Články k predpisu 161/2015

PRÁVNA ÚPRAVA ROZVODU MANŽELSTVA V SR (AKTUÁLNE AJ S MOŽNÝM NÁHĽADOM DO BUDÚCNA)

Abstrakt
V predkladanom príspevku autor analyzuje právny režim zániku manželstva rozvodom. Zákonne regulatívy, ktoré riešia túto oblasť precizuje v rovine hmotnoprávnych ako aj procesnoprávnych aspektov. Autor v príspevku poukazuje na možnú úpravu do budúcna v súvislosti s rozvodom manželstva dohodou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o rozvod manželstva
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 113
161/2015 paragrafy: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Katarína Drobná
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Drobná

SMRŤ DLŽNÍKA V PROCESE ODDLŽENIA FYZICKEJ OSOBY

Abstrakt
Právna doktrína chápe smrť fyzickej osoby ako ultimatívnu právnu skutočnosť, pri ktorej je objektívne nespochybniteľné, že v budúcnosti nastane. Smrťou zaniká ex lege spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, a teda jej právna subjektivita. Smrť fyzickej osoby – dlžníka má nesporne veľký význam na priebeh oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Predkladaný článok analyzuje právnu úpravu, ako aj postup príslušných orgánov v prípade smrti dlžníka počas procesu oddlženia fyzickej osoby, ako aj vplyv prebiehajúceho insolvenčného konania na dedičské konanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015 paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Jakub Dzimko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jakub Dzimko

Konanie o potvrdení vydržania – podmienky konania

Abstrakt
Príspevok ponúka analýzu časti právnej úpravy konania o potvrdení vydržania. Analýza sa týka potreby rozšírenia predmetu konania, vymedzenia príslušnosti súdu v závislosti od toho, či sa nehnuteľnosť, resp. viaceré nehnuteľnosti nachádzajú v územnom obvode jedného alebo viacerých súdov a ďalej v závislosti od počtu subjektov vydržania s možnosťou spojenia vecí do jedného konania. Osobitný výklad je venovaný jednotlivým účastníkom konania. Právna úprava vyvoláva niekoľko otázok, ktoré môžu spôsobiť interpretačné problémy. Príspevok sa preto pokúša hľadať riešenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o potvrdení vydržania
Priradené k predpisu:
161/2015 paragrafy: 359a


Vydané: 01.04.2021
Autor: prof. JUDr., Svetlana Ficová, CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Svetlana Ficová, CSc.

Stopka pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony

Abstrakt
Nová mimosporová procesná úprava (CMP) s pozbavením spôsobilosti na právne úkony už nepočíta – od 1. júla 2016 tak možno spôsobilosť na právne úkony iba obmedziť. Dôvodová správa k CMP uvádza, že predkladateľ zákona vylúčil v súčasnosti protiprávne pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardami. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či vypustenie možnosti úplného pozbavenia spôsobilosti je len záležitosťou prehnaného aktivizmu ochrancov ľudských práv alebo skutočným pozitívom pre osoby trpiace duševnými poruchami, pre ktoré nie sú schopné robiť právne úkony.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 189a
161/2015 paragrafy: 248


Vydané: 11.09.2020
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

Konanie o vyhlásenie za mŕtveho podľa CMP

Abstrakt
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho je mimosporovým konaním upraveným v ustanovení § 220 - 230 Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) ako jedno z konaní v statusových veciach fyzických osôb. Z dôvodu, že predmetné konanie predstavuje závažný zásah do osobného statusu fyzickej osoby (na základe súdneho rozhodnutia sa považuje fyzická osoba za mŕtvu), s ktorým sú spojené významné hmotnoprávne ako aj procesnoprávne účinky, si v nasledujúcom článku popíšeme jednotlivé aspekty tohto konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o vyhlásenie za mŕtveho
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 198, 195, 196, 197, 199, 200
161/2015 paragrafy: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230


Vydané: 11.09.2020
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

NA NOTÁRSKU NÔTU: Notár a rekodifikácia civilného procesu

Abstrakt
Prvého júla 2016 vstúpia do účinnosti tri nové procesné kódexy, ktoré nahradia vyše 50 rokov platný a množstvom noviel poznačený Občiansky súdny poriadok (OSP). Vo viacerých smeroch to bude v slovenskej právnickej obci znamenať revolúciu, na ktorú si väčšina sudcov, advokátov, exekútorov, notárov a ďalších subjektov civilného procesu bude pravdepodobne zvykať postupne (aj po účinnosti nových kódexov) a je tiež takmer isté, že niektorí právnici si na nové kódexy nezvyknú vôbec (pomôžem si parafrázovaním jedného z lektorov seminára k rekodifikácii „vymeniť hlavu sa asi všetkým nepodarí“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015 paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané: 11.09.2020
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Juraj Göbl

Predbežné opatrenia v nových procesných kódexoch – 5 najväčších zmien

Abstrakt
Už len 10 dní a rozlúčime sa s Občianskym súdnym poriadkom. Predbežné opatrenia sú v nových kódexoch redefinované od A po Z, pozrite si zmeny, ktoré sme vybrali.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
neodkladné opatrenia
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175e
161/2015 paragrafy: 179


Vydané: 11.09.2020
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

PROCESNÝ OPATROVNÍK MALOLETÉHO V CIVILNÝCH MIMOSPOROVÝCH KONANIACH S CUDZÍM PRVKOM

Abstrakt
Príspevok analyzuje otázku medzinárodnej právomoci slovenských súdov na ustanovenie procesného opatrovníka maloletému s obvyklým pobytom v cudzine na účely civilného mimosporového konania s cudzím prvkom. Autorka sa tiež venuje otázke, kto by mal byť ustanovený za procesného opatrovníka v takýchto prípadoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
účastníci
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 67, 68, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74
99/1963 paragrafy: 90, 91, 92, 93, 94
161/2015 paragrafy: 7, 8, 9
162/2015 paragrafy: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Katarína Burdová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Katarína Burdová, PhD.

POROVNANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY KONANIA ZA PRÁVNICKÚ OSOBU PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU S PRÁVNOU ÚPRAVOU PODĽA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

Abstrakt
Neoddeliteľnou súčasťou civilného procesu je zastúpenie sporových strán. V praxi často dochádza k situácii, že na strane žalobcu alebo žalovaného vystupuje právnická osoba. K zastúpeniu právnickej osoby v civilnom procese pristupuje Civilný sporový poriadok v porovnaní s Občianskym súdnym poriadkom rozdielne. Zámerom tohto príspevku je analyzovať a porovnať ustanovenia upravujúce problematiku zastúpenia právnickej osoby obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku s tými, ktoré sú obsiahnuté v Občianskom súdnom poriadku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ustanovenie opatrovníka
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 187, 29
161/2015 paragrafy: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246


Vydané: 06.02.2020
Autor: Mgr., Sandra Meňhartová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Sandra Meňhartová

SUBJEKTY VÝKONU ROZHODNUTIA VO VECIACH MALOLETÝCH, ICH POSTAVENIE A VPLYV NA PRIEBEH KONANIA[1]

Abstrakt
Širokospektrálnosť subjektov vykonávacieho konania vo veciach maloletých má zásadný vplyv nie len na ich procesné postavenie a z toho vyplývajúci rozsah práv a povinností, ale bezprostredne ovplyvňuje efektivitu a priebeh konania. Príspevok kladie dôraz na identifikáciu subjektov s rozhodovacou právomocou a tiež iných subjektov, tretie osoby, ktoré majú v konaní povinnosť súčinnosti pri zabezpečení riadneho priebehu konania pri zohľadnení kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 272, 273, 273a, 273aa, 273b, 273c, 273d, 274, 275, 275a
161/2015 paragrafy: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391


Vydané: 12.08.2019
Autor: doc. JUDr., Romana Smyčková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Romana Smyčková, PhD.

Ad: Obvyklý pobyt dieťaťa diplomatického zástupcu pri konaní o návrat maloletého do cudziny

Abstrakt
Zámerom príspevku je reagovať na článok JUDr. Kristíny Absolonovej Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a jeho súvislosť s návratovým konaním v zmysle § 123 a nasl. CMP uverejnený v BSA 4/2019 (ďalej aj ako „komentovaný článok“), ktorý vo svojom úvode nastoľuje otázku: „Vzniká maloletým deťom ako rodinným príslušníkom diplomatického zástupcu v krajine prijímajúceho štátu obvyklý pobyt v čase ich pôsobenia v tejto krajine alebo je naopak, takýto pobyt považovaný len za dočasný?“. Autorka v komentovanom článku konštatuje, že obvyklý pobyt deťom nevzniká v dôsledku aplikácie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch,[1] čo má nepriaznivé následky v tzv. návratovom konaní v kontexte medzinárodného únosu dieťaťa.[2] Svoju kritiku smeruje k samotnému Viedenskému dohovoru, pričom ako riešenie navrhuje jeho zmenu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
Priradené k predpisu:
161/2015 paragrafy: 123 - 134


Vydané: 01.05.2019
Autor: Mgr., Ľubica Gregová Širicová, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľubica Gregová Širicová, PhD.

Dieťa ako účastník konania o osvojiteľnosti a osvojení

Abstrakt
Osvojenie sa považuje za najvhodnejšiu formu náhradnej starostlivosti. Daný článok sa zameriava práve na inštitút osvojenia, poukazuje na úpravu konania o osvojiteľnosti a o osvojení. Pri procese osvojenie dochádza ku kolízii práva účastníkov konania o osovojení, na čo tiež v článku bude poukázané. Učastníkom konania v daných konania je aj dieťa, ktoré ma v týchto prípadoch veľmi špecifické postavenie čo sa v článku preukáže.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o osvojiteľnosti
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 180a
161/2015 paragrafy: 137, 138, 139, 140, 141, 142


Vydané: 29.06.2017
Autor: JUDr., Zuzana Usačevová
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Usačevová

Stopka pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony

Abstrakt
Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je nepochybne jedným z najzávažnejších zásahov do duševnej integrity jednotlivca a jeho súkromia – preto bolo nevyhnutné, aby tieto zásahy verejnej moci boli výsledkom starostlivého a citlivého posúdenia súdu za súčasnej spolupráce s medicínskym odborníkom, resp. znalcom. To však neznamená, že nemali svoj význam, resp. že neexistujú určité situácie, kedy sú tieto zásahy jednoducho nevyhnutným zlom, ktoré v konečnom dôsledku prevyšuje zlo, ktoré môže byť následkom správania sa nepríčetnej osoby.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o spôsobilosti na právne úkony
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 186, 187, 188, 189, 189a, 190, 191
161/2015 paragrafy: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251


Vydané: 20.01.2017
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

NA NOTÁRSKU NÔTU: Notár a rekodifikácia civilného procesu

Abstrakt
Prvého júla 2016 vstúpia do účinnosti tri nové procesné kódexy, ktoré nahradia vyše 50 rokov platný a množstvom noviel poznačený Občiansky súdny poriadok (OSP). Vo viacerých smeroch to bude v slovenskej právnickej obci znamenať revolúciu, na ktorú si väčšina sudcov, advokátov, exekútorov, notárov a ďalších subjektov civilného procesu bude pravdepodobne zvykať postupne (aj po účinnosti nových kódexov) a je tiež takmer isté, že niektorí právnici si na nové kódexy nezvyknú vôbec (pomôžem si parafrázovaním jedného z lektorov seminára k rekodifikácii „vymeniť hlavu sa asi všetkým nepodarí“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015 paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané: 20.06.2016
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Juraj Göbl

Konanie o rozvod podľa Civilného mimosporového poriadku

Abstrakt
Konanie o rozvod sa začína len na návrh (v mimosporových konaniach sa namiesto pojmu žalobu používa pojem návrh) jedného z manželov. Účastníkmi konania (pojem strany sa používa len v sporovom konaní, pri mimosporových konaniach sú to vždy účastníci) sú manželia. Naďalej je obligatórne s rozvodovým konaním spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, čo si inak už ani nemožno predstaviť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o rozvod manželstva
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 113
161/2015 paragrafy: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


Vydané: 11.03.2016
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

VYŠETRENIE DUŠEVNÉHO STAVU V TRESTNOM KONANÍ NAMIESTO DOTERAZ OBLIGATÓRNE DVOMA ZNALCAMI- PSYCHIATRAMI IBA JEDNÝM

Abstrakt
Od 1.1.2016 sú platné a účinné viaceré zmeny právnej úpravy v znaleckej činnosti i ďalšie inovácie v nej. Jednou z najdôležitejších je zmena právnej úpravy týkajúca sa vyšetrenia duševného stavu v trestnom konaní, ktorá bola neúspešne navrhovaná už pred niekoľmi rokmi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
konanie o spôsobilosti na právne úkony
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 186, 187, 188, 189, 189a, 190, 191
161/2015 paragrafy: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251


Vydané: 02.02.2016
Autor: Mgr. et Mgr., Ladislav Križan, PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Ladislav Križan, PhD., DAS

Konanie o rozvod podľa Civilného mimosporového poriadku

Abstrakt
Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o rozvod manželstva
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 113
161/2015 paragrafy: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


Vydané: 02.11.2015
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

DRUHY ROZHODNUTÍ V KONANÍ O DEDIČSTVE

Abstrakt
Primárnym cieľom tohto príspevku je poskytnúť jeho čitateľom, ale aj samotnému autorovi ucelený pohľad na problematiku spojenú s otázkou dedičského práva, konkrétne rozhodnutí v konaní o dedičstve. V príspevku sú rozobraté tri druhy rozhodnutí v konaní o dedičstve, a to: Uznesenie o schválení prípadne neschválení dohody o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov, Uznesenie o dedičstve a Osvedčenie o dedičstve. Autor bližšie rozoberá ich obsahovú, ale aj formálnu stránku, a taktiež popisuje procesnoprávne predpoklady ich vydania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015 paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané: 17.09.2014
Autor: Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk

PERSONÁLNE EXEKÚCIE VO VECIACH STYKU RODIČA S MALOLETÝM DIEŤAŤOM

Abstrakt
Starostlivosť a výchova o maloleté dieťa predpokladá zabezpečenie nielen materiálnych, ale i nemateriálnych podmienok, ktoré vo svojom súhrne umožňujú rozvinúť osobnosť maloletého dieťaťa. Potreba zainteresovať oboch rodičov v procese socializácie maloletého dieťaťa je nepopierateľná, a to i v prípade, ak vykonateľného rozhodnutie súdu upravujúce styk rodiča s maloletým dieťaťom nie je dobrovoľne rešpektované. Autorka sa vo svojom príspevku venuje problematike núteného výkonu rozhodnutia súdu o styku rodiča s maloletým dieťaťa s poukazom na judikatúru súdov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 272, 273, 273a, 273aa, 273b, 273c, 273d, 274, 275, 275a
161/2015 paragrafy: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391


Vydané: 21.09.2013
Autor: JUDr., Dominika Vokálová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Dominika Vokálová

„Pripravované“ inštitúty dedičského práva a ich možný vplyv na konanie o dedičstve

Abstrakt
Charakteristika a vysvetlenie pripravovaných inštitútov v dedičskom práve, ich využitie a práva a povinnosti s nimi spojené.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie o dedičstve
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 175n, 175o, 175p, 175q, 175r, 175s, 175t, 175u, 175v, 175w, 175x, 175y, 175z, 175a, 175b, 175c, 175d, 175e, 175f, 175g, 175h, 175i, 175j, 175k, 175l, 175m
161/2015 paragrafy: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213


Vydané: 10.09.2013
Autor: Mgr., Marek Kolodzej
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marek Kolodzej
MENU
Hore