Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 12.08.2013
Dátum ZZ: 26.11.2013
Čiastka ZZ: 93
Číslo ZZ: 388/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

30Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh zákona, ktorým sa men
í a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "ná
vrh zákona") na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. Hlavnými cieľmi návrhu zákona je legislatívna úprava zavedenia Národnej evidencie vozidiel a transpozícia smernice Euró
pskeho Parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky.
Zavedenie informačného systému Národná evidencia vozidiel je potrebné legislatívne upraviť v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší
ch predpisov (ďalej len "zákon o cestnej premávke"), pričom súvisiace úpravy je potrebné vykonať aj v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na p...
...
MENU
Hore