Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22JUD73576DS13EUPP1ČL12

Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 153/2001 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 312/2020 a 423/2020

Legislatívny proces k zákonu 312/2020§ 7

(1)
Generálny prokurátor má postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu.
(2)
Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.
(3)
Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
(4)
Jeden návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora môžu podať národnej rade
a)
poslanec národnej rady,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
verejný ochranca práv,
d)
Rada prokurátorov Slovenskej republiky,
e)
profesijná organizácia právnikov,
f)
právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
(5)
Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu2c) obsahuje
a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora,
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2ba) alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač o funkciu generálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
4.
vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(6)
Návrh na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohami musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje osoba navrhovaná na kandidáta na generálneho prokurátora.
(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.
(8)
Generálny prokurátor skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“.
(9)
Zložením sľubu sa generálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok neplatnosť vymenovania za generálneho prokurátora.
(10)
Ak je za generálneho prokurátora vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry. Ak je za generálneho prokurátora vymenovaná osoba, ktorá nie je v čase vymenovania prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; po uplynutí funkčného obdobia generálneho prokurátora alebo zániku výkonu funkcie generálneho prokurátora zostáva prokurátorom generálnej prokuratúry.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Výkon funkcie generálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie generálneho prokurátora len
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Generálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Výkon funkcie generálneho prokurátora v takom prípade zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie generálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi Slovenskej republiky, ak nedôjde k inej dohode o skoršom dni zániku výkonu funkcie generálneho prokurátora medzi prezidentom Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom.
(3)
Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
b)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d)
stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f)
nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g)
spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora,
h)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(4)
Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.
zobraziť paragraf
§ 13
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k národnej rade a jej orgánom

(1)
Generálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti prokuratúry, ktorá obsahuje jej poznatky o stave zákonnosti. Súčasťou správy o činnosti prokuratúry sú štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr. Prílohou správy o činnosti prokuratúry je zoznam záväzných stanovísk, ktoré vydal generálny prokurátor. Rovnopis správy o činnosti prokuratúry generálny prokurátor zasiela prezidentovi Slovenskej republiky a vláde.
(2)
Na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry je generálny prokurátor oprávnený predkladať predsedovi národnej rady podnety na prijatie zákonov, ich zmeny alebo doplnenia.
(3)
Generálny prokurátor oznamuje predsedovi národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru národnej rady, že poslanec národnej rady bol pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine a žiada o vydanie súhlasu na jeho zadržanie.3a)
(4)
Generálny prokurátor žiada národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do väzby; podanie žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca národnej rady do väzby oznámi predsedovi národnej rady.3b)
(5)
Generálny prokurátor môže podať národnej rade návrh na voľbu kandidátov za sudcov Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“).
(6)
Generálny prokurátor sa môže za podmienok ustanovených osobitným zákonom4) zúčastňovať na schôdzach národnej rady a jej výborov.
zobraziť paragraf
§ 15
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k ústavnému súdu

(1)
Generálny prokurátor je oprávnený podať ústavnému súdu
a)
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,
b)
návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
c)
návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky,
d)
sťažnosť proti výsledku referenda vyhláseného prezidentom Slovenskej republiky,
e)
návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky,
f)
návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,
g)
návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ďalších na neho nadväzujúcich rozhodnutí,
h)
návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov.
(2)
Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu právnych predpisov alebo neplatnosti právnych predpisov je generálny prokurátor povinný podať ústavnému súdu stanovisko k prerokúvanej veci, ak ho o stanovisko požiada predseda ústavného súdu.
(3)
Pred rozhodnutím ústavného súdu vo veciach súladu medzinárodných zmlúv je generálny prokurátor povinný podať ústavnému súdu stanovisko k prerokúvanej veci, ak ho o stanovisko požiada predseda ústavného súdu.
(4)
Generálny prokurátor oznámi predsedovi ústavného súdu, že sudca ústavného súdu bol pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, a ak ide o predsedu ústavného súdu, podpredsedovi ústavného súdu.
(5)
Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu ústavného súdu.
zobraziť paragraf
§ 16
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky

(1)
Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) podľa predpisov o konaní pred súdmi.4a)
(2)
Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu a najvyššiemu správnemu súdu podnety na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.
(3)
Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu a pléna najvyššieho správneho súdu; na požiadanie mu predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu udelí slovo.
zobraziť paragraf
§ 46

(1)
Na konanie pred najvyšším súdom alebo najvyšším správnym súdom je príslušný generálny prokurátor a prokurátori generálnej prokuratúry.
(2)
Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.
(3)
Na konanie pred krajským súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(4)
Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ktorá má rovnaké sídlo ako tento súd.
(5)
Na konanie pred okresným súdom je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori, ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak.
(6)
Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori okresnej prokuratúry, ktorá má rovnaké sídlo ako tento súd.
(7)
Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov uvedené v Trestnom poriadku;30b) na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku.30b)
(8)
Vecná a miestna príslušnosť prokurátorov uvedených v odsekoch 1 až 6 v konaní pred súdmi a v trestnom konaní sa určuje podľa príslušnosti súdov,31) ak v odsekoch 7, 9 a 10 nie je ustanovené inak alebo podľa § 51 nebolo určené inak.
(9)
Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených v odseku 7 sa určuje podľa miestnej príslušnosti okresných súdov.
(10)
Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú príslušní na konanie pred všetkými súdmi príslušnými na konanie v trestných veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
zobraziť paragraf
§ 50

Spory o príslušnosť medzi prokurátormi rozhoduje
a)
generálny prokurátor, ak je jedným z prokurátorov prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry,
b)
ich najbližšie spoločne nadriadený prokurátor (§ 54 ods. 2) v ostatných prípadoch.
zobraziť paragraf
§ 55lb
Osobitné ustanovenia o Európskej prokuratúre

(1)
Európska prokuratúra na území Slovenskej republiky vykonáva trestné konanie vo veciach ustanovených osobitným predpisom.30)
(2)
Európsky delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, a to v rozsahu, ktorý mu nebráni v plnení jeho povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.1) Európsky delegovaný prokurátor, ak plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, má postavenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.
(3)
Miestom výkonu funkcie európskeho delegovaného prokurátora je Úrad špeciálnej prokuratúry.
(4)
Na účely elektronickej úradnej komunikácie pri výkone pôsobnosti Európskej prokuratúry na území Slovenskej republiky sa Európskej prokuratúre zriaďuje elektronická schránka,46b) ktorá sa aktivuje súčasne s jej zriadením a ktorej je Európska prokuratúra majiteľom. Na postup pri deaktivácii a zrušení elektronickej schránky Európskej prokuratúry sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o deaktivácii a zrušení elektronickej schránky orgánu verejnej moci.46c) Oprávnenou osobou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou Európskej prokuratúry je európsky delegovaný prokurátor. Údaje potrebné na udelenie a zmenu oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou Európskej prokuratúry oznamuje správcovi modulu elektronických schránok európsky delegovaný prokurátor, ak ich správca modulu elektronických schránok nezískava postupom podľa osobitného predpisu.46d)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4a)  Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný poriadok.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore