Dôvodové správy k predpisu 161/2015

 1. Vládny návh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 309/2023 , dátum vydania: 28.07.2023
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 8/2023 , dátum vydania: 10.01.2023
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 338/2022 , dátum vydania: 21.10.2022
 4. Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
  K predpisu 150/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 108/2022 , dátum vydania: 05.04.2022
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 68/2021 , dátum vydania: 16.02.2021
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 390/2019 , dátum vydania: 21.11.2019
 8. Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok
  K predpisu 161/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
 9. Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok
  K predpisu 161/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
 10. Vládny návrh zákona Civilný mimosporový poriadok
  K predpisu 161/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
MENU
Hore