Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 318/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Odmena za prácu, Cirkev, Cestovné náhrady

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 318/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 318/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 318/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...

1.

V § 1 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

2.

V § 1 odsek 8 znie:

„(8) Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov ...

3.

V § 3 ods. 6 sa slová „do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w)
rozdiel podľa § 32f ods. 13.“.

5.

V § 4 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 6 až ...

6.

V § 5 ods. 3 sa slová „platových tried 3 až 14“ nahrádzajú slovami „platových tried 2 až ...

7.

V § 5 ods. 4 sa slová „platových tried 1 až 7“ nahrádzajú slovami „platových tried 1 až ...

8.

V § 5 ods. 9 sa slová „do 9. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 6. platovej triedy“. ...

9.

V § 5 ods. 10 sa slová „do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 6 ods. 1 sa slová „z 12 platových stupňov“ nahrádzajú slovami „zo 14 platových stupňov“. ...

11.

V § 7 ods. 1 tretia veta znie: „Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce ...

12.

V § 7 ods. 2 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.

13.

V § 7 odsek 6 znie:

„(6) Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je ...

14.

V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej ...

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.

15.

V § 7 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „odseku 11“ ...

16.

V § 7 ods. 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.

17.

V § 7 ods. 12 sa číslo „32“ nahrádza číslom „40“.

18.

V § 7 ods. 14 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 12 a 13“.

19.

§ 7b sa vypúšťa.

20.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

21.

V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová „20 % až 35,2 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % až 20,8 %“. ...

22.

V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „20 % až 42 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % až 24,8 %“.

23.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Zamestnávateľ môže zamestnancovi podľa odseku 1 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

„30aa) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.

V § 13 sa slová „2,1 % až 16,7 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 10 %“.

25.

V § 14 ods. 1 sa slová „5 % až 10 %“ nahrádzajú slovami „3 % až 6 %“.

26.

V § 14d ods. 3 sa slová „12. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „9. platovej triedy“.

27.

V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „a 60 rokov“.

28.

V § 21a sa slová „4,2 % až 41,7 %“ nahrádzajú slovami „2,5 % až 24,6 %“.

29.

V § 21b ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „10,8 %“ a vypúšťajú sa slová „v ...

30.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 149 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

31.

V § 28 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

32.

V § 28 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 4, 5, 5a a 7“ nahrádzajú slovami „v prílohách ...

33.

V § 28 ods. 4 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ...

34.

Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32f Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (1) Zamestnanec zaradený podľa ...

35.

Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36 Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej ...

36.

Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:

Príloha č. 1k zákonu č. 553/2003 Z. z. CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI ...

37.

Prílohy č. 5a a 7 až 11 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom ...

Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019 V roku 2019 sa pri zvýšení základného ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časti „KATALÓG ...

„KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU ...

2.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY(v eurách ...

3.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „STUPNICA ...

„Prevziať prílohu - STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ ...

Čl. IV

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. ...

1.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časti „KATALÓG ČINNOSTÍ ...

„KATALÓG ČINNOSTÍzamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv s prevahou duševnej práce ...

2.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „STUPNICA PLATOVÝCH ...

„Prevziať prílohu - Stupnica platových taríf zamestnancov kancelárie verejného ochrancu práv ...

Čl. V

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 54 ods. 18 písm. a) sa radová číslovka „9.“ nahrádza radovou číslovkou „6.“ a slová ...

2.

V § 54 ods. 18 písm. b) sa radová číslovka „10.“ nahrádza radovou číslovkou „7.“ a slová ...

Čl. VI

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 13 ods. 3 sa za slová „Ministerstva zahraničných vecí“ vkladajú slová „a európskych ...

2.

V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „vzdelávania detí“ nahrádzajú slovami „vzdelania dieťaťa“. ...

3.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Náhrada výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca (1) Zamestnancovi ...

4.

Za § 38e sa vkladá § 38f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38f Prechodné ustanovenie účinné od 30. novembra 2018 Pri poskytovaní náhrady výdavkov ...

Čl. VII

Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 20a a 20b sa vypúšťajú.

2.

Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa vypúšťajú.

Čl. VIII

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 53 sa vypúšťa odsek 5.

2.

V § 127 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.

3.

V § 127 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkou a slovo „alebo“ sa vypúšťa. ...

4.

V § 127 ods. 1 písm. a) sa štvrtý bod vypúšťa.

5.

V § 133 ods. 1 sa slová „1,3 % až 10,3 %“ nahrádzajú slovami „1,2 % až 9,8 %“.

6.

V § 133 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

7.

V § 135 ods. 3 písm. a) sa slová „1,4 % až 14 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 13,4 %“. ...

8.

V § 135 ods. 3 písm. b) sa slová „4 % až 25,7 %“ nahrádzajú slovami „3,8 % až 24,5 %“. ...

9.

V § 135 sa vypúšťajú odseky 4 a 6.

Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 4 a 5 až 7.

10.

V § 135 ods. 4 sa za slovo „zamestnanec“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

11.

V § 135 odsek 5 znie:

„(5) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.

V § 145 ods. 1 sa slová „3 % až 30,5 %“ nahrádzajú slovami „2,9 % až 29,1 %“.

13.

V § 146 ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „13,4 %“ a slová „podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.

14.

V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ustanovenej osobitným predpisom2)“.

15.

V § 150 ods. 7 sa slová „36 %“ nahrádzajú slovami „34,3 %“.

16.

V § 164 ods. 5 až 7 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „3 500 eur“.

17.

V čl. XI sa slová „čl. I § 23 ods. 4 až 6 a § 25 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „čl. ...

18.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 55/2017 Z. z. PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV(v eurách mesačne) Platová ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 30. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore