Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 17.07.2015
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD306DS10EUPPČL20

Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 161/2015 s účinnosťou od 01.01.2025 na základe 309/2023

Legislatívny proces k zákonu 309/2023Nový paragraf
§ 308a

V likvidácii alebo dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva, v ktorej ustanovil likvidátora súd, sa súdne rozhodnutia a iné písomnosti likvidátora doručujú ich zverejnením v registri predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní vrátane rozhodnutia o ustanovení likvidátora, rozhodnutia o jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako aj rozhodnutia o odmene likvidátora. Ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o doručovaní a zverejňovaní súdnych rozhodnutí a iných písomností sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 396d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2025


Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2024, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore