Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2022

Platnosť od: 25.07.1995
Účinnosť od: 21.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST32JUD1425DS18EUPP39ČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/1995 s účinnosťou od 21.07.2022 na základe 257/2022

Legislatívny proces k zákonu 257/2022

RUŠÍ PREDPIS:
375/2011 Z. z. Vyhláška o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky 375/2011 účinný od 03.11.2011 do 01.04.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky
375/2011 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky 375/2011 účinný od 03.11.2011 do 31.03.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky
21/2004 Z. z. Rozhodnutie ktorým sa stanovujú orientačné prídely prostriedkov pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre opatrenia na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2004 až 2006 21/2004 účinný od 01.05.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie
99/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov 99/2004 účinný od 01.05.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov
240/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 240/2002 účinný od 15.05.2002 do 30.04.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín
240/2002 Z. z. Vyhláška o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 240/2002 účinný od 15.05.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín
112/1997 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poĺnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 112/1997 účinný od 24.04.1997 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
112/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 112/1997 účinný od 24.04.1997 do 06.02.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
36/1997 Z. z. Rek. vyhláška o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 36/1997 účinný od 01.02.2001 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
36/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 36/1997 účinný od 01.02.2001 do 06.02.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
70/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 70/1986 účinný od 01.01.2000 do 06.02.2002 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
MENÍ:
211/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov 211/2022 účinný od 01.07.2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
257/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.01.2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
69/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 69/2021 účinný od 01.01.2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
83/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 83/2021 účinný od 25.05.2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 303/2019 účinný od 14.12.2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2019 účinný od 15.06.2021 Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
376/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 376/2016 účinný od 01.01.2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
30/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
30/2015 Z. z. 30/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 30/2015 účinný od 01.04.2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
101/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2014 účinný od 01.07.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
101/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2014 účinný od 01.07.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
36/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 36/2014 účinný od 01.04.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
36/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 36/2014 účinný od 01.04.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
42/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony 42/2013 účinný od 01.04.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony
42/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony 42/2013 účinný od 01.04.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony
459/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 459/2012 účinný od 02.07.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
349/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 349/2011 účinný od 01.11.2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
349/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 349/2011 účinný od 01.11.2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
114/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2010 účinný od 01.09.2010 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
318/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 318/2009 účinný od 01.09.2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
318/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 318/2009 účinný od 01.09.2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
195/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 195/2007 účinný od 01.05.2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
195/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 195/2007 účinný od 01.05.2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
546/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 546/2004 účinný od 01.01.2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
472/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 472/2003 účinný od 01.02.2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 23/2002 účinný od 01.05.2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
450/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 450/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
553/2001 Z. z. Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2001 účinný od 01.11.2012 Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
470/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. 470/2000 účinný od 01.06.2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
290/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 290/1996 účinný od 01.06.2006 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
JE VYKONÁVANÝ:
435/2023 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch 435/2023 účinný od 01.01.2024 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch
237/2022 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. júna 2022, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu 237/2022 účinný od 30.06.2022 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. júna 2022, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu
258/2022 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení 258/2022 účinný od 21.07.2022 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení
352/2019 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry 352/2019 účinný od 01.12.2019 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
237/2018 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z. 237/2018 účinný od 01.09.2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z.
81/2018 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín 81/2018 účinný od 31.03.2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín
82/2018 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch 82/2018 účinný od 01.04.2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch
215/2017 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 215/2017 účinný od 01.10.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave
232/2017 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá 232/2017 účinný od 15.10.2017 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
252/2017 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017 252/2017 účinný od 20.10.2017 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017
295/2017 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch 295/2017 účinný od 01.12.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
7/2017 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré 7/2017 účinný od 01.02.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
158/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje 158/2016 účinný od 01.06.2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje
179/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko 179/2016 účinný od 22.12.2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko
180/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch 180/2016 účinný od 01.12.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
343/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka 343/2016 účinný od 01.04.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka
385/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách 385/2016 účinný od 01.01.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách
83/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch 83/2016 účinný od 01.01.2024 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäsových výrobkoch
17/2015 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. 17/2015 účinný od 24.06.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.
17/2015 Z. z. Vyhláška 17/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. 17/2015 účinný od 24.06.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.
229/2015 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách 229/2015 účinný od 29.09.2015 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách
243/2015 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín 243/2015 účinný od 31.03.2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín
309/2015 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách 309/2015 účinný od 01.12.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
66/2015 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách 66/2015 účinný od 15.04.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
132/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich 132/2014 účinný od 01.06.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich
132/2014 Z. z. Vyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich 132/2014 účinný od 01.06.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich
163/2014 Z. z. Vyhláška o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa 163/2014 účinný od 01.07.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa
163/2014 Z. z. Výnos Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa 163/2014 účinný od 01.07.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa
164/2014 Z. z. Vyhláška o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu 164/2014 účinný od 01.07.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu
164/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu 164/2014 účinný od 01.07.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu
2/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia
2/2014 Z. z. Vyhláška o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia
24/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách 24/2014 účinný od 01.09.2018 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
29/2014 Z. z. Vyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch 29/2014 účinný od 01.04.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch
29/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch 29/2014 účinný od 01.04.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch
30/2014 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje 30/2014 účinný od 01.06.2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje
292/2013 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 292/2013 účinný od 28.10.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
292/2013 Z. z. Vyhláška o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 292/2013 účinný od 28.10.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
422/2013 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín 422/2013 účinný od 01.01.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
422/2013 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín 422/2013 účinný od 01.01.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín
106/2012 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede 106/2012 účinný od 01.04.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede
106/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede 106/2012 účinný od 01.04.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede
127/2012 Z. z. Rek. vyhláška o označovaní potravín 127/2012 účinný od 01.01.2014 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín
127/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín 127/2012 účinný od 01.01.2014 do 31.10.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín
37/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú niektoré cukry 37/2012 účinný od 01.12.2019 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú niektoré cukry
38/2012 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 38/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave
38/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 38/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave
39/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch 39/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch
39/2012 Z. z. Vyhláška o kávových extraktoch a čakankových extraktoch 39/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch
40/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde 40/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde
40/2012 Z. z. Vyhláška o kakau a čokoláde 40/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde
41/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mede 41/2012 účinný od 24.06.2015 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mede
42/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 42/2012 účinný od 01.03.2012 do 27.10.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
42/2012 Z. z. Vyhláška o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 42/2012 účinný od 01.03.2012 do 28.10.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
423/2012 Z. z. Vyhláška o mäse jatočných zvierat 423/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäse jatočných zvierat
423/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäse jatočných zvierat 423/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mäse jatočných zvierat
424/2012 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich 424/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
424/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich 424/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
425/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich 425/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
425/2012 Z. z. Vyhláška o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich 425/2012 účinný od 01.01.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
43/2012 Z. z. Vyhláška o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch 43/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch
43/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch 43/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch
44/2012 Z. z. Vyhláška o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré 44/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
44/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré 44/2012 účinný od 01.03.2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
99/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách 99/2012 účinný od 01.01.2017 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách
375/2011 Z. z. Vyhláška o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky 375/2011 účinný od 03.11.2011 do 01.04.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky
375/2011 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky 375/2011 účinný od 03.11.2011 do 31.03.2013 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky
79/2010 Z. z. Nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 79/2010 účinný od 15.03.2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
79/2010 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 79/2010 účinný od 15.03.2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
493/2008 Z. z. Rek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 493/2008 účinný od 15.03.2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
493/2008 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti 493/2008 účinný od 15.03.2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
10/2007 Z. z. SLUŽOBNÝ PREDPIS o podmienkach poskytovania príplatku za riadenie predstaveným 10/2007 účinný od 01.07.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL
267/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu zo 17. mája 2007 č. 12290/2007-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 290/2006 Z.z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL (o 267/2007 účinný od 15.06.2007 do 15.01.2008 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL
267/2007 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL 267/2007 účinný od 15.06.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL
297/2007 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy 297/2007 účinný od 29.06.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy
297/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu z 9. januára 2006 č. 3760/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy 297/2007 účinný od 29.06.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy
374/2007 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru 374/2007 účinný od 01.01.2008 do 28.02.2009 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru
374/2007 Z. z. Nariadenie vlády ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru 374/2007 účinný od 01.01.2008 do 28.02.2009 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru
403/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu z 15. augusta 2007 č. 19652/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL v znení výnosu Ministerstva p 403/2007 účinný od 02.09.2007 do 15.01.2008 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2007 č. 12290/2007-OL
536/2007 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich 536/2007 účinný od 27.11.2007 do 31.12.2012 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
536/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich 536/2007 účinný od 27.11.2007 do 01.01.2013 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
551/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu z 12. júla 2007 č.1750/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.) v znení neskorších predpisov. 551/2007 účinný od 30.11.2007 do 01.04.2014 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
551/2007 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov 551/2007 účinný od 30.11.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov
574/2007 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL 574/2007 účinný od 08.12.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL
574/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu zo 17. mája 2007 č. 08704/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami (oznámenie č. 337/2003 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14 574/2007 účinný od 08.12.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 č. 28576/2004-SL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júla 2006 č. 13760/2006-SL
9/2007 Z. z. Oznámenie o vydaní Metodického pokynu 2/2007 sekcie rozvoja, ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. mája 2007 č. 217/2007-41 o poskytovaní stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý upravuje poskytovanie stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb a postup pri účtovaní ostatných nákladov súvisiacich s organizačno-technickým zabezpečením seminárov, zasadnutí, pracovných rokovaní a ďalších akcií 9/2007 účinný od 20.05.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/2/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
487/2005 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z.z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 487/2005 účinný od 15.11.2005 do 01.05.2007 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
487/2005 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 487/2005 účinný od 15.11.2005 do 30.04.2007 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
21/2004 Z. z. Rozhodnutie ktorým sa stanovujú orientačné prídely prostriedkov pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre opatrenia na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2004 až 2006 21/2004 účinný od 01.05.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie
240/2004 Z. z. Oznámenie Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky 240/2004 účinný od 29.04.2004 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
240/2004 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní výnosu z 15. marca 2004 č. 608/2/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky 240/2004 účinný od 29.04.2004 do 15.08.2007 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
463/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 463/2004 účinný od 15.11.2005 do 30.04.2007 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
464/2004 Z. z. Vyhláška o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 464/2004 účinný od 01.09.2004 do 01.05.2007 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
464/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 464/2004 účinný od 01.09.2004 do 30.04.2007 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
239/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných 239/2002 účinný od 15.05.2002 do 31.08.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných
239/2002 Z. z. Vyhláška o klasifikácii jatočných ošípaných 239/2002 účinný od 15.05.2002 do 01.09.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných
240/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 240/2002 účinný od 15.05.2002 do 30.04.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín
240/2002 Z. z. Vyhláška o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 240/2002 účinný od 15.05.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín
682/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 682/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.08.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
682/2002 Z. z. Vyhláška o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti 682/2002 účinný od 01.01.2003 do 01.09.2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
691/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor 691/2002 účinný od 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
691/2002 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor 691/2002 účinný od 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
27/2001 Z. z. Smernica prispôsobujúca technickému pokroku smernicu rady 88/77/EHS o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa opatrení, ktoré sa musia prijať na zabránenie emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na použitie vo vozidlách a emisiám plynných znečisťujúcich látok z motorov s kladným zapaľovaním motorov používajúcich ako palivo zemný plyn alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny, určené na použitie vo vozidlách. 27/2001 účinný od 21.04.2001 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších predpisov
36/1997 Z. z. Rek. vyhláška o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 36/1997 účinný od 01.02.2001 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
36/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 36/1997 účinný od 01.02.2001 do 06.02.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
369/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 369/1997 účinný od 01.01.1998 do 06.02.2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
369/1997 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministertstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 369/1997 účinný od 01.01.1998 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
Načítavam znenie...
MENU
Hore