokument na reštaurovanie, konzervovanie alebo na kontrolu po spätnom dovoze,“. ...

65.

V § 31 ods. 1 písm. c) ôsmom bode sa na konci pripájajú slová „alebo pri zániku bez právneho nástupcu ...

66.

V § 31 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:

„11. neoznámi pri zániku bez právneho nástupcu miesto uloženia registratúrnych záznamov bez trvalej ...

67.

V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „do troch rokov“ nahrádzajú slovami „do piatich rokov“.

68.

V § 32 ods. 1 sa za slová „§ 8 ods.1 písm. d) a e),“ vkladajú slová „§ 16 ods. 3,“ a slová „všeobecný ...

69.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých ...

70.

Za § 34aa sa vkladá nový § 34ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ak po podaní žiadosti o povolenie ...

71.

V prílohe č. 1 časti V sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

72.

V prílohe č. 1 časti VIII sa riadok „Archív Skalica“ označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhý bod, ktorý ...

„2.
Archív Galanta
Sídlo: Šaľa Dunajská Streda, Galanta, Šaľa “.

73.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

Čl. II

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Uloženie a ochranu utajovanej skutočnosti, ktorá má trvalú dokumentárnu hodnotu podľa osobitného ...

2.

V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) prehodnocuje stupeň utajenia utajovaných skutočností podľa § 7 ods. 3 najmenej raz za päť rokov.“. ...

3.

V § 70 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa pätnástym a šestnástym bodom, ktoré znejú:

„15. plní úlohy archívu utajovaných skutočností, 16. posudzuje a vydáva stanovisko k registratúrnemu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 24 ods. 3 písm. c) a § 24a písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 364/2020 Z. z.“. ...

Čl. III

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Elektronická podoba listín podľa § 3 ods. 6 sa stane súčasťou registra najneskôr do dvoch rokov ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore