Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.04.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD33 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 318/2018

Legislatívny proces k zákonu 318/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona

§ 1
Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy a pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s vykonávaním ...
a)

princípy vykonávania zahraničnej služby,

b)

postavenie, zriaďovanie a zrušovanie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí ...

c)

diplomatické hodnosti,

d)

práva a povinnosti zamestnancov v zahraničnej službe,

e)

niektoré osobitosti vykonávania štátnej služby v služobnom úrade alebo práce vo verejnom záujme ...

f)

vykonávanie konzulárnych činností.

§ 2

Na právne vzťahy pri výkone zahraničnej služby sa použijú ustanovenia osobitných predpisov,1) ...

§ 3
Princípy vykonávania zahraničnej služby

Zahraničná služba, vrátane princípov podľa osobitného predpisu,2) je budovaná aj na princípe ...

a)

jednotnosti,

b)

profesijnej cti,

c)

kariérneho rastu,

d)

mobility.

§ 4
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Zahraničnou službou je

a)
štátna služba podľa osobitného predpisu2) alebo výkon práce vo verejnom záujme podľa osobitných ...
b)
vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci cudzieho štátu alebo vykonávanie funkcie v medzinárodnej ...
(2)

Zamestnancom v zahraničnej službe je

a)
štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu na zastupiteľskom úrade alebo zamestnanec pri ...
b)
štátny zamestnanec, ktorý bol vyslaný na vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci cudzieho štátu ...
(3)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
služobným úradom aj zamestnávateľ, ktorým je ministerstvo, ktorý vysiela zamestnanca na výkon ...
b)
generálnym tajomníkom služobného úradu aj štatutárny orgán zamestnávateľa,
c)
členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky,
d)
tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom,
e)
cudzím štátom tretí štát a členský štát,
f)
občanom štátny občan Slovenskej republiky,
g)
nezastúpeným občanom štátny občan členského štátu, ktorý nemá na území tretieho štátu, ...
h)
núdzou stav alebo situácia, kedy môže dôjsť k ohrozeniu majetku právnickej osoby so sídlom na ...
i)
krízovou situáciou závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, ...
§ 5
Služobný úrad
(1)

Služobný úrad vedie písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru alebo zamestnaneckého ...

(2)

Služobný úrad vedie evidenciu zamestnancov v zahraničnej službe a ich manžela a dieťaťa,4) ktorí ...

a)
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu pobytu,
d)
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
rodné číslo,
g)
rodinný stav,
h)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
i)
znalosť cudzieho jazyka,
j)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
k)
diplomatickú hodnosť,
l)
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,6)
m)
miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených ...
n)
životopis.
(3)

Osobné údaje podľa odseku 2 preukazuje zamestnanec a sprevádzajúca osoba predložením životopisu ...

(4)

Ministerstvo spracúva osobné údaje občana, ktorý požiadal o účasť v misii medzinárodnej organizácie ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTAVENIE, ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ZASTUPITEĽSKÉHO ÚRADU

§ 6
Zastupiteľský úrad
(1)

Zastupiteľský úrad je organizačný útvar ministerstva v zahraničí.

(2)

Zastupiteľský úrad, okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom, zriaďuje ...

(3)

Zastupiteľský úrad je

a)
diplomatická misia,
b)
stála misia pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení (ďalej len „stála misia“), ...
c)
konzulárny úrad alebo
d)
osobitná misia.

Diplomatická misia a stála misia

§ 7
(1)

Diplomatická misia je zastupiteľský úrad, ktorý plní v štáte, v ktorom je zriadený, alebo pre ...

a)
zastupovanie Slovenskej republiky v prijímajúcom štáte,
b)
ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v prijímajúcom štáte,
c)
vedenie rokovaní s vládou prijímajúceho štátu,
d)
zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o situácii a podmienkach v prijímajúcom ...
e)
sledovanie vývoja v oblasti európskych záležitostí, informovanie ministerstva a iných orgánov ...
f)
podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a prijímajúcim štátom a rozvíjanie hospodárskych, ...
g)
príprava a zabezpečenie priebehu oficiálnych návštev a rokovaní predstaviteľov verejnej moci ...
h)
sledovanie a vyhodnocovanie plnenia medzinárodných zmlúv, ktorými sú Slovenská republika a prijímajúci ...
i)
poskytovanie humanitárnej pomoci a koordinácia humanitárnej pomoci v krízovej situácii a pri odstraňovaní ...
j)
poskytovanie súčinnosti pri presadzovaní hospodárskych záujmov Slovenskej republiky.
(2)

Diplomatická misia zabezpečuje aj pomoc pri príprave a realizácii rozvojovej spolupráce.8)

(3)

Diplomatická misia vykonáva aj konzulárne činnosti podľa tretej časti tohto zákona, ak minister ...

(4)

Diplomatická misia vytvára v prijímajúcom štáte priaznivé podmienky pre rozvoj vonkajších ekonomických ...

(5)

Stála misia plní vo vzťahu k medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnému zoskupeniu, pri ktorých ...

a)
zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
b)
zastupovanie Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej ...
c)
ochrana záujmov Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení,
d)
ochrana záujmov Slovenskej republiky v aktivitách bezprostredne súvisiacich s členstvom v medzinárodnej ...
e)
vedenie rokovaní s orgánmi a predstaviteľmi medzinárodnej organizácie alebo medzinárodného zoskupenia, ...
f)
vedenie rokovaní s predstaviteľmi štátov, ktorí zastupujú jednotlivé štáty v rámci medzinárodnej ...
g)
zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v medzinárodnej ...
h)
zisťovanie a informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o činnosti a situácii v aktivitách ...
i)
podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a medzinárodnou organizáciou alebo ...
j)
podpora vzťahov a rozvíjanie stykov medzi Slovenskou republikou a štátmi, ktoré sú členmi medzinárodnej ...
(6)

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii (ďalej len "stále zastúpenie") je stálou ...

a)
podieľa sa na príprave, prerokovávaní a schvaľovaní právnych aktov Európskej únie,
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej ...
c)
podieľa sa počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie na koordinácii činnosti ...
(7)

Podrobnosti o pôsobnosti, zásadách fungovania a vzťahoch stáleho zastúpenia k ministerstvám a ...

§ 8
(1)

Vedúci diplomatickej misie je najvyšší zástupca Slovenskej republiky v prijímajúcom štáte.

(2)

Vedúci diplomatickej misie môže byť súčasne poverený aj vedením stálej misie; v takom prípade ...

(3)

Minister predkladá vláde návrh na poverenie a odvolanie vedúceho diplomatickej misie alebo vedúceho ...

(4)

Ak je to v záujme zabezpečenia efektívnosti výkonu zahraničnej služby, najmä ak ide o štáty, ...

(5)

Podmienky výkonu funkcie nerezidentného vedúceho diplomatickej misie ustanoví služobný predpis ...

(6)

Vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie predkladá pred nástupom na výkon funkcie ...

Konzulárny úrad

§ 9
(1)

Konzulárny úrad vykonáva v prijímajúcom štáte v konzulárnom obvode určenom podľa odseku 5 ...

(2)

Konzulárny úrad je

a)
konzulárne zastupiteľstvo,
b)
vicekonzulát,
c)
konzulát alebo
d)
generálny konzulát.
(3)

Vedúceho konzulárneho úradu okrem honorárneho konzulárneho úradníka podľa § 10 poveruje a odvoláva ...

(4)

Vedúcim konzulárneho úradu je

a)
konzulárny zástupca na konzulárnom zastupiteľstve,
b)
vicekonzul na vicekonzuláte,
c)
konzul na konzuláte,
d)
generálny konzul na generálnom konzuláte.
(5)

Konzulárny obvod konzulárneho úradu je určený v rozhodnutí o zriadení konzulárneho úradu.

§ 10
Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom
(1)

Konzulárny úrad môže byť vedený aj honorárnym konzulárnym úradníkom.

(2)

Konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom zriaďuje a zrušuje minister, ktorý ...

(3)

Honorárny konzulárny úradník nie je zamestnancom v zahraničnej službe a túto funkciu vykonáva ...

(4)

Honorárneho konzulárneho úradníka pri vykonávaní konzulárnych funkcií riadi, kontroluje a jeho ...

(5)

Cudzí štát môže na území Slovenskej republiky zriadiť konzulárny úrad vedený honorárnym ...

Osobitná misia

§ 11
(1)

Osobitná misia je zastupiteľský úrad dočasne zriadený v prijímajúcom štáte, vykonávajúci ...

(2)

Vedúceho osobitnej misie poveruje a odvoláva minister zo zamestnancov v zahraničnej službe, ktorí ...

Spoločné ustanovenia k zastupiteľskému úradu

§ 12
(1)

Zastupiteľský úrad vykonáva diplomatické funkcie spôsobom a v rozsahu podľa všeobecne záväzných ...

(2)

Zastupiteľský úrad plní úlohy vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.12a)

(3)

Diplomatická misia má postavenie najvyššieho zastupiteľského úradu.

(4)

Zastupiteľský úrad podľa § 6 ods. 3 písm. b) až d) môže byť súčasťou diplomatickej misie ...

§ 13
(1)

Na základe dohody s iným štátom alebo s inými štátmi je možné zriadiť zastupiteľský úrad, ...

(2)

Občania iných štátov môžu na základe dohody medzi Slovenskou republikou a štátom alebo štátmi ...

(3)

Ak je zamestnanec v štátnej službe alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaný ...

§ 14

Minister môže na účely plnenia úloh zastupiteľského úradu zriadiť pracovisko zastupiteľského ...

TRETIA ČASŤ

KONZULÁRNE ČINNOSTI

§ 14a
(1)

Príslušný organizačný útvar ministerstva v Slovenskej republike (ďalej len „príslušný útvar ...

(2)

Konzulárnymi činnosťami sú

a)
konzulárne funkcie,
b)
konzulárna ochrana.

Konzulárne funkcie

§ 14b
(1)

Diplomatická misia a konzulárny úrad vykonávajú konzulárne funkcie podľa § 14c až 14e.

(2)

Príslušný útvar ministerstva vykonáva konzulárne funkcie podľa § 14f.

§ 14c

Diplomatická misia a konzulárny úrad na úseku dokladov a evidencií, všeobecnej vnútornej správy ...

a)
rozhoduje o udelení víza,12c)
b)
prijíma žiadosti o udelenie pobytu,12d)
c)
vykonáva činnosti na úseku cestovných dokladov, náhradných cestovných dokladov, občianskych ...
d)
vykonáva činnosti na úseku štátneho občianstva a matrík,12f)
e)
prijíma žiadosti o výpis z registra trestov12g) a zabezpečuje jeho písomné vyhotovenie,
f)
vykonáva činnosti určeného orgánu Slovenskej republiky, pred ktorým môže občan uzavrieť manželstvo,12h) ...
g)
doručuje súdne a mimosúdne dokumenty a vybavuje dožiadania v oblasti právnej pomoci na základe ...
h)
vykonáva činnosti na úseku správnych poplatkov,10a)
i)
vykonáva iné zverené konzulárne funkcie.12j)
§ 14d

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú súčinnosť

a)
pri zabezpečení ochrany záujmov občana v dedičskom konaní v prijímajúcom štáte,12k)
b)
pri zabezpečení zastupovania občana pred orgánmi prijímajúceho štátu, ak nie je schopný včas ...
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky a príslušným orgánom prijímajúceho štátu pri zabezpečení ...
§ 14e
(1)

Diplomatická misia a konzulárny úrad na úseku vyhotovovania listín a osvedčovania listín a ich ...

a)
osvedčuje pravosť podpisu osoby alebo uznanie podpisu osoby za vlastný na listine a osvedčuje zhodu ...
b)
vykonáva vyššie overenie listiny vydanej štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení ...
c)
vyhotovuje alebo osvedčuje preklad listiny vydanej cudzím štátom na účely konzulárnych funkcií ...
d)
vyhotovuje alebo osvedčuje preklad verejnej listiny vydanej v štátnom jazyku do jazyka, v ktorom ...
e)
vyhotovuje preklad záznamu z pohovoru so žiadateľom na účel podľa § 14c písm. b), ak pohovor ...
(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 vykoná zamestnanec diplomatickej misie alebo zamestnanec konzulárneho ...

(3)

Osvedčovacia doložka sa vystavuje vo forme

a)
odtlačku osvedčovacej pečiatky,
b)
nálepky alebo
c)
tlačeného textu.
(4)

Vzory osvedčovacích doložiek a náležitosti osvedčovacích doložiek sú uvedené v prílohe č. ...

§ 14f
(1)

Príslušný útvar ministerstva

a)
vykonáva konzulárne funkcie podľa § 14c písm. a), g) a h),
b)
vyššie overuje písomné vyhotovenie výpisu z registra trestov,12g)
c)
vykonáva vyššie overenie verejnej listiny vydanej alebo overenej štátnym orgánom Slovenskej republiky ...
1.
listina má byť použitá v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho ...
2.
listina má byť použitá v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky ...
d)
vykonáva vyššie overenie listiny vydanej zastupiteľským úradom akreditovaným pre Slovenskú republiku, ...
(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 písm. c) a d) vykoná zamestnanec príslušného útvaru ministerstva tak, ...

(3)

Osvedčovacia doložka sa vystavuje vo forme

a)
odtlačku osvedčovacej pečiatky,
b)
nálepky alebo
c)
tlačeného textu.
(4)

Vzor osvedčovacej doložky a náležitosti osvedčovacej doložky sú uvedené v prílohe č. 4.

Konzulárna ochrana

§ 14g
(1)

Konzulárna ochrana je súbor opatrení, úkonov a konaní, ktorými diplomatická misia a konzulárny ...

(2)

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu nezastúpenému občanovi a jeho ...

(3)

Konzulárnu ochranu neposkytuje konzulárny úrad vedený honorárnym konzulárnym úradníkom.

(4)

Konzulárna ochrana sa poskytuje najmä

a)
v prípade zatknutia alebo iného obmedzenia osobnej slobody,
b)
ak je občan a nezastúpený občan obeťou trestného činu,
c)
v prípade vážnej nehody alebo závažnej choroby,
d)
v prípade úmrtia,
e)
pri repatriácii,
f)
v prípade potreby vydania náhradného cestovného dokladu alebo náhradného cestovného dokladu Európskej ...
g)
ak môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku väčšieho počtu osôb.
(5)

Občan alebo nezastúpený občan preukazuje svoju totožnosť cestovným dokladom alebo iným preukazom ...

(6)

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. a) a b) ...

(7)

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. c) a e) ...

(8)

Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu poskytnutie konzulárnej ochrany odmietnuť, ak občan ...

§ 14h
(1)

Ministerstvo poskytuje konzulárnu ochranu nezastúpeným občanom aj na základe dohody s členským ...

(2)

Diplomatická misia a konzulárny úrad môžu so zastupiteľským úradom členského štátu dojednať ...

(3)

Ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 1 alebo dojednanie podľa odseku 2, poskytnutie konzulárnej ...

(4)

O uzatvorenej dohode podľa odseku 1 a dojednaní podľa odseku 2 informuje ministerstvo Európsku komisiu ...

(5)

Diplomatická misia a konzulárny úrad neposkytnú konzulárnu ochranu alebo ju prestanú poskytovať, ...

(6)

Ministerstvo môže požiadať o postúpenie žiadosti o poskytnutie konzulárnej ochrany členský ...

(7)

Diplomatická misia a konzulárny úrad úzko spolupracujú a koordinujú svoju činnosť so zastupiteľskými ...

(8)

Ak diplomatická misia a konzulárny úrad dostanú žiadosť o konzulárnu ochranu od osoby, ktorá ...

(9)

Pri postupe podľa odseku 8 diplomatická misia a konzulárny úrad kontakt s rodinnými príslušníkmi ...

(10)

Diplomatická misia, konzulárny úrad alebo príslušný útvar ministerstva si môžu vyžiadať informácie ...

(11)

Ak diplomatická misia, konzulárny úrad alebo príslušný útvar ministerstva príjmu informáciu ...

(12)

Diplomatická misia a konzulárny úrad v treťom štáte koordinujú svoje plány pre krízové situácie ...

(13)

Diplomatická misia, konzulárny úrad a príslušný útvar ministerstva spolupracujú v krízovej ...

(14)

Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú informácie o občanoch, ktorí sú počas krízovej ...

(15)

S prihliadnutím na okolnosti diplomatická misia a konzulárny úrad si od občana a nezastúpeného ...

(16)

Ministerstvo požiada členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom, o úhradu ...

(17)

Ak členský štát požiada o úhradu nákladov na konzulárnu ochranu poskytnutú občanovi, ministerstvo ...

(18)

Ak Slovenská republika plní v treťom štáte úlohu štátu, ktorý koordinuje poskytovanie konzulárnej ...

(19)

Ministerstvo požiada o úhradu nákladov podľa odseku 16 aj vtedy, ak bola nezastúpenému občanovi ...

(20)

Ministerstvo môže členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom, požiadať ...

(21)

Ak Slovenská republika na poskytnutie konzulárnej ochrany dostane finančnú podporu z mechanizmu ...

§ 14i

Na účely poskytovania konzulárnej ochrany ministerstvom podľa tretej časti tohto zákona je ministerstvo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE ZAHRANIČNEJ SLUŽBY

§ 15
Zahraničná služba v dočasnej štátnej službe

Zahraničná služba v dočasnej štátnej službe je štátna služba vykonávaná na určitú dobu ...

§ 15a

Štátnozamestnanecké miesto na zastupiteľskom úrade sa obsadzuje

a)
dočasným preložením štátneho zamestnanca, u ktorého došlo k zmene jeho štátnozamestnaneckého ...
b)
prijatím občana do dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu.2)
§ 15b
(1)

Štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme je povinný pred začatím ...

(2)

Príprava pred začatím vykonávania zahraničnej služby je vzdelávaním podľa osobitného predpisu.14) ...

(3)

Ak vykonávajú manželia zahraničnú službu na tom istom zastupiteľskom úrade alebo každý na ...

(4)

Štátny zamestnanec alebo zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme má pred začatím vykonávania ...

§ 15c
Poverenie zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca
(1)

Poveriť štátneho zamestnanca zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom úrade ...

(2)

Na poverenie štátneho zamestnanca zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom ...

§ 16
Nasledovanie zamestnanca v zahraničnej službe
(1)

Služobný úrad zabezpečí, aby zamestnanca v zahraničnej službe, ktorý o to požiada, mohli nasledovať ...

(2)

Manželovi vedúceho zastupiteľského úradu, ktorý má vedúceho zastupiteľského úradu nasledovať ...

§ 17
Diplomatické hodnosti a konzulárne triedy
(1)

Diplomatické hodnosti sú, v poradí od najnižšej

a)
atašé,
b)
tretí tajomník,
c)
druhý tajomník,
d)
prvý tajomník,
e)
radca,
f)
radca-minister,
g)
veľvyslanec.
(2)

Diplomatické hodnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sú nižším stupňom diplomatických hodností, ...

(3)

Konzulárne triedy sú, v poradí od najnižšej

a)
konzulárny zástupca,
b)
vicekonzul,
c)
konzul,
d)
generálny konzul.
(4)

Diplomatickú hodnosť udeľuje alebo prepožičiava minister. Na udelenie diplomatickej hodnosti alebo ...

(5)

Zamestnanca v zahraničnej službe zaraďuje do konzulárnej triedy generálny tajomník služobného ...

(6)

Podmienky a spôsob udeľovania diplomatických hodností a prepožičiavania diplomatických hodností, ...

Práva a povinnosti zamestnanca v zahraničnej službe

§ 18
(1)

Ak sú život alebo zdravie zamestnanca v zahraničnej službe alebo jeho sprevádzajúcich osôb ohrozené ...

(2)

Doba, počas ktorej je zamestnanec v zahraničnej službe evakuovaný z prijímajúceho štátu, sa ...

(3)

Bezpečnostné opatrenia a evakuáciu podľa odseku 1 zabezpečí služobný úrad.

§ 19
(1)

Okrem povinností a obmedzení podľa osobitných predpisov17) zamestnanec v zahraničnej službe

a)
nesmie svojím konaním a prejavmi poškodiť dobré meno Slovenskej republiky,
b)
nesmie zneužiť výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...
c)
nesmie zneužiť diplomatický pas alebo služobný pas,
d)
je počas vyslania na zastupiteľský úrad povinný dodržiavať protokolárne pravidlá platné v ...
e)
je povinný dodržiavať povinnosti a obmedzenia, ktoré osobám pôsobiacim na zastupiteľskom úrade ...
f)
je povinný oznámiť príslušnému vedúcemu štátnemu zamestnancovi, že opustí krajinu, do ktorej ...
(2)

Porušením povinnosti podľa odseku 1 písm. e) je také konanie zamestnanca v zahraničnej službe, ...

PIATA ČASŤ

ŠTÁTNA SLUŽBA A VÝKON PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA MINISTERSTVE

§ 21
Odborná skúška
(1)

V služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vykonáva štátny zamestnanec po absolvovaní adaptačného ...

(2)

Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). Komisia má nepárny ...

(3)

Odborná skúška sa vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia adaptačného vzdelávania podľa ...

(4)

Ak štátny zamestnanec nevyhovel požiadavkám odbornej skúšky, môže odbornú skúšku jedenkrát ...

(5)

Výsledok odbornej skúšky služobný úrad písomne oznámi štátnemu zamestnancovi bezodkladne po ...

(6)

Okrem skončenia štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona podľa osobitného predpisu18) ...

(7)

Podrobnosti o obsahu odbornej skúšky a o forme odbornej skúšky ustanoví ministerstvo služobným ...

§ 22
Štátnozamestnanecké miesto a pracovné miesto
(1)

Ministerstvo služobným predpisom ustanoví podľa prevažne vykonávanej činnosti, ktoré štátnozamestnanecké ...

a)
diplomatické miesto, na ktorom štátny zamestnanec vykonáva prevažne diplomatickú činnosť alebo ...
b)
administratívno-technické miesto, na ktorom štátny zamestnanec vykonáva prevažne činnosť administratívnej, ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa na pracovné miesto a na zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme ...

(3)

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti19) nemôže byť určené na zastupiteľskom ...

(4)

Na výberovom konaní na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu a ktorého ...

(5)

Voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ...

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve

§ 23
Okrem zmeny štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu21) je zmenou štátnozamestnaneckého ...
a)

vyslanie do orgánu verejnej moci iného štátu alebo do medzinárodnej organizácie podľa § 24,

b)

zaradenie mimo činnej štátnej služby z dôvodu pôsobenia v medzinárodnej organizácii podľa § ...

c)

zaradenie do funkcie veľvyslanca s osobitným poslaním podľa § 26,

d)

poverenie vedením diplomatickej misie alebo poverenie vedením stálej misie ministrom podľa § 26a. ...

§ 24
(1)

Štátneho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, možno s jeho súhlasom vyslať ...

(2)

Doba vyslania podľa odseku 1 je viac ako šesť mesiacov a spravidla štyri roky. O dobe vyslania rozhoduje ...

(3)

Počas vyslania podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi plat v sume ako pri dočasnom vyslaní ...

§ 25
(1)

Odo dňa, keď štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, pôsobí so súhlasom ...

(2)

Zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa vykoná po dobu nepresahujúcu dva roky; ...

(3)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 nepatrí štátnemu zamestnancovi plat ...

(4)

Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.21) ...

§ 25a
(1)

Ministerstvo môže zamestnanca po odpracovaní najmenej desať rokov v zahraničnej službe zaradiť ...

(2)

Na zaradenie mimo činnej štátnej služby podľa odseku 1 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.21) ...

§ 26
(1)

Na účely plnenia konkrétnej úlohy, ktorá je v záujme zahraničnej služby alebo v záujme Slovenskej ...

(2)

Zaradenie do funkcie veľvyslanec s osobitným poslaním sa vykoná spravidla na určitú dobu a vždy ...

(3)

Vykonávanie a skončenie výkonu funkcie veľvyslanca s osobitným poslaním nemá vplyv na udelenú ...

§ 26a
(1)

Ak nie je vedúci diplomatickej misie alebo vedúci stálej misie prezidentom poverený,21b) minister ...

(2)

Zmena na základe poverenia vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie podľa odseku ...

§ 26b
(1)

Štátnemu zamestnancovi poverenému ministrom vedením diplomatickej misie alebo vedením stálej misie ...

(2)

Príplatok za riadenie podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa poverenia vedením diplomatickej ...

Ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby na ministerstve

§ 26c
(1)

Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred dočasným ...

(2)

Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v služobnom ...

§ 26d
(1)

Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred dočasným ...

(2)

Po uplynutí doby dočasného preloženia sa štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v ...

§ 26e
(1)

Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu štátny zamestnanec pred poskytnutím ...

(2)

Po uplynutí služobného voľna, ktoré bolo štátnemu zamestnancovi poskytnuté z dôvodov podľa ...

§ 26f
(1)

Ak nie je možné zaradiť štátneho zamestnanca podľa § 26c, 26d alebo 26e, postupuje sa pri zaradení ...

(2)

Ak nie je možné zaradiť štátneho zamestnanca podľa odseku 1, štátnozamestnanecký pomer je možné ...

(3)

Ak skončí služobný úrad štátnozamestnanecký pomer podľa odseku 2, patrí štátnemu zamestnancovi ...

§ 26g
(1)

Na účely poskytovania náhrad alebo plnení podľa osobitného predpisu15) sa za vykonávanie zahraničnej ...

a)
dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
b)
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
(2)

Služobný úrad je povinný plniť vo vzťahu k tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca ...

(3)

Náhrady alebo plnenia podľa odseku 1 sa počítajú podľa naposledy priznaného zahraničného funkčného ...

§ 27
Hodnotenie a ocenenie zamestnancov na ministerstve
(1)

Ministerstvo vykonáva hodnotenie kvality výkonu práce vo verejnom záujme a plnenia jednotlivých ...

(2)

Podrobnosti o periodicite a postupe pri hodnotení, ako aj o obsahu hodnotiacich kritérií a ich vplyvu ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, alebo zamestnancovi pri výkone ...

a)
udeliť ocenenie ministra,
b)
mimoriadne udeliť diplomatickú hodnosť o jednu diplomatickú hodnosť vyššiu, ako má táto osoba ...
(4)

Podrobnosti o udelení ocenenia ministra a mimoriadnom udelení diplomatickej hodnosti ustanoví ministerstvo ...

§ 28
(1)

Ministerstvo zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe s cieľom zabezpečiť ich neustály ...

(2)

Vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe podľa odseku 1 zahŕňa najmä

a)
adaptačné vzdelávanie24) zabezpečujúce štátnemu zamestnancovi rozvoj a využitie jeho odborného ...
b)
kompetenčné vzdelávanie25) v
1.
odborných vzdelávacích programoch na získanie určitého stupňa diplomatickej hodnosti,26)
2.
druhu činností podľa skupín miest v zahraničnej službe podľa § 22 ods. 1,
3.
príprave pred začatím vykonávania zahraničnej služby podľa § 15b ods. 2.
(3)

Vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu sa môže ukončiť skúškou, ktorej obsahom je ...

(4)

Ustanovenia odseku 2 písm. b) druhého a tretieho bodu a odseku 3 sa vzťahujú rovnako na zamestnancov ...

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 29
(1)

Zastupiteľský úrad zriadený do dňa účinnosti tohto zákona je zastupiteľským úradom podľa ...

(2)

Vedúci zastupiteľského úradu poverený alebo vymenovaný do dňa účinnosti tohto zákona je vedúcim ...

(3)

Štátny zamestnanec a zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorého miestom výkonu ...

§ 30

Diplomatická hodnosť udelená alebo prepožičaná do dňa účinnosti tohto zákona je diplomatická ...

§ 31

Konania, ktorých predmetom sú právne vzťahy zo štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovnoprávne ...

§ 32

Na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu k 30. júnu 2010 v služobnom úrade, ktorým ...

§ 33

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 34
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

§ 278 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...

1.

V § 1 ods. 2 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová ...

2.

V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a medzinárodnými organizáciami“.

3.

V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a informácie potrebné na realizáciu jej zahraničnopolitických ...

4.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je to potrebné na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa odsekov 1 a 2 a na realizáciu ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5.

V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a úlohy z dohôd o spolupráci s orgánmi a ...

6.

V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 až 6 a § 1 ods. 3“ ...

7.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Ochrana príslušníkov informačnej služby Informačná služba je oprávnená zabezpečovať ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

§ 70 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...

Čl. VII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona ...

V § 54 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník, ktorý je poverený funkciou vedúceho ...

Čl. VIII

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 19 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
výdavkov na zdravotné poistenie,“.

2.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) výdavkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, j) cestovných výdavkov ...

3.

V § 19 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) V prípade smrti zamestnanca, manžela a dieťaťa zamestnávateľ postupuje podľa § 27.“. ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4.

V § 19 ods. 10 sa za slovo „mŕtveho“ vkladajú slová „alebo nezvestného“.

5.

V § 20 ods. 1 druhej vete sa slová „celú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej ...

6.

V § 20 ods. 3 prvá veta znie: „Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa odseku 1, ak manžel má na ...

7.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

8.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak manžel uzavrie dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, náhrada podľa odseku ...

9.

V § 21 ods. 1 druhej vete sa slová „celú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami ...

10.

V § 26 ods. 2 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „piatich“.

11.

Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 26a Náhrada výdavkov na zdravotné poistenie (1) Ak za manžela, ktorý nasleduje zamestnanca ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19, 19a, 19b, 19ba a 19bb znejú:

„18) § 11 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona ...

12.

§ 27 a 27a vrátane nadpisov znejú:

„§ 27 Preprava telesných pozostatkov a osobných vecí (1) Zamestnávateľ zabezpečí a uhradí ...

13.

V § 28 ods. 1 sa za slovo „späť“ vkladajú slová „do miesta dočasného vyslania“ a vypúšťa ...

14.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Náhrada výdavkov a plnení podľa § 19 až 22, § 24 až 28, § 30, § 32a a § 33a okrem ...

15.

V § 29 ods. 2 sa slová „§ 25 až 28“ nahrádzajú slovami „§ 25, § 26, § 26c, § 27 až ...

16.

V § 32a odsek 2 znie:

„(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela vo výške ...

17.

V § 33a ods. 4 sa za slovo „mŕtveho“ vkladajú slová „alebo nezvestného“.

18.

V § 36 ods. 5 druhej vete sa nad slovo „banky“ umiestňuje odkaz 19e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. IX

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

V § 138 ods. 2 sa na konci vety za slová „štátnozamestnaneckého pomeru“ vkladá čiarka a pripájajú ...

Čl. X

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., ...

1.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

„§ 9b Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy zamestnancovi, ktorý nasleduje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Napríklad § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 54 ods. 2 až 4 a odsek 6 zákona č. 312/2001 ...

3.

Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13c Jednorazové mimoriadne odškodnenie (1) Zamestnancovi, ktorého miesto výkonu práce bolo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 22 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...

Čl. XI

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V § 4 ods. 2 sa za slovom „pracoviska“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

2.

V § 4 ods. 3 sa za slovo „situácie“ vkladá čiarka a slová „náhrada za sťažené životné ...

3.

V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stupnice platových taríf uvedenej v prílohe ...

4.

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21b Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí (1) Zamestnancovi, ...

5.

V § 22 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ na písomnú ...

6.

V § 22 odsek 6 znie:

„(6) Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať ...

7.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí zamestnancovi zahraničný ...

8.

V § 27 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príplatku podľa § 13b ods.1“.

Čl. XII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

„k) náhrada za sťažené životné podmienky.45a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie: „“. ...

Čl. XIII

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

1.

V § 63 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorý nasleduje zamestnanca, ktorý ...

2.

V § 71 v úvodnej vete sa za slovo „zvolený“ vkladá čiarka a slovo „poverený“.

3.

§ 71 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom ...

4.

Za § 104a sa vkladá § 104b, ktorý znie:

„§ 104b (1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý má byť alebo ktorý je ustanovený do funkcie s miestom ...

5.

V § 149 ods. 6 sa za slová „podľa § 141 ods. 3, 4 a 5“ vkladá čiarka a slová „plnenia poskytované ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:

„47aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ...

6.

Za § 149 sa vkladá § 149a, ktorý znie:

„§ 149a Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby ...

7.

Za § 183 sa vkladá § 183a, ktorý znie:

„§ 183a Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby ...

Čl. XIV

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a ...

1.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy štátnych zamestnancov v zahraničnej službe a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2.

V § 6 ods. 9 sa za slovami „83 ods. 4“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

3.

V § 11 ods. 5 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Funkciu vedúceho zamestnanca k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ...

5.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k odborníkovi ústavného ...

6.

V § 31 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
zmena najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej zmluve,“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

7.

V § 31 ods. 2 sa slová „písm. a) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h)“.

8.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a V čase zaradenia mimo činnej štátnej služby je štátny zamestnanec povinný dodržiavať ...

9.

V § 49 ods. 2 písm. b) sa slová „v § 47 písm. g)“ nahrádzajú slovami „v § 47 písm. h)“. ...

10.

V § 51 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa bodkočiarka a slová „ustanovenie § 74 Zákonníka práce ...

11.

V § 51 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného ...

12.

V § 64 ods. 1 druhá veta znie: „Vedúci úradu na účely zistenia prírastku majetku zabezpečí ...

13.

§ 82 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
náhrada za sťažené životné podmienky.“.

14.

V § 83 ods. 2 a 4 sa slová „a § 82“ nahrádzajú slovami „a náhrady podľa § 82“.

15.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Náhrada za sťažené životné podmienky (1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne ...

16.

V § 102 ods. 1 sa slová „a § 82“ nahrádzajú slovami „a náhrada podľa § 82 písm. a) a ...

17.

V § 102 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

18.

V § 102 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Služobný úrad na písomnú ...

19.

V § 102 odsek 8 znie:

„(8) Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa ...

20.

§ 102 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí štátnemu zamestnancovi ...

21.

§ 108 znie:

„§ 108 (1) Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii určí plat a náhradu podľa § 82 písm. ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem čl. VIII jedenásteho bodu § 26a a § 26b, ...

Ivan Gašparovič v. rPavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 3 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Príloha č. 6 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Príloha č. 7 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k zákonu č. 151/2010 Z. z.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. ...
 • 2)  Zákon č. 55/2017 Z. z.
 • 3)  Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 4)  § 29 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 6)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 8)  Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch. ...
 • 10a)  § 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v ...
 • 11)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
 • 12a)  § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 12b)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.
 • 12c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový ...
 • 12d)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12f)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...
 • 12g)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 12h)  § 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12i)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní ...
 • 12j)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie Ministerstva ...
 • 12k)  Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 12l)  § 28 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 12m)  Zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...
 • 12n)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.
 • 12o)  Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 25. júna 1996 ...
 • 13)  § 55 ods. 1 písm. p) zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 14)  § 162 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15a)  § 60 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 17)  § 8 až 11 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 111 až 115 zákona č. 55/2017 ...
 • 17a)  § 163 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 18)  § 82 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 19)  § 11 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 20)  § 64 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21)  § 55 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21a)  § 14 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21b)  § 7 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21c)  § 130 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21d)  § 126 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21e)  § 10 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21f)  § 53 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21g)  § 56, 57 a 60 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21h)  § 102 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21i)  § 29 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21j)  § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21k)  § 71 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21l)  § 83 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 21m)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác ...
 • 23)  § 161 až 165 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 24)  § 163 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 25)  § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 26)  § 164 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore