Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) 166/2003 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 21.05.2003
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD136DS5EUPPČL2

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) 166/2003 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 166/2003 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 404/2015

Legislatívny proces k zákonu 404/2015

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Tento zákon ustanovuje podmienky použitia informačno-technických prostriedkov bez predchádzajúceho súhlasu ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní podľa osobitného ...

§ 2
(1)

Informačno-technickými prostriedkami na účely tohto zákona sú najmä elektrotechnické, rádiotechnické, ...

a)
vyhľadávanie, otváranie, skúmanie a vyhodnocovanie poštových zásielok2) a iných dopravovaných zásielok, ...
b)
získavanie obsahu správ prenášaných prostredníctvom elektronických komunikačných sietí3) vrátane odpočúvania ...
c)
vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových alebo iných záznamov.
(2)

Informačno-technické prostriedky môže používať Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Vojenské ...

(3)

Používanie informačno-technických prostriedkov pre Zbor väzenskej a justičnej stráže a Colnú správu ...

(4)

Používanie informačno-technických prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) pre Vojenské spravodajstvo na ...

(5)

Pri odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej služby5) sa môže použiť len taký informačno-technický ...

(6)

Príslušník alebo zamestnanec orgánu štátu, ktorý plní úlohy súvisiace s technickým zabezpečením používania ...

(7)

Orgány územnej samosprávy, súkromné bezpečnostné služby ani iná fyzická osoba alebo právnická osoba ...

§ 3
(1)

IInformačno-technický prostriedok možno použiť len vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné ...

(2)

Údaje získané informačno-technickými prostriedkami možno použiť výlučne na dosiahnutie účelu pri plnení ...

§ 4
(1)

Informačno-technické prostriedky možno použiť iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného ...

(2)

Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, môže na základe novej ...

(3)

Žiadosť o použitie informačno-technického prostriedku (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá písomne súdu ...

a)
druh informačno-technického prostriedku, ktorý sa má použiť, miesto jeho použitia, ak to povaha veci ...
b)
informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní činnosti, ...
c)
dôvody na použitie informačno-technického prostriedku.

Súd nesmie rozhodnúť o žiadosti, ktorá nemá zákonom ustanovené náležitosti, a takúto žiadosť vráti žiadateľovi. ...

(4)

Žiadosť predkladá orgán štátu, ktorý zamýšľa použiť informačno-technický prostriedok na uplatnenie svojej ...

(5)

Proti rozhodnutiu o súhlase nemožno podať opravný prostriedok.

(6)

Zákonný sudca, ktorý dal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, je povinný sústavne ...

§ 4a - Príslušnosť súdu
(1)

Na rozhodovanie o použití informačno-technických prostriedkov podľa tohto zákona je vecne príslušný ...

(2)

Na rozhodovanie o súhlase na použitie informačno-technických prostriedkov podľa odseku 1 je miestne ...

§ 5
(1)

Policajný zbor vo výnimočnom prípade, ak existuje dôvodné podozrenie z páchania trestného činu, pri ...

(2)

Ak Policajný zbor nedostane dodatočný písomný súhlas zákonného sudcu do 12 hodín od začiatku použitia ...

§ 6
(1)

Orgán štátu je povinný v priebehu použitia informačno-technických prostriedkov sústavne skúmať, či trvajú ...

(2)

O skončení použitia informačno-technických prostriedkov podľa odseku 1 orgán štátu je povinný informovať ...

(3)

Orgán štátu vedie prehľad o počtoch vydaných súhlasov a odmietnutých žiadostiach, pričom zodpovedá za ...

§ 7
(1)

Kópiu zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu (ďalej len „záznam“), ktorý bol vyhotovený ...

(2)

Ak sa majú informácie získané použitím informačno-technického prostriedku použiť ako dôkaz v trestnom ...

(3)

Ak sa informačno-technický prostriedok použil v rozpore s týmto zákonom, záznam získaný pri takom použití ...

(4)

Ak sa pri použití informačno-technického prostriedku vyhotovil záznam a neskôr sa nezistili skutočnosti ...

(5)

O zničení záznamu alebo iného výsledku sa vyhotoví písomná zápisnica, v ktorej sa uvedie dôvod zničenia ...

§ 8

Použitie informačno-technického prostriedku, vyhotovenie záznamu alebo skopírovanie záznamu, ktoré sa ...

§ 8a
(1)

Kontrolu používania informačno-technických prostriedkov vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ...

(2)

Šiestich členov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi členov Osobitného kontrolného ...

(3)

Ďalších dvoch členov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi kandidátov na členov komisie, ...

(4)

Členom komisie voleným podľa odseku 3 môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného ...

(5)

Členstvo v komisii zaniká

a)
zánikom mandátu poslanca alebo zánikom členstva vo výbore podľa odseku 2,
b)
skončením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva v komisii predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ...
d)
odvolaním člena komisie Národnou radou Slovenskej republiky,
e)
smrťou člena komisie alebo vyhlásením člena komisie za mŕtveho.
(6)

Kontrolu používania informačno-technických prostriedkov vykoná komisia raz ročne, kedykoľvek z vlastného ...

(7)

Členovia komisie sú pri výkone kontroly oprávnení

a)
požadovať prístup do osobitnej evidencie informačno-technických prostriedkov za určené obdobie, ktorú ...
b)
požadovať od orgánu štátu na nahliadnutie zápisnicu o zničení záznamu,
c)
vstupovať spoločne v sprievode príslušníka príslušného orgánu štátu do určeného chráneného priestoru ...
d)
vyžadovať súčinnosť orgánu štátu potrebnú na vykonanie kontroly,
e)
robiť si poznámky, výpisy a odpisy vrátane výpisov a odpisov z osobitnej evidencie podľa písmena a) ...
f)
použiť informácie a údaje výlučne na vyhotovenie protokolu o výsledku tej kontroly, počas ktorej ich ...
(8)

V osobitnej evidencii podľa odseku 7 písm. a) je orgán štátu povinný viesť údaje o druhu informačno-technického ...

(9)

Osobitnú evidenciu podľa odseku 7 písm. a) tvorí

a)
žiadosť,
b)
súhlas a ďalší súhlas,
c)
informácia o priebehu použitia informačno-technického prostriedku,
d)
informácia o ukončení používania informačno-technického prostriedku vrátane predčasného ukončenia používania ...
e)
zápisnica o zničení záznamu.
(10)

Členovia komisie sú pri výkone kontroly povinní

a)
vopred oznámiť príslušnému orgánu štátu predmet, účel a čas trvania kontroly, preukázať sa poverením ...
b)
dodržiavať opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností vzťahujúce sa na chránené priestory a ...
c)
prerokovať s vedúcim orgánu štátu protokol o výsledku kontroly a o tomto prerokovaní vyhotoviť zápisnicu. ...
(11)

Orgán štátu je povinný pred každým výkonom kontroly vykonať poučenie členov komisie o povinnosti zachovávať ...

(12)

Vedúci orgánu štátu je povinný do desiatich pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia žiadosti komisie ...

(13)

O výsledku kontroly vypracuje komisia protokol o výsledku kontroly, ktorý následne predloží príslušnému ...

(14)

Ak príslušný výbor podľa odseku 2 na základe prerokovania protokolu o výsledku kontroly zistí skutočnosti, ...

(15)

Ustanovením odseku 6 nie je dotknuté právo domáhať sa súdnej ochrany alebo inej právnej ochrany.

§ 9
(1)

Národná rada Slovenskej republiky na uplatnenie svojej ústavnej pôsobnosti kontrolovať dodržiavanie ...

(2)

Správu prerokovanú v pléne môžu uverejniť hromadné informačné prostriedky. Súčasťou správy uverejnenej ...

(3)

Vedúci orgánu štátu s právomocou používať informačno-technické prostriedky do desiatich pracovných dní ...

(4)

Členovia výboru podľa § 8a ods. 2 majú právo v sprievode príslušníka príslušného orgánu štátu vstupovať ...

§ 10

Ak bol podaný návrh na vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov podľa osobitných ...

§ 11 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Osobitnú evidenciu podľa § 8a ods. 7 písm. a), ktorá obsahuje údaje o informačno-technických prostriedkoch ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona ...

§ 12, 13 a 14 sa vypúšťajú.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

§ 35 sa vypúšťa.

2.

V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

§ 37 a 38 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17a sa vypúšťajú.

4.

V § 69a ods. 3 sa slová „osobitné kategórie osobných údajov27c)“ nahrádzajú slovami „osobné údaje, ktoré ...

5.

§ 76a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve sa mení takto:

§ 12, 13 a 14 sa vypúšťajú.

Čl. VI

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení ...

1.

V § 23 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

§ 25 sa vypúšťa.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 ods. 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  § 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
  • 4)  § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
  • 5)  § 5 zákona č. 195/2000 Z. z.
  • 5a)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. ...
  • 6a)  § 1 ods. 3 a § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších ...
  • 7)  § 18 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu ...
  • 8)  § 158, 178 a 257a zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.§ 11 až 16 zákona ...
  • 8a)  § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore