Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2019 účinný od 01.02.2019

Platnosť od: 04.01.2019
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2019 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 2/2019 s účinnosťou od 01.02.2019

Legislatívny proces k zákonu 2/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

1.

V § 10 ods. 5 sa slová „§ 12a a § 12b“ nahrádzajú slovami „§ 12a až § 12c“.

2.

V § 10 ods. 7 sa slová „(§ 12a a § 12b)“ nahrádzajú slovami „(§ 12a až § 12c)“.

3.

V § 12 ods. 2 sa slová „§ 12a a § 12b“ nahrádzajú slovami „§ 12a až § 12c“.

4.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi ...

5.

V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy a ktorý je neprístupný alebo ho ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

6.

V § 12a ods. 1 prvá veta znie: „Ak nájomca užíva pozemok, kde sa nájom skončil alebo sa má ...

7.

V § 12a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Rozhodnutie podľa odseku 8 stráca platnosť dňom a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

Doterajšie odseky 9 až 17 sa označujú ako odseky 10 až 18.

8.

V § 12a ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

9.

V § 12a sa odsek 12 dopĺňa novým písmenom d), ktoré znie:

„d)
najneskoršiu lehotu, do ktorej má nájomca povinnosť vypratať pozemky.“.

10.

V § 12a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Účastníkom konania podľa odseku 8 je doterajší prenajímateľ a nájomca. Rozhodnutie ...

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 19.

11.

V § 12a ods. 16 znie:

„(16) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým ...

12.

V § 12a ods. 17 sa slovo „400 m2“ nahrádza slovom „2 000 m2“.

13.

V § 12a ods. 18 sa slovo „15“ nahrádza slovom „17“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Účastníkom ...

14.

§ 12a sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20)
Postup podľa toho paragrafu môže použiť aj nájomca.“.

15.

V § 12b ods. 9 sa za slová „podľa odseku 4“ vkladajú slová „a odseku 12“.

16.

V § 12b sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Ak po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 4 dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

17.

V § 12b ods. 13 sa slová „odsekov 1 až 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 12“.

18.

Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:

„§ 12c (1) Ak doterajšie rozhodnutie stratilo platnosť len z dôvodu prevodu alebo prechodu vlastníctva ...

19.

V § 13 ods. 3 sa na konci slová „za podmienok uvedených v návrhu zmluvy.“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske ...

21.

V § 14 ods. 2 sa slová „pozemkov, ktoré má prenajaté a ktoré sám vlastní“ nahrádzajú slovami ...

22.

V § 14 ods. 5 sa za písm. c) vkladá nové písm. d) ktoré znie:

„d) evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

23.

Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019 (1) Návrh podľa § 12c ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 79 ods. 4 a 5 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore