Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUD70095DS16EUPP1ČL14

Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 153/2001 s účinnosťou od 01.06.2023 na základe 151/2022 a 150/2022

Legislatívny proces k zákonu 151/2022
Legislatívny proces k zákonu 150/2022
Legislatívny proces k zákonu 153/2001§ 39
Sídla prokuratúr a ich územná pôsobnosť

(1)
Sídlom generálnej prokuratúry je Bratislava.
(2)
Sídla a územné obvody ostatných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov,27) ak odsek 3 alebo odsek 4 alebo príloha č. 1 neustanovuje inak.
(3)
Generálny prokurátor môže zriadiť pobočku okresnej prokuratúry alebo krajskej prokuratúry v rámci jej územného obvodu aj mimo jej sídla určeného podľa odseku 2.
(4)
Generálny prokurátor môže určiť sídlo okresnej prokuratúry v Bratislave v inej mestskej časti na území mesta; jej územný obvod sa tým nezmení.
zobraziť paragraf
§ 46

(1)
Na konanie pred najvyšším súdom alebo najvyšším správnym súdom je príslušný generálny prokurátor a prokurátori generálnej prokuratúry.
(2)
Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný špeciálny prokurátor a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.
(3)
Na konanie pred krajským súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, a ak tak určí krajský prokurátor aj okresný prokurátor a prokurátor okresnej prokuratúry, ktorý vo veci konal v prvom stupni, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
(4)
Na konanie v druhom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ktorá má rovnaké sídlo ako tento súd.
(5)
Na konanie pred okresným súdom je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori, ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak.
(6)
Na konanie v prvom stupni pred súdom s pôsobnosťou podľa osobitného predpisu30a) je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori okresnej prokuratúry, ktorá má rovnaké sídlo ako tento súd.
(7)
Na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, ak ide o trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov uvedené v Trestnom poriadku;30b) na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku.30b)
(8)
Vecná a miestna príslušnosť prokurátorov uvedených v odsekoch 1 až 6 v konaní pred súdmi a v trestnom konaní sa určuje podľa príslušnosti súdov,31) ak v odsekoch 7, 9 a 10 nie je ustanovené inak alebo podľa § 51 nebolo určené inak.
(9)
Miestna príslušnosť krajského prokurátora a prokurátorov krajskej prokuratúry uvedených v odseku 7 sa určuje podľa miestnej príslušnosti okresných súdov.
(10)
Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú príslušní na konanie pred všetkými súdmi príslušnými na konanie v trestných veciach patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
(11)
Ak majú v obvode súdu sídlo dve alebo viaceré prokuratúry, na konanie pred súdom je príslušný prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti súdu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 46b

(1)
Ak sa nevyhovelo protestu prokurátora alebo orgán verejnej správy zostal nečinný aj po podaní upozornenia prokurátora, je na konanie pred správnym súdom vrátane podania kasačnej sťažnosti príslušný prokurátor vykonávajúci oprávnenia podľa § 22 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(2)
Na vstup do konania pred správnym súdom a do konania o kasačnej sťažnosti je príslušný prokurátor, z ktorého činnosti vyplynul dôvod uplatnenia oprávnenia na vstup do konania pred správny súdom.
zobraziť paragraf
§ 56b
Záverečné ustanovenie


Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2001 Z. z.


SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR


1.


Sídlom Okresnej prokuratúry Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.
2.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou jej obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
3.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bardejov je mesto Bardejov; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov.
4.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.
5.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.
6.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III.
7.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.
8.


Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.
9.


Sídlom Okresnej prokuratúry Brezno je mesto Brezno; jej obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.
10.


Sídlom Okresnej prokuratúry Čadca je mesto Čadca; jej obvod tvorí územný obvod okresu Čadca.
11.


Sídlom Okresnej prokuratúry Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jej obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín.
12.


Sídlom Okresnej prokuratúry Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jej obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.
13.


Sídlom Okresnej prokuratúry Galanta je mesto Galanta; jej obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.
14.


Sídlom Okresnej prokuratúry Humenné je mesto Humenné; jej obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
15.


Sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok je mesto Kežmarok; jej obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.
16.


Sídlom Okresnej prokuratúry Komárno je mesto Komárno; jej obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.
17.


Sídlom Okresnej prokuratúry Košice I je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice I a Košice III.
18.


Sídlom Okresnej prokuratúry Košice II je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice II a Košice IV.
19.


Sídlom Okresnej prokuratúry Košice-okolie je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.
20.


Sídlom Okresnej prokuratúry Levice je mesto Levice; jej obvod tvorí územný obvod okresu Levice.
21.


Sídlom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jej obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.
22.


Sídlom Okresnej prokuratúry Lučenec je mesto Lučenec; jej obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
23.


Sídlom Okresnej prokuratúry Malacky je mesto Malacky; jej obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.
24.


Sídlom Okresnej prokuratúry Martin je mesto Martin; jej obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
25.


Sídlom Okresnej prokuratúry Michalovce je mesto Michalovce; jej obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
26.


Sídlom Okresnej prokuratúry Námestovo je mesto Námestovo; jej obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo a Tvrdošín.
27.


Sídlom Okresnej prokuratúry Nitra je mesto Nitra; jej obvod tvorí územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce.
28.


Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jej obvod tvorí územný obvod okresov Nové mesto nad Váhom a Myjava.
29.


Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jej obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.
30.


Sídlom Okresnej prokuratúry Partizánske je mesto Partizánske; jej územný obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
31.


Sídlom Okresnej prokuratúry Pezinok je mesto Pezinok; jej obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.
32.


Sídlom Okresnej prokuratúry Piešťany je mesto Piešťany; jej obvod tvorí územný obvod okresu Piešťany.
33.


Sídlom Okresnej prokuratúry Poprad je mesto Poprad; jej obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.
34.


Sídlom Okresnej prokuratúry Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jej obvod tvorí územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov.
35.


Sídlom Okresnej prokuratúry Prešov je mesto Prešov; jej obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
36.


Sídlom Okresnej prokuratúry Prievidza je mesto Prievidza; jej obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.
37.


Sídlom Okresnej prokuratúry Revúca je mesto Revúca; jej obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.
38.


Sídlom Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jej obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.
39.


Sídlom Okresnej prokuratúry Rožňava je mesto Rožňava; jej obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.
40.


Sídlom Okresnej prokuratúry Ružomberok je mesto Ružomberok; jej obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.
41.


Sídlom Okresnej prokuratúry Senica je mesto Senica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Senica.
42.


Sídlom Okresnej prokuratúry Skalica je mesto Skalica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.
43.


Sídlom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jej obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
44.


Sídlom Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jej obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
45.


Sídlom Okresnej prokuratúry Svidník je mesto Svidník; jej obvod tvorí územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
46.


Sídlom Okresnej prokuratúry Topoľčany je mesto Topoľčany; jej obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.
47.


Sídlom Okresnej prokuratúry Trebišov je mesto Trebišov; jej obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.
48.


Sídlom Okresnej prokuratúry Trenčín je mesto Trenčín; jej obvod tvorí územný obvod okresov Ilava a Trenčín.
49.


Sídlom Okresnej prokuratúry Trnava je mesto Trnava; jej obvod tvorí územný obvod okresov Trnava a Hlohovec.
50.


Sídlom Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jej obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.
51.


Sídlom Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jej obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
52.


Sídlom Okresnej prokuratúry Zvolen je mesto Zvolen; jej obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
53.


Sídlom Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jej obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
54.


Sídlom Okresnej prokuratúry Žilina je mesto Žilina; jej obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto.
SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR


1.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Banská Bystrica,

b)
Okresnej prokuratúry Brezno,

c)
Okresnej prokuratúry Lučenec,

d)
Okresnej prokuratúry Revúca,

e)
Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota,

f)
Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš,

g)
Okresnej prokuratúry Zvolen,

h)
Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom.

2.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bratislava I,

b)
Okresnej prokuratúry Bratislava II,

c)
Okresnej prokuratúry Bratislava III,

d)
Okresnej prokuratúry Bratislava IV,

e)
Okresnej prokuratúry Bratislava V,

f)
Okresnej prokuratúry Malacky,

g)
Okresnej prokuratúry Pezinok.

3.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Košiciach je mesto Košice; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Košice I,

b)
Okresnej prokuratúry Košice II,

c)
Okresnej prokuratúry Košice-okolie,

d)
Okresnej prokuratúry Michalovce,

e)
Okresnej prokuratúry Rožňava,

f)
Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves,

g)
Okresnej prokuratúry Trebišov.

4.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Nitre je mesto Nitra; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Komárno,

b)
Okresnej prokuratúry Levice,

c)
Okresnej prokuratúry Nitra,

d)
Okresnej prokuratúry Nové Zámky,

e)
Okresnej prokuratúry Topoľčany.

5.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Prešove je mesto Prešov; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bardejov,

b)
Okresnej prokuratúry Humenné,

c)
Okresnej prokuratúry Kežmarok,

d)
Okresnej prokuratúry Poprad,

e)
Okresnej prokuratúry Prešov,

f)
Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa,

g)
Okresnej prokuratúry Svidník,

h)
Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou.

6.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Trenčíne je mesto Trenčín; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou,

b)
Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom,

c)
Okresnej prokuratúry Partizánske,

d)
Okresnej prokuratúry Považská Bystrica,

e)
Okresnej prokuratúry Prievidza,

f)
Okresnej prokuratúry Trenčín.

7.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Trnave je mesto Trnava; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Dunajská Streda,

b)
Okresnej prokuratúry Galanta,

c)
Okresnej prokuratúry Piešťany,

d)
Okresnej prokuratúry Skalica,

e)
Okresnej prokuratúry Senica,

f)
Okresnej prokuratúry Trnava.

8.


Sídlom Krajskej prokuratúry v Žiline je mesto Žilina; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Čadca,

b)
Okresnej prokuratúry Dolný Kubín,

c)
Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš,

d)
Okresnej prokuratúry Martin,

e)
Okresnej prokuratúry Námestovo,

f)
Okresnej prokuratúry Ružomberok,

g)
Okresnej prokuratúry Žilina.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore