Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.02.2009 do 31.03.2009


Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2009
Účinnosť do: 31.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31 JUD81493 DS21 EU PP8 ČL3
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.02.2009 do 31.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 8/2009 s účinnosťou od 01.02.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií ...

(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)

autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest ...

b)

dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má ...

c)

držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia,

d)

električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

e)

hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“, ...

f)

chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí ...

g)

chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky ...

h)

jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného ...

i)

krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,

j)

križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

k)

križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami ...

l)

motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena ...

m)

nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej ...

n)

neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi ...

o)

neohrozením povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo ...

p)

orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu,4)

q)

pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo ...

r)

prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov; ...

s)

státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

t)

účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky,

u)

vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo,

v)

vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,

w)

vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

x)

zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo ...

y)

zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

z)

zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne ...

aa) zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na ...

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto ...

(2)

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

a)

správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, ...

b)

poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

c)

poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade ...

(3)

Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie ...

§ 4
Povinnosti vodiča
(1)

Vodič je povinný

a)

použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,6)

b)

mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom,7)

c)

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

d)

brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly,8) ...

e)

dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, ...

f)

dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho ...

g)

pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ...

h)

zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho ...

i)

zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ...

(2)

Vodič nesmie

a)

viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas ...

b)

požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,9)

c)

viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo ...

d)

viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

e)

viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou ...

f)

odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, ...

g)

ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ...

h)

ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,

i)

poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,

j)

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

k)

znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, ...

l)

počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ...

m)

používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety ...

n)

použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom ...

(3)

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade ...

a)

v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím,

b)

na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce,

c)

v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou,

d)

na záchranné práce,

e)

na práce vo verejnom záujme,

f)

na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, ...

g)

na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia,

h)

v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo

i)

v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej ...

(4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred ...

(5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené ...

§ 5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motorového vozidla kategórie Ps11) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou ...

(2)

Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 ...

(3)

Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom,14) je povinný mať ...

(4)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a ...

(5)

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je ...

§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla16) nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia ...

b)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo ...

c)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti ...

(6)

Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové ...

§ 7
Povinnosti inštruktora autoškoly

Inštruktor autoškoly pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla a pri vykonávaní skúšky ...

§ 8
Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
(1)

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) ...

a)

vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej ...

b)

inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej ...

c)

osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie ...

d)

vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

e)

osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať ...

(2)

Výnimka podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré ...

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 9
Spôsob jazdy
(1)

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného ...

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní ...

(3)

Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí ...

§ 10
Jazda v jazdných pruhoch
(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(2)

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(4)

Ak je na ceste s dvoma a alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, ...

(5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie ...

(6)

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť ...

(7)

Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci ...

(8)

Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný ...

(9)

V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako ...

(10)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho ...

(11)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca ...

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 11
(1)

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť ...

(2)

Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, ...

(3)

Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné ...

§ 12
(1)

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie ...

(2)

Vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný ...

(3)

Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného ...

(4)

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým ...

(5)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len ...

§ 13
(1)

Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ...

(2)

Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť ...

§ 14
Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky ...

(2)

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť ...

§ 15
Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je ...

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene ...

(3)

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení ...

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať,

a)

ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie, ...

b)

ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

c)

ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej ...

d)

ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť ...

e)

cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,

f)

po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť ...

g)

pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné ...

h)

pri jazde cez železničné priecestie,

i)

ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré ...

§ 16
Rýchlosť jazdy
(1)

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a ...

(2)

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou ...

(3)

Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ...

(4)

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ...

(5)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou ...

(6)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou ...

(7)

Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ...

(8)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči ...

§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť ...

(2)

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, ...

(3)

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou ...

§ 18
Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne ...

§ 19
Odbočovanie
(1)

Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie ...

(3)

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. ...

(4)

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým ...

(5)

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a ...

§ 20
Jazda cez križovatku
(1)

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť ...

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu ...

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, ...

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo ...

(5)

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný ...

§ 21
Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd ...

(3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 22
Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platí obdobne § 19; pri otáčaní na križovatke aj § 20.

(2)

Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie ...

(4)

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

a)

na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej ...

b)

na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné ...

c)

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,

d)

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e)

v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f)

na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie ...

g)

na moste.

Zastavenie a státie
§ 23
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, ...

(2)

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných ...

(3)

Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ...

(4)

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný ...

(5)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, ...

§ 24
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho ...

(2)

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný ...

(3)

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento ...

§ 25
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b)

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c)

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, ...

d)

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz ...

e)

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f)

na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou ...

g)

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 ...

h)

na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu ...

i)

na vnútornom jazdnom pruhu,

j)

na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde ...

k)

na cestičke pre cyklistov,

l)

vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ...

m)

na moste,

n)

pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré ...

o)

na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,

p)

na električkovom koľajovom páse,

q)

na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

r)

na kruhovom objazde,

s)

na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie ...

t)

na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný ...

u)

na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ...

(2)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových ...

§ 26
Zastavenie vozidla v tuneli
(1)

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, ...

a)

vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ...

b)

vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti ...

c)

oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s ...

(3)

Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej ...

(4)

Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. ...

(5)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované ...

Železničné priecestie
§ 27
(1)

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, ...

(2)

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú ...

(3)

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť ...

(4)

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo ...

(5)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť ...

§ 28
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho ...

b)

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ...

c)

sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä ...

e)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie ...

f)

situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval ...

§ 29
(1)

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu ...

(2)

Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.

§ 30
Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy ...

(2)

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa ...

(3)

Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ...

(4)

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení ...

(5)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom ...

§ 31
Výstražné znamenie
(1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho ...

(2)

Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie prerušovaným ...

(3)

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, ...

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidla
§ 32
(1)

Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety ...

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ...

(3)

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo ...

(4)

Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie ...

(5)

Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou ...

§ 33

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, ...

§ 34
Vlečenie motorového vozidla
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; povinnosti podľa § ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak je motorové vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä ...

(4)

Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia musia byť na vlečenom ...

(5)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; ...

(6)

Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný ...

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
§ 35
(1)

Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky ...

(2)

Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na ...

(3)

Vodič motorového vozidla kategórie N,20) ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje ...

(4)

Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, ...

§ 36
(1)

Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici zakázané

a)

zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového ...

b)

otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

(2)

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno ...

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. ...

(4)

Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou ...

§ 37
(1)

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na rýchlostnej ceste.

(2)

Ak nie je v § 35 a 36 ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a na rýchlostnej ceste ostatné ...

§ 38
Osobitosti premávky v zimnom období
(1)

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí

a)

pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový ...

b)

pre terénne motorové vozidlo,21)

c)pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone ...

(3)

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom ...

§ 39
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s ...

a)

v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla ...

b)

v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(2)

Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku ...

(3)

Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a)

autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...

b)

vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho ...

c)

vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov ...

d)

vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,

e)

vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,24)

f)

vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,

g)

vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,

h)

vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,

i)

vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

j)

vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,

k)

vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,

l)

prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).

(4)

Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely ...

(5)

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych ...

a)

pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré ...

b)

pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených ...

c)

ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ...

(6)

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou ...

a)

v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,

b)

v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký ...

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
§ 40
(1)

Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené ...

(2)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a)

ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského ...

b)

Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej ...

c)

Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,

d)

Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných ...

e)

vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií ...

f)

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných ...

g)

Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

h)

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

i)

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

j)

Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,

k)

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,

l)

obecnej polície, ktoré určí obec.

(3)

Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a)

názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,

b)

účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,

c)

zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,

d)

územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

(5)

Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo ...

(6)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o ...

(8)

Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, ...

(9)

Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla ...

(10)

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ...

(11)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok ...

(12)

Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu ...

(13)

Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim ...

(14)

Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných ...

§ 41
(1)

Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo ...

(2)

Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak to povaha ...

(3)

Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených ...

§ 42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní ...

§ 43
Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, ...

(2)

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť ...

(3)

Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. ...

(4)

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ...

a)

na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

b)

na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,

c)

bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného ...

(5)

Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, ...

§ 44
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(1)

Osobitné označenie sa môže používať na

a)

vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b)

vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c)

autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d)

vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.

(2)

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným ...

(3)

Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo ...

(4)

Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na ...

(5)

Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje ...

(6)

Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou ...

(7)

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ...

(8)

Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru ...

(9)

Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 45
(1)

Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností ...

(2)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním ...

§ 46
(1)

V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na ...

(2)

Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motocykli.

(3)

V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s ...

(4)

Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 47
Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
(1)

Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, ...

(2)

Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo osoby so zdravotným postihnutím je povinný počas ich ...

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 48
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno len pri preprave príslušníkov ...

(2)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby podľa odseku 1, smie viesť ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať ...

§ 49
(1)

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora je možné len za podmienok podľa ...

(2)

Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na ...

§ 50

Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného ...

§ 51
Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia ...

(2)

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť ...

(3)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť ...

(4)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. ...

(5)

Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52
(1)

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník ...

(2)

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou ...

(3)

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej ...

(4)

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného ...

(5)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ...

(6)

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ...

§ 53
(1)

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo ...

(2)

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich ...

(3)

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať ...

(4)

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a ...

§ 54
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo ...

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách ...

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba ...

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom ...

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia ...

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí ...

(2)

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde ...

(3)

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným ...

(4)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej ...

(5)

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej ...

(6)

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista ...

(7)

Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach ...

(8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. ...

(9)

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou ...

§ 56
Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom
(1)

Pohoničom záprahového vozidla nesmie byť osoba mladšia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového ...

(2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ...

§ 57
Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat primerane platia práva a povinnosti ...

(2)

Na ceste s výnimkou poľnej cesty a lesnej cesty nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov. ...

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky ...

(5)

Na jazdu na zvierati, vedenie a hnanie zvierat sa vzťahuje zákaz podľa § 39 ods. 6.

(6)

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný. Majiteľ domáceho zvieraťa, jeho chovateľ ...

§ 58
Osoba vykonávajúca prácu na ceste
(1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú ...

(2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 59
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom ...

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. ...

(4)

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí ...

(5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej ...

PIATA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60
(1)

V cestnej premávke sa používajú

a)

zvislé dopravné značky,

b)

vodorovné dopravné značky,

c)

dopravné zariadenia.

(2)

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej ...

(3)

Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné ...

(4)

Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám ...

(5)

Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných ...

(6)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo ...

(7)

Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané ...

(8)

Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom ...

(9)

Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou ...

(10)

Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; ...

(11)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník ...

(12)

Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných ...

(13)

Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie ...

§ 61
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ...

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určuje

a)

orgán podľa osobitného predpisu;1) použitie dopravných značiek, ktoré upozorňujú na železničné ...

b)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol oprávnený ...

c)

Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch.

(3)

Prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia sú nadradené trvalým dopravným značkám ...

(4)

Policajt alebo vojenský policajt môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné ...

§ 62
Riadenie cestnej premávky
(1)

Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta. ...

(2)

V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný ...

(3)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta, vojaka pri plnení ...

§ 63
Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt v rovnošate, vojenský policajt v rovnošate ...

(2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení

a)

sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

b)

vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú ...

c)

osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje ...

d)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,

e)

dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného ...

f)

iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ...

(3)

Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

TRETIA ČASŤ

DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64
Dopravná nehoda
(1)

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou ...

a)

sa usmrtí alebo zraní osoba,

b)

sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

c)

uniknú nebezpečné veci24)alebo

d)

na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne ...

(2)

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a)

nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,

b)

je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo

c)

sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3)

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou ...

§ 65
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

a)

bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu ...

§ 66
Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
(1)

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej ...

(2)

Účastník dopravnej nehody je povinný

a)

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

b)

poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať ...

c)

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

d)

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť ...

e)

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, ...

f)

urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, ...

g)

umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

h)

preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

i)

bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá ...

(3)

Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, ...

(4)

Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť ...

(5)

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej ...

(6)

Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD

§ 67
(1)

Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ...

(2)

Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

a)

usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín ...

b)

ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví,33)

c)

ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú, ...

d)

škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti ...

(3)

V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu ...

(4)

O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

ich stav a správanie v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou ...

b)

ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,

c)

použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,

d)

následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,

e)

poskytnutie prvej pomoci,

f)

spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.

(5)

O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii dopravných nehôd evidujú okrem ...

(6)

O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

druh vozidla,

b)

štát, v ktorom je vozidlo evidované,

c)

značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné ...

d)

údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,

e)

spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná celková hmotnosť, počet miest ...

f)

doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda ...

g)

postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,

h)

následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou, ...

i)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú ...

(7)

O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a)

kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,

b)

ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky alebo kilometrovník ...

c)

stavebný a dopravno-technický stav cesty,

d)

druh a stav povrchu vozovky,

e)

situovanie dopravnej nehody na ceste,

f)

prekážka.

(8)

V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

a)

miesto, dátum a čas dopravnej nehody,

b)

druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, ...

c)

druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,

d)

zavinenie dopravnej nehody,

e)

hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, ...

f)

poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,

g)

viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,

h)

riadenie cestnej premávky,

i)

špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehody.

§ 68
Poskytovanie údajov z evidencie dopravných nehôd
(1)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v ...

(3)

Informácia z evidencie dopravných nehôd sa poskytne aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ...

(4)

Informácia z evidencie dopravných nehôd, ktorej obsah je predmetom utajovaných skutočností, sa ...

(5)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie dopravných nehôd poskytla, smie ...

(6)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú v elektronickej forme najmenej raz za mesiac ...

(7)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...

b)

meno a priezvisko, adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej nehody, ...

c)

údaj o požití alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na ...

d)

značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné ...

e)

dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,

f)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia ...

g)

orgán Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69
Všeobecné oprávnenia
(1)

Policajt je oprávnený

a)

zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje ...

b)

zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde ...

c)

požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a ...

d)

vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou ...

e)

kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby ...

f)

merať rozmery a hmotnosti vozidla,

g)

kontrolovať dodržiavanie povinností vodiča motorového vozidla.

(2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate ...

(3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení ...

(4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť ...

§ 70
Zadržanie vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom ...

a)

možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, ...

b)

má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený ...

c)

orgán Policajného zboru rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ...

d)

je vodičský preukaz neplatný.

(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom ...

(3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný ...

(4)

Orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom ...

(5)

Orgán Policajného zboru vydá do 15 dní odo dňa zadržania vodičského preukazu rozhodnutie o zadržaní ...

(6)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1, ...

(7)

Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej ...

§ 71
Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak ...

(2)

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ...

(3)

Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku ...

(4)

Ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky preukázateľne zaplatil ...

(5)

Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policajného ...

(6)

Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského ...

§ 72
Zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia ...
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný ...

a)

je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené ...

b)

vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej ...

c)

údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

d)

je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,

e)

pominul účel, na ktorý bolo vydané,

f)

je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka ...

g)

vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,

h)

vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ...

i)

vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť ...

j)vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest ...

(2)

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom. ...

(3)

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu od vozidla vydaného ...

(4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii, evidenčný doklad od ...

(5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti ...

(6)

Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na ...

(7)

Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii podľa odseku 1 písm. a) nepominú ani do 60 dní odo ...

(8)

Za osvedčenie o evidencii zadržané podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) možno vydať nové ...

(9)

Nové osvedčenie o evidencii za osvedčenie o evidencii podľa odseku 8 môže na základe žiadosti ...

(10)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii podľa ...

(11)

Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e) a g) až j) zadržať technické ...

PIATA ČASŤ

VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

Všeobecné ustanovenia
§ 73
(1)

Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny.

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je osoba, ktorej bolo v Slovenskej republike alebo v inom štáte ...

(3)

Vodičské oprávnenie udeľuje orgán Policajného zboru. Na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia ...

(4)

Prvé vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý nie je držiteľom ...

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie je vodičské oprávnenie udelené žiadateľovi, ktorý je držiteľom ...

(6)

Ďalšie vodičské oprávnenie sa neudeľuje držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným štátom, ...

§ 74

Motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny smie viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského ...

§ 75
Rozsah a členenie skupín a podskupín motorových vozidiel
(1)

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny A, AM, B, B+E, ...

(2)

Do skupiny motorových vozidiel AM patria

a)

dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou ...

1.

ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v ...

2.

ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v ...

b)

štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti ...

1.

zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,

2.

najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo

3.

najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

(3)

Do podskupiny motorových vozidiel A1 patria motorové vozidlá skupiny A s najväčšou konštrukčnou ...

(4)

Do skupiny motorových vozidiel A patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo ...

(5)

Do podskupiny motorových vozidiel B1 patria

a)

motorové vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, ktorých zdvihový objem valcov motora ...

b)

motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktorých

1.

prevádzková hmotnosť je 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ...

2.

najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1,

3.

zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý ...

(6)

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a)

motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T a podskupiny A1, ktorých najväčšia prípustná celková ...

b)

jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná ...

(7)

Do skupiny motorových vozidiel B+E patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny ...

(8)

Do podskupiny motorových vozidiel C1 patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny ...

(9)

Do podskupiny motorových vozidiel C1+E patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny ...

(10)

Do skupiny motorových vozidiel C patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny ...

(11)

Do skupiny motorových vozidiel C+E patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny ...

(12)

Do podskupiny motorových vozidiel D1 patria motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem ...

(13)

Do podskupiny motorových vozidiel D1+E patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny ...

(14)

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta ...

(15)

Do skupiny motorových vozidiel D+E patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny ...

(16)

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné ...

§ 76
Rozsah a členenie skupín a podskupín vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa člení podľa skupín a podskupín motorových vozidiel.

(2)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny AM sa udeľuje ...

(3)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 sa udeľuje ...

(4)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje ...

(5)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 sa udeľuje ...

(6)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje ...

(7)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E možno ...

(8)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1 možno ...

(9)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E možno ...

(10)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť ...

(11)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E možno ...

(12)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 možno ...

(13)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1+E možno ...

(14)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť ...

(15)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D+E možno ...

(16)

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje ...

§ 77
Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia
(1)

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

a)

dosiahol vek ustanovený týmto zákonom na udelenie vodičského oprávnenia,

b)

má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom ...

c)

čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné ...

d)

je zdravotne spôsobilý,

e)

je psychicky spôsobilý,

f)

podrobil sa príprave na vedenie motorového vozidla v autoškole,ak tento zákon neustanovuje inak,

g)

získal odbornú spôsobilosť,

h)

nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť ...

i)

nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej ...

j)

nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského ...

k)

nemá zadržaný vodičský preukaz,

l)

nemá odobraté vodičské oprávnenie,

m)

nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové ...

n)

nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,

o)

nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením ...

(2)

Zvyčajným bydliskom na účely tohto zákona je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej ...

a)

z dôvodu jej osobných väzieb a pracovných väzieb,

b)

z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ...

c)

z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho ...

(3)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 1, požiada ...

§ 78
Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel
(1)

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a)

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

b)

16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia podskupiny A1 a B1,

c)

17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T,

d)

18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie motorového vozidla ...

e)

21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A bez obmedzení podľa písmena ...

(2)

Vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzení podľa odseku 1 písm. d) možno udeliť aj osobe, ktorá ...

(3)

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B a skupiny ...

Druhý oddiel
Odborná spôsobilosť

Skúška z odbornej spôsobilosti
§ 79
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

(2)

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá ...

a)

predpisov o cestnej premávke,

b)

náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, ...

c)

vedenia motorových vozidiel.

§ 80
(1)

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov. ...

(2)

Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil ...

(3)

Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť ...

(4)

Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. ...

(5)

Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(6)

Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak už bol prihlásený ...

(7)

Skúšobné testy na skúšku z predpisov o cestnej premávke a z náuky o vozidlách a ich údržbe ...

(8)

Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie ...

Skúšobný komisár
§ 81
(1)

Skúšobným komisárom môže byť policajt, ktorý

a)

dosiahol vek 24 rokov,

b)

je držiteľom vodičského oprávnenia podľa odseku 2,

c)

nemá uloženú sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,

d)

absolvoval odbornú prípravu,

e)

nevykonáva výcvik v autoškole,

f)

je držiteľom preukazu skúšobného komisára.

(2)

Skúšobný komisár na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského ...

(3)

Odbornú prípravu skúšobných komisárov zabezpečuje ministerstvo vnútra.

§ 82
(1)

Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá úspešne vykonala skúšku na vydanie preukazu ...

(2)

Platnosť preukazu skúšobného komisára je päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím ...

(3)

Skúšobný komisár, ktorý nevykonával skúšky z odbornej spôsobilosti určitej skupiny alebo podskupiny ...

§ 83
Skúšobný komisár je povinný
a)

vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,

b)

vyplniť protokol o skúške z odbornej spôsobilosti a záznam o skúške z odbornej spôsobilosti ...

c)

plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

§ 84
(1)

Ministerstvo vnútra odoberie preukaz skúšobného komisára, ak skúšobný komisár

a)

prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona alebo

b)

závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti skúšobného komisára podľa tohto zákona. ...

(2)

Za preukaz skúšobného komisára, ktorý bol stratený, odcudzený, poškodený alebo ktorý obsahuje ...

(3)

Na účely rozhodovania o preukaze skúšobného komisára sa vedie evidencia skúšobných komisárov. ...

a)

o žiadateľoch o udelenie preukazu skúšobného komisára,

b)

o osobách, ktoré žiadali o udelenie preukazu skúšobného komisára a ten im nebol udelený,

c)

o skúšobných komisároch,

d)

o osobách, ktorým bol preukaz skúšobného komisára odobratý.

§ 85
Podrobnosti o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti a o ich rozsahu, vzor protokolu o skúške ...

Tretí oddiel
Zdravotná a psychická spôsobilosť

§ 86
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a)

použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,

b)

možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,

c)

pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

d)

inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

(3)

Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4)

Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5)

Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť ...

(6)

Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ...

§ 87
Lekárska prehliadka
(1)

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ...

(2)

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a)

žiadateľ a

b)

iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(3)

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva ...

a)

vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 + E, ...

b)

vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo ...

(4)

Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred ...

(5)

Za lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka zamestnanca a fyzickej osoby ...

(6)

Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 88
Psychická spôsobilosť
(1)

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia ...

(2)

Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových ...

(3)

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

(4)

Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná ...

(5)

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a)

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 ...

b)

iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(6)

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé ...

a)

vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 ...

b)

vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo ...

(7)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanoví všeobecne ...

§ 89
(1)

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej ...

(2)

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 90
Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(1)

Ak posudzujúci lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 3 a 4 zistí zmenu zdravotnej ...

(2)

Ak posudzujúci psychológ pri pravidelnom psychologickom vyšetrení podľa § 88 ods. 6 zistí, že ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 má aj iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zistí skutočnosti ...

Štvrtý oddiel
Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti

§ 91
(1)

Orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti v rozsahu podľa § 79 ods. ...

(2)

Orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. ...

(3)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti ...

(4)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo ...

(5)

Kto na základe rozhodnutia príslušného orgánu nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového ...

(6)

Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej ...

(7)

Náklady spojené s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti alebo s preskúšaním ...

§ 92
Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia
(1)

Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti ...

(2)

Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,

b)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ...

c)

nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil nariadenému preskúšaniu odbornej ...

d)

v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

(3)

Rozhodnutím o odobratí alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas ...

(4)

Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len po preskúmaní ...

(5)

Ak ten, komu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže pominutie ...

(6)

Náklady spojené s preskúšaním odbornej spôsobilosti, preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo ...

(7)

Odobrať alebo obmedziť možno len vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej ...

§ 93
Vzdanie sa vodičského oprávnenia
(1)

Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny alebo ...

(2)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu ...

a)

meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,

b)

adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,

c)

dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,

d)

dátum udelenia vodičského oprávnenia,

e)

osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom ...

(4)

Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného ...

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 94
(1)

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

(2)

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové ...

(3)

Orgán Policajného zboru vydáva vodičský preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.

(4)

Vzor vodičského preukazu a harmonizované kódy, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, ustanoví ...

§ 95
Vydanie vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta udelenia vodičského ...

(2)

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný predložiť platný doklad svojej totožnosti, ...

§ 96
Výmena vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 1. ...

(2)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o výmenu ktorého ...

(3)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom ...

§ 97
Obnovenie vodičského preukazu
(1)

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1. Pri ...

(2)

Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného zboru uzná skupinu alebo podskupinu ...

(3)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz; to neplatí, ...

(4)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom ...

§ 98
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)

Držiteľ vodičského preukazu je povinný

a)

chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,

b)

oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo ...

c)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz ...

d)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia ...

e)

odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz,

f)

oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského ...

g)

dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí ...

h)

predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady ...

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a ...

(3)

Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci ...

§ 99
Nájdený vodičský preukaz

Kto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne ...

§ 100
Neplatnosť vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz je neplatný, ak

a)

uplynula jeho platnosť,

b)

obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,

c)

údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

d)

údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

e)

držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.

(2)

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a)

jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,

b)

jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)

bol vydaný v rozpore so zákonom,

d)

sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,

e)

vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

(3)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné ...

(4)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 101
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len držiteľovi platného vodičského ...

(2)

Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi ...

1.

priezvisko,

2.

meno,

3.

miesto narodenia,

4.

dátum narodenia,

5.

obec pobytu.

(3)

Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej ...

(4)

Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského ...

(5)

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na ...

(6)

Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

a)

Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) ...

b)

Viedenského dohovoru.

(7)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 3 roky a ...

(8)

Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Šiesty oddiel
Vodičský preukaz vydaný v cudzine

Uznávanie vodičského preukazu vydaného v cudzine na vedenie motorových vozidiel
§ 102
(1)

Na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike sa okrem vodičského preukazu vydaného v Slovenskej ...

a)

platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,42)

b)

platný vodičský preukaz štátu, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo zmluvnou ...

(2)

Na vedenie motorových vozidiel sa v Slovenskej republike uznáva aj

a)

platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Ženevského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynul ...

b)

platný medzinárodný vodičský preukaz vydaný podľa Viedenského dohovoru, ak od jeho vydania neuplynuli ...

(4)

S vodičským preukazom uvedeným v odseku 1 písm. b) a s medzinárodným vodičským preukazom uvedeným ...

§ 103

Minimálny vek na vedenie motorových vozidiel držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte ...

§ 104
Výmena vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(2)

Príslušný na výmenu vodičského preukazu podľa odseku 1 je orgán Policajného zboru podľa miesta ...

(3)

Ak orgán Policajného zboru pri výmene vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho ...

(4)

Držiteľ vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý má ...

(5)

Vodičský preukaz vydaný v štáte dohovoru inom ako je štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ...

(6)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(7)

Ak má orgán Policajného zboru podozrenie, že žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného ...

(8)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu alebo podskupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom ...

(9)

Orgán Policajného zboru uzná skupinu alebo podskupinu vodičského oprávnenia vyznačenú vo vodičskom ...

(10)

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(11)

Orgán Policajného zboru vráti vymenený vodičský preukaz orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením ...

(12)

Ak sa zistili skutočnosti vylučujúce splnenie čo i len jednej podmienky na výmenu vodičského ...

§ 105
Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Orgán Policajného zboru po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obnoví vodičský preukaz ...

(2)

Na obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v ...

(3)

Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...

(4)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(5)

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ...

(6)

Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho ...

§ 106
Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte ...
(1)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ...

a)

uplynula jeho platnosť,

b)

obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,

c)

údaje v ňom sú nečitateľné,

d)

údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

e)

je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

f)

je stratený alebo odcudzený.

(2)

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ...

a)

jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu,

c)

vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý ...

Siedmy oddiel
Evidencia vodičov

§ 107
(1)

Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý ...

(2)

V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a)

meno, priezvisko, prípadne titul,

b)

rodné číslo,

c)

dátum a miesto narodenia,

d)

adresa pobytu,

e)

údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky pri ...

f)

údaje o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia,

g)

údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení ...

h)

údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch,

i)

podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,

j)

údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.

(3)

V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a)

údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto ...

b)

údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo.

§ 108
Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
(1)

Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením motorového vozidla ...

(2)

Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou takej osoby, ktorá nemá rodné ...

b)

adresu pobytu,

c)

právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,

d)

druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.

(4)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) ...

(5)

Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od ...

§ 109
Poskytovanie informácií z evidencie vodičov
(1)

Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, obciam a vyšším územným celkom ...

(2)

Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú ...

(3)

O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas. ...

(4)

Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa ...

(5)

Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(6)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu ...

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU

§ 110
(1)

Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie ...

(2)

Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj držiteľom príslušného ...

ŠIESTA ČASŤ

EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA

PRVÁ HLAVA
EVIDENCIA VOZIDIEL

§ 111
(1)

Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32)ktorý ...

(2)

V evidencii vozidiel sa vedú

a)

osobné údaje o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla alebo vlastníkom ...

b)

názov, adresa sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné ...

c)

osobné údaje o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo b), a čísla ich preukazov ...

d)

podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),

e)

údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu,

f)

údaje o evidenčných číslach, tabuľkách s evidenčnými číslami, zvláštnych evidenčných ...

g)

údaje o osvedčeniach o evidencii, technických preukazoch vozidiel, osvedčeniach o evidencii vozidla ...

h)

údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,

i)

údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,

j)

údaje o vybraných správnych poplatkoch,

k)

údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,

l)

údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách ...

m)

údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

n)

údaje o spracovaných starých vozidlách.

(3)

V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo ...

a)

meno, priezvisko, prípadne titul,

b)

rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

c)

adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,

d)

číslo preukazu totožnosti.

§ 112
Poskytovanie informácií pre evidenciu vozidiel
(1)

Ministerstvo dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri udelení ...

(2)

Obvodný úrad dopravy bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru pri vystavení ...

(3)

Výrobca vozidiel a zástupca výrobcu vozidiel je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať ...

(4)

Slovenská kancelária poisťovateľov je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu ...

(5)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bezodplatne zasiela v elektronickej forme orgánu ...

(6)

Poverená technická služba kontroly originality je povinná bezodplatne v elektronickej forme zasielať ...

§ 113
Poskytovanie informácií z evidencie vozidiel
(1)

Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému ...

(2)

Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú ...

(3)

Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel o mene, priezvisku ...

(4)

Žiadosť o informáciu podľa odseku 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa ...

(5)

Informácia z evidencie vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť ...

(6)

Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vozidiel poskytla, smie takú informáciu ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 114
(1)

Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad54) rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného ...

(2)

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto ...

(3)

Ak držiteľ vozidla uvedený vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožný s vlastníkom vozidla, vlastník ...

(4)

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne ...

(5)

Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlo, ktoré je určené na predaj, ktorého ...

(7)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti ...

(8)

Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného ...

§ 115
(1)

Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal ...

(2)

Vlastník jednotlivo dovezeného vozidla, ktorému obvodný úrad dopravy uznal typové schválenie ...

(3)

Vlastník vozidla v iných prípadoch ako podľa odseku 1 alebo 2 je povinný hodnovernými dokladmi ...

(4)

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť ...

§ 116
Zmeny v evidencii vozidiel
(1)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované, ...

a)

zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo prevod držby vozidla na inú osobu,

b)

odhlásenie vozidla do cudziny,

c)

výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo ...

d)

trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,

e)

zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný ...

f)

poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii,

g)

poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom,

h)

odcudzenie vozidla,

i)

rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky a odovzdať osvedčenie ...

(2)

Skutočnosti podľa odseku 1 je držiteľ vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto ...

(3)

Nové osvedčenie o evidencii za osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 písm. f) môže na základe ...

(4)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu svojho pobytu alebo sídla v lehote podľa odseku ...

(5)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. b) až d) je povinný na vykonanie evidenčných ...

(6)

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) uviesť potrebné ...

(7)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel je povinný predložiť osvedčenie o evidencii; ...

(8)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi ...

(9)

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ ...

Zápis držiteľa vozidla
§ 117
(1)

Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ...

(2)

Pri oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) prostredníctvom elektronickej služby je osoba, ...

(3)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada v ustanovenej lehote orgán Policajného ...

(4)

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní ...

(5)

Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho držiteľa vozidla v evidencii vozidiel a držiteľovi ...

§ 118
(1)

Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v ...

(2)

Na osobu, ktorá má byť zapísaná do dokladov vozidla ako jeho držiteľ a ktorá si nesplnila povinnosti ...

(3)

Na prevod držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a ...

§ 119
Odhlásenie vozidla do cudziny
(1)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla prihláseného do evidencie je pri oznámení zmeny podľa ...

(2)

Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie ...

(3)

Vlastník dosiaľ neevidovaného vozidla, ktorému výrobca alebo zástupca výrobcu vystavil a vydal ...

(4)

Orgán Policajného zboru nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ak toto vozidlo bolo vyradené z ...

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 120
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho vlastník ...

(2)

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť príslušné ...

(3)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte ...

(4)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte ...

(5)

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ starého vozidla žiada vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré je ...

(6)

Vyradením z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke.

(7)

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ...

(8)

Vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla orgán Policajného zboru vydá písomné potvrdenie ...

§ 121
(1)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh ...

(2)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak bolo rozhodnuté ...

(3)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z evidencie, ak príslušný ...

§ 122
Zastupovanie

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné ...

TRETIA HLAVA
EVIDENČNÉ ČÍSLA

Evidenčné číslo
§ 123
(1)

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2)

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá orgán Policajného zboru, kde ...

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

a)

zo zliatin ľahkých kovov alebo

b)

zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.

(4)

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. ...

(5)

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou ...

(6)

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky ...

(7)

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru tabuľku s evidenčným ...

(8)

Orgán Policajného zboru pridelí nové evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom ...

(9)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla kategórie M, N, O a R68) možno takémuto ...

(10)

Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo ...

(11)

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla ...

(12)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a), možno na ...

(13)

Ak vozidlo má už pridelenú tabuľku s evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b), možno na ...

(14)

Pridelenie tabuliek s evidenčným číslom podľa odsekov 12 a 13 sa považuje za vydanie duplikátu ...

(15)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s pôvodným evidenčným číslom alebo nová ...

(16)

Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu ...

(17)

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ...

(18)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom, ich rozmery, miesto upevnenia na vozidle, vyhotovenie, označenie ...

§ 124
(1)

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje ...

(2)

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom ...

a)

písmená na prvom až piatom mieste,

b)

písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste alebo

c)

písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste.

(3)

Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného ...

a)

prideleného inému vozidlu,

b)

v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ...

c)

v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického ...

d)

v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k ...

e)

obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

(4)

Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a)

prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku,

b)

vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových ...

§ 125
(1)

Evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky tvorí ...

(2)

Evidenčné číslo vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských ...

(3)

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v Slovenskej republike, ktorí požívajú ...

(4)

Vzor značiek s písmenami CD a CC a ich rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 126
Osobitné evidenčné číslo
(1)

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie ...

(2)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné ...

(3)

Osobitné evidenčné číslo tvoria

a)

písmeno P a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak, alebo

b)

dvojica číslic a päť číslic, ktoré oddeľuje štátny znak.

(4)

Za osobitné evidenčné číslo podľa odseku 3 písm. b) sa považuje aj evidenčné číslo vozidiel ...

(5)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. a) možno označiť len vozidlo ...

(6)

Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 3 písm. b) možno označiť len vozidlo ...

(7)

Za písmenom P podľa odseku 3 písm. a) môže byť uvedené aj ďalšie písmeno. Toto písmeno nesmie ...

Zvláštne evidenčné číslo
§ 127
(1)

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého ...

(2)

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené ...

(3)

Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch.

(4)

Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, ...

(5)

V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S alebo Z a tri číslice; za písmeno M, V, H alebo S ...

(6)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému ...

(7)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na ...

(8)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu, ...

(9)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.

(10)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie Ps ...

(11)

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic ...

(12)

Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac ...

a)

C, M alebo S najviac na jeden kalendárny rok odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky,

b)

H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie ...

§ 128
(1)

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M možno vydať výrobcovi vozidla, ...

(2)

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá ...

(3)

Vzory tlačív uvedených v odseku 2 a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla ustanoví ...

§ 129
Ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá, ...
a)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho ...

b)

môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu ...

c)

je povinný viesť prehľad o prideľovaní tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom a dokladov ...

§ 130
(1)

Vozidlo označené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom sa môže použiť na jazdu do cudziny, ...

(2)

Na osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a na osvedčenie o evidencii takého ...

§ 131
(1)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim ...

(2)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim ...

§ 132
Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1)

Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane ...

(2)

Orgán Policajného zboru je oprávnený odobrať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a osvedčenie ...

§ 133
Poznávacia značka
(1)

Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine, musí byť označené poznávacou ...

(2)

Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí byť v cestnej premávke označené poznávacou ...

(3)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky a jej rozmery ustanoví všeobecne záväzný právny ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134
Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi

Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto zákona môže vyrábať ...

§ 135
Osobitné povinnosti
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na ...

(2)

Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť počas jeho prevádzky v cestnej premávke čitateľne ...

§ 136
Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1)

Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva ...

(2)

Vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 137
(1)

Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných ...

(2)

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

a)

jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,

b)

odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

c)

také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie ...

d)

prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej ...

e)

jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo,

f)

použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná ...

g)

prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci ...

h)

prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,

i)

nedanie prednosti v jazde,

j)

neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri ...

k)

jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,

l)

neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy,

m)

vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá ...

n)

vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku ...

o)

predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané,

p)

vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského ...

q)

porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g).

Správne delikty

§ 138
(1)

Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

a)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky ...

b)

bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu ...

c)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo ...

d)

neodstráni prekážku cestnej premávky,

e)

zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe ...

f)

nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ...

g)

prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického ...

h)

prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením ...

i)

v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému ...

j)

poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov ...

k)

nesplní povinnosť podľa § 43,

l)

poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,

m)

nesplní povinnosť podľa § 90,

n)

nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 16.

(2)

Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – ...

(3)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ...

§ 139
Ukladanie pokút
(1)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.

(2)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 140
Výnimky
(1)

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej ...

a)

ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2 a 5; v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, ...

b)

z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu ...

(2)

Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie ...

(3)

Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou ...

(4)

Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. ...

(5)

Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2 najneskôr 15 dní pred začiatkom ...

a)

meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,

b)

územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,

c)

dobu, po ktorú je výnimka potrebná,

d)

účel a zdôvodnenie výnimky,

e)

zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, ...

(6)

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie ...

(7)

O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2 s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú ...

(8)

Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne ...

§ 141
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný ...

(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom ...

(4)

Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a)

zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 5 a § 71 ods. 5 až 7,

b)

odobratí vodičského oprávnenia,

c)

obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia,

d)

zrušení vodičského oprávnenia,

e)

preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,

f)

preskúmaní psychickej spôsobilosti,

g)

preskúšaní odbornej spôsobilosti.

(5)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nepoužije na

a)

vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,

b)

odstránenie prekážky cestnej premávky,

c)

vydanie osobitného označenia vozidla,

d)

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,

e)

vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,

f)

výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ...

g)

zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2 a 6 a § 71 ods. 1,

h)

zadržanie osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia vozidla, evidenčného dokladu vydaného ...

i)

vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,

j)

vzdanie sa vodičského oprávnenia,

k)

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti ...

l)

obnovenie vodičského preukazu,

m)

výmenu vodičského preukazu,

n)

povolenie výnimky podľa § 140.

§ 142
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje ustanovenia odchylne od ...

§ 143
Prechodné ustanovenia
(1)

Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke ...

(2)

Na konanie podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom ...

(3)

Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

(4)

O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa § 123 ods. 11 nemôže požiadať ...

(5)

Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla vydané pred 1. februárom 2009 sa použijú ...

(6)

Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla ...

(7)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov ...

(8)

Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu ...

(9)

Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická ...

(10)

Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

(11)

Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v platnosti. Vodičské preukazy podľa ...

(12)

Medzinárodné vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do ...

(13)

Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

(14)

Vodičské oprávnenia vydané pred 1. májom 2004 platia v tomto rozsahu:

a)

vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny A ...

b)

vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B ...

c)

vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, ...

d)

vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B, ...

e)

vodičské oprávnenie skupiny E oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny B ...

f)

vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny T, ...

g)

vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje viesť motorové vozidlá v rozsahu terajšej skupiny ...

(15)

Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších ...

(16)

Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek ...

(17)

Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tohto zákona ...

§ 144

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „cesta pre motorové vozidlá“, rozumie ...

§ 145

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 146
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...

2.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti ...

3.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.“.

2.

V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „so súhlasom dopravného inšpektorátu“.

3.

V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „po prerokovaní s dopravným inšpektorátom“.

4.

V § 3 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „po dohode s dopravným inšpektorátom1b)“. Súčasne ...

5.

V § 3 ods. 4 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová ...

6.

V § 3 ods. 5 písm. f) sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „určujú“, vypúšťajú sa slová ...

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných ...

8.

§ 3b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 1 je potrebný predchádzajúci súhlas ...

9.

V § 8 ods. 1 prvej vete sa slová „odsekoch 6, 7 a 9 vydané po dohode s dopravným inšpektorátom“ ...

10.

V § 8 ods. 6 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej ...

11.

V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „priechodoch“ vkladajú slová „vonkajších hraníc Európskej ...

12.

V § 8 odsek 9 znie:

„(9) Na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov meranie hmotnosti, nápravových ...

13.

V § 8 odsek 13 znie:

„(13) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný ...

14.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „záväzným stanoviskom.2ab)“.

15.

V § 22c ods. 3 sa slová „desaťnásobku úhrady na kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „päťdesiatnásobku ...

16.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST D1 Bratislava /Petržalka ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky ...

2.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, ...

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, v blokovom konaní (§ 84) možno uložiť ...

4.

V § 14 ods. 1 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

5.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie ...

6.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako ...

7.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (1) Priestupku proti bezpečnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b, 3c a 3d znejú:

„3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...

8.

§ 52 znie:

„§ 52 Ak osobitný zákon neustanovuje inak, priestupky prejednávajú a) obvodné úrady, b) orgány ...

9.

§ 54 sa vypúšťa.

10.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia ...

11.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány sú oprávnené požiadať o vykonanie ...

12.

V § 84 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený ...

13.

V § 84 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

14.

V § 86 písmeno a) znie:

„a) orgány Policajného zboru priestupky podľa § 30, § 46 až 50 alebo ďalšie priestupky, ak ...

15.

V § 86 písmeno f) znie:

„f) orgány Železničnej polície priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa ...

16.

§ 88 vrátane nadpisu nad § 88 znie:

„Výkon rozhodnutia § 88 Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ ...

17.

Za § 88 sa vkladajú § 88a a 88b, ktoré znejú:

„§ 88b (1) Správca pohľadávky štátu môže uzatvoriť s treťou osobou písomnú mandátnu zmluvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6 znejú:

„5) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

2.

V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej ...

4.

§ 16a vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (1) Príslušník ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA v položke 63 sa vypúšťa Oslobodenie.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položka 64 znie:

„Položka 64

Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 66 znie:

„Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa za položku 69 vkladá položka 69a, ktorá ...

„Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 73 písmeno a) znie:

„a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 73 sa dopĺňa písmenom d), ktoré ...

„d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 16,5 eur“. ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 písmená c) a f) znejú:

„c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa za písmeno f) vkladajú nové ...

„g) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 sa vypúšťa ...

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

10.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v splnomocnení k položke 80 bod 2 znie:

„2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 bod 1 znie:

„1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 80 v bode 2.2. sa odkaz 25 nahrádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z.“.

13.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v poznámkach k položke 80 v bodoch 2 a 11 ...

Čl. VI

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

1.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
snežné skútre“.

2.

V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu ...

3.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v ...

4.

V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné ...

6.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších prípustných hmotnostiach ...

7.

V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, právnickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. ...

8.

V § 112 ods. 24 sa slová „osvedčenia na montáž plynových zariadení“ nahrádzajú slovami ...

9.

V prílohe č. 1 časti A sa za slová „Kategória P: pracovné stroje“ vkladajú slová „Kategória ...

10.

V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:

„11. Kategória LS – snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou ...

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

11.

V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:

„12. Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10, ktoré ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 8/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 3)  § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. ...
 • 4)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 5)  Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ...
 • 6)  Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení ...
 • 8)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 9)  § 130 ods. 5 Trestného zákona.
 • 10)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 11)  Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  Príloha č. 1 časť B bod 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  Príloha č. 1 časť B bod 1 písm. a) a b) k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 14)  § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005 Z. z. § 1 ods. 13 vyhlášky ...
 • 15)  Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 17)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov ...
 • 19)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
 • 20)  Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 21)  Príloha č. 1 časť B bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 22)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 24)  § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 27)  § 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 29)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších ...
 • 31)  § 125 Trestného zákona.
 • 32)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 123 ods. 3 Trestného zákona.
 • 34)  Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o ...
 • 35)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 36)  Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 38)  § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...
 • 41)  § 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 42)  Rozhodnutie Komisie č. 2000/275/ES z 21. marca 2000 o rovnocennosti určitých kategórií vodičských ...
 • 43)  § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 44)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 45)  § 73 Trestného zákona.
 • 46)  § 52 zákona č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  § 25 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 48)  § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 49 až 54 zákona č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 50)  § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 51)  § 51 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 52)  § 69 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 53)  § 97 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 54)  § 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 55)  § 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 56)  § 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
 • 57)  § 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 58)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 59)  § 16a ods. 5 písm. a) alebo ods. 12 písm. a) alebo § 16b ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. ...
 • 60)  § 17 ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 61)  § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.§ 85 ods. 6 písm. b) alebo d) a § 85 ods. 7 písm. b) alebo ...
 • 62)  § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.§ 85 ods. 5 písm. d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
 • 63)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 64)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 65)  § 3 zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 68)  Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 a 8 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
 • 69)  § 14 a § 16 až 16c zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) a bod 11 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 71)  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore