Zákon o sťažnostiach 152/1998 účinný od 01.06.2008 do 31.01.2010

Platnosť od: 29.05.1998
Účinnosť od: 01.06.2008
Účinnosť do: 31.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1998 s účinnosťou od 01.06.2008 na základe 164/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sťažnostiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania ...

§ 2
Podľa tohto zákona prijímajú, evidujú, vybavujú a kontrolujú vybavovanie sťažností
a)

štátne orgány a nimi zriadené organizácie,1)

b)

obce a nimi zriadené organizácie,1)

c)

právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických ...

§ 3
Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým ...
a)

sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu ...

b)

upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie ...

§ 4
(1)

Za sťažnosť podľa tohto zákona sa nepovažuje podanie

a)

fyzickej osoby alebo právnickej osoby poslané orgánu verejnej správy ako dopyt, ktorým sa nedomáha ...

b)

orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej správy, ...

c)

ktorého vybavovanie je upravené osobitným predpisom,3)

d)

proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v správnom konaní, ak je zrejmé, že podanie ...

(2)

Orgán verejnej správy, ktorému bolo doručené podanie označené ako sťažnosť, a toto podanie ...

Podávanie sťažností
§ 5
(1)

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia ...

(2)

Sťažnosť adresovaná na meno vedúceho alebo zamestnanca orgánu verejnej správy sa považuje za ...

(3)

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, orgán, ktorý sťažnosť prijíma, ...

(4)

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej ...

(5)

Ak sťažnosť nemá požadované náležitosti podľa odseku 4, nie je zrozumiteľná, alebo ak sú ...

(6)

Ak sťažnosť podáva viac sťažovateľov spoločne a neurčí sa v nej, komu z nich sa majú doručovať ...

§ 6

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi ...

§ 7
Utajenie totožnosti sťažovateľa
(1)

Ak sťažovateľ požiadal, aby sa jeho totožnosť utajila alebo ak je jej utajenie v záujme náležitého ...

(2)

Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale charakter sťažnosti neumožňuje jej ...

§ 8
Anonymná sťažnosť

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj ...

§ 9
Prijímanie sťažností

Všetky orgány verejnej správy sú povinné prijímať sťažnosti. Prijaté sťažnosti, na ktorých ...

§ 10
Evidencia sťažností
(1)

Orgán verejnej správy je povinný zabezpečiť vedenie centrálnej evidencie podaných sťažností ...

a)

dátum doručenia sťažnosti,

b)

meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) sťažovateľa,

c)

predmet sťažnosti,

d)

proti komu sťažnosť smeruje,

e)

kedy a komu sa sťažnosť pridelila alebo postúpila na prešetrenie,

f)

výsledok prešetrenia,

g)

prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

h)

dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku prešetrenia.

Údaj o postúpení sťažnosti na vybavenie sa vyznačuje namiesto údaja uvedeného pod písmenom ...

(2)

Evidencia anonymných sťažností sa vedie podľa odseku 1 v rozsahu, v akom to ich obsah umožňuje. ...

(3)

Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená, a predchádzajúca sťažnosť sa ...

(4)

Vedúci orgánov verejnej správy sú povinní na požiadanie ústredného orgánu štátnej správy ...

Príslušnosť na vybavenie sťažnosti
§ 11
(1)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci orgánu verejnej správy alebo ním poverený zamestnanec. ...

(2)

Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného ...

(3)

Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti prednostu obecného úradu, náčelníka obecnej polície, ...

(4)

Na vybavenie opakovanej sťažnosti proti činnosti obce, ktorá je výkonom štátnej správy, je príslušný ...

(5)

Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je príslušný vybaviť sťažnosť, príslušnosť ...

§ 12
(1)

Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ...

(2)

Z vybavovania sťažnosti i z prešetrovania sťažnosti je vylúčená osoba,

a)

ktorá sa zúčastnila ako zamestnanec iného orgánu verejnej správy na činnosti, ktorá je predmetom ...

b)

o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi, jeho zástupcovi ...

§ 13
Lehoty na vybavenie sťažnosti
(1)

Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, ...

(2)

Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo ...

§ 14
Oboznamovanie s obsahom sťažnosti

Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavuje, je povinný oboznámiť toho, proti komu sťažnosť ...

Spolupráca pri vybavovaní sťažnosti
§ 15
(1)

Sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom, ktorý sťažnosť vybavuje, prípadne prešetruje, ...

(2)

Ak sťažovateľ oznámi vážne dôvody, ktoré mu bránia, aby spolupracoval podľa odseku 1, vo vybavovaní ...

(3)

Ak je to na vybavenie sťažnosti nevyhnutné, sťažovateľ je povinný poskytnúť požadovanú spoluprácu ...

§ 16
(1)

Orgány verejnej správy sú povinné poskytnúť orgánu, ktorý sťažnosť vybavuje alebo prešetruje, ...

(2)

Pri vybavovaní sťažnosti možno okrem sťažovateľa a orgánov verejnej správy požadovať spoluprácu ...

Prešetrovanie sťažnosti
§ 17
(1)

Prešetrovanie sťažnosti je činnosť, pri ktorej orgán verejnej správy postupuje tak, aby zistil ...

(2)

Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej obsahu bez zreteľa na to, kto ju podal a proti komu ...

§ 18
(1)

Orgán verejnej správy vyhotoví o prešetrení sťažnosti zápisnicu. Zápisnica obsahuje miesto ...

(2)

Ak sa niekto zo zúčastnených odmietne oboznámiť s obsahom zápisnice alebo ju po oboznámení sa ...

(3)

Jedno vyhotovenie zápisnice z prešetrenia sťažnosti sa musí odovzdať orgánu, v ktorom sa pri ...

§ 19
Oznámenie o vybavení sťažnosti
(1)

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť ...

(2)

Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, v oznámení o výsledku prešetrenia sa ...

(3)

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia ...

§ 20
Opakovaná sťažnosť
(1)

Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, orgán verejnej správy prekontroluje, či pôvodná ...

(2)

Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové ...

(3)

V prípade, že v rovnakej veci, v akej už bola vybavená sťažnosť iného sťažovateľa, podá ...

§ 21
Kontrola vybavovania sťažností
(1)

Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností a plnenia opatrení prijatých ...

(2)

Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavoval, je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté ...

(3)

Za nesprávne prešetrenie sťažnosti alebo jej nesprávne vybavenie je vedúci orgánu verejnej správy, ...

§ 22
Poriadková pokuta
(1)

Orgán verejnej správy je oprávnený pri prešetrovaní sťažnosti ukladať zamestnancom subjektu, ...

(2)

Pri určení výšky poriadkovej pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho ...

(3)

Za porušenie právnej povinnosti možno začať konanie o uložení poriadkovej pokuty v správnom ...

(4)

Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 23
Spoločné ustanovenia
(1)

Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa prešetruje sťažnosť, je povinný vytvárať vhodné ...

(2)

Trovy, ktoré vznikli sťažovateľovi v súvislosti s podaním, prešetrením a vybavením sťažnosti, ...

(3)

Trovy, ktoré vznikli orgánu verejnej správy pri podaní, prešetrení a vybavení sťažnosti, znáša ...

(4)

Zamestnanci orgánu verejnej správy sú povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní ...

§ 24
Prechodné ustanovenie

Sťažnosti, oznámenia a podnety doručené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vybavujú ...

§ 25
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vládna vyhláška č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov ...

§ 26
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
  • 2)  Napríklad § 2 a § 3 ods. 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 ...
  • 3)  Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších ...
  • 4)  § 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...
  • 5)  § 10 ods. 2 a § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...
  • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, ...
  • 7)  Napríklad zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore