Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2019 účinný od 01.02.2019

Platnosť od: 04.01.2019
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2019 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 2/2019 s účinnosťou od 01.02.2019

Legislatívny proces k zákonu 2/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Tibora BERNAŤÁKA a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 2/2019, dátum vydania: 04.01.2019

 

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár, Tibor Bernaťák a Eva Antošová predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Cieľom predloženého návrhu je uľahčiť prístup menších farmárov, ktorí vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov, k pozemkom a to v prípade, ak sa stali vlastníkmi pôvodných pozemkov prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva, za ktoré bol vyčlenený náhradný pozemok, avšak rozhodnutie pôvodného vlastníka, ktorým bol vyčlenený náhradný pozemok, stratilo platnosť a to práve z dôvodu zmeny vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku. Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku, lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2018 sa v praxi stretol s búrlivými reakciami najmä menších farmárov, ktorí užívali náhradné pozemky. Návrh zákona je reakciou na požiadavky praxe tak, aby náhradné pozemky užívané aj po strate platnosti rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov z dôvodu prechodu alebo prevodu pôvodného pozemku boli užívané na základe právneho titulu, ktorým bude nové rozhodnutie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, sociálny vplyv, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

B. Osobitná časť

K čl. I, 1. bodu

S cieľom zjednotiť prístup k nájmu poľnohospodárskych pozemkov vo všetkých ustanoveniach zákona sa za pozemok pre účely tohto zákona považuje aj jednotlivý spoluvlastnícky podiel k poľnohospodárskemu pozemku.

K čl. I, 2. bodu

Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zavedenie nového § 12c zákona.

K čl. I, 3. bodu

Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zavedenie nového § 12c zákona.

K čl. I, 4. bodu

Legislatívno-technická úprava, ktorá reaguje na zavedenie nového § 12c zákona.

K čl. I, 5. bodu

Vo väzbe na bod 1. je potrebné upraviť znenie prvej vety § 12 odseku 3 zákona. Zároveň je potrebné odstrániť situáciu, kedy bolo možné v určitých prípadoch predlžovať užívanie pozemku do konca roka na úkor vlastníka.

K čl. I, 6. bodu

V prípade užívania pozemku bez nájomnej zmluvy, ak ide o neprístupný pozemok alebo ho nie je možné racionálne využívať, zákon neumožňoval postupovať formou podnájomného pozemku. Táto zmena umožní riešiť takéto v praxi pomerne časté situácie.

K čl. I, 7. bodu

V prípade užívania pozemku bez nájomnej zmluvy, ak ide o neprístupný pozemok alebo ho nie je možné racionálne využívať, zákon neumožňoval postupovať formou podnájomného pozemku. Táto zmena umožní riešiť takéto v praxi pomerne časté situácie.

K čl. I, 8. bodu

Legislatívno-technická úprava reaguje na zavedenie nových odsekov z bodu 9.

K čl. I, 9. bodu

Zákon doteraz neumožňoval novým vlastníkom pozemkov (dedičom, kupujúcim a pod.) pokračovať v užívaní doterajšieho náhradného pozemku, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah. Navrhovaná zmena umožní pri prechode alebo prevode všetkých nehnuteľností nadobúdateľovi požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia a zaevidovanie takejto zmeny v osobe užívateľa podnájomného pozemku. Týmto sa zrovnoprávni postavenie dedičov alebo kupujúcich pri podnájomných pozemkoch podľa § 12a a § 12b zákona.

K čl. I, 10. bodu

Legislatívno-technická úprava reaguje na zavedenie nových odsekov z bodu 9.

K čl. I, 11. bodu

Nový § 12c zákona umožní dedičom alebo kupujúcim pôvodných pozemkov, za ktoré bol v minulosti vyčlenený doterajší náhradný pozemok a oni vstúpili do užívania náhradného pozemku a toto užívanie stále trvá, požiadať okresný úrad v novom správnom konaní o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k takémuto pozemku. Postup je modifikáciou postupu podľa § 12b zákona.

K čl. I, 12. bodu

Zosúlaďuje sa vznik nájomného vzťahu medzi vznikom nájomného vzťahu podľa § 12 ods. 4 a § 13 ods. 3 zákona.

K čl. I, 13. bodu

Legislatívno-technická úprava precizuje nejednoznačný výklad tohto ustanovenia.

K čl. I, 14. bodu

Legislatívno-technická úprava reaguje na zavedenie nového § 12c zákona.

K čl. I, 15. bodu

Prechodné ustanovenia analogicky ako pri zavedení § 12b zákona dávajú lehotu 6 mesiacov na podanie návrhu podľa nového § 12c zákona.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár, Tibor Bernaťák a Eva Antošová

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Peter Antal, Béla Bugár, Tibor Bernaťák a Eva Antošová

* Materiál nelegislatívnej povahy

Σ Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

* Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému

Absencia právneho titulu (strata platnosti rozhodnutia vydaného podľa pôvodného §15 zákona č. 330/1991 Zb.) pri užívaní náhradného poľnohospodárskeho pozemku novým nadobúdateľom pôvodného pozemku, za ktorý bol vyčlenený náhradný pozemok a to v prípade prevodu a prechodu vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku.

3. Ciele a výsledný stav

Uľahčiť prístup menším farmárom, ktorý sú vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov, k pozemkom v prípade, ak sa stali vlastníkmi pozemkov prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva, za ktoré bol vyčlenený náhradný pozemok, avšak rozhodnutie, ktorým bol vyčlenený náhradný pozemok stratilo platnosť. Vlastníci takýchto pozemkov postupom podľa zákona získajú rozhodnutie okresného úradu o vzniku podnájomného vzťahu k náhradným pozemkom.

4. Dotknuté subjekty

Menší farmári, ostatní agropodnikatelia, okresné úrady odbory pozemkové a lesné

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

- z toho vplyvy na MSP

x Áno

* Nie

* Čiastočne

Sociálne vplyvy

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

x Pozitívne

* Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

* Pozitívne

x Žiadne

* Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa

peter.antal@nrsr.sk

 

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nebol predmetom PPK.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore