Podzákonné predpisy k predpisu 152/1995

 1. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede 106/2012 účinný od 01.04.2012
 2. platnýRek. vyhláška o označovaní potravín 127/2012 účinný od 01.01.2014
 3. platnýVyhláška o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich 132/2014 účinný od 01.06.2014
 4. platnýVyhláška o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa 163/2014 účinný od 01.07.2014
 5. platnýVyhláška o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu 164/2014 účinný od 01.07.2014
 6. platnýVyhláška 17/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. 17/2015 účinný od 24.06.2015
 7. platnýVyhláška o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014
 8. platnýVyhláška Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia 2/2014 účinný od 01.02.2014
 9. neplatnýVyhláška o klasifikácii jatočných ošípaných 239/2002 účinný od 15.05.2002 do 01.09.2004
 10. platnýVyhláška o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín 240/2002 účinný od 15.05.2002
 11. platnýVyhláška o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách 24/2014 účinný od 15.04.2015
 12. platnýOznámenie Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. februára 2024 č. S07128-2024-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 25/2024 účinný od 28.02.2024
 13. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších predpisov 27/2001 účinný od 01.02.2001
 14. platnýVyhláška o majonézach a majonézových výrobkoch 29/2014 účinný od 01.04.2014
 15. platnýVyhláška o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 292/2013 účinný od 28.10.2013
 16. platnýVyhláška o požiadavkách na nápoje 30/2014 účinný od 01.04.2014
 17. platnýRek. vyhláška o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 36/1997 účinný od 01.02.2001
 18. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministertstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu 369/1997 účinný od 01.01.1998
 19. platnýVyhláška ktorou sa upravujú niektoré cukry 37/2012 účinný od 01.03.2012
 20. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu výdavkov orgánov potravinového dozoru 374/2007 účinný od 01.01.2008 do 28.02.2009
 21. neplatnýVyhláška o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky 375/2011 účinný od 03.11.2011 do 01.04.2013
 22. platnýVyhláška ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 38/2012 účinný od 01.03.2012
 23. platnýVyhláška o kávových extraktoch a čakankových extraktoch 39/2012 účinný od 01.03.2012
 24. platnýOznámenie o vydaní výnosu z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu 394/2002 účinný od 01.09.2002
 25. platnýVyhláška o kakau a čokoláde 40/2012 účinný od 01.03.2012
 26. platnýRek. vyhláška o mede 41/2012 účinný od 01.04.2012
 27. neplatnýVyhláška o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu 42/2012 účinný od 01.03.2012 do 28.10.2013
 28. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín 422/2013 účinný od 01.01.2014
 29. platnýVyhláška o mäse jatočných zvierat 423/2012 účinný od 01.01.2013
 30. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich 424/2012 účinný od 01.01.2013
MENU
Hore